Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En kompetansepolitikk for kunnskapssamfunnet Sveinung Skule Avd for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En kompetansepolitikk for kunnskapssamfunnet Sveinung Skule Avd for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 En kompetansepolitikk for kunnskapssamfunnet Sveinung Skule Avd for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk

2 2 Kunnskapsdepartementet 2% vekst pr. år i avkastningen på humankapitalen øker nasjonalformuen med 23 000 milliarder kr.

3 3 Kunnskapsdepartementet Samfunnsutfordringer Globalisering og innovasjonskonkurranse Eldrebølge og arbeidskraftsbehov Flere i arbeid – færre på trygd Fornying og brukerretting i offentlig sektor Integrering, mangfold og inkludering  Samfunnsutfordringene er kompetanseutfordringer  Kompetanseutfordringene må løses i samarbeid mellom kunnskapsinstitusjoner og arbeidsliv

4 4 Kunnskapsdepartementet Aktuelle innsatsområder i kompetansepolitikken 1.Et mer inkluderende kunnskapssamfunn 2.Bedre samarbeid utdanning – arbeidsliv 3.Flere lærende virksomheter

5 5 Kunnskapsdepartementet I. Et mer inkluderende kunnskapssamfunn Utfordringer –Kompetansekravene for å delta i arbeids- og samfunnsliv øker – men mange mangler plattformen for å delta i livslang læring –Tilgang på barnehager, tidlig språkstimulering –Ulikhet i læring i grunnskolen –Frafall i videregående –Sosial skjevhet i rekruttering til høyere utdanning –Mange voksne mangler grunnleggende ferdigheter – andelen faller ikke

6 6 Kunnskapsdepartementet Ferdigheter = inkludering i arbeidsmarkedet Ferdigheter (lese, regne, problemløsning) voksne 20-64 år Betydning av ferdigheter

7 7 Kunnskapsdepartementet Ferdigheter = lav risiko for utstøting Ferdigheter (lese, regne, problemløsning) voksne 51-60 år Betydning av ferdigheter

8 8 Kunnskapsdepartementet Et inkluderende kunnskapssamfunn - prosesser og tiltak –St. meld. om utdanning som verktøy for sosial utjevning –St.meld om arbeid, velferd og inkludering –Program for basiskompetanse i arbeidslivet

9 9 Kunnskapsdepartementet BHG GrunnopplæringenMellomnivåUoH ArbeidslivSeniorfase Få studenter i fagskoler? Llite samarbeid med regionalt arbeidsliv? Akademisk drift? Lave kompetanse- investeringer? Svak kompetanse- utnyttelse Svake grunnleggende ferdigheter Få partnerskapsavtaler Få elev- og ungdomsbedrifter Få praksisplasser. Lite utveksling av lærere Motivasjonsproblemer, frafall, omvalg. Svakere kvalitet og relevans Svakt utviklet samhandling utdanning-arbeidsliv i hele løpet Utstøting og tidligavgang Lavere innovasjonstakt ??

10 10 Kunnskapsdepartementet Samhandling utdanning-arbeidsliv Utfordringer –Rekrutteringsproblemer –Feilvalg og frafall –Lite trening i å anvende kunnskap –SMB rekrutterer for få med høyere utdanning –Treg kunnskapsspredning Mange gode eksempler på samarbeid Mangler spredning, bredde, tyngde Mangler dokumentasjon/indikatorer

11 11 Kunnskapsdepartementet Bedriftenes syn på utdanningssystemets produksjon (1100 NHO og HSH-bedrifter) Kilde: Hubak og Finne: Nye arbeidsformer for MOBI?, SINTEF 2004

12 12 Kunnskapsdepartementet Utfordringer høyere utdanning-arbeidsliv Institusjonene har fått frihet men.. Er insentivene for samarbeid sterke nok? –Institusjon –Ansatte i UoH –Bedriftene Mangler systemer for samarbeid med arbeidslivet? Akademisk drift? –For attraktivt for høyskolene å bli universitet? –Bidrar akkrediteringskriteriene til ensidig akademisering? Hvordan bør fagskolenivået utvikles? Hvilke rammebetingelser hemmer/fremmer samarbeid?

13 13 Kunnskapsdepartementet Samhandling utdanning-arbeidsliv - Tiltak og prosesser Prosjekt til fordypning Programfag til valg Realfagssatsningen Stjernø-utvalget Forskning om samarbeid høyere utdanning- arbeidsliv: omfang, typer, effekter

14 14 Kunnskapsdepartementet III. Flere lærende virksomheter Utfordringer –Behov for mer innovasjon og kunnskapsbasert verdiskaping –Innovasjon – mer enn forskning (tjenesteyting) Kunder, leverandører og ansatte viktigste kilder til nyskapende ideer Virksomhetenes læringsevne – bindeledd mellom kunnskapsinvesteringer og verdiskaping –Ledelse og organisering –Nettverk og miljø –Rammebetingelser – generelle og sektorspesifikke Norske fortrinn Behov for bedre kunnskapsgrunnlag

15 15 Kunnskapsdepartementet Politikkutvikling - utfordringer Et tverrsektorielt felt Behov for samordning, men mye mangler –Felles kunnskapsgrunnlag –Felles strategier –Oversikt over eksisterende tiltak –Dokumentasjon, erfaringsoppsummering og spredning –Velfungerende kompetansepolitiske samarbeidsfora –Lokal og regional organisering Styrbare institusjoner Eksterne pressgrupper Kamp om politisk oppmerksomhet

16 16 Kunnskapsdepartementet Soria Moria – kompetanse i og for arbeidslivet styrke dialogen med arbeidslivet.. praktiske og virkelighetsnære opplæringsformer.. læringsarenaer utenfor skoleporten elevbedrifter.. entreprenørskap del av grunnopplæringen. flere lærlingplasser.. lærekontrakter der hele opplæringen foregår i virksomheten.. videreutvikle lærekandidatordn. bedre muligheter for opplæring på arbeidsplassen. Nye permisjons- og finansieringsordninger i samarbeid med arbeidslivet. Oppfylle voksnes rett til grunnskoleopplæring og realkompetansevurdering. Kompetanse virkemiddel i næringspolitikk, regionalpolitikk, arbeidsmarkedspolitikk Samarbeid med arbeidsliv og andre politikkområder

17 17 Kunnskapsdepartementet Utfordringer i grunnopplæringen Symptomer –Motivasjonsproblemer, meningsløshet –Frafall, feilvalg og omvalg i videregående –Arbeidsgivere ønsker praksisnær fagutdanning –Mangel på lærlinge- og lærekandidatplasser? Skolene har fått mer frihet men.. –Få elev- og ungdomsbedrifter og partnerskap –Få lærere med bakgrunn fra annet arbeidsliv? –Svak yrkesretting og for lite bedriftskontakt i de to første årene av fagopplæringen –For lite kontakt med arbeidslivet i vg allmenfag? Lite bredde og systematikk i samhandlingen?

18 18 Kunnskapsdepartementet Utfordringer i høyere utdanning Frafall og omvalg For lite praksis og samarbeid med arbeidsliv – få ansatte Svak kopling praksis - teori Mistilpassning på arbeidsmarkedet Institusjonene måler ikke bidraget til regional utvikling Svak kunnskapsspredning Institusjonene har fått frihet men.. Er insentivene for samarbeid sterke nok? Mangler system for samarbeid med arbeidslivet? For attraktivt for høyskolene å bli universitet? Bidrar akkrediteringskriteriene til akademisering? Bør flere studenter inn i fagskoler?

19 19 Kunnskapsdepartementet Utfordringer arbeidsliv og voksne Over 400 000 voksne mangler grunnleggende leseferdigheter og tallforståelse Kompetansereformen nådde ikke fram: –Lav motivasjon hos den enkelte –Bedriftene investerer lite i lavutdannede –Rammefinansiering gir svake insentiver Svak utnyttelse av eksisterende kompetanse Lærende arbeidsformer i virksomhetene

20 20 Kunnskapsdepartementet Veivalg Stimulere til mer kontakt mellom utdanning og arbeidsliv på alle nivå? Helhetlig karriereveiledningstjeneste? Styrke finansieringen av fagskolene? Styrke UoHs insentiver til å ta en aktiv rolle som regional utviklingsaktør? Nye roller og finansieringsformer for å heve grunnleggende ferdigheter blant voksne? KDs roller i utviklingen av kunnskapssamfunnet?


Laste ned ppt "En kompetansepolitikk for kunnskapssamfunnet Sveinung Skule Avd for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google