Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter Folkevalgtopplæring oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter Folkevalgtopplæring oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

2 2

3 3 Spørreundersøkelse: Bystyrerepresentantenes arbeidsbetingelser og påvirkningsmuligheter 2007-2011 Fra bydelsdirektøren saksframstilling: «Et mindretall er av den oppfatning at bystyresiden har for liten mulighet til å påvirke budsjett og ønsker at bystyrets organer har en mer aktiv rolle i budsjettarbeidet. To merknader uttrykker misnøye med måten budsjettet er utformet. De partiene som fremmet/støttet merknadene mener at budsjettdokumentet er vanskelig å forstå og i liten grad tilrettelagt for behandling i bystyrets organer.» Møtet 180612 sak 178-12, vedtak: 1.Resultatene fra spørreskjemaundersøkelse slik de er beskrevet i KFPS-sak10-12 tas til orientering. 2.Bystyret ber partigruppene følge opp resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

4 4 Ny struktur fra 2012 Arbeidsgruppe Fullmaktsfordeling nedsatt av Forretningsutvalget i 2010. Behov for en større revisjon av fullmaktsbestemmelser. Saksnr. 125/11 i Bergen bystyre: Budsjettfullmakter, tjenesteområdeinndeling og utforming av budsjettdokument 2012 Vedtakspunkt 4: «Bystyret ber byrådet fremlegge sak om evaluering av budsjettomlegging fra 21 til 44 tjenesteområder innen 2014.» Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

5 5 FOR 2000-12-15 nr 1423: Forskrift om årsbudsjett Vedleggene 1A og 2A: Krav til obligatoriske hovedoversikter over inntekter og utgifter for hhv. drift og investering Vedlegg 1B Drift: Her føres opp fordelingen spesifisert i henhold til kommunestyrets/fylkestingets vedtak Vedlegg 2B Investering: Her føres opp den nærmere fordeling av «Investeringer i anleggsmidler» på de ulike investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets/fylkestingets vedtak Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

6 6 Formell inndeling i tjeneste- og rammeområder Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Reglementer og fullmakter styrer samhandlingen

7 44 tjenesteområder 7 Nivå for bystyrets vedtak om fordeling av netto driftsrammer i budsjettet (prioritering). To nivåer: Nivå 1 to første sifre, nivå 2 bokstavkode.To nivåer Består av en samling tjenester; et konkrete sluttprodukt levert til en bestemt bruker, eller allmenne goder Den som er gitt budsjettmyndighet har fullmakt til å fordele de tjenesteområdevise driftsrammene videre ut på tilhørende tjenester. Tjenester sorteres også i KOSTRA-funksjonerKOSTRA-funksjoner Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

8 Rammeområder - budsjettmyndighet 8 Rammeområde er et samlet budsjettansvarsområde der et folkevalgt politisk utvalg/styre har delegert budsjettmyndighet i samsvar med gjeldende økonomireglement. Med budsjettmyndighet (innenfor respektive enheter sine definerte rammeområder) menes: –Kompetanse til å viderefordele budsjettmidler fra et aggregert nivå –Kompetanse til å foreta budsjettreguleringer –Kompetanse til å gjøre gjennomføringsvedtak (investeringsbudsjettet) Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

9 9 Rammeområdene Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

10 BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 10

11 Budsjettdokument del 1 11 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

12 Byrådets prioriteringer 12 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

13 Hovedtall drift. Tabell side 33 13 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

14 Oppsummering av rammeendringer. Tabell side 35 14 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap = sum nettoramme til tjenesteområdene «over streken», dvs. til disposisjon for tjenesteyting

15 Noen begreper 15 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Realvekst: (Nominell) budsjettøkning (kr eller %) fratrukket kostnadsvekst (deflator) Deflator: Forutsatt underliggende kostnadsvekst som følge av økte kommunale lønninger og prisvekst på kommunalt varekjøp (sentral beregning v/Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren TBU) Deflator 2013: Foreløpig forutsatt 3 prosent, kan bli justert i tilleggsinnstillingen ut fra statsbudsjettets anslag

16 Eksempel BA: Byrådet budsjetterer med mindre fra staten 16 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Alle beløp t.o.m. 2013 er i løpende priser (altså priser gjeldende i det aktuelle året), mens alle beløp utover 2013 (årene 2014-2015-2016) er i faste 2013-priser. Dermed blir alle endringer i årene 2011-2012-2013 nominelle Samhandlingsreformen økte rammetilskuddet fra 2011 til 2012 med 285 mill. Skatteutjevning: Høyere prosentvis skattevekst i Bergen enn landet (pr. innbygger) gir økt trekk i rammetilskuddet Utfordring å sammenlikne tall :

17 Investeringsprogram Del 1 side 39-44 17 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Hovedtall i tabell side 39tabell side 39 Driftskonsekvenser i tabell side 44. Omfatter både ordinære driftsutgifter og husleie (synliggjør kapitalkostnad på bygget) Investeringer per tjenesteområde og prosjektgruppe side 51 Mer utførlig omtale i Del 2 under hver byrådsavdeling Detaljert prosjektliste i Del 2 side 192Detaljert prosjektliste

18 Budsjettvedtak (1) Del 1 kapittel 4 side 47 18 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 1. Forslag til årsbudsjett for 2013 vedtas i samsvar med følgende: a.Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2013 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen (jfr tabell 1) og byrådets tilleggsinnstillinger og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret. b.Tilsvarende for lånefondet og kommunale foretak c.Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2013 for bykassen og kommunale foretak slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og byrådets tilleggsinnstillinger

19 Budsjettvedtak (2) 19 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 3.Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser og vil også vise til det vedtatte plangrunnlaget slik det er redegjort for under de enkelte byrådsavdelinger og tjenesteområder. 7.Driftsrammene for årene 2014-2016 og investeringsrammene for 2014-2016 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av økonomiplanen.

20 Budsjettfordeling – til resultatenheter Del 1 side 55 20 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Byrådet gitt fullmakt til å fordele budsjettet videre til de ca 400 resultatenhetene i kommunen. Konsekvenser av budsjettforslaget for enhetene er på et generelt nivå i dokumentet, men det arbeides parallelt med rammer til enhetene fram mot bystyrets vedtak. På side 55 er en oversikt over metoder for fordeling av budsjett til resultatenheter i 2013 Enkelte fordelingsmodeller har en selvstendig politisk behandling

21 Økonomireglement og budsjettfullmakter Del 1 side 56 21 Sist vedtatt 18. juni 2012, Eventuelle forslag til justeringer vil bli fremmet i tilleggsinnstillingen. Bystyret delegerer fullmakter til politiske organ til å disponere finansielle midler Skjerme bystyret for detaljpregete budsjettsaker, samtidig som det ikke går ut over (muligheten for) kontrollen av virksomheten Økonomireglementet består av 1. Budsjettfullmakter, 2. Øvrige fullmakter og 3. Instruks for økonomiforvaltningen i byrådet – I dokumentet bare de som gjelder byrådet. Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

22 Generelt om budsjettfullmakter 22 Gjennom fullmaktene delegeres myndighet til å justere budsjettet innenfor eget rammeområde. Av dette følger også en plikt til å finne dekning, innenfor eget rammeområde, for budsjettjusteringer som følge av endrede forhold. Kravet til å holde budsjettrammene skal gå foran kravet til å oppfylle mål- og resultatkravene, dvs. at mål- og resultatkravene må være i samsvar med inntektsrammen, og ikke omvendt. Justeringene må ikke medføre vesentlige avvik fra de premisser som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak. Budsjettendringer som er vedtatt ved delegert budsjettmyndighet, må normalt ikke binde kommunen til bevilgninger i senere års budsjetter. Dersom ikke annet fremgår av lover og reglement, kan de enkelte politiske organer foreta videredelegering. Omdisponeringene må ikke føre til at bystyrets vedtatte kostnadsoverslag/kostnadsrammer overskrides. Omdisponeringene må ikke føre til at vedtatte investeringsprosjekter ikke blir gjennomført eller vesentlig utsatt. Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

23 Fra driftsfullmaktene - budsjettjustering 23 2.2 b Byrådet gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer - uten beløpsbegrensninger - innenfor en enkelt tjeneste og mellom alle tjenester som inngår i byrådets rammeområde. Fullmakten gjelder såfremt den totale nettoutgiften for det enkelte tjenesteområde på nivå 1 ikke endres. Eventuelle vedtak i byrådet om endringer mellom tjenesteområder på nivå 2, innenfor samme tjenesteområde, skal rapporteres til bystyret i tertialrapportene. Fullmakten omfatter ikke budsjettjusteringer som endrer den totale nettoutgiften for tjenesteområdene 1A Barnehage og 1B Skole, med unntak av oppveksttun.tjenesteområder på nivå 2, Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

24 Budsjettvedtak (2) 24 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

25 Budsjettdokument del 2 25 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Kapittel 1 - Diverse sentrale budsjettposter Budsjettposter ikke fordelt til byrådsavdelingene Inneholder bl.a. skatt, rammetilskudd, renter og utbytte, avdrag etc. Kapittel 2 - Kommunale tjenester Byrådsavdelingene og Bystyrets organer Kapittel 3 - Kommunale foretak og eierinteresser i aksjeselskap Kapittel 4 – Diverse talloversikter Investeringsprogram 2012 - 2015 - detaljert prosjektliste Øvrige deler av investeringsbudsjettet Tilskuddsliste pr. byrådsavdeling Hovedtabell drift med kommentarer Detaljerte rammeendringstabeller Oversikter over netto budsjettbeløp fordelt på tjenester Lånefondsbudsjettet - med premisser Spesifikasjon avgiftsfinansierte tjenester Oversikt over avgifter og egenbetalinger Selvkostkalkyle SFO

26 26 Byrådet viderefordeler nettorammer til byrådsavdelinger Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Bystyrets vedtatte nettorammer for 44 tjenesteområder

27 Tjenestegjennomgangen i Del 2 27 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Dokument inndelt etter byrådsavdeling (mens driftsrammer vedtas per tjenesteområde !) Videre inndeling etter tjenesteområder innenfor hver byrådsavdeling Merk at et tjenesteområde kan være fordelt på flere byrådsavdelinger ! (Matrise)tabell side 17 viser kopling mellom tjenesteområde og byrådsavdeling, med budsjettbeløp.(Matrise)tabell

28 Eksempel Byrådsavdeling helse og omsorg Del 2 side 50 28 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Organisasjonskart med info om ansvarsområdet Tallmessig oppsummering for 13 tjenesteområder Videre inndeling etter tjenesteområder innenfor hver byrådsavdeling

29 Eksempel Barneverntjenesten Del 2 side 52 29 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Plangrunnlag Overordnet målsetting: Visjoner, fra plandokumenter ol. Utfordringer i tjenestene: Status og utsikter. Fra meldinger, ASSS- rapporter ol. Mål for 2013 Virkemidler for å nå disse målene Forslag til driftsbudsjett og investeringsprogramdriftsbudsjettinvesteringsprogram Kommentar til drifts- og investeringsbudsjettet

30 Kapittel 4 – Diverse talloversikter (Del 2 side 191) 30 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Investeringsprogram 2013-2016 – detaljert prosjektliste Øvrige deler av investeringsbudsjettet Tilskuddsliste pr. byrådsavdeling Økonomiske hovedoversikter med kommentarer –Makrogjennomgang av inntekts- og utgiftsposter. Viderefører og detaljerer oversikter og omtale i Del 1 –Tabell med detaljer om rammeendringerTabell med detaljer om rammeendringer –Tabell med budsjett per tjenesteTabell med budsjett per tjeneste Oversikt over avgifter og egenbetalinger Selvkostkalkyle SFO

31 Slutt… 31 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap

32 Organisasjonskart Helse og omsorg (side 50) 32 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

33 Tallmessig oppsummering Helse og omsorg (side 51) 33 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

34 Eksempel plangrunnlag Barneverntjenesten (side 52 ) 34 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake BenevnelseInnholdKostnadsramme (drift) Bystyresak 69/06 Bystyresak 69/06 Handlingsplan 2006 – 2009 Vold mot kvinner og barn. Handlingsplan som omhandler strategier for reduksjon av vold i nære relasjoner. Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner framlegges i 2012. Ingen kostnader utover vedtatt budsjett 2012. Bystyresak 225/08 Rekrutterings- og kompetanseplan for barneverntjenesten i Bergen 2009 - 2012. Handlingsplan som omhandler strategier for kompetanseutvikling i barneverntjenesten Ingen kostnader utover vedtatt budsjett 2012. Bystyresak 228/08 Kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2009-2012. Handlingsplan som omhandler strategier for økt åpenhet mellom barneverntjenesten og brukere/befolkningen. Ingen kostnader utover vedtatt budsjett 2012. Byrådssak 159/12 Statusrapport for barneverntjenesten i Bergen 2011. Resultatoppfølgingsdokument med fokus på utvikling og utfordringer i tjenesten. Ingen kostnader utover vedtatt budsjett 2012.

35 Eksempel mål for 2013 Barneverntjenesten (side 55) 35 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake Verbal beskrivelse av mål Målemetode/indikator Forrige resultat Tallfesting av mål for budsjettåret (2013) Tallfesting av mål innen utgangen av økonomiplan- perioden (2016) Tidlig innsats i småbarnsfamilier skal forebygge problemutvikling og redusere barns behov for mer omfattende tiltak. Antall barn 0-6 år med hjelpetiltak i familien av alle barn med hjelpetiltak i familien pr dato. Nytt mål30 %35 % Øke andelen barn med tiltak fra familieveilednings- sentrene. Andel barn med tiltak fra familieveiledningssentren e av alle barn med tiltak i familien (funksjon 251). 32 %38 %50 % Effektive tjenester for barn med hjelpetiltak i familien. Gjennomsnittlig tiltakslengde for barn med tiltak fra senter for familieveiledning. 7,7 mnd.7,5 mnd.7,0 mnd. Andel ansatte i faste fagstillinger med relevant videreutdanning. Antall ansatte i faste fagstillinger med relevant videreutdanning av alle ansatte i faste fagstillinger pr 31.12. 64 %75 %80 %

36 Eksempel driftsbudsjett Barneverntjenesten (side 57) 36 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

37 Eksempel investeringsbudsjett Byggdrift: Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende (side 69) 37 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

38 Sammenheng Kostra-funksjon og Bergen kommunes tjeneste(område) Eksempel Barnevern Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap 38 Tilbake

39 39 Tjenesteområder og byrådsavdelinger Del 2 side 17 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

40 40 Tjenesteområdene Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake til 44 tjenesteområder Tilbake til fullmakter

41 41 Investeringsprogram - Hovedtall Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

42 42 Investeringsprogram – Detaljert prosjektliste Eksempel Byggdrift sykehjem Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

43 43 Drift – Detaljert rammeendringstabell Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

44 44 Drift – Budsjett pr tjenesteområde og tjeneste Eksempel Barnevern Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tilbake

45 Tjenesteområder – Tjenester – Kostra - Rammeområder 45 Folkevalgtopplæring oktober 2012. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Tjenesteområde 1 Tjeneste 1 Tjeneste 2 Tjeneste 3 Tjeneste 4Tjeneste 5 Tjenesteområde 2 Kostra- funksjon 1 Kostra- funksjon 2 Grunnlag for ASSS-rapporter Inngår i ulike rammeområder


Laste ned ppt "1 Folkevalgtopplæring oktober 2012 Tema: Budsjettstruktur Tjenesteområdeinndeling Økonomireglement og budsjettfullmakter Folkevalgtopplæring oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google