Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsesøsterkongressen 2012 Kragerø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsesøsterkongressen 2012 Kragerø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsesøsterkongressen 2012 Kragerø
Opplysningsplikt og opplysningsrett 24. april 2012 Advokat (H) Bjørnar Eilertsen Advokatfirma Bjørnar Eilertsen Tlf.: Postboks 239 Lilleaker Mobiltlf.: 0216 OSLO Telefax: 1 1

2 Begrepsutfordringen ! Opplysningsplikt Opplysningsrett Meldeplikt
Taushetsrett Avvergelsesplikt Hva med veiledningsplikt, informasjonsplikt mv ?

3 Opplysningsplikten - oversikt
Lovfestede unntak fra taushetsplikten Plikt til å gi opplysninger på eget initiativ Plikt til å gi opplysninger etter anmodning/ pålegg Kan være en plikt til å gi opplysninger på tvers av pasientens ønsker (hpl § 32 og hpl § 33) eller med pasientens samtykke (hpl § 32 første ledd og kosmetikklova) Opplysningsplikt = meldeplikt Formålet med opplysningsplikten anses viktigere enn taushetsplikten Helsepersonelloven kapittel 6 Helsepersonelloven § 17 – varsel til tilsynsmyndighetene om forhold som kan medføre fare for pasienter Helsepersonelloven § 45 – plikt til å utlevere nødvendige og relevante helseopplysninger i den grad dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp til pasienten på forsvarlig måte, hvis ikke pasienten nekter

4 Begrepsutfordringen ! Meldeplikt
Plikt til å gi opplysninger på eget initiativ eller etter anmodning/ pålegg Meldeplikt = opplysningsplikt Begrepet benyttes særlig for meldinger til registre eller av offentlige hensyn, enn av hensynet til den enkelte Helsepersonelloven kapittel 7 Meldeplikten etter kosmetikkloven med forskrifter Meldeplikten om betydelige personskade eller fare for betydelig personskade, hpl § 38 Melding om behov for individuell plan og koordinator, hpl § 38a Helsepersonell skal snarest mulig gi melding til koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet i kommunen.

5 Opplysningsretten - oversikt
Rett til å gi opplysninger videre Rett til å bevare taushet Opplysningsrett = taushetsrett Krever skjønnsom vurdering fra helsepersonellet Helsepersonelloven kapittel 5, § 22 - § 29b Samtykke fra pasienten gir opplysningsrett, hpl § 22 Anonymiserte opplysninger, hpl § 23 nr 3 Praktisering av opplysningsretten for anonymiserte opplysninger i kommunale tverrfaglige team

6 Opplysningsplikt overfor nødetater (politi og brannvesen)
Opplysningsplikt hvis ”nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom”, presisering av nødrettsbegrepet Ikke krav om inntruffet skade Omfatter alt autorisert helsepersonell (uavhengig av arbeidssted eller om de arbeider med helsehjelp eller ei) Kun opplysninger nødvendig for å avverge alvorlig skade, typisk skadested og skadesituasjon Også kriminelle skal kunne oppsøke helsetjenesten for seg selv eller familien uten å frykte straffeforfølgning ! Eksempler på opplysningsplikt: Farlig adresse som helsepersonell skal oppsøke Skuddveksling/slagsmål uten at faren er over Pasient er til fare for sine omgivelser Pasient med våpen, evt i kombinasjon med å være psykisk ustabil Eksempler på ikke opplysningsplikt: Oppklaring av vinningsforbrytelser Funn av narkotiske stoffer i tilknytning til pasient, dog melderett til Statens legemiddelverk etter legemiddelloven § 25 Opplysningsrett etter hpl § 23 nr 4 Kvinnemishandling: ønsker kvinnen selv å anmelde? Dog melding uten nødvendigvis samtykke ved svært alvorlig kvinnemishandling (grov legemsbeskadigelse etter straffeloven)

7 Opplysningsplikt overfor barneverntjenesten
Opplysninger til barneverntjenesten – unntak fra taushetsplikten, hpl § 33 Oppmerksomhetsplikt etter 1. ledd omfatter helsepersonell som faktisk yter helsehjelp Egen opplysningsplikt etter 2. ledd Må være konkrete holdepunkter for mistanke om enten barn som mishandles, eller andre former for alvorlig omsorgssvikt Alvorlig omsorgssvikt: Foreldre som ikke besørger undersøkelse eller behandling av barn med alvorlig sykdom/skade Foreldres manglende dekning av funksjonshemmedes og andre barn med særskilte behov Alvorlig mangel ved daglig omsorg for barnet, alvorlig mangel ift personlig kontakt og trygghet som barnet trenger Overveiende sannsynlig at barnets utvikling/helse kan bli alvorlig skadd som følge av at foreldre er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet Sender ”bekymringsmelding” til barneverntjenesten i fullt navn Hva må til for at opplysningsplikten inntrer? Viktig å dokumentere Omfatter alt autorisert helsepersonell, uavhengig av om de arbeider med helsehjelp Anmodet opplysningsplikt etter 3. ledd Kun på anmodning fra de rette organer i barneverntjenesten Kun relevant informasjon kan utleveres barneverntjenesten Foreldres innsynsrett i barnets journal – forholdet til påstått mishandler/ overgriper

8 Uforsvarlig arbeidspress – hvordan håndtere dette?
Arbeidsgivers plikt til organisering – hpl § 16: Plikter å organisere virksomheten slik at helsepersonellet blir i stand til å overholde sine lovpålagte plikter Helsepersonell må få tilstrekkelig handlefrihet til å kunne opptre lovlig/forsvarlig Både private og offentlige helsetjenester Spesialisthelsetjenestelovens § 2-3 om plikt til forsvarlighet ved ytelse av helsetjenester Helsepersonellets plikt til å melde fra til tilsynsmyndigheten ved fare for pasienters sikkerhet – hpl § 17 formål: hindre pasientskade og gi påleggskompetent tilsynsmyndighet informasjon tilstrekkelig med fare – skade trenger ikke å ha oppstått Tiltak, rutiner, teknisk utstyr svikt og mangler i organisering av tjenesten, mangel på helsepersonell/kvalifikasjoner, Også enkeltpersoners rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser, manglende faglig eller teknisk oppdatering med mer Fremgangsmåte: først ta opp internt (tjenestevei) – deretter tilsynsmyndigheten Konflikt mellom arbeidsgivers instrukser og helsesøsters profesjonsplikt? Helsesøsters profesjonsplikt går foran

9 Meldeplikt bivirkninger av kosmetikk mv
Innført fra – særskilt meldeplikt for helsesøstre etter kosmetikkloven § 14 med forskrift Kosmetikkbivirkningsforskriften av nr 219, senest endret Bivirkningsregisteret for kosmetiske produkter etablert juni 2008 Meldeplikt for helsesøster til Nasjonalt folkehelseinstitutt, forskriftens § 4, jf § 3 bokstav c) Problem: mange med slike bivirkninger oppsøker ikke helsepersonell Melding krever samtykke fra pasient Gjelder bivirkninger som blant annet: Eksem/utslett Knuter av betennelsesvev Øyebetennelse Håravfall Tap av negler Pigmentendringer Gjelder blant annet følgende produkter : Negleprodukter Hårprodukter Tatoveringsprodukter Håndrensemidler Hårfjerningsmidler Rynkemidler (injeksjonsprodukter) Elektronisk melding til registeret – fastsatt meldeskjema, fastsatt samtykkeskjema

10 Snoking i pasientjournal
Forbud mot snoking i pasientjournal kom inn i hpl § 21a fra 9. mai 2008: § 21a. Forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger        Det er forbudt å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte opplysninger som nevnt i § 21 uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift. Innebærer at alene det å tilegne seg/gjøre seg kjent med opplysninger en ikke har behov for i pasientbehandling er ulovlig Tilsvarende bestemmelse i helseregisterloven § 13a – omfatter også annet personell enn helsepersonell som får innsyn i journalopplysninger ifm drift etc Samsvarer godt med øvrig lovgivning – helseopplysninger er regnet som sensitive personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr 8. Hpl § 25 tillater fortsatt at nødvendige opplysninger utveksles mellom helsepersonell som tar del i pasientbehandling: § 25. Opplysninger til samarbeidende personell        Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. For elektronisk tilgang til helseopplysninger på tvers av virksomheter gjelder helseregisterloven § 13 tredje og fjerde ledd.        Taushetsplikt etter § 21 er heller ikke til hinder for at personell som bistår med elektronisk bearbeiding av opplysningene, eller som bistår med service og vedlikehold av utstyr, får tilgang til opplysninger når slik bistand er nødvendig for å oppfylle lovbestemte krav til dokumentasjon.        Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette er nødvendig for å ivareta behovene til pasientens barn, jf. helsepersonelloven § 10 a.        Personell som nevnt i første, andre og tredje ledd har samme taushetsplikt som helsepersonell. 10

11 Snoking i pasientjournal
Fremveksten av elektroniske journaler flere tilfeller av snikkikking i kjentfolks journaler – tipsing til ukeblader mv Datatilsynet anmeldte Helgelandssykehuset i november 2004 for at en avdelingsleder ulovlig hadde snikkikket i arbeidskollegaers pasientjournaler. Helseforetaket vedtok forelegg. Avdelingslederen ble ikke straffet fordi Statsadvokaten kom til at det ikke var tilstrekkelig lovgrunnlag i hpl §21 for å straffe også ham. MMI-undersøkelse fra 2005: 86% av helsepersonellet bekreftet at det er utbredt å se i journaler ut over det som er nødvendig MEN: helsepersonell legger elektroniske spor ved kikkingen Hvordan kan pasienten oppdage dette? Pasienten ber om innsyn i pasientjournalen Pasienten ber samtidig om innsyn i den elektroniske loggen over hvem som har kikket på hans journalopplysninger (viser tidspunkt, hvem og hvor lenge) Loggen anse som del av pasientjournalen Lovendringsforslag fra Datatilsynet i oktober 2007: Alle pasienter skal få tilsendt loggen sin minst 1 gang i året Men hvor er pasientenes mulighet til å klage på tjenesteforsømmelsene - med ordinære partsrettigheter ? Pasientene har ikke partsrettigheter etter pasretl kap 7, kun helsepersonellet. Helsepersonellet risikerer personlig oppreisningserstatningssøksmål for utvist grov uaktsomhet etter skadeserstatningsloven § 3-5


Laste ned ppt "Helsesøsterkongressen 2012 Kragerø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google