Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PILAR II Nye krav til banker og tilsynsmyndigheter Seniorrådgiver Erik Lind Iversen Orienteringsmøte om Basel II 17. januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PILAR II Nye krav til banker og tilsynsmyndigheter Seniorrådgiver Erik Lind Iversen Orienteringsmøte om Basel II 17. januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 PILAR II Nye krav til banker og tilsynsmyndigheter Seniorrådgiver Erik Lind Iversen Orienteringsmøte om Basel II 17. januar 2005

2 Pilar II – Nye krav til banker og tilsynsmyndigheter (1) Innhold 1.Formål og hovedprinsipper 2.Pilar II og direktivene 3.Nye krav til bankene. Den interne risiko og kapitalvurderingprosessen ICAAP (The Internal Capital Adequacy Process) CEBS – High Level Principles.

3 4. Nye krav til tilsynsmyndighetene. –Tilsynsprosessen SREP (Supervisiory Review and Evaluation Process) –CEBS. High Level Principles. 5.Tilsynsmessige tiltak – nye hjemler 6. Hvordan blir den fremtidige tilsynsmessige oppfølging? –Risikobasert tilsyn –Samlet risikovurdering – finanskonsern. Dokumentbasert oppfølging av mellomstore og små institusjoner –ICAAP for de aller minste med høy kapitaldekning / lav risiko. Støtputeløsning Pilar II – Nye krav til banker og tilsynsmyndigheter (2)

4 BASEL II – DE TRE PILARENE PILAR I Nye minimumskrav til ansvarlig kapital PILAR II Supervisory Review Process (Regulerer både banker og tilsynsmyndigheter) PILAR III Markedsdisiplin (Nye krav til offentliggjøring av informasjon)

5 1. Formål og hovedprinsipper -Styrke stabiliteten i det finansielle system -De tre pilarene må sees i sammenheng -Mer risikosensitivt system for kapitaldekning -Bedre risikostyring og kontroll -Bedre tilsyn -Mer informasjon, og dermed mer rasjonelle markedsaktører

6 PILAR II (1) De fire hovedprinsipper: 1.Alle banker skal ha en prosess for å vurdere sitt kapitalbehov i forhold til risikoprofilen og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessement Process) 2.Tilsynsmyndighetene skal gjennomgå og evaluere bankenes prosesser og iverksette tiltak ved eventuelle svakheter/mangler (SREP-Supervisory Review Evaluation Process)

7 3. Bankene forventes å ha ansvarlig kapital over minimumskravet og tilsyns- myndighetene skal ha hjemmel til å pålegge individuelle kapitaldekningskrav. 4.Tilsynsmyndighetene skal gripe inn på et tidlig tidspunkt. PILAR II (2)

8 2. Pilar II og direktivene (2000/12) Article 22 Krav til bankene om robuste opplegg til styring/kontroll, herunder: -Klar organisasjonsstruktur -Definerte, gjennomsiktige og konsistente ansvarslinjer -Effektive prosesser for å identifisere, styre, overvåke og rapportere risiko -Tilstrekkelig internkontroll Tekniske kriterier i Annex V skal tas hensyn til.

9 Article 123 Banken skal ha på plass effektive og fullstendige strategier og prosesser for å vurdere og opprettholde den størrelse, de typer og den fordeling av intern kapital de betrakter som tilstrekkelig til å dekke den natur og det nivå på de risikoer de er eller kan bli eksponert for. Strategier og prosesser skal være gjenstand for regelmessig gjennomgang.

10 Article 124 (1) Hensyntatt de tekniske kriterier Annex XI skal tilsynsmyndighetene gjennomgå opplegg, strategier, prosesser og mekanismer innført av bankene for å etterleve dette direktivet og evaluere de risikoer de er eller kan bli utsatt for. Bredden på gjennomgangen og evalueringen følger av kravene i direktivet. Med utgangspunkt i denne gjennomgang og evaluering skal myndighetene ta stilling til de tiltak (opplegg, strategier osv.) gjort av bankene, og om den egenkapital de har sikrer styring/kontroll og dekker alle risikoer.

11 Tilsynsmyndigheten bestemmer selv hyppighet og intensitet ut fra systemviktighet, natur, størrelse og kompleksitet i institusjonene. Gjennomgang og evaluering skal oppdateres minimum årlig. I tillegg: - Annex V og XI i direktivet - Utfyllende regler, råd og vurderinger fra CEBS (Commitee of European Banking Supervisors) Article 124 (2)

12 CEBS High Level Principles CEBS-høringen vedrørende Pilar II opprinnelig utarbeidet av Groupe de Contact, og er ment å reflektere ”beste praksis” når det gjelder tilsynsmessig tenking i Europa. Utarbeiding av såkalte ”High Level Principles” er gjort for å bidra til en ”passe grad” av konvergens (mellom land) og understreke viktige poenger i det nye regelverket.

13 3. Nye krav tiI bankene: CAAP – The Internal Capital Adequacy Process ( Institusjonens egen vurdering av risiko og kapital) ICAAP inkluderer: Policy og fremgangsmåter for å identifisere, måle, styre og rapportere institusjonens risiko En prosess for å relatere risikoer og kapital En prosess for å etablere interne mål for tilstrekkelig kapital En prosess for intern kontroll, gjennomgang og revisjon (Internal governance)

14 ICAAP – High Level Principles (1) 1.Alle institusjoner skal ha en prosess for å vurdere kapitalen i forhold til risikoprofilen. (Eksponering + styring og kontroll) 2.ICAAP er institusjonenes eget ansvar. 3.ICAAP skal være ”forholdsmessig” når det gjelder institusjonenes størrelse, risikoprofil og kompleksitet.

15 4.Institusjonens prosesser, målsettinger og policy vedrørende ansvarlig kapital skal være nedfelt i formaliserte dokumenter og være styrets ansvar. 5.ICAAP skal være en integrert del av styringsprosess og beslutningsstruktur. 6.ICAAP skal gjennomgås regelmessig. (Minimum årlig). 7.ICAAP skal være risikobasert. ICAAP – High Level Principles (2)

16 8.ICAAP skal omfatte alle forhold ved virksomheten 9.ICAAP skal være fremadskuende 10.ICAAP skal være basert på betryggende metoder og fremgangsmåter for måling av risiko. 11.Resultatene av ICAAP skal være rimelige og forklarlige. ICAAP – High Level Principles (3)

17 4. Nye krav tilsynsmyndighetene (1): SREP – Supervisory Review and Evaluation Process (Tilsynsprosessen) SREP er den prosess tilsynsmyndighetene benytter til å: –Gjennomgå og vurdere institusjonenes risikoprofil –Gjennomgå og vurdere tilstrekkeligheten av institusjonenes ICAAP

18 - Gjennomgå og evaluere institusjonenes ansvarlige kapital i forhold til risikoprofilen - Overvåke oppfølging med de standarder som er nedfelt i regelverket - Identifisere svakheter og svikt, og iverksette tilsynsmessige tiltak 4. Nye krav tilsynsmyndighetene (2):

19 SREP – High Level Principles (1) 1.SREP skal være en integrert del av det risikobaserte tilsyn med institusjonene 2.SREP skal gjøres gjeldende for alle institusjoner 3.SREP skal dekke alle deler av institusjonenes virksomhet 4.SREP skal dekke alle vesentlige risikoer samt risk management / intern kontroll

20 5.SREP skal gjennomgå og vurdere institusjonens ICAAP 6.SREP skal gjennomgå og vurdere institusjonens oppfølging av minimumsstandardene i direktivet. 7.SREP skal resultere i en identifikasjon av eksisterende eller potensielle problemer for institusjonene samt svakheter i risikostyring og kontroll. Den skal også vurdere hvorvidt resultatene av ICAAP er pålitelige. SREP – High Level Principles (2)

21 8. SREP skal føre til at tilsynsmessige tiltak umiddelbart iverksettes for å rette svakheter avdekket under prinsipp 7. 9.Resultat av SREP skal kommuniseres til institusjonens styre/ledelse sammen med evt. tiltak som kreves av institusjoner og tiltak av betydning planlagt av tilsynsmyndigheten. 10.Den tilsynsmessige vurdering skal minst årlig gjøres til gjenstand for fornyet vurdering. 11.Dybden av SREP kan variere med system- viktighet, størrelse, risiko og kompleksitet og vurdering av ledelse, styring og kontroll. SREP – High Level Principles (3)

22 5.Tilsynsmessig tiltak (Article 136) - nye hjemler (1) 1.Tilsynsmyndighetene skal kunne kreve at de institusjoner som ikke oppfyller kravene i direktivet raskt skal iverksette tiltak for å rette opp situasjonen. For dette formål skal tilsynsmyndighetene ha følgende virkemidler: a) Kunne pålegge høyere kapitaldekning enn minstekravet. b) Kreve styrking av opplegg og strategier i forhold til kravene i Article 22 og 123 (Styring og kontroll) c) Kreve avsetninger i form av økt egenkapital.

23 d) Sette restriksjoner på eller begrense forretningsområdet. e)Redusere risikoeksponering når det gjelder aktiviteter, produkter eller systemer. 2.Økt kapitalkrav utover minstekrav skal pålegges institusjoner med svak risikostyring og kontroll, hvis dette ikke kan forbedres med andre tiltak innen rimelig tid. Tilsynsmessig tiltak (Article 136) - nye hjemler (2)

24 6. Den fremtidige tilsynsmessige oppfølging (f.o.m. 2007) Usikkerhet -Den endelige direktivtekst ennå ikke vedtatt. -Kredittilsynet er ennå ikke ferdig med sin utredning/drøfting av konsekvensene av pilar II. -Arbeid i CEBS vil resultere i en veiledning vedrørende pilar II. (Ventes ferdig i oktober 2005).

25 Nye tilsynsmetoder – risikobasert tilsyn (1) Kredittilsynet har i flere år forberedt seg på kapitaldekningskravene / overgang til nye tilsynsmetoder Risikobasert tilsyn = en tilsynsmetode der risikoeksponering og styring/kontroll av risiko står sentralt.

26 Det utarbeides opplegg (moduler) for: -Kredittrisiko -Markedsrisiko -Likviditetsrisiko -Operasjonell risiko -Forsikringsrisiko Disse fases inn i tilsynsarbeidet løpet av 2005. Nye tilsynsmetoder – risikobasert tilsyn (2)

27 Risikobasert tilsyn/Basel II Noen konsekvenser: -Tilsynsarbeidet mer ressurskrevende -Omlegging av stedlig tilsyn (Bredere, dypere og økt hyppighet) -Mer regelverk -Omlegging av rapportering (Pilar III) -Mer dokumentbasert tilsyn

28 Samlet risikovurdering I løpet av 2005 vil det bli utarbeidet en samlet risiko- vurdering for de 14 største konserner/institusjoner med utgangspunkt i modulene for det risikobaserte tilsynet. Innhold: -Finansiell analyse -Risikoanalyse -Vurdering av risiko og kapital Dette betyr en opptrapping av inspeksjonsvirksomheten overfor disse.

29 Kredittilsynet må minst gjøre følgende: -Utarbeide en finansiell analyse -Gjennomgå og vurdere institusjonenes rapporter om risiko og kapitalforhold (Pilar III). -Gjennomgå og vurdere den enkelte institusjonens ICAAP. -Vurdere tilsynsmessig oppfølging og gi en tilbakemelding til institusjonens styre. Tilsyn med de øvrige (1) Pilar II innebærer en viss opptrapping av tilsynet også med de øvrige institusjonene.

30 Dette er arbeid som i stor grad kan utføres dokumentbasert, med mindre gjennomgangen av institusjoner tilsier stedlig tilsyn. Tilsyn med de øvrige (2)

31 Bankene fordelt etter kjernekapitalprosent 30.06.2004 KjernekapitalprosentBeregningsgrunnlag Antall%Mill.kr% - < 9,9139 %832 76% 10-13,95539 %17116 % 14 > -7352 %928 % SUM141100 %1095100 %

32 ICAAP for de aller minste med høy kapitaldekning / lav risiko High Level Principles åpner for at institusjoner med høy kapitaldekning / lav risiko kan henvise til overskudd av kapital som støtpute for annen risiko som en forenklet løsning på ICAAP.


Laste ned ppt "PILAR II Nye krav til banker og tilsynsmyndigheter Seniorrådgiver Erik Lind Iversen Orienteringsmøte om Basel II 17. januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google