Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus
Kontrovers ved MS Er MS-rehabilitering en kostbar, kortvarig placebobehandling? Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

2 Hva er multippel sklerose ?
CNS-spesifikk tilstand Inflammatorisk, demyeliniserende sykdom Debut i års alder Initialt svingende forløp Akkumulasjon av funksjonssvikt over tid Vanlig årsak til kronisk nevrologisk funksjonssvikt hos unge voksne

3

4 Estimated national incidence and prevalence
Population (N=10 counties) Incidence Prevalence 2,436,924 5,9/100,000/ yr 165/ 100,000

5 Spesifikke faktorer relatert til MS
Største enkeltgruppe under 65 år som trenger spesialisert nevrologisk rehabilitering Uforutsigbar, fluktuerende, men generelt progressiv sykdom av natur skiller MS fra de fleste andre tilstander Personer med MS viser også fluktuasjon fra dag til dag/ time til time Sykdommen starter i ung voksen alder

6 RCT Randomised Clinical Trial

7

8 Mads Ravnborg, Odense, Danmark
Vi vil alle våre pasienter det beste! WHO «Rehabilitering av mennesker med uførhet er en prosess med det siktemål å nå og vedlikeholde et optimalt fysisk, sensorisk, intellektuelt, psykologisk og sosialt funksjonsnivå. Rehabilitering sørger for at uføre mennesker har de nødvendige redskaper for å oppnå uavhengighet og selvbestemmelse» Tradisjonelt , men ikke eksplisitt sagt, er sykdomsmodifiserende behandling ikke sett på som rehabilitering, mens symptomatisk, farmakologisk behandling er vanligvis akseptert innenfor definisjonens grenser.

9 WHO – International Classification of Functioning (ICF)
Rammeverk for moderne rehabilitering Omfattende, mangefasettert prosess på grunn av den vidtfavnende definisjonen og de mangeartede behov hos personer med MS To innfallsvinkler for forskning Altomfattende modell der det helhetlig tas høyde for samtlige individuelle behov (multidisiplinær rehabilitering) – høystandard MS omsorg En prosess orientert mot spesifikke, veldefinerte helseproblemer

10 Forskning publisert og katalogisert i PubMed
1991 – (søkeord – MS og rehabilitering) 218 publikasjoner 2002 – 2012 535 publikasjoner 2002 – (søkeord – MS + rehabilitering + randomiserte kliniske studier) 51 publikasjoner

11 Metodologiske utfordringer
Bruk av venteliste-kontroller Mangel på dobbelt-blind design Mangel på forhåndsdefinerte endepunkter Svakt definerte intervensjoner Mangel på statistisk korreksjon for multiple målinger

12 To sentrale studier som hyppig refereres
Freeman JA et al. The impact of inpatient rehabilitation on progressive MS Ann Neurol 1997; 42: Solari A et al. Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients Neurology 1999; 52: 57-62

13 Ventelistekontroller; 6 uker venting uten terapi
Freeman JA et al. The impact of inpatient rehabilitation on progressive MS Ann Neurol 1997; 42: 279 pasienter evaluert. Inkludert 66 pasienter; Behandling = 32; Kontroll = 34 Gjennomsnittlig 20 dager behandling; 2 x 45 min fysio + en økt med ergo dgl (+nevropsykolog, logoped, sosionom) Ventelistekontroller; 6 uker venting uten terapi Målemetoder: Expanded Disability Status Scale – Functional Independence Measurement (motorisk domene) - London Handicap Scale Uendret EDSS; bedring i tre motoriske domener av FIM, men ikke mobilitet; bedring målt med LHS Totalt sett en svak behandlingseffekt ( FIM = 0.21; LHS = 0.23)

14 Tre uker behandling; 2 x 45 min + hjemmeøvelser
Solari A et al. Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients Neurology 1999; 52: 57-62 304 pasienter evaluert. Inkludert 50 pasienter; Behandling = 27; Kontroll = 23 Tre uker behandling; 2 x 45 min + hjemmeøvelser Kontroll – kun hjemmeøvelser etter en dags instruksjon Målemetoder: Expanded Disability Status Scale – Functional Independence Measurement (motorisk domene) – Short Form – 36 (SF-36) Uendret EDSS; bedring i tre motoriske domener av FIM, men ikke mobilitet etter 15 uker; bedring målt med SF-36 (mental funksjon) Totalt sett svak behandlingseffekt som varte 6 uker, men var borte etter 12 uker

15 Storr LK et al. The efficacy of multidisciplinary rehabilitation in stable multiple sclerosis patients Multiple Sclerosis 2006; 12:

16 Dobbelt blind, randomisert parallellgruppe design
Storr LK et al. The efficacy of multidisciplinary rehabilitation in stable multiple sclerosis patients Multiple Sclerosis 2006; 12: 233 pasienter evaluert. Inkludert 90 pasienter; Behandling = 38; Kontroll = 52 Dobbelt blind, randomisert parallellgruppe design 35.5 dagers behandling (22-47d) innlagt ved Haslev; multidisiplinær tilnærming (fysio, ergo, psykolog, sosionom, sykepleier, nevrolog) Individuell fysio 45 min 4-5 x uke; ergo 30 min 3 x uke; egentrening min dgl Kontroll – ingen spesifikk behandling Målemetoder: MSIS, EDSS, Guy’s Neurological Disability Scale, 9HPT, TW10, Functional Assessment in MS (FAMS), Life Appreciation and Satisfaction Questionnaire (LASQ) Ingen enkeltskala eller subskala nådde signifikant endring Distinksjon rehabilitering vs rekreasjon

17 Smedal T et al. The influence of warm versus cold climate on the effect of physiotherapy in multiple sclerosis Acta Neurol Scand 2011; 124: 45-52 Varmt: (seint september og tidlig november) Tenerife, Spania – gjennomsnittlig morgentemperatur 22.8°C ( °C) Relativ fuktighet: 74.5% Kaldt: (seint september og tidlig november) Hakadal, Østlandet – gjennomsnittlig morgentemperatur 3.0°C ( ÷ 5 – 11.4°C) Relativ fuktighet: 77.0%

18 60 pasienter (To grupper à 30 personer)
Smedal T et al. The influence of warm versus cold climate on the effect of physiotherapy in multiple sclerosis Acta Neurol Scand 2011; 124: 45-52 60 pasienter (To grupper à 30 personer) Randomisert cross-over studie; 4 uker individualisert fysioterapi i varmt og kaldt klima; 60 min dgl 5 dager ukentlig i fire uker (Bobath konsept) + frivillig egenaktivitet ca. 1 time dgl. Ikke multidisiplinær rehabilitering, kun fysioterapi for å bedre motorisk kontroll Primært endepunkt – 6-minutters gangtest (6MWT) Sekundære endepunkter – TUG, 10MTW, Berg Balanseskala, Trunk Impairment Scale, Borg Rating of Perceived Exertion Scale, MSIS-29, FSS, Modified Health Assessment Questionnaire, 11-pkt Numerical Rating Scale 6MWT – økt gangdistanse etter 4 uker: Spania – 70m; Norge – 49m; Måned 3: Spania – 45m; Norge – 33m. Måned 6: Spania – 43m; Norge – 20m: p = )

19 Jennifer A Freeman, E Diane Playford, Plymouth og London , UK
Fra det øyeblikk diagnosen MS er stilt, blir personen forvandlet til «en person som lever med MS»! Flertallet av pasienter erfarer et mangfold av sammenvevde fysiske, kognitive og psykososiale problemer som typisk progredierer med tiden og som uten unntak har en negativ effekt på pasient og pasientens familie Hvilken støtte ville vi trenge fra helse- og sosialvesenet for med noen grad av suksess å kunne tilpasse oss de stadig endrete krav MS- sykdommen stiller til oss?

20 Bak mange slike spørsmål ligger konseptet rehabilitering som i følge WHO er «en problemløsende utdanningsprosess som gjør dem som er uføre på grunn av skade eller sykdom i stand til å erkjenne sitt optimale fysiske, mentale og sosiale potensiale og gjør det mulig å bli integrert i det best tilrettelagte fysiske og sosiale miljø»

21 Rehabilitering er ikke en spesifikk behandling av et enkeltstående, distinkt symptom
Rehabilitering er fortrinnsvis et konsept der uførhet i alle sine avskygninger behandles på en koordinert måte av de ulike medlemmer i det multidisiplinære team Tung utdanningsmessig vekting som en integrert del av rehabiliteringen tar sikte på å utstyre pasienten med mestringsferdigheter som gjør dem i stand til å håndtere funksjonsutfall og finne løsninger på ulike utfordringer

22

23 Khan F et al. Multidisciplinary rehabilitation in adults with multiple sclerosis. Cochrane Library 2011, Issue 12 (Ti studier; ca pasienter) Multidiplinære rehabiliteringsprogram ved MS endrer ikke nivået av funksjonsutfall, men kan forbedre erfaringen personer med MS har når det gjelder deltakelse og aktivitet Regelmessig evaluering og vurdering med tanke på rehabilitering anbefales Videre forskning knyttet til endepunkter, optimal intensitet, hyppighet og kostnadseffektivitet vurdert under en lengre tidshorisont er nødvendig Videre forskning må konsentrere seg om metodologisk og vitenskapelig robusthet i framtidige kliniske studier

24 Framtidige studier må inneholde
Rietberg MB et al. Exercise therapy for multiple sclerosis. Cochrane Library 2011, Issue 1 (Ni studier; 260 pasienter) Resultatene antyder at øvelsesbehandling kan være fordelaktig for personer med MS som er utenfor en attakkepisode Det er et presserende behov å komme til enighet om et kjernesett av endepunkter til bruk i kliniske studier ved øvelsesbehandling Framtidige studier må inneholde Eksperimentell kontroll over «dosering» av intervensjon/ øvelse MS-type (grad av invaliditet og forløpsform) Bør inneholde tilstrekkelig kontrast mellom gruppene for intervensjon og kontroll Ingen skadelig effekt av øvelsesbehandling er beskrevet i noen av de vurderte studiene

25 Rosti-Otajärvi EM et al
Rosti-Otajärvi EM et al. Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis. Cochrane Library 2011, Issue 11 (Fjorten studier; 770 pasienter) Kognitiv svikt er vanlig ved MS; opptrer hos 50-60% av pasienter når sykdomsforløpet ses som et hele Nevropsykologisk rehabilitering tar sikte på: Redusere kognitiv svikt Redusere de skadelige effekter av kognitive funksjonsutfall Støtte pasientens oppmerksomhet og evne til å ta hensyn til kognitive funksjonsutfall i hverdagen Svake holdepunkter for at nevropsykologisk rehabilitering reduserer kognitive symptomer ved MS Kognitiv trening kan i enkeltstudier antyde en viss bedring av korttidshukommelse, arbeidshukommelse og umiddelbar visuell hukommelse Små studier og metodologiske svakheter reduserer kvaliteten av den foreliggende kunnskap/ evidens

26 Er rehabiliteringsintervensjoner kostnadseffektive?
Spørsmålet lar seg ikke besvare på grunn av manglende studier Studier viser at indirekte kostnader klart overstiger direkte kostnader ved MS Direkte kostnader (25-30%) = Sykehusopphold, polikliniske tjenester, sykehjem, legemidler Indirekte kostnader (70-75%) = Korttidsfravær og tapt produksjon, uførepensjon, tapte produksjonsinntekter grunnet tidlig pensjon, tapte produksjonsinntekter grunnet tidlig død, omsorg og pleie fra familie og venner Studiene gir tross alt holdepunkter for bedring i aktivitet, deltakelse, symptomatisk bedring på mange punkter og bedre mestring i hjem og på arbeid og helhetlig bedret helserelatert livskvalitet Rehabilitering tilsvarer derfor ikke placebo!

27 Det er et påtrengende behov for vel utførte langtidsstudier av rehabilitering ved MS for å etablere effekten av ulike former for rehabiliteringsintervensjoner Klinisk relevante endepunkter Ulike MS-typer Ulike nivå av uførhet Hovedprioritet: Hvem har størst nytte av og bør få spesialisert/ spesifikkrehabiliteringsintervensjon? Manglende evidens er ikke det samme som evidens mot den foreliggende prosedyre

28

29 Nevrologisk ledet spesialistteam i rehabilitering
Nevrolog, fysikalsk medisiner, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, sosionom, ergoterapeut, logoped (nevroplastisitet) Samarbeid mot et felles mål kortsiktig og langsiktig Målsettingene skal evalueres kontinuerlig Initialt, tidlig, seinere og ved framskreden sykdom Informasjon – effekter og konsekvenser Individ, familie og sosiale omgivelser Egenomsorg Emosjonell støtte og informerte råd Symptomlindring og uførhetshåndtering Eliminere barrierer – arbeid, utdanning, transport Adekvate og tilpassede samfunnsmessige tilbud Adekvate pleieinstitusjoner Intern integrasjon i helsetilbudet (sykehus, poliklinikk, primærhelsetjeneste) Høy kvalitet, fleksibel, til tiden og evidens-/ erfaringsbasert Hjemmebasert og regionalt rettferdig/ like tilbud

30

31 Rehabilitering – diagnostisk fase, initiale symptomer og diagnose; immunmodulerende behandling
Vedlikehold – minimal uførhet, RR-MS med attakker med delvis eller komplett remisjon; noe uførhet; gradert uførepensjon; noe avhengighet av andre når det gjelder sosiale og hjemlige aktiviteter Forebygging – moderat uførhet; progressiv økning i begrensninger i aktivitet; avhengig av andre når det gjelder personlige ADL- aktiviteter Palliasjon – alvorlig uførhet; mer eller mindre totalt avhengig av andre; pleieinstitusjon; høyere rate av kompliserende medisinske tilstander

32 Spissformulert konklusjon
«Hvis du konfronteres med virkeligheten og skal mestre en myriade av symptomer som har avgjørende innvirkning på livskvaliteten uten at det foreligger noen kur mot tilstanden, hvilken intervensjon vil du velge: rehabilitering eller en likeverdig sukkerpille?»

33 Kliniken Valens, Sveits

34 Komponenter i omfattende rehabilitering
Individualisert pasientsentrert behandlingsplan med aktiv pasientdeltakelse Prioritert målsetting gjennom en interdisiplinær prosess Aktiv pasientdeltakelse for å oppnå målsettingen Målene bør resultere i forbedring av pasientens personlige potensiale De målte endepunkter bør vise redusert funksjonstap og forbedring i aktivitet og deltakelse

35 NHMRC = National Health and Medical Research Council

36

37

38

39

40 Michael Hutchinson, Dublin, Ireland
Å være kritisk til verdien av multidisiplinær rehabilitering ved MS er nesten som å benekte betydningen av mødre og eplekake En viktig kontinuerlig oppgave er å bidra til økt aksept for rehabilitering som verdifullt behandlingsvalg Rehabilitering er kostbart MS-samfunnet ser behovet for regelmessig tilgang til øvelsesprogrammer og vedlikeholdsbehandling som sekundært gir gevinst i form av bedre humør og mindre sosial isolasjon Det er urovekkende at vår kunnskapsbase er så dårlig at temaet kan være kontroversielt Vi trenger færre oversikter og mer evidens fra fagfolk innen rehabilitering Michael Hutchinson, Dublin, Ireland

41 Spørsmål?


Laste ned ppt "Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google