Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006 Nyheter og presiseringer i bestemmelsene - ”Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet ” Henriette Hillestad Thune, KKD

2 Søknader 2006 Søknader totalt, antall: 3112
Total søknadssum: mill kr Ordinære anlegg 2159 søknader – mill kr Nærmiljøanlegg 953 søknader – 161 mill kr

3 Utvikling i søknader og søknadssum

4 Utvikling i ”de store anleggstypene”

5 Søknader nærmiljøanlegg 2005 – 2006

6 Hovedfordelingen 2006 Post 1 IDRETTSANLEGG 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Anleggspolitisk program Anlegg for friluftsliv i fjellet Post 2 NASJONALANLEGG/SPESIELLE ANLEGG 2.1 Nasjonalanlegg Spesielle anlegg Post 3 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID 3.1 Idrettsforskning Idrettsfaglig utvikling Anleggsfaglig utvikling Idrettsanleggsregisteret (KRISS) Plan- og utviklingsarbeid i fylkeskommunene Post 4 SPESIELLE AKTIVITETER Antidopingarbeid Fysisk aktivitet, lokal tilhørighet og sosial integrasjon Friluftstiltak for barn og ungdom Landslaget Fysisk Fostring i Skolen Post 5 NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Post 6 TILSKUDD TIL LOKALE LAG OG FORENINGER 6.1 Tilskudd til lokale lag og foreninger TIL SAMMEN

7 Spesielt ved årets hovedfordeling
Etter vedtak i statsråd 5. mai ble det avsatt kr 596 050 000 av spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene. I tillegg har departementet tillagt kr 16 750 000 av inndratte midler. Totalt avsatt beløp er kr 612 800 000.

8 Fylkesvis fordeling 2006 Ordinære anlegg Nærmiljøanlegg Nærmiljøanl., forenkl. Sum i fylket Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Totalt fordelt Fordelingsnøkkel:

9 Krav til søker Punkt Teksten er noe endret fra forrige versjon. Punkt c) er ny. Prinsippet om at spillemidler ikke skal tilfalle fortjenestebaserte eierformer (eller omdannes til fortjeneste for private eiere) er delt i to deler. Inntatt en henvisning til driftssiden. Gjelder også nærmiljøanleggsordningene.

10 Kommunal garanti Punkt 2.3.3.
Beløpsgrensen er hevet fra kr 700 000 til kr 2 000 000. Gjelder et begrenset antall anleggstyper. Fotnote 1: Beløpet knytter seg til alle elementer i anlegget. Fotnote 2: Anlegget har tidligere fått spillemidler. Et større interkommunalt anlegg. Mottatt midler etter særlig tilskuddssats.

11 Krav om eiendoms-/feste-/leierett
Punkt Tidligere: Unntak fra kravet om eiendomsrett/festerett for de tilfeller hvor søker var kommunen eller fylkeskommunen. Nytt: Krav om eiendomsrett/festerett. Særlige regler for turveier, turløyper og turstier, se Vedlegg 2

12 Merverdiavgift Punkt Departementet beregner spillemiddeltilskudd basert på regnskap før eventuell kompensasjon eller refusjon av merverdiavgift knyttet til anlegget. Forventet refusjon/kompensasjon kan ikke medtas som en del av finansieringsplanen.  Men – naturligvis: Det kan utstedes en garanti for et mulig refusjonskrav, og denne garantien kan utgjøre en del av finansieringsplanen.

13 Utleie, utlån, bruksavtaler
Punkt Prinsippet. Betydning. Formål. ”Private fortjenestebaserte aktører”. Utgangspunktet: Forbud mot utleie, utlån, bruksavtaler til fortjenestebaserte aktører for kommersielle virksomhet. Unntak: Arealer/deler som ikke har mottatt spillemidler. Kortere periode/enkeltarrangementer av kortere varighet. Aktører som ikke er fortjenestebaserte. Dispensasjonsadgang.

14 Større interkommunale anlegg
Punkt Hver deltagende kommune må delta med minst 5 % som innskuddsbeløp. Deltagende kommune må bidra i driften av anlegget i 20 år. Forpliktelsen må stå i samsvar med innskuddsbeløpet. Overensstemmelse med forvaltningspraksis.

15 Friluftslivsanlegg - Anlegg for friluftsliv i fjellet
Punkt Deler av fjorårets vedlegg 2 er integrert under friluftslivsanlegg i kapittel 2. Definisjonene følger fortsatt av Vedlegg 2. Anlegg for friluftsliv i fjellet Nytt kapittel 4. Integrert elementer fra rundskriv og søkerhefte

16 Vannsportanlegg Punkt Utsettingsrampe er inntatt.

17 Konto for anlegget Punkt 5.3.
Det er ikke lenger et krav, men en anbefaling å ha egen konto.

18 Kommunal-/fylkeskommunal saksbehandling
Kapittel 6. Nytt: To underkapitler. Nytt: Mer utfyllende om kommunal saksbehandling.


Laste ned ppt "Tema: Hovedfordelingen spillemidler 2006"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google