Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TEK10 Energi. Energibruk miljø- påvirkninger utarming av ressurser utslipp >store utslipp >mange miljøpåvirkninger >utarming av essensielle ressurser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TEK10 Energi. Energibruk miljø- påvirkninger utarming av ressurser utslipp >store utslipp >mange miljøpåvirkninger >utarming av essensielle ressurser."— Utskrift av presentasjonen:

1 TEK10 Energi

2 Energibruk miljø- påvirkninger utarming av ressurser utslipp >store utslipp >mange miljøpåvirkninger >utarming av essensielle ressurser (”knapphetsressurser”)

3 Energiutfordringene ​Nødvendig med; >både reduksjon og omlegging >tiltak i nye og eksisterende bygg >tiltak i alle livsløpstrinn 3

4 Sektoransvar ​Byggsektoren står for 40% av energibruken i samfunnet – og bør ta et særlig ansvar ​Alle sektormyndigheter har ansvar for at tiltak og aktiviteter på eget område ikke gir unødige miljøbelastninger 4

5 TEK07 : obligatorisk fra 1.8.09 TEK10 : obligatorisk fra 1.7.11 TEK15 : passivhusstandard i 2015 ? TEK20 : nesten null-energibygg i 2020 ? Tidsplanen 5

6 Nye grep i 2007 >alle energiposter med (også kjøling) >regulerer nettoenergibehov >brukeravhengige data ”låses” >skjerpet kravsnivå >energikrav for frittliggende fritidsboliger 6

7 Klart skille mellom: 7 Krav til energi- effektivitet Krav til energi- forsyning

8 Gjeldende prioritering 8 >Krav til energieffektivitet: Først redusere energibehovet så langt som mulig >Krav til energiforsyning: Deretter dekke resterende energibehov med miljøriktige energikilder

9 Energirammer ​To alternative dokumentasjonsmetoder: Energitiltak Energieffektivitet 9 Kap. 14 TEK10

10 U-verdi glass/vindu/dør inkl. karm/ramme Energitiltak 10 § 14-3 TEK10 maksimalt 20% av oppvarmet BRA≤ 0,13 W/ (m 2 K)≤ 0,15 W/ (m 2 K)≤ 1,2 W/ (m 2 K) Andel glass, vindus- og dørareal ≤ 0,18 W/ (m 2 K) U-verdi yttervegg U-verdi tak U-verdi gulv på grunn Fortsetter neste side –>

11 Energitiltak 11 Solkontroll/andre tiltak for å unngå lokalkjøling ≤ 2,5 (småhus) og ≤ 1,5 (øvrige bygg) oms pr. time ved 50 Pa trykkforskjell Boligbygning: ≥ 70% Øvrige bygninger: ≥ 80% Bolig: ≤ 2,5 kW/(m 3 /s) Øvrige bygninger: ≤ 2,0 kW/(m 3 /s) (dag/natt) Lekkasjetall Varmegjenvinning av ventilasjonsluft SFP-faktor Temperaturstyring § 14-3 TEK10 Småhus: ≤ 0,03 W/ m 2 K / Andre kategorier: ≤ 0,06 W/ m 2 K Normalisert kuldebroverdi

12 I praksis >Begrenset glassareal >Tykkere vegger og tak >Trelags vindu, eventuell isolering av karm/ramme eller andre produktforbedringer >Ingen utkragede betong/stål konstruksjoner uten kuldebrobryter >Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg >Balansert ventilasjonsanlegg med gjenvinning >Effektive ventilasjonsvifter 12

13 Næringsbygg ​Varmegjenvinningsgraden i ventilasjonsanlegg har økt fra 70% til 80% 13

14 Energitiltaksmetoden 14 >Gir kjennetegnene på et energieffektivt bygg >Letter tilsynsarbeidet

15 Energirammer kWh/m 2 år oppvarmet BRA 15 Beregninger i hht. NS 3031 Småhus: 120 + 1600/m 2 oppvarmet BRA Boligblokk: 115 Barnehager: 140 Kontorbygg: 150 Skolebygg: 120 Universitet / høyskole: 160 Sykehus: 300 (335) Sykehjem: 215 (250) Hoteller: 220 Idrettsbygg: 170 Forretningsbygg: 210 Kulturbygg: 165 Lett industri / verksteder: 175 (190)

16 Kontrollberegninger ​NS 3031; >beregningsmetode >tabell over brukeravhengige data (”låste” inndata) >klimadata låses i kontrollberegningene 16

17 Brukeravhengige data som låses 17 Varmt vannUtstyr Belysning Internlaster (varmetilskudd fra personer og utstyr) Inne- temperaturer Driftstider

18 Omfordeling/teknisk bytte 18 >Mulig i begge modeller >Begrenses av minstekrav til bygningskropp

19 Lekkasjetall U-verdi glass/vindu/dør inkl. karm/ramme Minstekrav 19 < 0,22 W/ (m 2 K)< 0,18 W/ (m 2 K) < 1,6 W/ (m 2 K)< 3,0 luftvekslinger pr. time ved 50 Pascal trykkforskjell U-verdi yttervegg U-verdi tak U-verdi gulv § 14-5 TEK10

20 To nye minstekrav – for å sikre fornuftig fasadeutforming >U-verdi for glass/vindu/dør inkl. karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA < 0,24 >Total solfaktor g t < 0,15 for glass i solbelastet fasade – med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke har kjølebehov >Unntak for småhus 20

21 Regneeksempler 21 U-verdiGlassandelKrav 1,20,20 0,24 1,60,15 0,24 0,80,30 0,24

22 Fritidsboliger 22 ​< 50 m 2 : Ingen krav ​< 150 m 2 : Kun minstekrav ​≥ 150 m 2 : Krav som småhus

23 LAFT – kun egne minstekrav ​Helårsbolig 23 U-verdi vindu/dør inkl. karm/ramme ≥ 8 tommer laft< 0,13 W/ (m 2 K)< 0,15 W/ (m 2 K)< 1,4 W/ (m 2 K) U-verdi yttervegg U-verdi tak U-verdi gulv på grunn § 14-6 TEK10

24 LAFT – kun egne minstekrav ​Fritidsbolig ≤ 150 m 2 24 U-verdi vindu/dør inkl. karm/ramme ≥ 6 tommer laft< 0,18 W/ (m 2 K) < 1,6 W/ (m 2 K) U-verdi yttervegg U-verdi tak U-verdi gulv på grunn § 14-6 TEK10

25 Hvorfor krav til energiforsyning? >Redusere klimagassutslippene >Øke forsyningssikkerheten >Frigjøre elektrisitet 25

26 Energiforsyning ​§ 14-7 >Ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast >Bygninger over 500 kvm: minimum 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler >Bygning inntil 500 kvm: minimum 40 % av varmebehovet skal kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler For boligbygninger: Unntak fra hovedregelen ved lavt samlet varmebehov eller ved merkostnader over livsløpet. Unntaket forutsetter installering av lukket ildsted for biobrensel i boenheter over 50 kvm, med mindre bygningen tilfredsstiller passivhus-nivå. 26 § 14-7 TEK10

27 Hvorfor fokus på varmeløsninger? 27 >Elektrisitet er for verdifull for bruk til varmeformål >Vi har rikelig tilgang på varmeenergi >Byggherre/prosjekterende har reell valgmulighet

28 Foretrukne varmeløsninger >Solfanger >Fjernvarme og nærvarme >Biokjel >Pelletskamin >Vedovn >Alle typer varmepumper >Biogass 28 Ulike løsninger i kombinasjon

29 Fjernvarme >TEK10: Dersom tilknytningsplikt er fastsatt i planbestemmelsene, skal bygningen utstyres med varmeanlegg som kan utnytte fjernvarmen >Ny PBL: Kommunen kan gjøre unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at annet alternativ er miljømessig bedre 29 § 14-8 TEK10

30 Særskilte bygninger 30 >Uoppvarmet areal => ingen energikrav >Lokaler med varmeoverskudd pga. prosesser => ingen energikrav >Lav innetemperatur => reduserte energikrav >Bygninger under 30 m 2 – kun minstekrav

31 Energikravene gjelder også for: >Alle tilbygg/påbygg/underbygg – uansett størrelse >Eksisterende bygg (Pbl §20-1): • Kravene gjelder for tiltak som innebærer vesentlige endringer eller vesentlig reparasjoner • Kravene gjelder ikke for mindre omfattende arbeider 31

32 Videreutvikling av TEK >Mål: nivå for passivhus fra 2015 og nesten null-energi fra 2020 ? >Økt fokus på installasjonstekniske tiltak >Nye kravsnivå må avstemmes mot neste generasjons dagslyskrav, luftskiftekrav m.m. >Energikrav skal ikke gå på bekostning av andre viktige kvaliteter >Krav til varmeløsninger må sees i lys av betydelig redusert varmebehov 32

33 Passivhusstandard for boligbygninger NS 3700 ​Oppvarmingsbehov: ca. 15 kWh/m² år >Noe høyere for boligbygning ≤ 250 m² >Noe høyere for bygninger med årsmiddel utetemperatur ≤ 6,3 grader C ​Passivhus-standard for næringsbygg under utarbeidelse (NS 3701) 33

34 Typisk passivhus-løsning 34 >Varmeisolering • Ca. 40 cm i vegg • Ca. 45 - 50 cm i skråtak • Ca. 50 cm i flatt tak • Ca. 35 cm i gulv på grunn >Vinduer/dører • U = 0,80 W/(m²K) >Ventilasjon • 82 % varmgjenvinning >Enkelt varmeanlegg

35 Virkemidler som supplerer energikravene >NVEs energimerkeordning >ENOVAS støtteprogram og Husbankens låneordning 35

36 Hvordan sikre etterlevelse av energikravene? >Enklere regelverk / klarere tolkninger >Uavhengig kontroll >Økt kommunal tilsynsaktivitet (fra 01.01.2013) 36

37 Tilsyn med energikrav >Stedlig tilsyn • (U-verdier, glassareal, kuldebroer, styringssystem, solskjerming ) >Dokumenttilsyn • (beregning/ inndata/ låste data) 37

38 TETTHET - ingen uønskede luftlekkasjer >Uavhengig kontroll av lufttetthet i nye boliger (fra 01.07.2012) >Egnet parameter for kontroll. Forteller mye om kvalitetsnivået generelt – særlig håndverksmesssig kvalitet 38

39 Utfordringer >Stort opplæringsbehov i hele næringen >Behov for oppgradering av eksisterende bygningsmasse >Samordne regelverk (TEK-krav, merkeordninger, støtteordninger) 39


Laste ned ppt "TEK10 Energi. Energibruk miljø- påvirkninger utarming av ressurser utslipp >store utslipp >mange miljøpåvirkninger >utarming av essensielle ressurser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google