Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse
Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse. Et metodeutviklingsprosjekt ved 3 attføringsbedrifter i Oslo Erik Falkum DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo

2 Arbeidet er inntektskilde sosial arena
grunnlag for opplevelse av å være til nytte kilde til opplevelse av personlig verdi grunnlag for utvikling av mestringsevne og selvstendighet identitetsgrunnlag

3 Selvdefinerende roller
Rollen som partner Rollen som mor eller far Yrkesrollen

4 Yrkesrollens betydning som identitetskilde kan tenkes å øke pga
Utdanningseksplosjonen Kvinnefrigjøringen Endringer i samlivsmønstre Individualistisk tidsånd

5 Sosiale og økonomiske rammefaktorer
Arbeidsbelastning Krav Autonomi Støtte Helse Velvære Arbeids- glede Sykdom Psyko-sosiale problemer Kognisjon Affekt Adaptasjon Individuelle forhold Personlige verdier, holdninger og erfaringer

6 Tone, 39 (1) Avbrutt lærerutdanning
I ordinær jobb som kontoransatt ved bibliotek til hun var 32 år gammel Fra dette tidspunktet stadig mer påtrengende tanker om at hun ble omtalt i fjernsynet, om at noen stjal tankene hennes, og om at noen hadde sydd inn en mikrochip i nakken hennes Hørte etter hvert stemmer som andre ikke hørte, og kjente at små marker krøp under huden hennes

7 Tone, 39 (2) Symptomene forenlige med schizofreni
Behandling i sykehus og ved poliklinikk i flere år Markert bedring med reduserte symptomer, men fortsatt sky og utrygg i situasjoner hvor flere og særlig fremmede er tilstede Gir god kontakt i trygge situasjoner, pålitelig, arbeidsom, dvs relativt godt bevart psykososial funksjonsevne

8 Ønsket yrkesrehabilitering Gjennomførte omfattende treningsopplegg
Tone, 39 (3) Ønsket yrkesrehabilitering Gjennomførte omfattende treningsopplegg Utplassert i større kontorbedrift, hvor hun drev med arkivarbeid Gode skussmål fra arbeidsleder: pålitelig, presis, stabil Men: holdt seg for seg selv, sa ikke stort, av og til merkelige, til dels uforståelige svar

9 Når det av og til var press på å ta overtid, fikk hun problemer
Tone, 39 (4) Når det av og til var press på å ta overtid, fikk hun problemer Søkte stillingen hun var utplassert i da den ble utlyst som fast, men gjorde det dårlig i intervjusituasjonen En referanse oppgav at hun skapte engstelse i arbeidsmiljøet Fikk ikke noen av jobbene Nå er yrkesrehabilitering oppgitt, sitter hjemme

10 Schizofreni - kjernesymptomer
Tankeforstyrrelser: Vaghet Manglende sammenheng Tankeblokk Ord uten betydning Perseverasjon

11 Schizofreni - kjernesymptomer
Autisme: Tilbaketrekning Influens Passivitetsbevissthet Tanketyveri Følelse av at kroppen er endret Følelse av at omverdenen er endret

12 Schizofreni - kjernesymptomer
Affektavflatning Manglende evne til å føle nærhet Upassende følelser

13 Schizofreni - kjernesymptomer
Ambivalens Opplevelse av motstridende impulser og behov Impulsanarki Tvangshandlinger

14 Schizofreni – faser i forløpet
Debutfasen Gradvis debut hos halvparten av pas Økende tilbaketrekning Synkende sosialt engasjement Merkelige reaksjoner på vanlige hendelser Skole- og arbeidsprestasjoner synker Redusert kontaktevne Akutt/subakutt debut hos den andre hp Vrangforestillinger Hallusinasjoner Tankeforstyrrelser

15 Schizofreni – faser i forløpet
2. Mellomfasen Enten: vedvarende symptomer på psykose Eller: psykotiske episoder med full eller nesten full restitusjon i lengre intervaller 3. Senfasen Psykosens intensitet avtar med årene Rundt halvparten gjenvinner en del av sin sosiale og yrkesmessige kompetanse

16 Schizofreni - forløp Den største reduksjonen av kognitiv, emosjonell og sosial kompetanse skjer i løpet av de første sykdomsårene Selv om behandling gir symptomreduksjon, vil pasienten ofte forbli alvorlig funksjonshemmet pga alle årene med tapte muligheter og tapt erfaring

17 Funksjonsvurdering - tverrfaglig utredning
Funksjonsevne bedre grunnlag for tildeling av trygdeytelser enn diagnose Legen ofte dårlig kjent med pasientens funksjonelle kapasitet og med hvilke krav som stilles i arbeidet Samarbeid mellom ulike fagmiljøer for å utarbeide opplegg for helhetlig vurdering av funksjon i forhold til arbeid

18 To sentrale problemstillinger:
Hvordan bedre samhandlingen mellom bruker, arbeidsgiver, arbeidsmarkedsetat, trygdekontor, behandler og sosialkontor? Hvordan skape den åpenheten og forståelsen som synes nødvendig for vellykket yrkesrehabilitering av personer med psykiske lidelser?

19 Yrkesrehabilitering - utfordringer for psykiatrien
For ensidig opptatt av symptom og for lite opptatt av funksjon For individorientert Mangelfull kunnskap om arbeidets betydning for helse og livskvalitet Mangelfull kunnskap om ulike attføringstilbud Mangelfull kunnskap om beslutningsgrunnlaget i samarbeidsetatene

20 Hva hindrer en mer produktiv samhandling mellom bruker, arbeidsgiver, trygdekontor, behandlere, sosialkontor og a-etat? Mangelfull kunnskap om andre aktørers oppgaver og virkemidler? Mangel på kontinuitet i den enkelte etaten? Felles kunnskapsgrunnlag mangler? Hvis det siste er riktig, hva skal det felles kunnskapsgrunnlaget bestå i? Ulikt syn på arbeid? Revirtenkning?

21 To veier i rehabiliteringsarbeidet:
Schizofreni To veier i rehabiliteringsarbeidet: Øke pasientens kompetanse Øke omgivelsenes toleranse for pasientens funksjonshemning

22 Fokus i Expressed emotion-forskningen:
Kritikk fra nære personer (intensitet og omfang) Bekymring hos nære personer (karakter og grad) Behandlet som selvstendig person av nære personer

23 Fokus i Expressed emotion-forskningen:
Vist sympati fra nære personer Følt seg kontrollert av nære personer Følet seg respektert av nære personer

24 Veiledning til personalet på hver pasient som inkluderes
Prosjektet ”Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse – utprøving av den psykoedukative metoden” Undervisningspakke om schizofreni til personalet i 3attføringsbedrifter, fokus på pasientens sårbarhet, på symptomer og på å bygge ned angst hos kolleger og foresatte Veiledning til personalet på hver pasient som inkluderes

25 Pilotprosjekt med ca 30 pasienter i første omgang
Prosjektet ”Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse – utprøving av den psykoedukative metoden” Pilotprosjekt med ca 30 pasienter i første omgang Tilsvarende kontrollpopulasjon i andre atttføringsbedrifter Måling av funksjon og symptomtrykk før og etter intervensjonsperioden

26 Prosjektet er tenkt gjennomført over 3 år
Prosjektet ”Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse – utprøving av den psykoedukative metoden” Samarbeid mellom Bransjeforeningen Attføringsbedriftene, Aetat, Rikstrygdeverket, Sosial- og helsedirektoratet og DPS Vinderen, Diakonhjemmet sykehus Prosjektet er tenkt gjennomført over 3 år


Laste ned ppt "Arbeidsattføring ved alvorlig psykisk lidelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google