Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema:
Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter Tett knytning – Budsjettstruktur, tjenesteområdeinndeling og fullmakter må ses i sammenheng. Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

2 Pedersen Kommunal Rapport: «Det er ikke Jens Stoltenberg, Ap, Stortinget, rådmannen eller ordføreren som eier kommunen. Det er innbyggerne selv. Hver enkelt.» Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

3 Spørreundersøkelse: Bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter 2007-2011
Fra bydelsdirektøren saksframstilling: «Et mindretall er av den oppfatning at bystyresiden har for liten mulighet til å påvirke budsjett og ønsker at bystyrets organer har en mer aktiv rolle i budsjettarbeidet. To merknader uttrykker misnøye med måten budsjettet er utformet. De partiene som fremmet/støttet merknadene mener at budsjettdokumentet er vanskelig å forstå og i liten grad tilrettelagt for behandling i bystyrets organer.» Møtet sak , vedtak: Resultatene fra spørreskjemaundersøkelse slik de er beskrevet i KFPS-sak10-12 tas til orientering. Bystyret ber partigruppene følge opp resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

4 Ny struktur fra 2012 Arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling nedsatt av Forretningsutvalget i Behov for en større revisjon av fullmaktsbestemmelser. Saksnr. 125/11 i Bergen bystyre: Budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument 2012 Vedtakspunkt 4: «Bystyret ber byrådet fremlegge sak om evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 44 tjenesteområder innen 2014.» Struktur fra 1999, men med ajourhold Også fagfullmakter Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

5 FOR 2000-12-15 nr 1423: Forskrift om årsbudsjett
Vedleggene 1A og 2A: Krav til obligatoriske hovedoversikter over inntekter og utgifter for hhv. drift og investering Vedlegg 1B Drift: Her føres opp fordelingen spesifisert i henhold til kommunestyrets/fylkestingets vedtak Vedlegg 2B Investering: Her føres opp den nærmere fordeling av «Investeringer i anleggsmidler» på de ulike investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets/fylkestingets vedtak Hovedoversikter i Del 1 tilfredsstiller kravene i vedlegg 1A og 2A Fordeling av driftsrammer på tjenesteområder og investeringsbudsjett på tjenesteområde og prosjektgruppe i Del 1 tilfredsstiller kravene i vedlegg 1B og 2B. Del 1 tilfredsstiller dermed forskriftskravene til bystyret vedtak (budsjettoppstilling). Bystyret kan velge mellom å vedta budsjettrammer netto, brutto eller begge deler. Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

6 Formell inndeling i tjeneste- og rammeområder
Reglementer og fullmakter styrer samhandlingen Tjenesteområder: Skal vise formålet, si noe om målgruppen.. Rammeområder: Viser budsjettansvarsområder - politiske Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

7 44 tjenesteområder Nivå for bystyrets vedtak om fordeling av netto driftsrammer i budsjettet (prioritering). To nivåer: Nivå 1 to første sifre, nivå 2 bokstavkode. Består av en samling tjenester; et konkrete sluttprodukt levert til en bestemt bruker, eller allmenne goder Den som er gitt budsjettmyndighet har fullmakt til å fordele de tjenesteområdevise driftsrammene videre ut på tilhørende tjenester. Tjenester sorteres også i KOSTRA-funksjoner Dobbelt så mange tjenesteområder fra 2012 Skille nivå 1 og nivå 2 har betydning for budsjettfullmaktene Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

8 Rammeområder - budsjettmyndighet
Rammeområde er et samlet budsjettansvarsområde der et folkevalgt politisk utvalg/styre har delegert budsjettmyndighet i samsvar med gjeldende økonomireglement. Med budsjettmyndighet (innenfor respektive enheter sine definerte rammeområder) menes: Kompetanse til å viderefordele budsjettmidler fra et aggregert nivå Kompetanse til å foreta budsjettreguleringer Kompetanse til å gjøre gjennomføringsvedtak (investeringsbudsjettet) Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

9 Rammeområdene Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

10 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013
ØKONOMIPLAN Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

11 Budsjettdokument del 1 Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

12 Byrådets prioriteringer
Brutto driftsutgifter gir uttrykk for aktivitet Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

13 Hovedtall drift. Tabell side 33
Noe utvidet versjon av obligatorisk hovedoversikt. Jf forskriftskrav Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

14 Oppsummering av rammeendringer. Tabell side 35
Alle endringer kodes i budsjettsystemet, av byrådsavdelingene. Tabellen er den mest aggregerte utgaven, til grunn ligger en mengde enkeltendringer = sum nettoramme til tjenesteområdene «over streken», dvs. til disposisjon for tjenesteyting Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

15 Noen begreper Realvekst: (Nominell) budsjettøkning (kr eller %) fratrukket kostnadsvekst (deflator) Deflator: Forutsatt underliggende kostnadsvekst som følge av økte kommunale lønninger og prisvekst på kommunalt varekjøp (sentral beregning v/Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren TBU) Deflator 2013: Foreløpig forutsatt 3 prosent, kan bli justert i tilleggsinnstillingen ut fra statsbudsjettets anslag Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

16 Eksempel BA: Byrådet budsjetterer med mindre fra staten
Utfordring å sammenlikne tall: Alle beløp t.o.m er i løpende priser (altså priser gjeldende i det aktuelle året), mens alle beløp utover (årene ) er i faste priser.  Dermed blir alle endringer i årene nominelle Samhandlingsreformen økte rammetilskuddet fra 2011 til 2012 med 285 mill. Skatteutjevning: Høyere prosentvis skattevekst i Bergen enn landet (pr. innbygger) gir økt trekk i rammetilskuddet Fra avisen dagen etter budsjettframlegg Oppgaveendring: Eks: Valgfag ungdomsskolen Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

17 Investeringsprogram Del 1 side 39-44
Hovedtall i tabell side 39 Driftskonsekvenser i tabell side 44. Omfatter både ordinære driftsutgifter og husleie (synliggjør kapitalkostnad på bygget) Investeringer per tjenesteområde og prosjektgruppe side 51 Mer utførlig omtale i Del 2 under hver byrådsavdeling Detaljert prosjektliste i Del 2 side 192 Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

18 Budsjettvedtak (1) Del 1 kapittel 4 side 47
1. Forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas i samsvar med følgende: Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2013 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. Tilsvarende for lånefondet og kommunale foretak Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2013 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger Jf forskriftskrav Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

19 Budsjettvedtak (2) Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. Driftsrammene for årene og investeringsrammene for for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen. Trekker fram utvalgte punkter – Merk «retningsgivende» Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

20 Budsjettfordeling – til resultatenheter Del 1 side 55
Byrådet gitt fullmakt til å fordele budsjettet videre til de ca 400 resultatenhetene i kommunen. Konsekvenser av budsjettforslaget for enhetene er på et generelt nivå i dokumentet, men det arbeides parallelt med rammer til enhetene fram mot bystyrets vedtak. På side 55 er en oversikt over metoder for fordeling av budsjett til resultatenheter i 2013 Enkelte fordelingsmodeller har en selvstendig politisk behandling Bruk eksempel grunnskole Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

21 Økonomireglement og budsjettfullmakter Del 1 side 56
Sist vedtatt 18. juni 2012, Eventuelle forslag til justeringer vil bli fremmet i tilleggsinnstillingen. Bystyret delegerer fullmakter til politiske organ til å disponere finansielle midler Skjerme bystyret for detaljpregete budsjettsaker, samtidig som det ikke går ut over (muligheten for) kontrollen av virksomheten Økonomireglementet består av 1. Budsjettfullmakter, 2. Øvrige fullmakter og 3. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet – I dokumentet bare de som gjelder byrådet. Ny struktur fra «Nedbryting» Jobbe videre med investeringsfullmaktene Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

22 Generelt om budsjettfullmakter
Gjennom fullmaktene delegeres myndighet til å justere budsjettet innenfor eget rammeområde. Av dette følger også en plikt til å finne dekning, innenfor eget rammeområde, for budsjettjusteringer som følge av endrede forhold. Kravet til å holde budsjettrammene skal gå foran kravet til å oppfylle mål- og resultatkravene, dvs. at mål- og resultatkravene må være i samsvar med inntektsrammen, og ikke omvendt. Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak. Budsjettendringer som er vedtatt ved delegert budsjettmyndighet, må normalt ikke binde kommunen til bevilgninger i senere års budsjetter. Dersom ikke annet fremgår av lover og reglement, kan de enkelte politiske organer foreta videredelegering. Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsoverslag/kostnadsrammer overskrides. Omdisponeringene må ikke føre til at vedtatte investeringsprosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt. Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

23 Fra driftsfullmaktene - budsjettjustering
Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer - uten beløpsbegrensninger - innenfor en enkelt tjeneste og mellom alle tjenester som inngår i byrådets rammeområde. Fullmakten gjelder såfremt den totale nettoutgiften for det enkelte tjenesteområde på nivå 1 ikke endres. Eventuelle vedtak i byrådet om endringer mellom tjenesteområder på nivå 2, innenfor samme tjenesteområde, skal rapporteres til bystyret i tertialrapportene. Fullmakten omfatter ikke budsjettjusteringer som endrer den totale nettoutgiften for tjenesteområdene 1A Barnehage og 1B Skole, med unntak av oppveksttun. Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

24 Budsjettvedtak (2) Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

25 Budsjettdokument del 2 Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter
Budsjettposter ikke fordelt til byrådsavdelingene Inneholder bl.a. skatt, rammetilskudd, renter og utbytte, avdrag etc. Kapittel 2 - Kommunale tjenester Byrådsavdelingene og Bystyrets organer Kapittel 3 - Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Kapittel 4 – Diverse talloversikter Investeringsprogram detaljert prosjektliste Øvrige deler av investeringsbudsjettet Tilskuddsliste pr. byrådsavdeling Hovedtabell drift med kommentarer Detaljerte rammeendringstabeller Oversikter over netto budsjettbeløp fordelt på tjenester Lånefondsbudsjettet - med premisser Spesifikasjon avgiftsfinansierte tjenester Oversikt over avgifter og egenbetalinger Selvkostkalkyle SFO Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

26 Byrådet viderefordeler nettorammer til byrådsavdelinger
Bystyrets vedtatte nettorammer for 44 tjenesteområder Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

27 Tjenestegjennomgangen i Del 2
Dokument inndelt etter byrådsavdeling (mens driftsrammer vedtas per tjenesteområde !) Videre inndeling etter tjenesteområder innenfor hver byrådsavdeling Merk at et tjenesteområde kan være fordelt på flere byrådsavdelinger ! (Matrise)tabell side 17 viser kopling mellom tjenesteområde og byrådsavdeling, med budsjettbeløp. Tjenesteområde er organisasjonsutavhengig – Uendret siden 2000, men utvidet 2012 Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

28 Eksempel Byrådsavdeling helse og omsorg Del 2 side 50
Organisasjonskart med info om ansvarsområdet Tallmessig oppsummering for 13 tjenesteområder Videre inndeling etter tjenesteområder innenfor hver byrådsavdeling Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

29 Eksempel Barneverntjenesten Del 2 side 52
Plangrunnlag Overordnet målsetting: Visjoner, fra plandokumenter ol. Utfordringer i tjenestene: Status og utsikter. Fra meldinger, ASSS- rapporter ol. Mål for 2013 Virkemidler for å nå disse målene Forslag til driftsbudsjett og investeringsprogram Kommentar til drifts- og investeringsbudsjettet ASSS-rapport 2012 på vei Økonomiplan - kommunens handlingsprogram Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

30 Kapittel 4 – Diverse talloversikter (Del 2 side 191)
Investeringsprogram – detaljert prosjektliste Øvrige deler av investeringsbudsjettet Tilskuddsliste pr. byrådsavdeling Økonomiske hovedoversikter med kommentarer Makrogjennomgang av inntekts- og utgiftsposter. Viderefører og detaljerer oversikter og omtale i Del 1 Tabell med detaljer om rammeendringer Tabell med budsjett per tjeneste Oversikt over avgifter og egenbetalinger Selvkostkalkyle SFO Interessant for komiteenes arbeid med budsjettet Og for innbyggerne Detaljert tekst til rammeendringer Viser fordeling av tjenester per tjenesteområde, med budsjettbeløp Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

31 Slutt… ASSS-rapport 2012 på vei
Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

32 Organisasjonskart Helse og omsorg (side 50)
Tilbake Organisasjonskart Helse og omsorg (side 50) Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

33 Tallmessig oppsummering Helse og omsorg (side 51)
Tilbake Tallmessig oppsummering Helse og omsorg (side 51) Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

34 Eksempel plangrunnlag Barneverntjenesten (side 52)
Tilbake Eksempel plangrunnlag Barneverntjenesten (side 52) Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 69/06 Handlingsplan 2006 – 2009 Vold mot kvinner og barn. Handlingsplan som omhandler strategier for reduksjon av vold i nære relasjoner. Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner framlegges i 2012. Ingen kostnader utover vedtatt budsjett 2012. Bystyresak 225/08 Rekrutterings- og kompetanseplan for barneverntjenesten i Bergen Handlingsplan som omhandler strategier for kompetanseutvikling i barneverntjenesten Bystyresak 228/08 Kommunikasjonsstrategi for barnevernet Handlingsplan som omhandler strategier for økt åpenhet mellom barneverntjenesten og brukere/befolkningen. Byrådssak 159/12 Statusrapport for barneverntjenesten i Bergen 2011. Resultatoppfølgingsdokument med fokus på utvikling og utfordringer i tjenesten. Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

35 Eksempel mål for 2013 Barneverntjenesten (side 55)
Tilbake Eksempel mål for 2013 Barneverntjenesten (side 55) Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan- perioden (2016) Tidlig innsats i småbarnsfamilier skal forebygge problemutvikling og redusere barns behov for mer omfattende tiltak. Antall barn 0-6 år med hjelpetiltak i familien av alle barn med hjelpetiltak i familien pr dato. Nytt mål 30 % 35 % Øke andelen barn med tiltak fra familieveilednings- sentrene. Andel barn med tiltak fra familieveiledningssentren e av alle barn med tiltak i familien (funksjon 251). 32 % 38 % 50 % Effektive tjenester for barn med hjelpetiltak i familien. Gjennomsnittlig tiltakslengde for barn med tiltak fra senter for familieveiledning. 7,7 mnd. 7,5 mnd. 7,0 mnd. Andel ansatte i faste fagstillinger med relevant videreutdanning. Antall ansatte i faste fagstillinger med relevant videreutdanning av alle ansatte i faste fagstillinger pr 64 % 75 % 80 % Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

36 Eksempel driftsbudsjett Barneverntjenesten (side 57)
Tilbake Eksempel driftsbudsjett Barneverntjenesten (side 57) Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

37 Tilbake Eksempel investeringsbudsjett Byggdrift: Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende (side 69) Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

38 Tilbake Sammenheng Kostra-funksjon og Bergen kommunes tjeneste(område) Eksempel Barnevern Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

39 Tjenesteområder og byrådsavdelinger Del 2 side 17
Tilbake Totalsum i høyre kolonne er nettorammer som bystyret vedtar. Videre fordeling skjer i byrådet. Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

40 Tjenesteområdene Tilbake til 44 tjenesteområder Tilbake til fullmakter
Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

41 Investeringsprogram - Hovedtall
Tilbake Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

42 Tilbake Investeringsprogram – Detaljert prosjektliste Eksempel Byggdrift sykehjem Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

43 Drift – Detaljert rammeendringstabell
Tilbake Drift – Detaljert rammeendringstabell Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

44 Drift – Budsjett pr tjenesteområde og tjeneste Eksempel Barnevern
Tilbake Drift – Budsjett pr tjenesteområde og tjeneste Eksempel Barnevern Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

45 Tjenesteområder – Tjenester – Kostra - Rammeområder
Inngår i ulike rammeområder Kostra-funksjon 1 Kostra-funksjon 2 Grunnlag for ASSS-rapporter Folkevalgtopplæring oktober Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap


Laste ned ppt "Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google