Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006 Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006 Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 e-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006 Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold

2 eNorge 2009 – eNorge 2009 ble lagt frem av daværende moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i juni 2005. eNorge 2009 har tre målområder: – Enkeltmennesket i det digitale Norge – Innovasjon og vekst i næringslivet – En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor – Viktige punkter i planen er etablering av MinSide og innføring av elektronisk signatur.

3 eNorge 2009 Her er et par sitater om offentlig sektor hentet fra planen: – ”Utnyttelse av digitale mulig­heter i det offentlige skal frigjøre ressurser til bedre offentlige tjenester, gi økt deltakelse i demokratiske prosesser og lettere tilgang til informasjon.” – ”Hva kommunesektoren gjør er viktig for at vi skal lykkes i vår ambisjon om å effektivisere offentlig sektor.” Effektivisering er et viktig poeng, men planen legger også vekt på ”å gjøre hverdagen enklere for folk flest”. Å gjøre hverdagen enklere handler i stor grad om at man skal kunne håndtere sin kommunikasjon med det offentlige uavhengig av tid/rom. Begreper som ”døgnåpen forvaltning” og ”24x7” er manifesteringer av ”enklere hverdag”.

4 eKommune 2009 – det digitale spranget – Som oppfølging av eNorge 2009 laget Kommunenes Sentralforbund høsten 2005 planen eKommune 2009 – det digitale spranget, en utdyping og konkretisering av hvordan kommunene skal bidra til å realisere målene i eNorge 2009. Denne planen inneholder 38 konkrete målformuleringer fordelt på 5 områder: – Digitale tjenester – Digital forvaltning – Infrastruktur og standardisering – IKT og lokaldemokratiet – Planlegging og styring

5 Hvordan områdene henger sammen

6 Begrepet e-kommune? En kommune som aktivt tar i bruk IKT for å: – Bedre tjenestetilbudet til innbyggerne – Øke demokratisk deltagelse og medinnflytelse IKT kan normalt ikke erstatte hva vi forbinder med kommunale tjenester, men kan bidra til å forenkle hverdagen for store grupper

7 Begrepet e-Kommune (fra planen) e-Kommunen skal aktivt utnytte moderne IKT til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringsliv! Dette innebærer at den moderne e-Kommunen må: gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale kanalen ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunens nettside/portal gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige samfunnsspørsmål gjøre flest mulig tjenester tilgjengelig på nett bruke IKT til å skape tjenester med høy kvalitet samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for å skape helhetlige offentlige tjenester ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsbehandling frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltningen ved bruk av IKT

8 Innbyggerens ståsted Bedre tilgjengelighet uavhengig av – geografi – tidspunkt (24x7) Mulighet for selvbetjening Riktig detaljeringsnivå for informasjon Oppdatert informasjon

9 Kommunens ståsted Selvbetjening Bedre effektivitet Bedre kvalitet Bedre ettersporbarhet Større åpenhet Ønske om å gi et godt tilbud til innbyggerne Eksempel: Søknader om barnehageplass

10 Digitale tjenester

11 Deltakelse for alle – I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier. – Tiltak: KS vil bidra til informasjons- og erfaringsutveksling knyttet til kvalitet og tilgjengelighet på kommunale nettsteder. – Kommentar: 12K-prosjektet ”Nettsider og portalløsninger” har tatt utgangspunkt i disse kvalitetskriteriene når prosjektgruppen utformet designkriterier for nettsidene.

12 Elektronisk servicetorg – Et eServicetorg er en portal hvor kommunens innbyggere kan hente ut informasjon, fylle inn og levere ulike typer søknader og bestillinger, samt ha dialog med kommunen. – I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale interaktive tjenester mot innbyggere og næringsliv bygge på et felles offentlig standardisert grensesnitt. – I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby gode interaktive tjenester for innbyggere og næringsliv. – For de viktigste elektroniske tjenestene skal minst 75 % av brukerne benytte disse i 2009. – I løpet av 2009 skal 80 % av brukerne være fornøyd eller meget fornøyd med de elektroniske tjenestene. – KS: Felles skjemaplattform, beste praksis, veiledning for måling av brukertilfredshet

13 Gode tjenester?? Brukervennlige nettsteder Pedagogisk oppbygning Relevant informasjon Lett å finne frem, søkemotorer Støtte for åpne standarder (nettlesere etc.) Nok båndbredde

14 Portalprosjektet Vellykket samarbeidsprosjekt – Erkjennelse: Felles bolig/arbeids/utdanningsmarked Datainnsamling – hvem er brukerne? – hva gjør brukerne? Erfaringer fra andre Felles informasjonsstruktur

15 Interaksjon og nye kanaler Personlig fremmøte Telefon Brev e-post SMS chat – MSN – Skype IP-telefoni

16 Utfordringer Fra ren informasjons- kilde til fullstendig integrasjon Hvor er din kommune i dag? Eksempel: Søknadsbehandling

17 Digitale tjenester Digital signatur – Autentisering Personvern – Risikoanalyse

18 Digital forvaltning

19 – Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren Helsenett, elektronisk utveksling av informasjon – IKT for ny arbeids- og velferdsforvaltning IKT for førstelinjetjenesten (NAV) – IKT i grunnutdanningen / digital kompetanse – Kart og geodata – Elektronisk handel Elektronisk fakturering / elektroniske innkjøp – Interkommunalt IKT-samarbeid – Informasjonssikkerhet

20 Infrastruktur og standardisering

21 Åpne standarder / IT-arkitektur Åpen kildekode / fri programvare Integrasjon / interoperabilitet – Sak/arkiv, portaler, fagsystemer Bredbånd – Hensiktsmessig lokal/regional infrastruktur IP-telefoni

22 Planlegging og styring

23 IKT og ledelse Strategisk IKT-planlegging Informasjons- og styringssystemer – KOSTRA Gevinstrealisering – Dokumentere gevinster Kompetanseutvikling

24 IKT og lokaldemokrati

25 IKT og lokaldemokratiet Synliggjøring av politiske prosesser I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha informasjon som beskriver prosessene til framtidige politiske saker og fortløpende synliggjøre vedtak på Internett (innsyn). I løpet av 2007 skal alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner kunne nås via e-post. I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sørget for overføring av møter i kommunestyret på Internett via lyd/video. – Tiltak: KS vil ta initiativ til forskningsprosjekter og bidra til erfarings- og informasjonsformidling om styrking av lokaldemokratiet gjennom synliggjøring av politiske prosesser og beslutninger ved bruk av moderne IKT. – Kommentar: E-post kan f.eks. løses ved å benytte en web-basert e-postløsning for folkevalgte. En slik løsning bør ha mulighet for videresending til de folkevalgte som allikevel har annen e-postadresse.

26 IKT og lokaldemokratiet: Deltakelse og påvirkning – I løpet av 2009 skal alle kommuner ha etablert elektroniske kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte for å bidra til økt deltakelse i politiske beslutningsprosesser. – Tiltak: KS vil ta initiativ til forskningsprosjekter og utvikle erfarings- og veiledningsmateriell om elektronisk dialog mellom innbyggerne, kommunen og folkevalgte. – Kommentar: Larvik kommune har eksperimentert med en rekke nye kanaler, f.eks. elektroniske høringer og elektroniske innbyggerpaneler. 12K skal delta i forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ.

27 IKT og lokaldemokratiet: Elektroniske valg og spørreundersøkelser – Innen 2009 skal det være gjennomført planmessige forsøk med elektroniske valg, og elektroniske spørreundersøkelser i et utvalg kommuner. – Tiltak: KS vil arbeide for at elektronisk stemmegivning utprøves i et utvalg kommuner i forbindelse med skolevalgene i 2007. – Tiltak: KS vil ta initiativ til forsøksprosjekter med elektroniske spørreundersøkelser og bidra til formidling av relevante erfaringer. Kommentar: Flere kommuner har erfaring med elektroniske spørreskjema.

28 Dialog i et demokratisk perspektiv Elektroniske brukerundersøkelser Elektroniske høringer Diskusjonsfora Elektronisk innbyggerinitiativ Elektroniske innbyggerpaneler Ikke bare for medinnflytelse og informasjon, men også for å utnytte kompetanse.

29 IKT og politiske beslutninger

30 Nye muligheter for IKT-bruk

31 Kommunens ledelse Fra ordførerbenk til.... Hvordan kan jeg ta kontakt med deg? E-postadresse? Telefon? Kontortid/møtekalender? Blog

32 Bedre kommunestyre Saksdokumenter E-post Diskusjonsforum Drammen

33 Bedre tilbakemelding Mulighet for å fortelle innbyggere (og media) mer om hva som er bra og hva som kan forbedres. – KOSTRA – Resultater fra brukerundersøkelser

34 Bedre bruk av videooverføring Muligheter utover møteoverføring TV-mediet som informasjonskanal

35 2006 I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner som er medvirkende i rammeavtalen for felles sikkerhetsportal, ha lagt planer for anvendelse av denne funksjonaliteten i sine portaler. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner som tilbyr portaltjenester gjennom egen portal eller i annen form, ha gjort risikoanalyser i forhold til personvern. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha lagt konkrete planer for hvordan denne målsettingen skal nås. (Viser til: I løpet av 2008 skal alle elever kunne bruke moderne IKT-verktøy, programvare og kommunikasjonsnett integrert i undervisningen. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet sikkerhetsrutiner i henhold til de gjeldende retningslinjene som er gitt av Datatilsynet. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha planlagt en hensiktsmessig IKT- infrastruktur lokalt og regionalt. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha vurdert anvendelse av IPtelefoni i sin organisasjon. I løpet av 2006 skal KS IKT-forums kunnskapsportal være den viktigste kunnskapsbasen for kommunesektoren innenfor IKT som fagfelt.

36 2007 I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier. I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale interaktive tjenester mot innbyggere og næringsliv bygge på et felles offentlig standardisert grensesnitt. I løpet av 2007 skal alle kommuner være knyttet til Norsk helsenett og kunne kommunisere elektronisk med andre aktører i helse- og sosialsektoren. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner være part i Norge digitalt. I løpet av 2007 skal et flertall av kommunene og alle fylkeskommunene ha tatt i bruk løsninger for elektronisk fakturering. I løpet av 2007 skal alle kommuner ha vurdert mulighetene for effektivisering og kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom interkommunalt samarbeid basert på bruk av IKT

37 2007 I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet krav til åpne standarder i sine styringsdokumenter for IKT. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha vurdert bruk av åpen kildekode i sine styringsdokumenter for IKT. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha informasjon som beskriver prosessene til framtidige politiske saker og fortløpende synliggjøre vedtak på Internett. I løpet av 2007 skal alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner kunne nås via e- post. I løpet av 2007 skal alle toppledere i kommuner og fylkeskommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede arbeidet med utvikling av IKT-strategi og realisere gevinster ved IKT-investeringer. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha gjennomført strategisk IKTplanlegging som er knyttet opp mot kommunens overordnede målsettinger.

38 2008 I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby brukerne autentisering gjennom sikkerhetsportalen for relevante tjenester. I løpet av 2008 skal informasjonsutvekslingen mellom helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene i hovedsak skje elektronisk. I løpet av 2008 skal all lagring og utveksling av informasjon i kommunal helse- og sosialtjeneste være basert på nasjonale standarder og tilfredsstille nasjonale krav til informasjonssikkerhet. I løpet av 2008 skal alle elever kunne bruke moderne IKT-verktøy, programvare og kommunikasjonsnett integrert i undervisningen. I løpet av 2008 skal et flertall av kommunene og alle fylkeskommunene ha innført elektroniske innkjøp og elektronisk handel og tatt i bruk tilgjengelige verktøy som Markedsplassen ehandel.no og KS Registeret GAR.

39 2008 I løpet av 2008 skal alle kommuner ha tatt i bruk saksbehandlingsløsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom portaler, databaser, sak/arkiv-systemer og fagsystemer for de viktigste tjenesteområdene. I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha sørget for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til alle grunnskoler og videregående skoler. I løpet av 2008 skal folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kunnskap om betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving. I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner kunne dokumentere at IKTprosjekter har bidratt til bedre tjenester, effektivisering og frigjøring av ressurser. I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner være medlem av KS IKT-forum.

40 2009 I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby gode interaktive tjenester for innbyggere og næringsliv. For de viktigste elektroniske tjenestene skal minst 75 % av brukerne benytte disse i 2009. I løpet av 2009 skal 80 % av brukerne være fornøyd eller meget fornøyd med de elektroniske tjenestene. I løpet av 2009 skal alle kommuner, i samarbeid med den statlige arbeids- og velferdsetaten, ha etablert fullverdig IKT-løsning for felles førstelinjekontorer. I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha implementert gjeldende krav til bruk av åpne standarder.

41 2009 I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sørget for overføring av møter i kommunestyret på Internett via lyd/video. I løpet av 2009 skal alle kommuner ha etablert elektroniske kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte for å bidra til økt deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Innen 2009 skal det være gjennomført planmessige forsøk med elektroniske valg, og elektroniske spørreundersøkelser i et utvalg kommuner. I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha tatt i bruk IKT- baserte styringsverktøy som kan sammenstille data fra KOSTRA og ulike bruker- og medarbeiderundersøkelser, prosessanalyser mv. til relevant styringsinformasjon.


Laste ned ppt "E-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006 Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google