Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

e-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "e-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 e-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006
Lasse Berntzen Høgskolen i Vestfold

2 eNorge 2009 eNorge 2009 ble lagt frem av daværende moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i juni eNorge 2009 har tre målområder: Enkeltmennesket i det digitale Norge Innovasjon og vekst i næringslivet En samordnet og brukertilpasset offentlig sektor Viktige punkter i planen er etablering av MinSide og innføring av elektronisk signatur.

3 eNorge 2009 Her er et par sitater om offentlig sektor hentet fra planen: ”Utnyttelse av digitale mulig­heter i det offentlige skal frigjøre ressurser til bedre offentlige tjenester, gi økt deltakelse i demokratiske prosesser og lettere tilgang til informasjon.” ”Hva kommunesektoren gjør er viktig for at vi skal lykkes i vår ambisjon om å effektivisere offentlig sektor.” Effektivisering er et viktig poeng, men planen legger også vekt på ”å gjøre hverdagen enklere for folk flest”. Å gjøre hverdagen enklere handler i stor grad om at man skal kunne håndtere sin kommunikasjon med det offentlige uavhengig av tid/rom. Begreper som ”døgnåpen forvaltning” og ”24x7” er manifesteringer av ”enklere hverdag”.

4 eKommune 2009 – det digitale spranget
Som oppfølging av eNorge laget Kommunenes Sentralforbund høsten 2005 planen eKommune 2009 – det digitale spranget, en utdyping og konkretisering av hvordan kommunene skal bidra til å realisere målene i eNorge Denne planen inneholder 38 konkrete målformuleringer fordelt på 5 områder: Digitale tjenester Digital forvaltning Infrastruktur og standardisering IKT og lokaldemokratiet Planlegging og styring

5 Hvordan områdene henger sammen

6 Begrepet e-kommune? En kommune som aktivt tar i bruk IKT for å:
Bedre tjenestetilbudet til innbyggerne Øke demokratisk deltagelse og medinnflytelse IKT kan normalt ikke erstatte hva vi forbinder med kommunale tjenester, men kan bidra til å forenkle hverdagen for store grupper

7 Begrepet e-Kommune (fra planen)
e-Kommunen skal aktivt utnytte moderne IKT til å skape tilgjengelig og effektiv forvaltning og gode tjenester til innbyggere og næringsliv! Dette innebærer at den moderne e-Kommunen må: gi innbyggerne mulighet til å velge kommunikasjonskanal, men prioritere den digitale kanalen ivareta informasjonsbehovet for ulike brukergrupper på kommunens nettside/portal gi innbyggerne mulighet til å delta i demokratisk dialog på nettet om viktige samfunnsspørsmål gjøre flest mulig tjenester tilgjengelig på nett bruke IKT til å skape tjenester med høy kvalitet samhandle elektronisk med andre forvaltningsnivåer og offentlige virksomheter for å skape helhetlige offentlige tjenester ivareta personvernet og sørge for sikker informasjonsbehandling frigjøre ressurser gjennom effektivisering av forvaltningen ved bruk av IKT

8 Innbyggerens ståsted Bedre tilgjengelighet uavhengig av
geografi tidspunkt (24x7) Mulighet for selvbetjening Riktig detaljeringsnivå for informasjon Oppdatert informasjon

9 Kommunens ståsted Selvbetjening Bedre effektivitet Bedre kvalitet
Bedre ettersporbarhet Større åpenhet Ønske om å gi et godt tilbud til innbyggerne Eksempel: Søknader om barnehageplass

10 Digitale tjenester

11 Deltakelse for alle I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier. Tiltak: KS vil bidra til informasjons- og erfaringsutveksling knyttet til kvalitet og tilgjengelighet på kommunale nettsteder. Kommentar: 12K-prosjektet ”Nettsider og portalløsninger” har tatt utgangspunkt i disse kvalitetskriteriene når prosjektgruppen utformet designkriterier for nettsidene.

12 Elektronisk servicetorg
Et eServicetorg er en portal hvor kommunens innbyggere kan hente ut informasjon, fylle inn og levere ulike typer søknader og bestillinger, samt ha dialog med kommunen. I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale interaktive tjenester mot innbyggere og næringsliv bygge på et felles offentlig standardisert grensesnitt. I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby gode interaktive tjenester for innbyggere og næringsliv. For de viktigste elektroniske tjenestene skal minst 75 % av brukerne benytte disse i 2009. I løpet av 2009 skal 80 % av brukerne være fornøyd eller meget fornøyd med de elektroniske tjenestene. KS: Felles skjemaplattform, beste praksis, veiledning for måling av brukertilfredshet

13 Gode tjenester?? Brukervennlige nettsteder Pedagogisk oppbygning
Relevant informasjon Lett å finne frem, søkemotorer Støtte for åpne standarder (nettlesere etc.) Nok båndbredde

14 Portalprosjektet Vellykket samarbeidsprosjekt Datainnsamling
Erkjennelse: Felles bolig/arbeids/utdanningsmarked Datainnsamling hvem er brukerne? hva gjør brukerne? Erfaringer fra andre Felles informasjonsstruktur

15 Interaksjon og nye kanaler
Personlig fremmøte Telefon Brev e-post SMS chat MSN Skype IP-telefoni

16 Utfordringer Fra ren informasjons-kilde til fullstendig integrasjon
Hvor er din kommune i dag? Eksempel: Søknadsbehandling

17 Digitale tjenester Digital signatur Personvern Autentisering
Risikoanalyse

18 Digital forvaltning

19 Digital forvaltning Elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren
Helsenett, elektronisk utveksling av informasjon IKT for ny arbeids- og velferdsforvaltning IKT for førstelinjetjenesten (NAV) IKT i grunnutdanningen / digital kompetanse Kart og geodata Elektronisk handel Elektronisk fakturering / elektroniske innkjøp Interkommunalt IKT-samarbeid Informasjonssikkerhet

20 Infrastruktur og standardisering

21 Infrastruktur og standardisering
Åpne standarder / IT-arkitektur Åpen kildekode / fri programvare Integrasjon / interoperabilitet Sak/arkiv, portaler, fagsystemer Bredbånd Hensiktsmessig lokal/regional infrastruktur IP-telefoni

22 Planlegging og styring

23 Planlegging og styring
IKT og ledelse Strategisk IKT-planlegging Informasjons- og styringssystemer KOSTRA Gevinstrealisering Dokumentere gevinster Kompetanseutvikling

24 IKT og lokaldemokrati

25 IKT og lokaldemokratiet Synliggjøring av politiske prosesser
I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha informasjon som beskriver prosessene til framtidige politiske saker og fortløpende synliggjøre vedtak på Internett (innsyn). I løpet av 2007 skal alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner kunne nås via e-post. I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sørget for overføring av møter i kommunestyret på Internett via lyd/video. Tiltak: KS vil ta initiativ til forskningsprosjekter og bidra til erfarings- og informasjonsformidling om styrking av lokaldemokratiet gjennom synliggjøring av politiske prosesser og beslutninger ved bruk av moderne IKT. Kommentar: E-post kan f.eks. løses ved å benytte en web-basert e-postløsning for folkevalgte. En slik løsning bør ha mulighet for videresending til de folkevalgte som allikevel har annen e-postadresse.

26 IKT og lokaldemokratiet: Deltakelse og påvirkning
I løpet av 2009 skal alle kommuner ha etablert elektroniske kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte for å bidra til økt deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Tiltak: KS vil ta initiativ til forskningsprosjekter og utvikle erfarings- og veiledningsmateriell om elektronisk dialog mellom innbyggerne, kommunen og folkevalgte. Kommentar: Larvik kommune har eksperimentert med en rekke nye kanaler, f.eks. elektroniske høringer og elektroniske innbyggerpaneler. 12K skal delta i forsøk med elektronisk innbyggerinitiativ.

27 IKT og lokaldemokratiet: Elektroniske valg og spørreundersøkelser
Innen 2009 skal det være gjennomført planmessige forsøk med elektroniske valg, og elektroniske spørreundersøkelser i et utvalg kommuner. Tiltak: KS vil arbeide for at elektronisk stemmegivning utprøves i et utvalg kommuner i forbindelse med skolevalgene i 2007. Tiltak: KS vil ta initiativ til forsøksprosjekter med elektroniske spørreundersøkelser og bidra til formidling av relevante erfaringer. Kommentar: Flere kommuner har erfaring med elektroniske spørreskjema.

28 Dialog i et demokratisk perspektiv
Elektroniske brukerundersøkelser Elektroniske høringer Diskusjonsfora Elektronisk innbyggerinitiativ Elektroniske innbyggerpaneler Ikke bare for medinnflytelse og informasjon, men også for å utnytte kompetanse.

29 IKT og politiske beslutninger

30 Nye muligheter for IKT-bruk

31 Kommunens ledelse Fra ordførerbenk til....
Hvordan kan jeg ta kontakt med deg? E-postadresse? Telefon? Kontortid/møtekalender? Blog

32 Bedre kommunestyre Saksdokumenter E-post Diskusjonsforum Drammen

33 Bedre tilbakemelding Mulighet for å fortelle innbyggere (og media) mer om hva som er bra og hva som kan forbedres. KOSTRA Resultater fra brukerundersøkelser

34 Bedre bruk av videooverføring
Muligheter utover møteoverføring TV-mediet som informasjonskanal

35 2006 I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner som er medvirkende i rammeavtalen for felles sikkerhetsportal, ha lagt planer for anvendelse av denne funksjonaliteten i sine portaler. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner som tilbyr portaltjenester gjennom egen portal eller i annen form, ha gjort risikoanalyser i forhold til personvern. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha lagt konkrete planer for hvordan denne målsettingen skal nås. (Viser til: I løpet av 2008 skal alle elever kunne bruke moderne IKT-verktøy, programvare og kommunikasjonsnett integrert i undervisningen. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet sikkerhetsrutiner i henhold til de gjeldende retningslinjene som er gitt av Datatilsynet. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha planlagt en hensiktsmessig IKT-infrastruktur lokalt og regionalt. I løpet av 2006 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha vurdert anvendelse av IPtelefoni i sin organisasjon. I løpet av 2006 skal KS IKT-forums kunnskapsportal være den viktigste kunnskapsbasen for kommunesektoren innenfor IKT som fagfelt.

36 2007 I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale nettsteder oppfylle Norge.no’s kvalitetskriterier. I løpet av 2007 skal alle kommunale og fylkeskommunale interaktive tjenester mot innbyggere og næringsliv bygge på et felles offentlig standardisert grensesnitt. I løpet av 2007 skal alle kommuner være knyttet til Norsk helsenett og kunne kommunisere elektronisk med andre aktører i helse- og sosialsektoren. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner være part i Norge digitalt. I løpet av 2007 skal et flertall av kommunene og alle fylkeskommunene ha tatt i bruk løsninger for elektronisk fakturering. I løpet av 2007 skal alle kommuner ha vurdert mulighetene for effektivisering og kvalitetsheving av forvaltning og tjenesteproduksjon gjennom interkommunalt samarbeid basert på bruk av IKT

37 2007 I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet krav til åpne standarder i sine styringsdokumenter for IKT. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha vurdert bruk av åpen kildekode i sine styringsdokumenter for IKT. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha informasjon som beskriver prosessene til framtidige politiske saker og fortløpende synliggjøre vedtak på Internett. I løpet av 2007 skal alle folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner kunne nås via e-post. I løpet av 2007 skal alle toppledere i kommuner og fylkeskommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kompetanse til å kunne lede arbeidet med utvikling av IKT-strategi og realisere gevinster ved IKT-investeringer. I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha gjennomført strategisk IKTplanlegging som er knyttet opp mot kommunens overordnede målsettinger.

38 2008 I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby brukerne autentisering gjennom sikkerhetsportalen for relevante tjenester. I løpet av 2008 skal informasjonsutvekslingen mellom helsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten i kommunene i hovedsak skje elektronisk. I løpet av 2008 skal all lagring og utveksling av informasjon i kommunal helse- og sosialtjeneste være basert på nasjonale standarder og tilfredsstille nasjonale krav til informasjonssikkerhet. I løpet av 2008 skal alle elever kunne bruke moderne IKT-verktøy, programvare og kommunikasjonsnett integrert i undervisningen. I løpet av 2008 skal et flertall av kommunene og alle fylkeskommunene ha innført elektroniske innkjøp og elektronisk handel og tatt i bruk tilgjengelige verktøy som Markedsplassen ehandel.no og KS Registeret GAR.

39 2008 I løpet av 2008 skal alle kommuner ha tatt i bruk saksbehandlingsløsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom portaler, databaser, sak/arkiv-systemer og fagsystemer for de viktigste tjenesteområdene. I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha sørget for bredbånd med tilstrekkelig kapasitet til alle grunnskoler og videregående skoler. I løpet av 2008 skal folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner ha opparbeidet tilstrekkelig kunnskap om betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving. I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner kunne dokumentere at IKTprosjekter har bidratt til bedre tjenester, effektivisering og frigjøring av ressurser. I løpet av 2008 skal alle kommuner og fylkeskommuner være medlem av KS IKT-forum.

40 2009 I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner tilby gode interaktive tjenester for innbyggere og næringsliv. For de viktigste elektroniske tjenestene skal minst 75 % av brukerne benytte disse i 2009. I løpet av 2009 skal 80 % av brukerne være fornøyd eller meget fornøyd med de elektroniske tjenestene. I løpet av 2009 skal alle kommuner, i samarbeid med den statlige arbeids- og velferdsetaten, ha etablert fullverdig IKT-løsning for felles førstelinjekontorer. I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha implementert gjeldende krav til bruk av åpne standarder.

41 2009 I løpet av 2009 skal alle kommuner ha sørget for overføring av møter i kommunestyret på Internett via lyd/video. I løpet av 2009 skal alle kommuner ha etablert elektroniske kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte for å bidra til økt deltakelse i politiske beslutningsprosesser. Innen 2009 skal det være gjennomført planmessige forsøk med elektroniske valg, og elektroniske spørreundersøkelser i et utvalg kommuner. I løpet av 2009 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha tatt i bruk IKT-baserte styringsverktøy som kan sammenstille data fra KOSTRA og ulike bruker- og medarbeiderundersøkelser, prosessanalyser mv. til relevant styringsinformasjon.


Laste ned ppt "e-Kommune 12k styremøte, Vindfjelltunet, Lardal 20. september 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google