Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTL 1947 - 2007 En aktiv 60 åring med målsettinger, visjoner, meninger og handlekraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTL 1947 - 2007 En aktiv 60 åring med målsettinger, visjoner, meninger og handlekraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 NTL 1947 - 2007 En aktiv 60 åring med målsettinger, visjoner, meninger og handlekraft

2 Forbundets formål fremme medlemmenes faglige, ø konomiske, helsemessige, sosiale og kulturelle interesser sikre medlemmene trygge, stabile og faste tilsettingsforhold og rettferdige og forutsigbare l ø nns- og arbeidsvilk å r sikre medinnflytelse, likeverd og likestilling mellom kj ø nnene arbeide for demokrati, rettssikkerhet og rettferdig fordeling motarbeide rasisme og fremmedfrykt arbeide for fred og nedrustning. (fra § 3 i NTLs vedtekter)

3 Vi har løsningene Krav ovenfor myndighetene: Utvikling av velferdsstaten, Ø konomisk og sosial trygghet Arbeidstid og arbeidsorganisering, Likestilling Mangfold og likeverd, Utdanning og forskning Milj ø og utvikling, Kunst og kultur Internasjonalt samarbeid Krav ovenfor arbeidsgiver: Virksomhetsutvikling og medbestemmelse Personalpolitikk, L ø nns- og tariffpolitikk (NTLs Prinsipp- og handlingsprogram 2007-2010)

4 Vi har visjonene…

5 Før dannelsen av NTL

6 STAFO hadde på det tidspunktet over 9 000 medlemmer Representantskapsmøte STAFO, 1936

7 Stiftelsen av NTL forberedes

8 Noen av delegatene. Møtet ble holdt i Folketeaterets prøvesal i dagene 31. oktober og 1. november Stiftelsesmøte i Oslo, 1947

9 Den Norsk Fyrbetjentforening Sentraladministrasjonens Tjenestemannslag Klippfiskvrakernes forening, Kristiansund Vadsø og omegns Tjenestemannslag Domkirkearbeidernes forening, Trondheim Stor- og Vårsildoppsynets Funksjonærforening Gjenreisningskontoret, Honningsvåg Statens Havnevesens formann-, fører- og maskinistforening Instruktørforeningen ved Statens Teknologiske Institutt Tromsø og omegns Tjenestemannslag, Tromsø Hammerfest og omegns Tjenestemannslag, Hammerfest Avd. på det konstituerende møtet NTL hadde 13 avdelinger, med til sammen 833 medlemmer ved starten 1. nov.1947

10 Kroppsarbeidere - funksjonærer

11 NTLs første ledelse

12 Lønnsforskjellene mellom ansatte i staten og privat ansatte økte på 80- tallet, det kom til uttrykk i 1. mai- togenes paroler... (Foto: Einar A. Terjesen) Krav om lønnsutjevning mellom offentlig og privat sektor, 80- tallet

13 NTLs forening 1 - fyrvokterne

14 Studiemateriell for organisasjons- debatt…

15 Historikeren Jan Messel skrev i til jubileet i 1997 boka om NTLs historie 1947 – 1997. Organisasjonsledd kan bestille boka til interesserte medlemmer. NTLs historie 1947 -1997

16 Protestvisene hadde vi også i NTL Motstand mot storforbund på landsmøtet i 1978

17 EEC-kamp i NTL, 1972

18 Motstand mot nytt lønnssystem i 1976

19 Diskusjoner om det fagligpolitiske samarbeidet

20 Medlemsutvikling 1947 - 1962

21 Medlemsutvikling 1972 - 2007

22 Størst i staten og det fjerde største forbundet i LO 46 906 medlemmer totalt –32 218 betalende medlemmer –28 171 kvinner og 18 735 menn –10 761 pensjonister –3 501 uføre medlemmer –426 frimedlemmer –1 126 medlemmer under 25 år –2 401 medlemmer mellom 25-30 år –950 studentmedlemmer 22 landsforeninger - 34 foreninger - 430 avdelinger ca. 3 000 tillitsvalgte ca. 70-80 tariffavtaler/overenskomster 19 tillitsvalgte og 17 ansatte på forbundskontoret NTL i dag 2. kvartal 2007

23 Hvem er vi i dag ? NTL NAV -5.906 medlemmer NTL Sentraladministrasjonen-3.585 ” NTL Skatt-3.084 ” NTL Sivilt ansatte i forsvaret-2.733 ” NTL Høgskolene-1.422 ” NTL Embetskontorene-1.237 ” NTL Universitetet i Oslo-1.130 ” NTL Studentsamskipnadene-1.099 ” NTL Luftfarten-1.074 ” NTL Forskningsinstituttene- 944 ” NTL Kringkastingen (NRK)- 877 ” NTL Universitetet i Trondheim- 806 ” Representerer 23.622 av NTLs 32.218 betalende medlemmer (pr 1. juli 2007).

24 Norges Naturvernforbund- 17 medl. Konkurransetilsynet- 11 ” Sametinget- 44 ” Domkirkearbeiderne- 33 ” Filminstitusjoner-112 ” Norsk Tipping-128 ” Det norsk Travselskap- 79 ” Statens Biologiske Stasjon- 13 ” Garantikassen for fiskere- 10 ” Noen mindre foreninger/avdelinger:

25 Utvikling NTL-områder 2000 - 2007

26 Viktige hendelser i NTLs 60-årige historie: I 1947Ferielov & Lovfestet tre ukers ferie 1948 Felles lønnsregulativ for alle statsansatte 1958Ny tjenestetvistlov 1964Lovfestet fire ukers ferie 197367 års aldergrense 1976Nytt lønnssystem i Staten 1977Arbeidsmiljøloven & folketrygden 1978Full lønn under sykdom & likestillingsloven 1982Hovedavtalen i staten 1983Ny Tjenestemannslov 1985Opprettelse av arbeidsgiverforeningen SSAF & Hovedavtale for virksomhetene i SSAF 198637,5 timers arbeidsuke 1989Yrkesskadeloven & Avtalefestet pensjon fra 65 år.

27 Viktige hendelser i NTLs 60-årige historie: II 1991Nytt lønnssystem i Staten (innføres i et mellomoppgjør) 1992Opprettelsen av arbeidsgiverforeningen APO & Tariffavtale for virksomhetene i SSAF 1993Tariffavtaler og hovedavtale for virksomhetene i APO 1993Opprettelsen av arbeidsgiverforeningen NAVO/Spekter (navn endret i 2006) 1993Avtalefestet pensjon fra 64 år. 1995Hovedavtale for virksomhetene i Spekter 1996Tariffavtaler for virksomhetene i Spekter Avtalefestet pensjon fra 62 år & Avtalefestet rett til etter- og videreutdanning 1999Nedleggelse av APO & Opprettelse av HUK-område i HSH 2000Avtalefestet fem ukers ferie (avtalt – innføring i 2001 og 2002)Tariffavtale og hovedavtale for virksomhetene i HUK 2002Tariffavtaler for virksomheter i Abelia i NHO 2005Nedleggelse av arbeidsgiverforeningen SSAF 2006Ny arbeidsmiljølov


Laste ned ppt "NTL 1947 - 2007 En aktiv 60 åring med målsettinger, visjoner, meninger og handlekraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google