Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

2 SFS 2213 SFS 2213 er ”hoved-særavtalen” for skoleverket. Den består av to hoveddeler: Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet Diverse bestemmelser: 1. lønnsbestemmelser 2. bestemmelser om skoleledelse

3 SFS 2213 Avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet Alle kommuner og fylkeskommuner utvikle lokale arbeidstidsavtaler. De lokale avtalen kan – på et eller flere områder – være lik den sentrale avtalen. Den sentrale avtalen kan – for skoleåret 2008/2009 - fungere som en ”tilbakefallsavtale” på områder der partene ikke blir enige i en lokal avtale. For å utvikle lokale arbeidstidsavtaler må man kjenne den sentrale avtalen godt!

4 SFS 2213 SENTRAL AVTALE 1.Årsverket –1687,5 timer –(1650 timer for lærere som er 60 år og over) 38 uker sammenfallende med elevenes skoleår 1 uke à 37,5 timer som avsettes til kompetanseutvikling og planlegging m.m

5 SFS 2213 2. Inndeling av årsverket –Det avsettes tid innenfor årsverket til undervisning, annet arbeid med elever, kollegialt samarbeid, for- og etterarbeid, samarbeid med foresatte og instanser utenfor skolen, fagligadministrative oppgaver og andre planlagte aktiviteter med: 1300 timer på barnetrinnet 1225 timer på ungdomstrinnet 1150 timer i videregående opplæring Denne tiden er inkl. undervisning slik den framkommer som årsrammetimer i vedlegg til SFS 2213. Arbeidsplanfestet til inkluderer spisetid og nødvendig pausetid. Resten av årsverket disponeres av den enkelte lærer.

6 SFS 2213 3. Arbeidsplaner Prinsipper vedrørende innhold, utarbeiding og endring av arbeidsplaner drøftes på den enkelte skole Minimum to planperioder Jevn fordeling av arbeidsbelastning Arbeidsgiver utarbeider arbeidsplan for den enkelte Arbeidsplanen skal minimum angi planfestet tid, inkl. undervisningstid, den enkelte dag Ytre ramme kan endres med minst to ukers varsel

7 SFS 2213 Årsramme for undervisning kan reduseres for å kunne utføre andre oppgaver i tilknytning til undervisningen Reduksjon i årsramme for undervisning kan føre til økning i arbeidsplanfestet tid samlet sett. (Egne regler, se punkt 5 i SFS 2213) Arbeidsplanfestet tid kan fordeles med maksimalt 37,5 timer pr. uke eller 9 timer pr. dag Fast overtid kan avtales ved at årsrammen for undervisning økes. Overtidsbetaling for det antall timer årsrammen er økt med. Pålagt arbeid ut over oppsatt arbeidsplan, eller arbeidsplaner som overstiger grensene for maksimal tilstedeværelse, utløser overtidsgodtgjøring.

8 SFS 2213 4. Seniortiltak 5,8% reduksjon i årsramme for undervisning fra skoleårets begynnelse det året man fyller 55 år 12,5% reduksjon fra året men fyller 60 år –Omfordeling av arbeidsoppgaver –Tiden brukes til pedagogisk arbeid –Forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon

9 SFS 2213 5. Andre arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver som medfører reduksjon i årsrammen for undervisning –Utføres i arbeidsplanfestet tid –Reduksjon samlet under 15% medfører ikke endring i arbeidsplanfestet tid –Ved reduksjon tilsvarende 40% eller mer kan arbeidsplanfestet tid økes inntil 1462,5 timer –Ved reduksjon mellom 15% og 40% fastsettes eventuell økning forholdsvis opp til 1462,5 timer –Ved reduksjon tilsvarende 70% eller mer kan arbeidsåret økes inntil 40 uker. –Reduksjon pga seniortiltak medregnes ikke

10 SFS 2213 6. Bestemmelser om tidsressurser Det avsettes 76 årsrammetimer pr. opprettet gruppe (maks 30 elever) på ungdomstrinnet. Ressursene forutsettes nyttet bl.a. Til sosialpedagogiske tjeneste/rådgiving, kontaktlærer elevråd og eventuelt lokalt opprettede funksjoner. –Ressursen skal ikke nyttes til å lette byrdefull arbeidssituasjon eller kontaktlærertjeneste for elevene

11 SFS 2213 Byrdefull arbeidssituasjon –2 årsrammetimer pr elev ved den enkelte skole/enhet –Fordeling etter drøfting på den enkelte skole/enhet –Kan omfordeles mellom skoler/enheter ved partsenighet på kommune-/fylkeskommunenivå –Lette i den enkelte lærers/leders arbeidssituasjon –Hovedregel: Reduksjon av antall undervisningstimer –Kan - ved partsenighet - brukes til økning i personaltetthet

12 SFS 2213 Kontaktlærertjeneste –Minimum 38 timers reduksjon i årsrammen Sosiallærer/rådgiver i ordinær grunnskole –Minimum 38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5% av et årsverk til lærere som utfører sosialpedagogisk tjeneste/rådgiving på ungdomstrinnet

13 SFS 2213 Sosiallærer/rådgiver ved egne skoler for spesialundervisning og ved skoler ved sosiale og medisinske institusjoner –Inntil 76 årsrammetimer pr. 6 elever. Rådgiver i videregående opplæring –Minimum 38 årsrammetimer pr. påbegynt 25 elever pluss 5% av et årsverk til lærere som utfører rådgiving.

14 SFS 2213 Voksenopplæring –Der det er opprettet funksjoner for kontaktlærer og/eller sosiallærer/rådgiver gis redusert undervisningstid etter reglene for det skoleslag det undervises i. Kontaktlærer for elevråd i grunnskolen –Lærere som utfører kontaktlærertjeneste for elevrådet skal ha redusert årsrammen for undervisning. Omfanget fastsettes lokalt.

15 SFS 2213 DIVERSE BESTEMMELSER Bestemmelsene i ”Diverse bestemmelser” er ikke en del av arbeidstidsavtalen, og er derfor ikke gjenstand for lokale forhandlinger. Denne delen av avtalen er derfor ikke gjenstand for gjennomgang i dette kurset

16 SFS 2213 LOKAL FASTSATT ARBEIDSTIDSAVTALE Lokal arbeidstidsavtale f.o.m. skoleåret 2007/2008. Avtaleparter: Kommunen/fylkeskommunen og de berørte arbeidstakerorganisasjonene Avtalen må være innenfor rammene av de fastsatte intensjonene –Profesjonalitet i yrkesutøvelsen –Varierte arbeidsformer –God utnytting av arbeidstiden –Nok tid oppgaver knyttet til undervisningen

17 SFS 2213 PROSESSER FØR ARBEID MED LOKAL AVTALE STARTER –Omforente utviklingsmål –Prosesser for å nå målene –Konkrete tiltak som må iverksettes –Utviklingsmål skal fastlegges i kommunens/fylkeskommunens sentrale styringsdokumenter

18 SFS 2213 ARBEIDET MED LOKAL AVTALE –Prosesser på den enkelte skole Ikke ”styringsrett” –Avtaleinngåelse på kommune-/fylkeskommunenivå Ikke anledning til delegering til den enkelte skole –Ingen ”ensidige” føringer

19 SFS 2213 TVISTEBESTEMMELSER Skoleåret 2008/2009 Uenighet lokalt = behandling sentralt - Sentrale parter kan fastsette avtaleteksten -Sentrale parter kan sende tvisten tilbake med råd om videre lokal behandling -Hver av de sentrale partene kan kreve at sentral avtale skal gjelde på områder det ikke er enighet

20 SFS 2213 Skoleåret 2009/2010 –Bistandsforhandlinger –Sentrale parter fastsetter endelig avtaletekst –Saken behandles i sentral nemnd Ikke dårligere resultat samlet sett enn den sentrale avtalen Nemnd består av oppmann og en representant for hver av de sentrale partene, samt en representant for hver av de lokale partene

21 SFS 2213 EN LOKAL ARBEIDSTIDSAVTALE SKAL TA UTGANGSPUNKT I SKOLENS UTVIKLINGSMÅL Hvilke tiltak må settes i verk for å nå utviklingsmålene? –Hvilke av disse tiltakene krever en spesiell organisering av undervisningspersonalets arbeidstid? Partene avgjør selv hvilke bestemmelser de vil ta inn i avtalen. –Bare årsverket ligger fast Resten av bestemmelsene kan utgå eller endres Avtalens hensikt: Bedre undervisning for elevene Bedre arbeidsvilkår for undervisningspersonalet

22 SFS 2213 AKTUELLE DRØFTINGSTEMAER: Fordeling av årsverket Fordeling av arbeidstida Årsramme for undervisning Seniorplitiske tiltak

23 SFS 2213 Byrdefullressursen Funksjoner Overtid Særskilte oppgaver ”Annet arbeid med elever”

24 SFS 2213 Til slutt minner vi om at: En lokal arbeidstidsavtale skal føre til forbedringer både for elever og undervisningspersonalet Avtalen skal ikke medføre redusert ressursbruk i skolen DET ER INGEN SOM MÅ GODTA EN LOKAL AVTALE SOM FØRER TIL DÅRLIGERE ARBEIDSFORHOLD FOR UNDERVISNINGSPERSONALET


Laste ned ppt "SFS 2213 Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google