Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Romeriksprosjektet - midtveisseminar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Romeriksprosjektet - midtveisseminar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Romeriksprosjektet - midtveisseminar
Hva viser de foreløpige data fra den forskningsbaserte evalueringen? Torleif Ruud, avdelingssjef, og Kristin S. Heiervang, forsker, FOU, Divisjon psykisk helsevern, Ahus

2 Forskningsbasert evaluering av Romeriksprosjektet
Pasientene følges over to år etter inklusjon i tilbudet Tjenestene samler inn data om pasienter og behandling Utredningspakke med skåringsskalaer og intervjuer Utredningspakken gjentas etter 12 og 24 måneder (måle endring) Fortløpende registrering (”ukeskjema”) av all kontakt med pasienter Doktorgradsprosjekt som inngår i satsingen: Implementering av IMR (Illness management and recovery).

3 Hovedspørsmål i den forskningsbaserte evalueringen
Hvilke pasienter er brukere av de samhandlende tjenestene? Hva kjennetegner tjenestene som brukerne mottar? Hvordan er forløp og resultater for brukerne? Hvilke forhold og faktorer bidrar til god samhandling? Hva betyr samhandling, kontinuitet, relasjoner og kunnskapsbaserte intervensjoner for forløpet? Hvordan er forløp sammenlignet med ved ACT-team?

4 Datainnsamling ved tjenestene
 Om pasienter/brukere 0 mnd 12 mnd 24 mnd Livssituasjon Eget skjema x (x) Psykiske problemer BPRS Somatisk helse Rusproblemer Audit, Dudit Praktisk/sosial fungering PSF Interesse for kontakt HEAS X Livskvalitet MANSA Tjenestebruk i 12 mnd Livshendelser i 12 mnd 0 mnd 12 mnd 24 mnd Om behandling: Løpende registrering av all kontakt (ved ”ukeskjemaet”) NB: Dette opplegget som i evalueringen av ACT-team. Kan sammenligne.

5 Datainnsamling, registrering, tilbakemelding, forskning
Tjenestene samler inn Kommuner og helseforetak Helsemyndigheter Prosjektledelse registrerer Kommuner og Ahus Forskergruppe bearbeider

6 Foreløpige resultater fra pasientutredningen
Data fra baseline (T0) 6

7 Antall registrerte utredningspakker pr november 2012
9 innsendte pasientutredningspakker med samtykke Et klart mål å få flere utfylte pasientutredninger

8 Antall pasientutredninger mottatt: 9
Øvre Romerike: Eidsvoll 5 Nannestad 1 Ullensaker 0 Gjerdrum 1 Nedre Romerike: Skedsmo 0 Fet 2 Rælingen 0 Pr 8 8

9 Oversikt over skjemaene i pasientutredningspakken
Områder: Instrumenter: Livssituasjon og helse: Livssituasjonsskjema Psykiatriske problemer: Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) Funksjonsnivå GAF (splittet versjon: GAF-F og GAF-S) Praktisk og sosial fungering (PSF) Rusmisbruk: AUDIT DUDIT Bruk av rusmidler siste 30 dager Motivasjon for endring: Alkohol-E DUDIT-E Andre: Homeless Engagement and Acceptance Scale (HEAS) Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA)

10 Målgruppe Personer med alvorlig psykisk lidelse alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt Betydelig funksjonsnedsettelse og med sammensatte og langvarige hjelpebehov Pasienter det er vanskelig å engasjere i behandling, og mange får derfor et for dårlig tilbud og/eller mange innleggelser Gjelder trolig personer i Norge

11 Hva kjennetegner de pasientene som er utredet og har gitt samtykke
Sosiodemografiske data Diagnoser Fungering Tvang Livskvalitet

12 Sosiodemografiske kjennetegn
Kjønn: Kvinner: (ACT: 34 %) Menn: 6 (ACT: 66 %) Gjennomsnittsalder: 29 år, år (ACT: 40,5 år, år) Sivilstatus: 8 ugift, 1 skilt (ACT: 76 % er ugifte, 7 % er samboere eller gifte) Ingen har barn eller stebarn under 18 år

13 Utdanningsbakgrunn ved inntak
8 har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 1 har fullført videregående skole (ACT: 57 % har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 7 % har fullført høyere utdanning)

14 Hovedbeskjeftigelse ved inntak
6 er uten arbeid (ACT: 84%) 2 er i kvalifiseringstiltak i NAV (ACT: 9%) 1 er i institusjon/sykehus Ingen er i ordinært lønnet arbeid (ACT: 3%)

15 Hovedinntektskilde Uføretrygd 3 ( ACT: 68 %) Arbeidsavklaringspenger 5
Sosialhjelp 1 (ACT: 5 %) Arbeidsinntekt (ACT: 2 %) Annet (ACT: 3,5 %)

16 Bosituasjon ved inntak
3 bor alene i egen boenhet (ACT: 59 %) 2 bor sammen med familie (ACT: 19 %) 3 bor på institusjon eller sykehus 1 i annen ukjent bosituasjon (ACT: 9 % bor i bemannet bolig, 3 % bor på hospits eller lignende, 10 % er i fengsel/på institusjon)

17 Psykiatrisk hoveddiagnose
4 personer har F 20, schizofreni 1 person har F 90, ADHD 4 personer har ikke kjent hoveddiagnose ved inntak! (ACT: 78 % med psykoselidelse (F20-29) 10,5 % med bipolar lidelse, 11,5 % med andre psykiske lidelser)

18 Behandlers vurdering av rusproblemer ved inntak
5 personer har rusproblemer (55,5% vs ACT: 55,5 %)

19 Tvang ved inntak 3 av 9 er under TUD ( 33,3 % vs ACT:35 %)
3 har frivillig (tvungen) økonomisk forvaltning (33.3 % vs ACT:31 %) 1 har hjelpeverge (11,1 % vs ACT: 21,4 %)

20 Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) Grad av symptomer - psykisk lidelse
4 av 7 personer har minst 1 alvorlig symptom (57% vs ACT: 80%) positive symptomer: 2 personer negative symptomer: 2 personer manisk fiendtlighet: 1 person depressiv/angst: personer

21 GAF- skåre ved inntak GAF – Funksjon: 39, (ACT: 38, ) GAF – Symptom: 42, (ACT: 41, 15-62)

22 GAF GAF – Funksjon GAF – Symptom
41-50: Alvorlige vansker med å fungere normalt sosialt, i yrke eller utdanning (f.eks. ingen venner, klarer ikke å holde på en jobb) 31-40:Større funksjonssvikt innen flere områder, så som i arbeid, utdanning og familieforhold (f.eks. deprimert mann som unngår venner, forsømmer familien, og ute av stand til å arbeide; barn som ofte juler opp yngre barn, er trassig hjemme, og mislykkes på skolen ). GAF – Symptom 41-50: Alvorlige symptomer( f.eks. selvmordstanker, alvorlige tvangsritualer, hyppige butikktyveri ). 31-40:Endel forstyrrelse i realitetstesting, kommunikasjon, dømmekraft, tankevirksomhet eller stemningsleie ( f.eks. talen er iblant ulogisk, uklar eller irrelevant ).

23 6 har ingen selvmordsforsøk i løpet av livet
(67% vs ACT:68 %) 3 har tidligere selvmordsforsøk (33% vs ACT: 27 %) Ingen har selvmordsforsøk siste 12 mnd før inntak (0% vs ACT: 5 %)

24 Somatisk helse, utredning og oppfølging
4 personer har problemer med tannhelse ellers rapporteres det om enkelttilfeller av diabetes og astma/allergi. (ACT:62, 5 % rapportert sykdom/problem i et eller flere organsystemer) Hyppigst forekommende hos brukere av ACT: Tannhelse Mage-/tarm-/lever lidelser (Hepatitt B+C) Brudd/skader på skjelett/bevegelsesapparat Luftveislidelser (astma, allergi, KOLS) Hjerte-/kar (høyt blodtrykk,emboli/trombose,infarkt)

25 Livskvalitet ved inntak, MANSA
Måler: Gjennomsnitt Livssituasjon og helse Nærmeste familie og bosituasjon Venner Bolig og nabolag Forholdet til familien Livskvalitet samlet 4,6 (ACT: 4,3)

26 Livskvalitet 1 Kunne ikke vært verre 2 Misfornøyd
3 For det meste misfornøyd 4 Blandet, både fornøyd og misfornøyd 4,6 (ACT: 4,3) 5 For det meste fornøyd 6 Fornøyd 7 Kunne ikke vært bedre

27 Oppsummering Gjennomsnittsalder 29 år (ACT: 41 år)
Halvparten har diagnose for alvorlig psykisk lidelse (ACT: 90 %) Flest menn (2/3 som i ACT- team) Noe over halvparten har rusproblemer (som ACT) Alle med lavt utdanningsnivå (ACT: 93%) Ingen i ordinært arbeid (ACT: 84%) Flertallet mottar arbeidsavklaringspenger (ACT: 2/3 er uføretrygdet)


Laste ned ppt "Romeriksprosjektet - midtveisseminar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google