Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid Internundervisning mai/juni 2012 v/Mette Braathen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid Internundervisning mai/juni 2012 v/Mette Braathen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid Internundervisning mai/juni 2012 v/Mette Braathen

2 Tema  Gi kjennskap til lovverkets muligheter og begrensninger for tverrfaglig samarbeid som kan være relevant for kommunen  Gi oversikt over taushetspliktsbestemmelser som gjelder ved tverrfaglig samarbeid

3 Aktuelt regelverk – taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid  Forvaltningsloven – gjelder for all offentlig virksomhet  Særlover, med forskrifter, som regulerer den enkelte tjenesten:  Helse- og omsorgstjenesteloven (lege, helsestasjon, medisinsk habilitering og rehabilitering, sosialtjenesten/NAV)  Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven (personell som yter helse- og omsorgstjenester)  Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV)  Barnevernloven  Barnehageloven  Opplæringsloven (skole og PP-tjeneste)

4 Samarbeidsrelasjoner - aktører Pasient/ bruker skole Barne- hage NAV Spesialist- helse- tjeneste Pleie- og omsorg Helse- stasjon fastlege Barne- vern pp- tjeneste

5 Hvorfor samarbeide?  Den enkeltes problemstillinger berører flere instanser  Hensiktsmessige tiltak krever tverrfaglige tiltak

6 Samarbeidsplikt for forvaltningen  Forvaltningen skal samarbeide med andre etater/resultatenheter/forvaltningsorganer når dette kan bidra til å løse de oppgaver de er pålagt etter loven.  Samarbeidet omfatter ulike saker:  På overordnet nivå, som utforming av plansaker  Ulike hjelpetiltak i tilknytning til enkeltpersoner

7 Lovverket og samarbeidsplikt med andre etater ol  Samarbeidsplikten er til dels lovpålagt, f eks:  Personell som yter helse- og omsorgstjenester skal:  samarbeide og samhandle med annet kvalifisert personell (hpll § 4, jf omsorgstjenestel § 2-1)  Være oppmerksom på forhold som bør medføre tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten – informasjonsplikt  Kommunale instanser som yter pleie og omsorg skal:  samhandle med ulike deltjenester innad i kommunen og med andre (Helse- og omsorgstjenestel § 3-4)  Sørge for at den enkelte pasient får et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud (helse- og omsorgstjl § 4-1 a)  samarbeide med andre tjenesteytere ved utarbeidelse av individuell plan (Helse- og omsorgstjenesteloven kap 7)  Barnevernet skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse pålagte oppgaver (Barnevernl § 3-2 )

8 Nærmere om samarbeidsplikt skolehelsetjeneste og helsestasjon Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal:  ha rutiner for samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten  bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom, og til gravide som går til kontroll i tilknytning til helsestasjon

9 Samarbeidsplikt med andre etater  Alminnelige forvaltningsrettlige prinsipper og interne pålegg  forvaltningslovens utrednings- og informasjonspliktplikt (fvl § 17)  Foreligger plikt til å samarbeide dersom taushetsplikten ikke er til hinder for dette  Innebærer at man aktivt bør informere om andre instanser som kan bidra for å opprette helhetlige hjelpe- og behandlingstilbud

10 Begrensninger i plikten til å samarbeide  Den enkelte bruker/klient avgjør som hovedregel selv om man ønsker innhenting av opplysninger/tverrfaglig/etatlig samarbeid  Samarbeide skal skje innenfor rammene av taushetsplikten. Setter rammer og begrensinger for mulige samarbeidsformer

11 Taushetsplikt – viktige begreper  Taushetsplikt  Kan ikke meddeles tredjemann  Opplysningsrett/taushetsrett  Man kan velge om opplysninger skal videreformidles  Opplysningsplikt  Man plikter å videreformidle

12 Hvorfor taushetsplikt  Hensyn for taushetsplikt  Personvern og personlig integritet - Ønske om selv å råde over personlige opplysninger  Ivareta tillitsforhold  Maktforhold  Tvangssaker  Hensyn mot taushetsplikt  Kunnskap og forståelse - Begrenser mulighet for åpenhet og mulighet for å alminneliggjøre sosiale problemer  Hindrer samarbeid  Likeartede problemer  Fare for at forvaltningen dekker seg bak taushetsplikten  Streng taushetsplikt kan hindre at alvorlige lovbrudd og overgrep avdekkes

13 Ulike typer taushetsplikt  Forvaltningsmessig taushetsplikt – omfatter alle som jobber for offentlige forvaltningsorganer  Fvl § 13 flg  Modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt – omfatter alle som jobber for NAV, barneverntjenesten, sosialtjenesten, pleie- og omsorg  Bvl § 6-7, helse- og omsorgstjenesteloven § 8-8 og arbeids- og verferdsloven § 7  Yrkesmessig taushetsplikt (profesjonsbasert) – omfatter helse- og omsorgspersonell  hpl kap 5 og helse- og omsorgstjenesloven § 2-1

14 Forvaltningsmessig taushetsplikt  Reguleres i fvl § 13 – 13 f  Særlovene henviser i stor grad til fvl taushetsbestemmelser  Omfatter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan

15 Nærmere om den forvaltningsmessige taushetsplikten  Plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger eller forretningsforhold man har fått vite om noen i forbindelse med tjeneste, jf fvl § 13.  Alle opplysninger som knytter seg til fysiske personer  Omfatter opplysninger man normalt vil holde for seg selv  Fysisk og psykisk helse, følelsesliv, familieforhold, boforhold, mv  Omfatter ikke personnøytrale opplysninger som f eks:  Fødselssted- og dato, personnr, sivilstand, yrke og arbeidssted, med mindre opplysningene røper forhold som må anses personlige.

16 Modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt  Bvl, og arbeids- og velferdsloven og pleie- og omsorgstjenesteloven innskjerper taushetsplikten på enkelte områder – modifisert fvl messig taushetsplikt  Pålegger også taushetsplikt for ”personnøytrale” opplysninger  Opplysning om en klients oppholdssted kan gis når det ikke vil skade tilliten

17 Yrkesmessig taushetsplikt  Personell som ytfører helse- og omsorgstjenester er i tillegg omfattet av taushetsplikt etter helsepersonelloven §§ 21 til 29. Er mer restriktiv og har færre unntak enn fvl.  Helsepersonelloven omfatter personer med autorisasjon eller lisens etter §§ 48 eller 49 og omfatter f eks:  Jordmor  Psykolog  Sykepleier  Lege  Ergoterapeut  Omsorgsarbeider  Helsesekretær  Annet personell i helsetjenesten som utfører helsehjelp – medhjelper til helsepersonell, jf hpl § 3  Samarbeidende personell, jf hpl § 25

18 Nærmere om yrkesmessig taushetsplikt  Helse- og omsorgspersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell  Omfatter også personnøytrale opplysninger  Omfatter opplysninger helsepersonell får i egenskap av å være helsepersonell. Omfatter ikke helsepersonell som utøver rent administrative oppgaver

19 Kommunikasjon mellom helse- og omsorgsarbeidere  Opplysinger kan gis til samarbeidende helsepersonell når dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp dersom pasienten ikke motsetter seg dette, jf hpl § 25.  Omfatter helse- og omsorgspersonell eller medhjelpere  Omfatter også helse- og omsorgspersonell i andre etater/privatpraktiserende  Samarbeid med andre enn helse- og omsorgspersonell krever samtykke  Opplysninger til virksomhetens ledelse, adm systemer og sakkyndige (hpl § 26)

20 Nærmere om taushetsplikten  Gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet  Helse- og omsorgspersonell: forbud mot ulovlig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, jf hpl § 21 a  Videreformidling av taushetsbelagte opplysninger krever hjemmel i lov  Er du tvil? Vær forsiktig!

21 Unntak fra taushetsplikt  Viktige unntak fra taushetsplikten gir adgang til samarbeid:  Samtykke  Anonymisering  Opplysningsplikt  Barnevern – ved mishandling, alvorlig omsorgssvikt og vedvarende alvorlige atferdsvansker  Sosialtjenesten – gravide rusmisbrukere  Statens helsetilsyn og fylkesmannen  Nødetater  Opplysningsrett

22 Unntak fra taushetsplikten ved samtykke  Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningen direkte gjelder, eller for andre i den grad de som har krav på taushet samtykker, jf fvl § 13 a nr 1 og hpl § 22.  Gir mulighet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid  Sikrer nødvendig tillit fra den som er omfattet av taushetsplikten

23 Krav til samtykket  Krav til samtykke:  Skriftlig  Muntlig  Stilletiende  Hypotetisk  Opplysninger gitt i pasientens interesse/nødrettsbetraktninger  Må være gyldig  Frivillig  Ikke trukket tilbake

24 Krav til samtykke  Må foreligge informert samtykke fra den som er beskyttet av taushetsplikten  Taushetsplikten oppheves så langt samtykket er ment å rekke  Krav til informert samtykke:  Det er klart hvilke opplysninger som videreformidles  Det fremgår hvem som er mottaker av opplysingene  Det fremgår hva opplysningene skal benyttes til

25 Anonymisering  Statistikk/anonymisering, jf fvl§ 13 nr 2 og hpl § 23 nr 3  Individualiserende kjennetegn utelates/endres  Anonymiseringen må være reell

26 Flere unntak fra taushetsplikten  Når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, jf fvl § 13 a nr 3. Tilsvarende bestemmelse i hpl § 23 nr 1 og 2  Opplysninger til sakens parter, jf fvl § 13 b nr 1

27 Opplysninger som brukes til sitt formål  Opplysninger kan til tross for taushetsplikten brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, herunder saksforberedelse, avgjørelser, gjennomføring og kontroll, se fvl § 13 b nr 2  Man bør kun utlevere opplysninger som er nødvendige ut i fra formålet  Profesjonsbasert taushetsplikt inneholder ingen tilsvarende bestemmelse

28 Utveksling av opplysninger innenfor samme etat  Taushetsbelagte opplysninger kan gis til andre tjenestemenn innenfor samme forvaltningsorgan/ etat ut i fra behovet for hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, jf fvl § 13b nr 3  vertikalt  horisontalt  Begrens videreformidling til hva som er nødvendig  Unntaket gjelder ikke yrkesmessig taushetsplikt

29 Utlevering av opplysninger til andre forvaltningsorganer  Forvaltningsorganet kan utlevere til andre forvaltningsorgan:  opplysinger om en personers forbindelse med organet  avgjørelser som er truffet  eller opplysninger som er nødvendige å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks, mv jf fvl §13 b nr 5.  For NAV, barnevernet og pleie og omsorg må utlevering være nødvendig for å fremme barnevernets eller sosialtjenestens interesser, jf bvl § 6-7 og pleie- og omsorgstjl § 12-1  Viktig bestemmelse for etablering av samarbeid i enkeltsaker  Helsepersonelloven har ingen tilsvarende unntak

30 Oppsummering  Forvaltningen er i lovgivningen pålagt å samarbeide  Samarbeide må foregå innenfor rammene av hva taushetsplikten tillater  Det er betydelige unntak fra den lovpålagte taushetsplikten som åpner for samarbeid  Samarbeid bør være basert på involvering og samtykke  Rutiner og prosedyrer rundt samarbeidet bør formaliseres


Laste ned ppt "Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid Internundervisning mai/juni 2012 v/Mette Braathen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google