Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stress, utbrenning, mobbing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stress, utbrenning, mobbing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Stress, utbrenning, mobbing

2 Stress i arbeidslivet Stress er en del av hverdagen for svært mange i arbeidslivet Stress er et samlebegrep for et bestemt reaksjonsmønster (stress) som respons på ulike belastninger (stressorer) Definisjon: En uttalt ubalanse mellom krav og responskapasitet, under forhold der det å mislykkes i å møte kravene har viktige opplevde konsekvenser (McGrath)

3 General Adaptation Syndrome
GAS består av faser Alarmfasen Motstandsfasen Utmattelsesfasen Mindre interesse for GAS nå Mer opptatt av interaksjon mellom situasjon og person Usikkerhet om GAS status

4 Stress, kontroll og mestring
Alle reagerer ikke likt på stressorer Kontroll viser seg å være en sentral medierende faktor Kontroll: kunnskaper om egne handlingers resultater Denne typen kontroll er opphav til opplevt mestring Nå: Krav - kontroll - mestring - sosial støtte - stress

5 Stressorer Ulike nivåer
Ytre miljø (livsstil, familie, sosioøkonomisk klasse etc.) Organisasjon (struktur, maktforhold, fysiske arbeidsforhold, psykososiale arbeidsforhold) Gruppemessige forhold Individnivå (fysiske stimuli, behovsblokkering, rollekonflikter)

6 Stressreaksjoner Følelsesmessige Kognitive Atferdsmessige
Nervøsitet, sinne, irritasjon, depresjon Kognitive Nedsatt konsentrasjons- og oppmerksomhetsevne Atferdsmessige Vanskelig å samarbeide med Stoff- og alkoholmisbruk

7 Stress og personlighet
Mennesker er forskjellige mht. Hvordan de oppfatter stressorer Evne til å tåle stress Stressreaksjoner Type A og B personlighet Type A er mest utsatt for stressreaksjoner Type A har også lettest for å sette seg selv i belastende situasjoner

8 Mestring av stress Strategier på organisasjonsnivå
Strategier på gruppenivå Strategier på individnivå Selvregulering Kognitiv terapi Skaffe seg kontroll over arbeidssituasjonen

9 Utbrenning Kan forståes som en spesiell form for sterkt stress
Definisjon: En tilstand av fysisk og mental utmattelse Beskrives gjerne i tre dimensjoner (Maslach 1982) Emosjonell utmattelse Depersonalisering Redusert selvaktelse Særlig assosiert med omsorgs- og serviceyrker

10 Utbrenthet som resultat av prosess
Utbrenthet fremstilles ofte som resultat av en prosess (Edelwich og Brodsky 1980) 1 Entusiasme basert på urealistiske forventninger 2 Stagnasjon, når realiteter erkjennes 3 Frustrasjon, over ikke å nå mål 4 Apati og oppgitthet

11 Individuelle forhold og utbrenning
Noen er mer utsatt enn andre Yngre ansatte Entusiastiske og engasjerte medarbeidere Andre er mer robuste Åpenhet for utfordringer Stabil opplevelse av kontroll Funksjonelle mestringsstrategier Rasjonelle, problemløsende strategier Reformulering, omdefinering

12 Mobbing Mobbing kan forståes som en ekstrem stressor av sosial karakter Definisjon: Mobbing er en situasjon der en person eller flere, gjentatte ganger utsettes for negative handlinger på en slik måte at offeret vanskelig kan forsvare seg (Einarsen 1996)

13 Årsaker til mobbing på arbeidsplassen
Dårlig psykososialt arbeidsmiljø Den generelle tendensen til å finne syndebukker Personlighetstrekk hos mobber og offer

14 Mobber og offer Mobbers personlighetstrekk Offerets personlighetstrekk
Behov for å beskytte og forsterke selvaktelse Mangel på sosial kompetanse Mikropolitisk atferd Offerets personlighetstrekk Tydelig marginalitet Manglende sosiale ferdigheter Overyting og brudd på gruppenormer Interessi i offerstatus

15 Mobbing som fenomen Ulike typer mobbing, bestemt av kontekst
Direkte mobbing Indirekte mobbing Arbeidsrelatert mobbing Personrelatert mobbing Mobbing utvikler seg over tid Svært ofte en aksellererende prosess

16 Tiltak mot mobbing Bør settes inn tidligst mulig
Bearbeiding av arbeidsmiljø Forhandlinger Organisatoriske løsninger Støtte til offer, som dermed kan ordne opp selv Involvering av rettsvesen


Laste ned ppt "Stress, utbrenning, mobbing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google