Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi får Norge til å gro! - en presentasjon av Norges Bondelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi får Norge til å gro! - en presentasjon av Norges Bondelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi får Norge til å gro! - en presentasjon av Norges Bondelag

2 Vi får Norge til å gro! 62.000 medlemmer i Norges Bondelag: gir gode og mangfoldige matopplevelser skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn gjør landet vakkert fornyer verdiskapingen på gården

3 Norges Bondelag Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Med ca 62.000 medlemmer, 560 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

4 Mange fagfelt (1) Næringspolitikk Vi arbeider for gode rammebetingelser for medlemmene og økonomiske vilkår som gir grunnlag for attraktive arbeidsplasser i landbruket tilstrekkelig nasjonal handlefrihet for Norge til å føre en egen landbruks-og matpolitikk lokalt eierskap og lokal utnytting av ressursene en aktiv distriktspolitikk til beste for bosetting og næringsliv i bygdene

5 Mange fagfelt (2) Internasjonale saker Vi arbeider for en WTO-avtale som sikrer et levedyktig landbruk i hele landet at Norge ikke blir medlem av EU norske interesser i internasjonale fora Skatt Vi arbeider for at skatte- og avgiftssystemet skal være et sentralt element i næringsdrivendes rammevilkår et skattesystem som sikrer de næringsdrivende muligheter til å opparbeide seg rett til offentlige ytelser ved alderdom, sykdom og uførhet

6 Mange fagfelt (3) Kvalitetsproduksjon Vi arbeider for produktmangfold og kvalitet som gir gode matopplevelser og er i tråd med forbrukernes ønsker småskalaproduksjon som sikrer et miljøvennlig landbruk og dyrevelferd et landbruk som ivaretar helse, miljø og sikkerhet Matforsyning og matmarked Vi arbeider for at vi skal dekke etterspørselen etter de matvarene vi har naturlige forutsetninger for å produsere stabile priser og sikker avsetning gjennom produksjons- og markedsregulering

7 Mange fagfelt (4) Kommunikasjonsarbeid Vi arbeider for å påvirke mediene, politikere og opinionen å sette landbrukssaker på dagsorden og være synlige i samfunnsdebatten å bygge varige positive holdninger til landbruket gjennom utadrettede aktiviteter

8 Individuelle medlemsfordeler Agrol er landbrukets fordelsprogram med AgriCard som gir gode rabatter på drivstoff, strøm, telefoni, byggevarer og annet Gjensidiges Bondelagsavtale gir person- og landbruksforsikringer med god medlemsrabatt Landkreditt - banksamarbeid Bondebladet er inkludert i medlemskontingenten Veiledning av medlemmene på telefon – vi svarer på spørsmål om landbruksjuss, skatt, regnskap, praktisering av jordbruksavtalen og mye annet Egne medlemsfordeler for unge bønder under 35 år

9 Medlemsorganisasjonen (1) Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf, kan være medlem. Det følger både rettigheter og plikter med medlemskapet.

10 Medlemsorganisasjonen (2) Lokallaget Det faglige og sosiale fellesskapet i Bondelaget Laget skal påvirke kommunens landbruksforvaltning og har uttalerett i den lokale næringspolitikken På årsmøtet i lokallaget har enkeltmedlemmene mulighet til å ta opp saker og påvirke utviklingen – både lokalt og sentralt

11 Medlemsorganisasjonen (3) Fylkeslaget Arbeider overfor fylkeskommunal forvaltning Setter landbrukspolitikk på dagsorden i mediene. Kontakt med politikere i fylket Næringsutvikling Tilrettelegger for og følger opp arbeidet i lokallagene Fylkesårsmøtet velger utsendinger til Norges Bondelags årsmøte

12 Medlemsorganisasjonen (4) Norges Bondelag Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet Årsmøtet, styret og representantskap utformer organisasjonens politikk Arbeidet er rettet mot enkeltmedlemmene, samvirke- organisasjonene, statsforvaltningen og det private næringslivet – samt ”opinionen” Setter landbruk på dagsordenen i mediene Kontakt med storting og regjering Yter medlemmene rådgivning, informasjon og service

13 Medlemsorganisasjonen (5)

14 Medlemsorganisasjonen (6) Bondelagets Servicekontor Om lag 60 ansatte i fylkeskontorene og 60 ansatte sentralt Sekretariat for medlemsorganisasjonen Hovedkontor i Oslo 17 fylkeskontor Fylkeskontoret Sekretariat for fylkeslaget Ledes av en organisasjonssjef i fylket Støtter opp om fylkeslagets politiske og medierettede arbeid Koordinerer lokallagenes arbeid og er bindeledd mellom sentralledd og lokallag

15 Medlemsorganisasjonen (7) Avdelinger ved hovedkontoret: Organisasjonsavdelingen Kontaktleddet mellom medlemmene, lokal- og fylkeslagene og styringsorganet i Bondelaget Produksjon av materiell, tilrettelegging for lokal- og fylkeslagenes arbeid, aksjonsberedskap og møter internt i organisasjonen. Prinsipprogram, årsmelding, medlemsregister, forsikrings-spørsmål, utdanning og kompetanse og HMS i landbruket

16 Medlemsorganisasjonen (8) Informasjonsavdelingen Kommunikasjonsarbeid overfor mediene, politikere og opinionen. samordner informasjonen som går ut fra Bondelaget Kontinuerlig medieovervåking Internettsider Informasjonsmateriell

17 Medlemsorganisasjonen (9) Næringspolitisk avdeling Norsk landbrukspolitikk Jordbruksavtalen Internasjonale spørsmål Økonomisk politikk, inntektspolitikk og distriktspolitikk Naturforvaltning Landbruksbasert næringsutvikling

18 Medlemsorganisasjonen (10) Avdeling for regnskap og juridisk service (RJS) Utvikler og tilbyr serviceløsninger til 370 samarbeidende regnskapskontor og 50 advokatkontor Kompetansebygging gjennom informasjonsvirksomhet Kursaktivitet Økonomisk og juridisk veiledning finansiert av service- og kursinntekter Administrasjonsavdelingen Økonomi, personale, IT Eiendomsforvaltning Kontortekniske funksjoner


Laste ned ppt "Vi får Norge til å gro! - en presentasjon av Norges Bondelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google