Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mål, alternativ og konsekvenser Forelesning i SIA 4005 BM1 Fysisk miljøplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 31.10.2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mål, alternativ og konsekvenser Forelesning i SIA 4005 BM1 Fysisk miljøplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 31.10.2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mål, alternativ og konsekvenser Forelesning i SIA 4005 BM1 Fysisk miljøplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 31.10.2001

2 Synoptisk planleggingsteori Sammenfattende problemløsningsmetodikk 1. Problemanalyse 2. Målformulering 3. Alternativutarbeidelse 4. Konsekvensanalyse 5. Sammenligning 6. Anbefaling 7. Valg 8. Gjennomføring 9. Oppfølgende studier 1. Faglig vurdering 2. Politisk gitt 3. Faglig ansvar 4. Faglig ansvar 5. Faglig ansvar 6. Faglig / politisk ansvar 7. Politisk ansvar 8. Faglig / politisk oppgave 9. Politisk / faglig oppgave

3 Mål for planlegging zAvhengig av hva om er problemet yKonkret (støvmengde i gata) yDiffust (om gata er fin eller ikke) zAvhengig av kunnskap om virkemidlene yOptimalisering yTilfredsgjøring zAvhengig av problemets viktighet yAntall trafikkulykker skal være = 0 yAntall trafikkulykker skal reduseres med ?% yAntall ulykker skal ikke øke yAntall ulykker skal ikke øke mer enn trafikken

4 Problemet i Elgeseter gate zBiltrafikk - piggdekkbruk => Støv => helseproblemer ybiltrafikken må reduseres ypiggdekkbruk må reduseres zInnfartsåre til sentrum/byen fra sør; er gata fin nok? Sier vi velkommen på en god måte? yGaterommet må gjøres finere

5 Hensikten med mål: zStyring yHva er viktig i planleggingen? yOppnår vi det vi ønsket? zLegitimering yVi arbeider mot målet zPropaganda ySaken er prioritert!!

6 Målhierarki Hovedmål Rent mål Rene virkemidler

7 Krav til målformulering: zKlarhet, entydighet yForsikre seg om at en drar i samme retning zKvantifiserbarhet yKontrollere måloppnåelse zKonsistens yUnngå målkonflikter zRealisme yForbindelse til virkemidlene yBedre motivasjon (skrittvis forbedring) zVarighet/holdbarhet yGjennomføring tar tid - vær fleksibel, men skift ikke retning

8 Mål for transport og miljø i Trondheim zOverordnede mål: ySamordnet areal- og transportpolitikk skal bidra til å oppfylle mål for økonomisk vekst, regional utvikling, sosial velferd, miljø og trafikksikkerhet yBidra til å styrke Midtbyen som det naturlige service- og kultursentrum for Trondheim og Midt-Norge

9 Mål for transport og miljø i Trondheim (forts.) zTilrettelegge for utvikling av funksjonelle lokale sentra i Trondheim og regionen for øvrig zRedusere energiforbruk og utslipp fra transport

10 Mål for transport og miljø i Trondheim zHovedmål: yBedre miljø og trafikksikkerhet yBedre framkommelighet for alle grupper yUtvikle er mer areal- og resursbesparende arealbruksmønster zLokale delmål: yOm mulig gjennomkjøringsforbudgjennom Midtbyen for tungtrafikken som kommer E& sørfra over Kroppan bru..

11 Mål for transport og miljø i Trondheim yMiljøtiltak gjennomføres spesielt for Elgeseter gate... med sikte på å bedre boforholdene langs disse hovedårene

12 Mål for Elgeseter gate (1993) zForbedre trafikksikkerheten og trygghetsfølelsen og redusere barriereeffekten til gata yfartsdempende gateutforming ygode fotgjengerkryssinger; planskilte kryss? zGi tilfredsstillende trafikkavvikling og tilgjengelighet yPrioritere kollektivtransporten yGod framkommelighet for uttrykningskjøretøy

13 Mål for Elgeseter gate (1993) (forts.) zØke attraksjonen og verdien av gata, eiendommer og bydelen ybetjene gatebebyggelsen med parkering og varelevering yfjerne hovedvegstrafikk og redusere fordelingstafikk i boliggater (Udbyes gt. Klæbuvn). yPlanavklaring for reparasjon av byvev zBedre miljø yRedusere støy yRedusere støv, luftforurensning yBedre gatemøblering og beplantning

14 Mål for Elgeseter gate (1999) Miljø Trivsel, helse og tradisjon Bystruktur De faste anlegg Transport Bruk av gatenettet Samspill Helhet

15 Mål for Elgeseter gate (1999) zGjennomføre en opprustning av det offentlige miljø for å oppnå en heving av visuelle forhold, utvikling av bydelens status og legge forholdene til rette for byutvikling zGjennomføring av trafikkdemping i gata gjennom reduserte konflikter og konfliktinivå mellom hovedtrafikk, gående og det lokale behov

16 Mål for Elgeseter gate (1999) (II) zGjennomføre en heving av miljø- kapasiteten til gata og dermed evnen til å tåle trafikk zLegge premisser og føringer for den kommende byreparasjon zRedusere barriereeffekten til gata zOverføre uønsket trafikk i boliggatene til Elgeseter gate

17 Mål for Elgeseter gate (1999) (III) zBedre fordeling av parkeringsplasser i området zMuliggjøre forretningsdrift i gata ved etablering av besøksparkering zOpparbeide Elgeseter gate som en vakker hovedgate på veg inn til Trondheims sentrum/Midtbyen

18 Hovedmål i kommunedelplanen for Øya/Elgeseter (1999) zPrioritere etableringer av virksomheter som produserer lite biltrafikk zIkke øke antall p-plasser, begrense arb.plass-p og styrke besøks-p zFjerne fremmed-p i boligområdene zBedre kollektivtilgjengeligheten zBedre framkommeligheten for g/s- trafikken

19 Hva bør kjennetegne et alternativ? zMålorienterte yMå søke å løse hovedproblemet/-ene zReellt ulike yReflektere de ulike interessene som finnes, er knyttet til problemet xbeboerne xbusspassasjerer, gående, syklende xbilister (næringstrafikk, arbeids- og handlereisende) zIkke for mange, men ikke for få; 3-5 yfå for å beholde oversikten ( for planleggerne, politikerne, publikum) ymange for å representere ulike interesser zPresenteres samtidig yfor å se valgmulighetene en har

20 Alternativ 0: Elgeseter - ingen endring zFire felt zFå parkeringsplasser zIkke egne kollektivfelt zMiddels brede fortau (varierende standard)

21 Alternativ 1: Elgeseter allé zFire felt zLangsgående parkering i hovedveg zBrede fortau zMidt-deler

22 Alternativ 2: Elgeseter boulevard (a) z4 felt hovedveg + 2 felt adkomstveg zLangsgående parkering i adkomstvegene zSmale fortau zAdskilte adkomstveger zKollektivfelt i adkomstvegene

23 Alternativ 3: Elgeseter boulevard (b) z4 felt hovedveg + 2 felt adkomstveg zLangsgående parkering i adkomstvegene zSmale fortau zAdskilte adkomstveger zKollektivfelt i hovedveg

24 Alternativ 4: Elgeseter - ”cut and cover” zTo plan - hovedveg i tunnel, lokaltrafikk i plan zParkering, kollektiv og adkomsttrafikk i plan zBrede fortau zMidt-deler

25

26

27 Konsekvenser for naturresurrser: z Mineraler og masseforekomster z Ferskvannsressurser z Jord- og skogressurser z Marine ressurser

28 Miljø zForurensning yluft yvann ygrunn ylokalklima ystråling yavfall ystøy og vibrasjoner z Landskap, naturmiljø og kulturmiljø yLandskap yNaturmiljø xNaturområder xPlante- og dyreliv yKulturmiljø og kulturminner

29 Samfunn zNæringsliv og sysselsetting zBefolkningsutvikling og boligbygging zTjenestetilbud og kommunal økonomi zUtbyggingsmønster og transportsystem zSosiale forhold zHelsemessige forhold zFriluftsliv

30 KA-kategorier (håndbok 140) zFramkommelighet yTidskostnader yDriftskostnader yTransportkvalitet ySykkeltrafikk zTrafikksikkerhet yEndring i ulykkeskostnader

31 KA-kategorier (håndbok 140) zMiljø yMiljøkostnader (lokal luftforurensning, støy og støv) ynærmiljø yfriluftsliv ynaturmiljø ykulturmiljø ylandskapsbilde

32 KA-kategorier (håndbok 140) zNaturressurser ylandbruk og fiske ygeoressurser og vannressurser zOmrådemessige forhold yendring/bortfall av ulempeskostnader ved fergeforbindelse ynytte av nyskapt trafikk ylokalt utbyggingsmønster zTiltakskostnader

33 Konsekvenskategorier mht miljø for alternativvurdering i Elgesetergate zHelseaspekter ystøy yvibrasjoner yluftforurensning yvann- og jordforurensning zTrafikk ysikkerhet/ulykker yopplevd trygghet ybarriere

34 Konsekvenskategorier mht miljø for alternativvurdering i Elgesetergate zVirkninger for natur- og kulturmiljø yFlora, fauna ynatur- og friluftsområder ykulturminner zVisuelle/estetiske forhold yestetiske løsninger ytilpasning til omgivelsene

35 Konsekvenskategorier mht miljø for alternativvurdering i Elgesetergate zSosiale forhold ytrivsel ytrygghet i sosial samhandling ymuligheter for sosialt liv ytilhørighet zKulturelle forhold ybruk av omgivelsene yivaretakelse av stedsidentitet og kulturarv yutforming i relasjon til omgivelsene

36 Miljøkrav som premiss i planleggingen Miljømål Miljø- konsekvens Arealplan- mål Transportmål Konsekvens av hverandre Premissgiver

37 Måloppnåelse? zAlternativ 0 zAlternativ 1 zAlternativ 2 zAlternativ 3 zAlternativ 4

38 Sammenligning som argumentasjon for anbealing

39 Sammenligning som argumentasjon foranbealing > Bedre enn en oppgitt standard < Dårligere enn en oppgitt standard = Tilsvarende en oppgitt standard >> Mye bedre enn... < > < < <

40 Sammenligning og valg zHva er viktigst?


Laste ned ppt "Mål, alternativ og konsekvenser Forelesning i SIA 4005 BM1 Fysisk miljøplanlegging Professor Tor Medalen Institutt for by- og regionplanlegging NTNU 31.10.2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google