Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS-modulen Oktober 2013 | Kurs HMS-modulen i HR-systemet for UDE | EVRY.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS-modulen Oktober 2013 | Kurs HMS-modulen i HR-systemet for UDE | EVRY."— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS-modulen Oktober 2013 | Kurs HMS-modulen i HR-systemet for UDE | EVRY

2 Kursholdere (EVRY) – Kari-Mette Nordheim Kursansvarlige (Oslo kommune) – Maria Tandberg – Olav Nesheim Velkommen til kurs

3 HMS-styring, Målekort

4 HMS-styring, KPI

5 HMS-styring, Drill

6 Mål På kurset vil du lære å registrere og følge opp sykefravær i HR-systemet. Du vil videre lære hvordan du registrerer og følger opp saker som omfatter skader, ulykker, trusler og vold. Etter fullført kurs skal du kunne: Registrere meldinger i begge prosessene Registrere og følge opp saker og tiltak i begge prosessene Målgruppe Ledere og HR- funksjon, som arbeider med HMS-området. HMS-modulen

7 Merk Dette er opplæring i selve systemet og det forutsettes at du har tilstrekkelig kompetanse innenfor HMS- området. Systemet er designet med overordnede krav til oppfølging. Egne rutiner vedrørende oppfølging kan legges til/spesifiseres når dere tar i bruk systemet. Bakgrunnskunnskap og deres egne lokale rutiner

8 Agenda for dagen KlokkeslettInnhold 09.00Velkommen, Introduksjon til HMS ved Oslo kommune 09.10Introduksjon til HMS modulen 09.45Pause 10.00 Skadeoppfølging del 1 - opprette en HMS-melding, omgjøre HMS-melding til HMS-sak 10.45Pause 11.00 Skadeoppfølging del 2 - oppdatere HMS-tiltakene fra NAV og OF - avslutte HMS-sak, eventuelt om skademelding 11.45Lunsj 12.30 Sykefraværsmelding del 1 opprette sykefraværsmelding, oppdatere sak med ny melding Loggføring 13.15Pause 13.25 Sykefraværsoppfølging del 2: - Oppretter oppfølgingsplan med tilretteleggingstiltak - Forhåndsvisning og arkivering, se på arkiveringstiltaket 14.10Pause 14.20 Skadeoppfølging del 3 -avslutte en sak, arkivering, eventuelt om sykefravær -Avslutning og oppsummering med eventuelle spørsmål og veien videre

9 Introduksjon HMS-modulen i Agresso Skadeoppfølging – Oppgaver Sykefraværsoppfølging – Oppgaver Eventuelle spørsmål og verktøykasse Agenda

10 HMS inneholder to obligatoriske prosesser 10 Overvåke og følge opp sykefravær Håndtere og redusere skader, ulykker, trusler og vold

11 11 Roller og brukere Arbeidsflyt Intell Agent Dokument- arkiv FleksifeltBrowser Data- kontroll / DIA HMS benytter seg av standard ABW-komponenter

12 12 TiltakSakMelding Ulike meldingstyper: -Arbeidsulykke -Trussel/Vold -Nestenulykke -Sykmelding -Egenmeldt fravær Mottatte meldinger kan registreres av både ansatt og leder i HMS- modulen.

13 13 MeldingTiltakSak Sak kan knyttes mot en eller flere meldinger. Sak følges opp med obligatoriske og/eller egendefinerte tiltak ARBEIDSSIDEN

14 14 MeldingSakTiltak - Tiltak kan delegeres ved hjelp av arbeidsflyt - Tiltak kan defineres for å støtte interne HMS-prosesser - Tiltak må lukkes før sak kan ferdigstilles.

15 Arbeidsulykke/ -skade Melding opprettes Leder mottar melding og vurderer alvorlighet av denne Hvis alvorlig oppretter leder en sak som genererer HMS- tiltak Leder vurderer ytterligere HMS- tiltak Saken ferdigbehandles Verneombud bistår leder i vurdering av melding og opprettelse av sak

16 16 Oppretter egenmelding/ sykemelding Varsel til leder første dag. Sak registrert på sykefravær Varsel til leder etter 4 dager om oppfølging av sykefravær Varsel etter 9 dager: be om sykemelding Varsel etter 20 dager. Opprett oppfølgingsplan Varsel til leder hvis HMS sak ikke er opprettet, men fravær registrert Varsel til leder hvis fravær ikke er registrert, men HMS melding opprettet Varsel til leders leder etter 20 dager hvis sak ikke er opprettet Varsler til leder ved registrert sykefravær ihht gjeldende regler rundt sykeoppfølging Varsler ved manglende oppfølging av fravær Sykefraværsoppfølging – varsler

17 Registrere en melding

18 Arbeidsulykke Meldingsbildet tilpasses ved valg av meldingstype I skillekortet Involverte kan du registrere skadet og eventuelle vitner

19 Opprett en HMS melding som ansatt. – Bruk meldingstypen Arbeidsulykke. – Fyll inn meldingsdetaljer og alvorlighetsgrad – Gå til skillekort Involvert og registrer opplysninger om skaden – Husk å lagre når meldingen er registrert ferdig NB! bruk ressursnummeret til ansattressursen du har fått tildelt på kurset Oppgave 1 – Skadeoppfølging, opprette melding

20 Opprette sak fra melding Endre status fra klar til Opprett sak og deretter lagrer du Status endres fra Opprett sak til Sak opprettet når du lagrer. Du får bekreftelse ved opprettet saksnummer (Grønt)

21 Omgjør en HMS-melding til en HMS-sak, som leder – Gå til Mine meldinger (ansvarlig) i menyen og hent frem meldingen du har mottatt. – Endre status på meldingen fra Klar til Opprett sak – Husk å lagre meldingen Oppgave 1 forts. – Skadeoppfølging, opprette sak

22 Leder må først vurdere alvorlighetsgrad på saken. Det skilles mellom Alvorlighetsgrad (Melders vurdering) og Alvorlighetsgrad (saksbehandlers vurdering). Det gis dermed mulighet for ulik tolkning av risikonivå fra den som melder (ansatt) og den som saksbehandler (leder). Risikovurdering

23 – Du er ikke enig i risikovurderingen til melder og legger inn en annen vurdering Velg verdier som til sammen endrer risikonivået i forhold til det risikonivået som ligger inne som fra før (melders vurdering). Oppgave 2a Skadeoppfølging – risikovurdering

24 Behandling av tiltak Det genereres automatisk to tiltak ved opprettelse av en sak innen arbeidsulykker og trussel/vold. Disse tiltakene er NAV yrkesskade og OF yrkesskade som støtter prosessen med å utarbeide meldeskjemaer som skal sendes til NAV og Oslo Forsikring.

25 For å se forhåndsvisning av skjema, markere man linjen og trykker på knapp for forhåndsvisning. Forhåndsvisning

26 Når tiltaket skal arkiveres makere man linjen for tiltaket og deretter trykker en på knapp for arkivering. Skjema er lagret i dokumentarkiv. Trykk på Dokumenter for å hente frem arkivet. Arkiver skjema

27 – Under skillekortet Tiltak finner du to forhåndsdefinerte tiltak som støtter prosessen med å sende meldeskjemaer til NAV og Oslo Forsikring. Ferdigstill HMS-tiltaket til NAV. Husk å lagre. Gå deretter til tiltaket OF skadeskjema for å oppdatere dette. – Når tiltakene er lagret kan du trykke på forhåndsvisning for å se at tiltakene er oppdatert i skjema. – Arkivere HMS-tiltakene Oppgave 2b-d Skadeoppfølging – oppdatere sak

28 Gå til skillekort Tiltak for å ferdigstille igangsatte tiltak. Alle tiltak må være ferdigbehandlet (eventuelt terminert) før saken kan avsluttes. Saken avsluttes når status endres til Ferdigbehandlet og saken deretter lagres Avslutte sak

29 Du skal avslutte en HMS-sak. Du ønsker å få en oversikt over HMS- tiltakene og ferdigstille disse før du avslutter HMS-saken. Klikk på linjen med de forskjellige tiltakene. – Angi når tiltaket ble utført i feltet Utført. – Endre status for tiltaket under tiltaksdetaljer til Ferdigbehandlet. Kontroller at status for alle HMS-tiltakene er satt til Ferdigbehandlet. Endre status for hele HMS-saken til Ferdigbehandlet. Husk å lagre saken. Oppgave 3 Skadeoppfølging, avslutte sak

30 Overordnet mål for prosessen er å forebygge og følge opp sykefravær med elektronisk oppfølging. Dette skal bidra til lavere fravær og sikre at tidsfrister overholdes i tråd med lovens krav. Fraværsoppfølging

31 Fraværsbildet hentes opp og tilpasses utfra valget du tar i feltet meldingstype Opprette fraværsmelding Når all informasjon er fylt ut kan meldingen lagres.

32 Når meldingen lagres vil det generes både et meldings- nummer og et saksnummer. Hvis meldingen er opprettet av andre enn leder vil leder få et varsel om dette Fraværsmelding og -sak opprettes ved lagring

33 Opprett en fraværsmelding på en ansatt du er leder for. – Velg egenmeldt fravær under meldingstype – Hent frem ansattressursen du er tildelt på kurset – Angi sykefravær fra dagens dato og to dager frem i tid NB! bruk ressursnummeret til ansattressursen du har fått tildelt på kurset. Oppgave 1 Fraværsoppfølging – opprette melding

34 Hent opp fraværssaken og gå til feltet Ny melding. Du føres deretter til registrering av ny fraværsmelding. Forlenge fraværet Informasjon om ressursen er allerede fylt inn

35 Ved registrering av sykemelding vil det i tillegg være mulig å registrere informasjon om sykmeldingsgrad og sykmelder Registrer sykmelding

36 Opprett en sykmelding på ansattressursen du er tildelt – Hent opp eksisterende sak på personen via menyen, Mine saker (ansvarlig) – Registrer en ny sykmelding som forlenger fraværet via knappen Ny melding – Angi sykemeldingsperiode to uker utover eksisterende fravær – Sett sykmeldingsgrad til 100 % – Vurder om tilrettelegging er aktuelt og om sykefraværet er arbeidsrelatert – Legg inn informasjon om sykmelder Oppgave 2 Fraværsoppfølging – forlenge fraværet

37 Loggføring er en viktig del av gjeldende rutiner for å kartlegge kontakt med ansatte som er sykmeldt Loggføring Klikk på skillekortet Loggføring for å loggføre kontakt med ansatt. Registrer dato for kontakt, kontaktens art og dato for neste kontakt

38 Opprett en logg på den ansatte du registrerte sykefravær på i forrige oppgave – Hent opp eksisterende sak på den ansatte via Mine saker (ansvarlig) – Gå til skillekortet Loggføring – Oppgi dato for kontakt og legg inn en kort kommentar til dette. Legg også inn dato for når dere har avtalt neste kontakt. Oppgave 3 Fraværsoppfølging – Opprette loggføring

39 Hent opp saken og gå til skillekortet Tiltak for å oppdater disse Tiltak – Oppfølgingssamtale Klikk på linjen med tiltaket Oppfølgingssamtale for å åpne tiltaksdetaljene som gjelder oppfølgingssamtale. Når du trykker på tiltaket vil det utvide seg med nødvendige felter for det aktuelle tiltaket

40 Ved valg av Møte avholdt: Avholdt utvides skjermbildet med følgende detaljer Oppfølgingssamtale

41 Nederst i tiltaket oppfølgingssamtale kan man legge til nytt tilretteleggingstiltak Tilretteleggingstiltak Tilretteleggingstiltak er et viktig verktøy for oppfølging av fraværet. Informasjonen som fylles ut i tilretteleggingstiltakene vil vises og oppdateres i samme skjema som oppfølgingssamtalen

42 Gjennomfør et tiltak om oppfølgingssamtale og legg ved et tilretteleggingstiltak – Hent opp eksisterende sak på personen og gå til tiltaket oppfølgingssamtale – Fyll ut oppfølgingssamtalen (husk å lagre) – Legg til et nytt tilretteleggingstiltak – Fyll ut tilretteleggingstiltaket (husk å lagre) – Se forhåndsvisning av oppfølgingsplanen Oppgave 4 Fraværsoppfølging – Gjennomføre tiltak

43 Gå inn på skillekortet Tiltak for å gå gjennom tiltakene som er utført og for å sjekke at det ikke er igangsatte tiltak som ikke er gjennomført og ferdigstilt. Avslutte sak – Ferdigstille tiltak Tiltak som skal ferdigstilles må få status ferdigstilt og dato for når tiltaket ble utført Sjekk at tiltak som skal arkiveres er arkivert

44 Når tiltakene er ferdigstilt kan saken avsluttes. For å avslutte en fraværssak må dato for Arbeid gjenopptatt registreres og status på saken må settes til ferdigbehandlet. Husk å lagre. Avslutte sak

45 Avslutt en HMS-sak og arkiver tiltakene knyttet til saken – Hent opp eksisterende sak på den ansatte og gå til skillekortet tiltak – Sjekk at alle tiltak er ferdigstilt. – Arkiver tiltak som er ferdigstilt – Avslutt HMS saken Oppgave 5 Fraværsoppfølging – Avslutte sak

46 Intranett: oslo.kommune.no/hrprosjektet – Verktøykasse for opplæring Egentrening E-læring Tips og presentasjoner Kursmateriell og brukerdokumentasjon Verktøykasse for opplæring

47 Takk for i dag!


Laste ned ppt "HMS-modulen Oktober 2013 | Kurs HMS-modulen i HR-systemet for UDE | EVRY."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google