Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktør Senter for statlig økonomistyring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktør Senter for statlig økonomistyring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktør Senter for statlig økonomistyring
Lanseringsseminar 30. november Hvordan kan veilederne bidra til bedre styring og mer effektiv ressursbruk i statlige virksomheter i praksis Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring © Senter for statlig økonomistyring I Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

2 Utviklingstrekk innenfor statlig styring
Økte krav til effektivitet og bedre styring med ressursbruken i staten Krav til kvalitetsforbedringer i økonomistyringen – Riksrevisjonens antegnelser Regelverksutviklingen – fra detaljstyring til virksomhetsstyring med økt fokus på risikostyring Økt bruk av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer Ny styringsinformasjon under utprøving – fra kontantprinsipp til regnskapsprinsipp (også i statsforvaltningen) Utvikling av metoder for resultatmålinger Nytt innhold i mål- og resultatstyringen i staten Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

3 Forankring samt veiledning
Samfunnsøkonomiske analyser Utredningsinstruksen med utredningsveileder Veileder i samfunnsøkonomiske analyser R-109/2005 vedr. kalkulasjonsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad Evalueringer Økonomiregelverket (ØR) i staten Veileder til gjennomføring av evalueringer Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

4 Særtrekk ved statsforvaltningen i forhold til private virksomheter:
Hvorfor er samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer viktig i statsforvaltningen Særtrekk ved statsforvaltningen i forhold til private virksomheter: Staten har andre mål enn private foretak Opptjeningen av inntekter er grunnleggende forskjellig i staten og i privat sektor. Statens aktivitet er i hovedsak skattefinansiert, mens private foretak utnytter markedets betalingsvillighet for sine produkter Statlige virksomheter kan ikke gå konkurs For mange typer statlig aktivitet eksisterer det ikke noe ordinært marked for sluttproduktene. Forvaltningen mangler på mange måter de incentiver og pressmekanismer som gjelder i et konkurranseutsatt marked Skal bidra til bedre beslutninger som understøtter effektiv ressursbruk i staten Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

5 Mål- og resultatstyring - på alle nivåer i staten
Evaluering Hvordan skal vi gjøre det? Hva skal vi gjøre? Gjennomfører vi som planlagt? MÅL RESULTAT Evaluering Samfunns- økonomisk analyse Var vi effektive? Evaluering Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

6 Analyse må som en del av helheten
Resultatkjede Resultat Planlegging Ressurser Aktiviteter/ Prosesser Effekter Prestasjoner Samfunns- økonomisk analyse Analyse må som en del av helheten Vårt metodeapparat kan brukes både i analyse og evaluering Vår kjepphest: Ikke nødvendigvis hensiktsmessig å outsource – bygger ikke opp kompetansen Vis til beste praksis (Statens pensjonskasse) Evalueringer Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

7 Formål med å analysere og evaluere
Sørge for effektiv ressursbruk i staten Bidra til effektive beslutningsprosesser Øve kontroll med virksomheten Virksomhetsstyring og etatsstyring Legitimitet og gjennomslagskraft overfor samfunnet Fremme organisatorisk læring Nedfelt i ØR I tillegg til disse formålene vil evaluering når det blir riktig brukt også skape: Autoritet – man har belegg for påstander Legitimitet – man kan rettferdiggjøre ressursbruk Fokus på forhold som er viktige for styringen. Felles plattform for debatt m/virksomheter Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

8 Hva er en samfunnsøkonomisk analyse
En analyse som klarlegger og synliggjør konsekvensene av tiltak og reformer gjennom å fremskaffe systematisk og mest mulig fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger – før beslutning om gjennomføring fattes. Sum nyttevirkninger > sum kostnader = samfunnsøkonomisk lønnsomhet Bruk av nåverdimetoden for tiltak som strekker seg over år (kalkulasjonsrente) Prioritering mellom ulike tiltak Fordelingsvirkninger (ulike grupper/personer, regioner, næringer etc) Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

9 Verden er usikker – håndtering av risiko
Prosjekt: Usikkerhet er informasjonsgapet mellom det vi ønsker å vite for å kunne ta en optimal beslutning og den informasjonen som faktisk er tilgjengelig. Beslutning om å gjennomføre et tiltak, samt utforming og planlegging må nesten alltid skje under usikkerhet. Svakere etterspørsel enn antatt? Økte råvarepriser? Antatt gevinst Antatt gevinst Antatt gevinst Antatt gevinst Antatt gevinst Antatt gevinst Antatt gevinst Antatt gevinst Inv.kostnad tid I dag: oppstart Tabbe pga dårlig prosjektledelse? Ny politisk kurs? Den valgte teknologien er utdatert? Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

10 Risiko består av både systematisk og usystematisk risiko
Typer av risiko Risiko består av både systematisk og usystematisk risiko Systematisk risiko avhenger av makroøkonomiske forhold. Risikopåslag i kalkulasjonsrenten (2 %, slik at kalkulasjonsrenten i normaltilfeller settes til 4 %) Usystematisk risiko – prosjektspesifikk risiko, men denne er jevnet ut ved at staten er engasjert i mange prosjekter. Utfordringen for beslutningstakere er ofte den usystematiske (prosjektspesifikke) risikoen Systematisk risiko er risiko som oppstår som følge av samvariasjon med den generelle konjunkturutviklingen Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

11 - Gjennomføre pilotundersøkelser
Kjenner vi oss igjen? Eks: - Bygging av tunnel. Er det lurt å gjøre en prøve av grunnen før man gjøre en fullskala-utbygging? - Gjennomføre pilotundersøkelser Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

12 Eller….. dyrekjøpte erfaringer ??
Golf-prosjektet, Forsvaret Tress-90-prosjektet, Rikstrygdeverket Barnehagereformen Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

13 Hva er en evaluering En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. Skal supplere den løpende styrings- og kontrollinformasjonen Frekvens og omfang skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet Gjennomføring skal være basert på en nytte/kostnadsvurdering Kan i mange tilfeller benytte samme metodikk som samfunnsøkonomisk analyse – også når det ikke foreligger en samfunnsøkonomisk analyse i forkant Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

14 Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i økonomistyringen – Elektronisk fakturabehandling
SSØ lagde en samfunnsøkonomisk analyse som viste at lønnsomheten for samfunnet av å innføre en bedre arbeidsflyt i saksbehandling av fakturaer for SSØs kunder var på 444 mill. kroner SSØ lagde en tilhørende budsjettanalyse med konsekvenser for SSØ og kundene Finansdepartementet fikk analysen til vurdering og det ble gitt midler å gjennomføre prosjektet Analysen gjør det lettere å overbevise om viktighetene av å innføre EFB Det er etablert et rammeverk for å løpende måle, følge opp og evaluere tiltaket Metodikken for samfunnsøkonomisk analyse brukes både i forkant, underveis og i etterkant Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

15 SSØs rolle og våre tiltak
SSØs visjon er; Effektiv ressursbruk i staten. SSØ skal være kompetanseorganet i staten på god styring Lager/forvalter veiledningsmateriell/metoder innenfor mål- og resultatstyring, risikostyring, tilskudd, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer tilbyr kurs innenfor alle områdene kan bistå noe i konkrete analyser og evalueringer, men arbeider primært med utgangspunkt i ”hjelp til selvhjelp” SSØ-dagen – møteplass for beslutningstakere i statlige virksomheter Vi fokuserer på ”hvordan virksomheten skal gjøre ting”, ”ikke hva de skal gjøre” Innføring i regelverket om økonomistyring i staten

16 Oppsummering: Veiledningsmateriell om styring
Metode i risiko -styring (SSØ) Utredningsinstruks og Utredningsveileder (FAD) Veileder i mål- og resultatstyring (SSØ) 2006 Veileder i samfunns- økonomiske analyser (FIN) Veileder i evalueringer (FIN) Trolig lanseringsseminar i oktober Problemet er ikke mangel på litteratur, men manglende praksis. Av Utredningsinstruksen fremgår det: En analyse og vurdering av de økonomiske og administrative konsekvensene skal alltid inngå i saken. Det skal i nødvendig utstrekning inngå grundige og realistiske samfunnsøkonomiske analyser. Evalueringsveilederen omtaler bruk av samfunnsøkonomiske analyser i evalueringsarbeid. Innføring i regelverket om økonomistyring i staten


Laste ned ppt "Direktør Senter for statlig økonomistyring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google