Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Info pbl 2010 ENERGIREGLER. Info pbl 2010 ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle ressurser (”knapphetsressurser”)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Info pbl 2010 ENERGIREGLER. Info pbl 2010 ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle ressurser (”knapphetsressurser”)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Info pbl 2010 ENERGIREGLER

2 Info pbl 2010 ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle ressurser (”knapphetsressurser”)

3 Info pbl 2010 ENERGIUTFORDRINGENE: Nødvendig med : både reduksjon og omlegging tiltak i nye og eksisterende bygg tiltak i alle livsløpstrinn

4 Info pbl 2010 SEKTOR- ANSVAR Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet- og bør ta et særlig ansvar Alle sektormyndigheter har ansvar for at tiltak og aktiviteter på eget område ikke gir unødige miljøbelastninger

5 Info pbl 2010 TIDSPLANEN TEK-07 : obligatorisk fra 1.8.09 TEK-10 : ikrafttredelse 1.7.10 TEK-12 : neste ordinære revisjon ? TEK-20 : passivhus som standard ?

6 Info pbl 2010 NYE GREP I 2007: alle energiposter med (også kjøling) regulerer nettobehov brukeravhengige data ”låses” skjerpet kravsnivå energikrav for frittliggende fritidsboliger

7 Info pbl 2010 Klart skille mellom: Krav til energieffektivitet Krav til energiforsyning

8 Info pbl 2010 GJELDENDE PRIORITERING Først redusere energibehovet så langt som mulig Dekke resterende energibehov med miljøriktige energikilder

9 Info pbl 2010 TEK-10 Kap. 14 II ENERGIEFFEKTIVITET To alternative dokumentasjonsmetoder: - Energitiltak - Energiramme

10 Info pbl 2010 ENERGITILTAK Moderat glass, vindus- og dørareal:maksimalt 20% av oppvarmet BRA U-verdi yttervegg:0,18 W/ m 2 K U-verdi tak:0,13 W/ m 2 K U-verdi gulv på grunn:0,15 W/ m 2 K U-verdi glass/vindu/dør:1,2 W/ m 2 K Normalisert kuldebroverdi: 0,03 W/ m 2 K for småhus 0,06 W/ m 2 K for andre kategorier Lufttetthet 2,5 (småhus) og 1,5 (øvrige bygg) oms pr. time ved 50 Pa trykkforskjell Varmegjenvinning av ventilasjonsluft:boligbygning 70% øvrige bygninger 80% SFP-faktor 2,5 kW/m 3 /s for bolig 2,0/1,0 kW/m 3 /s (dag/natt) for næringsbygg Solkontroll eller andre tiltak for å unngå lokalkjøling Temperaturstyring

11 Info pbl 2010 I PRAKSIS: Begrenset glassareal Tykkere vegger og tak Trelags vindu, event. isolering av karm eller andre produktforbedringer Ingen utkragede betongkonstruksjoner Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg Balansert ventilasjonsanlegg Effektive ventilasjonsvifter

12 Info pbl 2010 NÆRINGSBYGG: Varmegjenvinningsgraden økt fra 70% til 80%

13 Info pbl 2010 ENERGITILTAKSMETODEN Gir kjennetegnene på et energieffektivt bygg Letter tilsynsarbeidet

14 Info pbl 2010 ENERGIRAMMER kWh/m 2 år oppvarmet BRA Småhus120 + 1600/ m 2 oppvarmet BRA Boligblokk 115 Barnehager140 Kontorbygg150 Skolebygg120 Universitet / høyskole160 Sykehus300 (335) Sykehjem215 (250) Hoteller220 Idrettsbygg170 Forretningsbygg210 Kulturbygg165 Lett industri / verksteder175 (190) Beregninger i hht. NS 3031

15 Info pbl 2010 KONTROLLBEREGNINGER NS 3031: beregningsmetode tabell over brukeravhengige data (”låste” inndata) klimadata

16 Info pbl 2010 BRUKERAVHENGIGE DATA SOM LÅSES : Innetemperaturer Driftstider Varmt vann Belysning Utstyr Internlaster (varmetilskudd fra personer og utstyr)

17 Info pbl 2010 OMFORDELING / TEKNISK BYTTE Mulig i begge modeller Begrenses av minstekrav til bygningskropp

18 Info pbl 2010 MINSTEKRAV U-verdi yttervegg 0,22 W/ m 2 K U-verdi tak0,18 W/ m 2 K U-verdi gulv 0,18 W/ m 2 K U-verdi vindu/dør 1,6 W/ m 2 K Lufttetthet3,0 oms ved 50 Pa

19 Info pbl 2010 TO NYE MINSTEKRAV – for å sikre fornuftigfasadeutforming: U-verdi vindu x vindusandel < 0,24 Total solfaktor g t ≤ 0,15 for glass i solbelastet fasade - med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov Unntak for småhus

20 Info pbl 2010 REGNEEKSEMPLER: U-verdiglassandel 1,20,20 0,24 1,60,15 0,24 0,80,30 0,24

21 Info pbl 2010 FRITIDSBOLIGER < 50 m 2 Ingen krav < 150 m 2 Kun minstekrav > 150 m 2 Krav som småhus

22 Info pbl 2010 LAFT - kun egne minstekrav helårsbolig fritidsbolig < 150 m 2 U-verdi yttervegg 8 tommer 6 tommer U-verdi tak0,13 W/ m 2 K0,18 W/ m 2 K U-verdi gulv på grunn0,15 W/ m 2 K0,18 W/ m 2 K U-verdi vindu/dør 1,4 W/ m 2 K 1,6 W/ m 2 K

23 Info pbl 2010 HVORFOR KRAV TIL ENERGIFORSYNING?  Redusere klimagassutslippene  Øke forsyningssikkerheten  Frigjøre elektrisitet Langsæ kraftmagasin i Vinje høsten 2006

24 Info pbl 2010 TEK-10 Kap.14 III ENERGIFORSYNING Hovedregel (forslag !): Minimum X % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn elektrisitet og fossile brensler Unntaksregler

25 Info pbl 2010 HVORFOR FOKUS PÅ VARMELØSNINGER? El. er for verdifull for bruk til varmeformål Vi har rikelig tilgang på varmeenergi Byggherre/prosjekterende har reell valgmulighet

26 Info pbl 2010 FORETRUKNE VARMELØSNINGER Solfanger Fjernvarme og nærvarme Biokjel Pelletskamin Vedovn Alle typer varmepumper Biogass Ulike løsninger i kombinasjon

27 Info pbl 2010 FJERNVARME TEK: Dersom tilknytningsplikt er fastsatt i planbestemmelsene, skal bygningen utstyres med varmeanlegg som kan utnytte fjernvarmen Ny PBL: Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at annet alternativ er miljømessig bedre

28 Info pbl 2010 SÆRSKILTE BYGNINGER: Uoppvarmet areal => ingen energikrav Lokaler med varmeoverskudd pga. prosesser => ingen energikrav Lav innetemperatur => reduserte energikrav Bygninger under 30 m 2 – kun minstekrav

29 Info pbl 2010 ENERGIKRAVENE GJELDER OGSÅ FOR: Alle tilbygg/påbygg/underbygg- uansett størrelse Alle tiltak i eksisterende bygninger Ny PBL § 31.2 fjerde ledd : Kommunen kan tillate rehabilitering/ombygging også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader

30 Info pbl 2010 VIDEREUTVIKLING AV TEK Mål: passivhusstandard fra 2020 eller tidligere økt fokus på installasjonstekniske tiltak nye kravsnivå må avstemmes mot neste generasjons dagslyskrav, luftskiftekrav m.m. energikrav skal ikke gå på bekostning av andre viktige kvaliteter krav til varmeløsninger må sees i lys av betydelig redusert varmebehov

31 Info pbl 2010 PASSIVHUSSTANDARD FOR BOLIGBYGNINGER NS 3700 Oppvarmingsbehov: ca. 15 kWh/m²år  Noe høyere for boligbygning < 250 m²  Noe høyere for bygninger med årsmiddel utetemperatur < 6,3 grader C Passivhus-standard for næringsbygg under utarbeidelse (NS 3701)

32 Info pbl 2010 TYPISK PASSIVHUS-LØSNING Varmeisolering: Ca. 40 cm i vegg Ca. 45 - 50 cm i skråtak Ca. 50 cm i flatt tak Ca. 35 cm i gulv på grunn Vinduer/dører: U = 0,80 W/(m²K) Ventilasjon: 82 % varmgjenvinning Enkelt varmeanlegg

33 Info pbl 2010 VIRKEMIDLER SOM SUPPLERER ENERGIKRAVENE: NVEs energimerkeordning ENOVAS støtteprogram og Husbankens låneordning

34 Info pbl 2010 HVORDAN SIKRE ETTERLEVELSE AV ENERGIKRAVENE ? Enklere regelverk / klarere tolkninger Økt bruk av tredjepartskontroll Økt kommunal tilsynsaktivitet (fra 01.01.2013)

35 Info pbl 2010 TILSYN MED ENERGIKRAV Stedlig tilsyn (U-verdier, glassareal, kuldebroer, styringssystem, solskjerming ) Dokumenttilsyn ( beregning/ inndata/ låste data)

36 Info pbl 2010 TETTHET = ingen uønskede luftlekkasjer Uavhengig kontroll av lufttetthet i nye boliger (fra 01.07.2011) Egnet parameter for kontroll. Forteller mye om kvalitetsnivået generelt- særlig håndverksmesssig kvalitet

37 Info pbl 2010 UTFORDRINGER Stort opplæringsbehov i hele næringen Behov for oppgradering av eksisterende bygningsmasse Samordne regelverk (TEK-krav, merkeordninger, støtteordninger)


Laste ned ppt "Info pbl 2010 ENERGIREGLER. Info pbl 2010 ENERGIBRUK store utslipp mange miljøpåvirkninger utarming av essensielle ressurser (”knapphetsressurser”)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google