Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 1 Adresse-avisen 10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 1 Adresse-avisen 10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 1 Adresse-avisen 10. desember 2008

2 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 2 Riksantikvaren 10. desember (ettermiddag) 2008

3 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 3 Område for midlertidig fredning Dampskibsbrygga Gamle Byskolen

4 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 4 Garasjer Elvegata Område for midlertidig fredning

5 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 5 Planhistorie Levanger by Bykart 1846 Bykart 1914

6 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 6 Reguleringsplan Levanger sentrum Vedtatt 25.06.08 Grense for midlertidig fredning Vertikale strek: Spesialområde bevaring Vedtak pkt. 4: Prosjektarbeid Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget. Ny veileder for byggeskikk Veileder for fargesetting Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt

7 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 7 Reguleringsbestemmelsene §19 Fellesbestemmelser for spesialområde bevaring av bebyggelse med kulturhistorisk verdi d) Eksisterende bygg innenfor bevaringsområde kan bare rives med planutvalgets tillatelse. Sammen med rivingssøknad skal det foreligge skisser/tegninger av planlagt nybygg. Følgende prosedyre skal følges: 1. Søknad om rivingstillatelse skal forelegges regional kulturminnemyndighet for uttalelse, før saken tas opp til behandling i planutvalget. 2. Planutvalget behandler søknad om rivingstillatelse. f) Nybygg skal i volum, møne og gesimshøyde tilpasses eksisterende bebyggelse. Nybygg trenger ikke oppføres som kopi av tidligere bygning, men kan oppføres med et mer moderne og samtidsmessig formspråk, under forutsetning av at det oppnås et estetisk godt samspill med omkringliggende bebyggelse. Søknad om byggetillatelse for ny bebyggelse skal forelegges regional kulturminnemyndighet til uttalelse, før saken tas opp til behandling. Nye utomhusanlegg som belysning, gjerder, trapper o.a. skal gis en utforming som harmonerer med strøkets opprinnelige karakter. g) Eksisterende bygg kan påbygges, tilbygges, utbedres og repareres, innenfor de rammene planen setter. Ved slike arbeider skal bygningens former, materialer, detaljer, farger og lignende bli opprettholdt eller ført tilbake nærmest mulig det opprinnelige. Ethvert eksteriørmessig tiltak på bygninger, skal forelegges regional kulturminnemyndighet til uttalelse. Dette gjelder også tiltak som er søknads- eller meldepliktig i hht. plan- og bygningslovens §§ 86 a og 93.

8 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 8 Aktuelt prosjekt: Coop-kvartalet

9 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 9 Aktuelt prosjekt: Coop-kvartalet

10 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 10 Aktuelt prosjekt: Coop-kvartalet

11 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 11 Rådhuskvartalet

12 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 12 Sundparken

13 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 13 Bjørås- og Larsengården

14 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 14 Bjørås- og Larsengården Foreslåtte nybygg

15 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 15 Bjørås- og Larsengården (PUK, vedtak) Søknad om riving av bygningene på eiendommene Jernbanegate 27 A og Håkon den godes gate 32 B godkjennes. Tiltakshaver bygger et nytt bygg på eiendommen som tar vare på de opprinnelige bygningers kvaliteter. Det skal tilstrebes å bruke tre i konstruksjonen. Planene utarbeides og legges fram for PUK til godkjenning. Vedtaket gis oppsettende virkning. Begrunnelse: Den hardhendte ombyggingen/ restaureringen disse to bygningene har vært utsatt for gjør at bygningenes egenverdi som bevaringsobjekt er blitt vesentlig svekket. Nytt prosjekt ivaretar dimensjonene mot parkaksen der rytme, form, volum, gesimshøyde og mønehøyde er sentrale elementer.

16 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 16 Midlertidig fredning - Klage Plan og Utviklingskomiteen i Levanger Kommune vil med hjemmel i forvaltningslovens § 28 første ledd, klage på vedtak fattet av Riksantikvaren om midlertidig fredning av et samlet kulturmiljø i Levanger sentrum. Levanger Kommunestyre vedtok 25.06.2008 i sak 51/08 Reguleringsplan Levanger sentrum. Plan og Utviklingskomiteen vil ha svar på om det er mangler i Kommunestyrevedtak 51/08 som gjør at store deler av sentrum er midlertidig fredet. Kunne Riksantikvaren midlertidig ha fredet bare Bjørås og Larsengården? Dersom klagen ikke fører frem vil kommunen allerede nå signalisere at vi raskt ønsker og komme i dialog med Riksantikvaren for å få avklart hvilke områder og hus som vil omfattes av varig fredning. Det er Riksantikvaren som etter Kulturminnelovens § 22, er pliktig til å ta kontakt med berørte kommuner når arbeid med fredning starter opp. Levanger Kommune ønsker så raskt som mulig avklaring på hva som vil omfattes av en varig fredning, og vil ha dette arbeidet gjennomført samlet slik at ikke noen huseiere må vente lenger på avklaring om fredning enn andre. Administrasjonen i kommunen bes dokumentere og underbygge klagen på midlertidig fredning av Levanger sentrum før saken oversendes Riksantikvaren. Videre bes administrasjonen foreta en juridisk vurdering av lovanvendelsen og håndteringen av saken fra Riksantikvarens side. Dersom det under dette arbeidet dukker opp ting som gjør at saken på nytt bør behandles av PUK, tar vi saken opp på nytt i møte 21. januar. (Plan- og utviklingskomiteen i Levanger 22.12.08)forvaltningslovens § 28vedtak fattetRiksantikvaren25.06.2008 i sak 51/08Kommunestyrevedtak 51/08 RiksantikvarenKulturminnelovens § 22

17 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 17 Beskrivelse/utfordringer Fredningsvedtaket innebærer blant annet at bygningene ikke kan rives, verken helt eller delvis, samt at alle ytre endringer og inngrep skal godkjennes av kulturminnemyndigheten før arbeidet settes i gang. Som hovedregel skal alle endringer utover vanlig vedlikehold søkes om og godkjennes av fylkeskommunen. Ordinær fredningssak med hjemmel i kulturminnelovens § 20, jf. § 22 vil bli igangsatt. Området som er midlertidig fredet omfatter så å si hele det gamle bysentrum i Levanger, rundt 190 eiendommen. Fredningsområdet omfatter en blandings-bebyggelse med hovedvekt på trehusbe-byggelse oppført i perioden 1897-2002. Noen få trehus oppført før siste bybrann i 1897. Noen murbygg er oppført like etter det ble innført murtvang i 1904. Fredningsområdet inneholder dessuten en rekke nyere bygninger. Enkelte kvartaler består så og si bare av nyere bygninger.

18 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 18 Spørsmål/avklaringer Hva ligger i begrepet midlertidig fredning/varig fredning – tidshorisont, muligheter, begrensninger etc Områdeavgrensning. Området inneholder bygninger/kvartaler som vi tror vi fort kan bli enige om ikke har noen verneverdi. I forbindelse med utarbeidelsen Reguleringsplan for Levanger sentrum med reguleringsbestemmelser, vedtatt i kommunestyret 25.06.2008, ble det nedlagt et ganske omfattende arbeid i kartlegging av bevaringsverdi bebyggelse/kvartaler. I samtaler med saksbehandler for det midlertidige fredningsvedtaket, var det nettopp faren for flere rivningstillatelser ved bruk av reguleringsbestemmelsen knyttet til disse områdene som var den store ”frykten” for at ytterligere trehusbebyggelse ville gå tapt.

19 Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 19 Spørsmål/avklaringer Virkning for prosjekter som det er gitt tillatelse til/ prosjekter på gang. Avklare tidsperspektiv for midlertidig fredning. Få prioritert områder med prosjekter på gang. Samarbeid om prosjekt for gjennomgang av bebyggelsen i Levanger sentrum. Tilskuddsmidler


Laste ned ppt "Levanger kommune Rådmannen Riksantikvaren: ”Trehusmiljø i Levanger midlertidig fredet” – kommunalsjef Alf B. Haugnes, 8. januar 2009 1 Adresse-avisen 10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google