Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storbrukere med kombinert psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk ved avdeling for akuttpsykiatri: Karakteristika ved brukerne og kvaliteten på tjenestetilbudet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storbrukere med kombinert psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk ved avdeling for akuttpsykiatri: Karakteristika ved brukerne og kvaliteten på tjenestetilbudet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storbrukere med kombinert psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk ved avdeling for akuttpsykiatri: Karakteristika ved brukerne og kvaliteten på tjenestetilbudet Av Britt Marie Torvik Olsen og Roar Fosse Klinikk for psykisk helse og rus, Blakstad, Vestre Viken HF

2 Bakgrunn Forforståelse – samhandlingsfokus Pilotfasen – oversikt Spissing av problemstillinger

3 Problemstillinger Kjennetegn ved storbrukerne med kombinert psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk Kunnskap og kompetanse i tjenesteapparatet ift målgruppen

4 Kjennetegn ved storbrukere med psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk Fremgangsmåte, metode –Definisjon av storbrukerne –Etablering av kasus kontroll design med tre grupper –Utgangspunkt i pasientpopulasjonen i 2008-2009 –Utvikling av sjekkliste for journalgjennomgang

5 Resultater - karakteristika Karakteristika1 Storbrukere med rus (n = 60) 2 Storbrukere uten rus (n = 63) 3 Ordinære Brukere (n=73) P Alder (snitt, sd)35.6 (11.2)41.4 (13.2)41.7 (15.7)- Kjønn (n menn, n kvinner)33, 2721, 4236, 37- Psykosediagnoser (%)43 26.<.0011 & 2 > 3 Stemningsdiagnoser (%)4551 ns Personlighetsdiagnoser (%)18 11.<.0011 & 2 > 3 Innlagt fra legevakt (%)726466ns Innlagt fra spes helsetj (%)475430.0461 & 2 > 3 Innlagt fra fastlege (%)102223<.0011 < 2 & 3 Antall behandlingsrelasjoner 1 4.24.43.0.0011 & 2 > 3 Volds- og vinningskrim (%)30011<.0011 > 2 & 3 Utøver vold i relasjoner (%)1324.<.0011 > 2 & 3 Offer for vold i relasjoner (%)332426ns

6 Resultater - rusprofil RusmiddelStorbrukere med rusmisbruk, n = 60 (av 123) Vanlige brukere med rusmisbruk n = 25 (av 73) BrukteBrukte kunBrukteBrukte kun Alkohol58 %20 %68 %32 % Cannabis55 %7 %44 %12 % Stimulantia52 %2 %44 %0 % Opiater17 %0 %32 %4 % Benzodiazepiner35 %5 %16 %0 % Kun en av ovennevnte 34 %48 % To eller flere av ovennevnte 66 %52 % Rusdiagnose gitt av kliniker 58 %

7 Psykisk lidelse, rus og voldelighet DiagnoseområdeVoldelighet blant storbrukereVoldelighet blant ordinære brukere Voldelighet hele utvalget sett samlet m/ rusu/ rusm /rusu/ rusm /rusu/ rus Paranoide psykoser F20.0-F20.9. 86 %040 %074 %0 N=34 totaltn=14n=8n=5n=7n=19n=15 Andre psykoser F22.0-F29.0 33 %5 %33 %0 %33 %4 % N=38 totaltn=12n=19n=3n=4n=15n=23 Personlighetsforsty rrelserF60-F69 45 %0100 %057 %0 % N=30 totaltn=11 n=3n=5n=14n=16 Bipolar diagnose F31.0-F31-9 000000 N = 39 totaltn=8n=19n=3n=9n=10n=29 Stressdiagnose F43.0-F43.9 20 %0100 %027 %0 N =21 totaltn=10n=4n=1n=6n=11n=10 Depresjon F32.0- F33.9 0029 %0 %19 %0 % N = 32n=7n=4n=14n=7n=21n=11 Alle diagnoser33 %2 % N=196n=85n=111

8 Resultater: antall rusmidler versus voldelighet blant storbrukerne

9 Diagnose, n rusmidler, voldelighet… PsykoserPersonlighetsforstyrrelser Stemningslidelser

10 Diskusjon Undersøkelse i Sverige Olsen-utvalget

11 Kunnskap og kvalitet i tjenesteapparatet To delundersøkelser: –A) Vurdering av kvalitet på integrert utredning og behandling hentet fra pasientjournal –B) Kartlegging av behov for økt kompetanse i tverrfaglig integrert behandling ved sengeposter i psykisk helsevern

12 A) Kvaliteten på integrert utredning og behandling Seks spørsmål fra Dual Disorder Treatment Fidelity Scale DDTFS brukt på systemnivå med utgangspunkt i hver pasient Gjennomgikk 10 journaler for storbrukere med kombinert rusmiddelmisbruk

13 Kvalitet på utredning og behandling Punkt på DDTFTSkåre (1-5)Kommentar 1. Identifisering av klienter med dobbeltdiagnose 24 av 10 var kartlagt med standardiserte instrumenter - 3 var deltakere i et forskningsprosjekt 2. Integrert vurdering av klienter med dobbeltdiagnose 36 av 10 hadde fått en delvis integrert vurdering.Den psykiske lidelsen var vurdert spesifikt hos alle 10 3. Omfattende vurdering av psykisk helse 4I snitt var syv av totalt ti temaer vurdert for pasientgruppen 4. Omfattende vurdering av rusmisbruk4I snitt var syv av totalt ti temaer vurdert for pasientgruppen 5. Integrert behandlingsplan25 av 10 hadde behandlingsplaner som omfattet begge lidelser 6. Integrert kriseplan12 av 10 hadde kriseplaner, en av de to for begge lidelser Snitt2.7

14 A) Kort diskusjon Samme svakheter som ved SINTEFs gjennomgang

15 B) Kartlegging av kompetansebehov ved sengeposter Utgangspunkt i GAP-undersøkelsen Utdrag av spørsmål om kompetanse Elektronisk undersøkelse rettet mot alle behandlere og miljøpersonalet Igangsettes i Oktober 2010

16 Kommentarer, oppsummering, drøftelse 58 % storbrukerne med rusproblemer har en rusdiagnose, 42 % har det ikke Igjen gjennomført standard screening Tendensene vi har funnet for sammenhengen rus+paranoiditet+vold  konsekvenser for risikovurderinger, sårbarhetssammenhenger? Additiv risiko for voldelighet ved bruk av multiple rusmidler Hva med medisinbruk for denne gruppen?

17 Videreføring av prosjektet Spørreundersøkelse til helsepersonell ved alle sengeposter vil trolig gi et mer samlet bilde over utrednings- og behandlingspraksis overfor målgruppen. Den samme undersøkelsen vil også gi noen svar på hvilken kompetanse som finnes – og hvilke eventuelle behov det er for økt kompetanse. Samlet danner dette et mye grundigere utgangspunkt for fagutvikling og samhandling overfor målgruppen.

18 Videreføring av prosjektetVidereføring av prosjektet


Laste ned ppt "Storbrukere med kombinert psykisk lidelse og rusmiddelmisbruk ved avdeling for akuttpsykiatri: Karakteristika ved brukerne og kvaliteten på tjenestetilbudet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google