Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Senter for statlig økonomistyring I Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Lanseringsseminar 30. november Hvordan kan veilederne bidra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Senter for statlig økonomistyring I Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Lanseringsseminar 30. november Hvordan kan veilederne bidra."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Senter for statlig økonomistyring I Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Lanseringsseminar 30. november Hvordan kan veilederne bidra til bedre styring og mer effektiv ressursbruk i statlige virksomheter i praksis Marianne Andreassen Direktør Senter for statlig økonomistyring

2 Side 2 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Utviklingstrekk innenfor statlig styring Økte krav til effektivitet og bedre styring med ressursbruken i staten –Krav til kvalitetsforbedringer i økonomistyringen – Riksrevisjonens antegnelser –Regelverksutviklingen – fra detaljstyring til virksomhetsstyring med økt fokus på risikostyring –Økt bruk av samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer –Ny styringsinformasjon under utprøving – fra kontantprinsipp til regnskapsprinsipp (også i statsforvaltningen) –Utvikling av metoder for resultatmålinger Nytt innhold i mål- og resultatstyringen i staten

3 Side 3 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Forankring samt veiledning Samfunnsøkonomiske analyser –Utredningsinstruksen med utredningsveileder –Veileder i samfunnsøkonomiske analyser –R-109/2005 vedr. kalkulasjonsrente, risiko, kalkulasjonspriser og skattekostnad Evalueringer –Økonomiregelverket (ØR) i staten –Veileder til gjennomføring av evalueringer

4 Side 4 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Hvorfor er samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer viktig i statsforvaltningen Særtrekk ved statsforvaltningen i forhold til private virksomheter: –Staten har andre mål enn private foretak –Opptjeningen av inntekter er grunnleggende forskjellig i staten og i privat sektor. Statens aktivitet er i hovedsak skattefinansiert, mens private foretak utnytter markedets betalingsvillighet for sine produkter –Statlige virksomheter kan ikke gå konkurs –For mange typer statlig aktivitet eksisterer det ikke noe ordinært marked for sluttproduktene. Forvaltningen mangler på mange måter de incentiver og pressmekanismer som gjelder i et konkurranseutsatt marked Skal bidra til bedre beslutninger som understøtter effektiv ressursbruk i staten

5 Side 5 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Mål- og resultatstyring - på alle nivåer i staten Var vi effektive? Hvordan skal vi gjøre det? Gjennomfører vi som planlagt? Hva skal vi gjøre? MÅL RESULTAT Samfunns- økonomisk analyse Evaluering

6 Side 6 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Resultat Prestasjoner Effekter Resultatkjede Planlegging Aktiviteter/ Prosesser Ressurser Evalueringer Samfunns- økonomisk analyse

7 Side 7 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Formål med å analysere og evaluere Sørge for effektiv ressursbruk i staten Bidra til effektive beslutningsprosesser Øve kontroll med virksomheten Virksomhetsstyring og etatsstyring Legitimitet og gjennomslagskraft overfor samfunnet Fremme organisatorisk læring Nedfelt i ØR

8 Side 8 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Hva er en samfunnsøkonomisk analyse En analyse som klarlegger og synliggjør konsekvensene av tiltak og reformer gjennom å fremskaffe systematisk og mest mulig fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger – før beslutning om gjennomføring fattes. Sum nyttevirkninger > sum kostnader = samfunnsøkonomisk lønnsomhet –Bruk av nåverdimetoden for tiltak som strekker seg over år (kalkulasjonsrente) Prioritering mellom ulike tiltak Fordelingsvirkninger (ulike grupper/personer, regioner, næringer etc)

9 Side 9 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Verden er usikker – håndtering av risiko Prosjekt: Usikkerhet er informasjonsgapet mellom det vi ønsker å vite for å kunne ta en optimal beslutning og den informasjonen som faktisk er tilgjengelig. Beslutning om å gjennomføre et tiltak, samt utforming og planlegging må nesten alltid skje under usikkerhet. I dag: oppstart tid Inv.kostnad Antatt gevinst Svakere etterspørsel enn antatt? Økte råvarepriser? Ny politisk kurs? Den valgte teknologien er utdatert? Tabbe pga dårlig prosjektledelse?

10 Side 10 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Typer av risiko Risiko består av både systematisk og usystematisk risiko –Systematisk risiko avhenger av makroøkonomiske forhold. Risikopåslag i kalkulasjonsrenten (2 %, slik at kalkulasjonsrenten i normaltilfeller settes til 4 %) –Usystematisk risiko – prosjektspesifikk risiko, men denne er jevnet ut ved at staten er engasjert i mange prosjekter. Utfordringen for beslutningstakere er ofte den usystematiske (prosjektspesifikke) risikoen

11 Side 11 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Kjenner vi oss igjen?

12 Side 12 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Eller….. dyrekjøpte erfaringer ?? –Golf-prosjektet, Forsvaret –Tress-90-prosjektet, Rikstrygdeverket –Barnehagereformen

13 Side 13 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Hva er en evaluering En systematisk datainnsamling, analyse og vurdering av en planlagt, pågående eller avsluttet aktivitet, en virksomhet, et virkemiddel eller en sektor. –Skal supplere den løpende styrings- og kontrollinformasjonen –Frekvens og omfang skal bestemmes ut fra virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet –Gjennomføring skal være basert på en nytte/kostnadsvurdering Kan i mange tilfeller benytte samme metodikk som samfunnsøkonomisk analyse – også når det ikke foreligger en samfunnsøkonomisk analyse i forkant

14 Side 14 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Bruk av samfunnsøkonomisk analyse i økonomistyringen – Elektronisk fakturabehandling SSØ lagde en samfunnsøkonomisk analyse som viste at lønnsomheten for samfunnet av å innføre en bedre arbeidsflyt i saksbehandling av fakturaer for SSØs kunder var på 444 mill. kroner SSØ lagde en tilhørende budsjettanalyse med konsekvenser for SSØ og kundene Finansdepartementet fikk analysen til vurdering og det ble gitt midler å gjennomføre prosjektet Analysen gjør det lettere å overbevise om viktighetene av å innføre EFB Det er etablert et rammeverk for å løpende måle, følge opp og evaluere tiltaket

15 Side 15 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 SSØs rolle og våre tiltak SSØs visjon er; Effektiv ressursbruk i staten. SSØ skal være kompetanseorganet i staten på god styring –Lager/forvalter veiledningsmateriell/metoder innenfor mål- og resultatstyring, risikostyring, tilskudd, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer –tilbyr kurs innenfor alle områdene –kan bistå noe i konkrete analyser og evalueringer, men arbeider primært med utgangspunkt i ”hjelp til selvhjelp” SSØ-dagen – møteplass for beslutningstakere i statlige virksomheter

16 Side 16 Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Oppsummering: Veiledningsmateriell om styring Utredningsinstruks og Utredningsveileder (FAD) Veileder i samfunns- økonomiske analyser (FIN) Veileder i mål- og resultatstyring (SSØ) Metode i risiko -styring (SSØ) Veileder i evalueringer (FIN) 2006


Laste ned ppt "© Senter for statlig økonomistyring I Innføring i regelverket om økonomistyring i staten - 2005 Lanseringsseminar 30. november Hvordan kan veilederne bidra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google