Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid
Internundervisning mai/juni 2012 v/Mette Braathen

2 Tema Gi kjennskap til lovverkets muligheter og begrensninger for tverrfaglig samarbeid som kan være relevant for kommunen Gi oversikt over taushetspliktsbestemmelser som gjelder ved tverrfaglig samarbeid

3 Aktuelt regelverk – taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid
Forvaltningsloven – gjelder for all offentlig virksomhet Særlover, med forskrifter, som regulerer den enkelte tjenesten: Helse- og omsorgstjenesteloven (lege, helsestasjon, medisinsk habilitering og rehabilitering, sosialtjenesten/NAV) Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven (personell som yter helse- og omsorgstjenester) Arbeids- og velferdsforvaltningsloven (NAV) Barnevernloven Barnehageloven Opplæringsloven (skole og PP-tjeneste)

4 Samarbeidsrelasjoner - aktører
Pasient/ bruker skole Barne-hage NAV Spesialist-helse-tjeneste Pleie- og omsorg Helse-stasjon fastlege Barne- vern pp-tjeneste

5 Hvorfor samarbeide? Den enkeltes problemstillinger berører flere instanser Hensiktsmessige tiltak krever tverrfaglige tiltak

6 Samarbeidsplikt for forvaltningen
Forvaltningen skal samarbeide med andre etater/resultatenheter/forvaltningsorganer når dette kan bidra til å løse de oppgaver de er pålagt etter loven. Samarbeidet omfatter ulike saker: På overordnet nivå, som utforming av plansaker Ulike hjelpetiltak i tilknytning til enkeltpersoner

7 Lovverket og samarbeidsplikt med andre etater ol
Samarbeidsplikten er til dels lovpålagt, f eks: Personell som yter helse- og omsorgstjenester skal: samarbeide og samhandle med annet kvalifisert personell (hpll § 4, jf omsorgstjenestel § 2-1) Være oppmerksom på forhold som bør medføre tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten – informasjonsplikt Kommunale instanser som yter pleie og omsorg skal: samhandle med ulike deltjenester innad i kommunen og med andre (Helse- og omsorgstjenestel § 3-4) Sørge for at den enkelte pasient får et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud (helse- og omsorgstjl § 4-1 a) samarbeide med andre tjenesteytere ved utarbeidelse av individuell plan (Helse- og omsorgstjenesteloven kap 7) Barnevernet skal samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivåer når dette kan bidra til å løse pålagte oppgaver (Barnevernl § 3-2 ) § 3-4. Kommunens plikt til samhandling og samarbeid        Kommunens ansvar etter § 3-1 første ledd innebærer plikt til å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her.        Kommunen skal samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og stat, slik at helse- og omsorgstjenesten i landet best mulig kan virke som en enhet.

8 Nærmere om samarbeidsplikt skolehelsetjeneste og helsestasjon
Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal: ha rutiner for samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten bidra til kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på helsen til barn og ungdom, og til gravide som går til kontroll i tilknytning til helsestasjon

9 Samarbeidsplikt med andre etater
Alminnelige forvaltningsrettlige prinsipper og interne pålegg forvaltningslovens utrednings- og informasjonspliktplikt (fvl § 17) Foreligger plikt til å samarbeide dersom taushetsplikten ikke er til hinder for dette Innebærer at man aktivt bør informere om andre instanser som kan bidra for å opprette helhetlige hjelpe- og behandlingstilbud

10 Begrensninger i plikten til å samarbeide
Den enkelte bruker/klient avgjør som hovedregel selv om man ønsker innhenting av opplysninger/tverrfaglig/etatlig samarbeid Samarbeide skal skje innenfor rammene av taushetsplikten. Setter rammer og begrensinger for mulige samarbeidsformer

11 Taushetsplikt – viktige begreper
Kan ikke meddeles tredjemann Opplysningsrett/taushetsrett Man kan velge om opplysninger skal videreformidles Opplysningsplikt Man plikter å videreformidle

12 Hvorfor taushetsplikt
Hensyn for taushetsplikt Personvern og personlig integritet - Ønske om selv å råde over personlige opplysninger Ivareta tillitsforhold Maktforhold Tvangssaker Hensyn mot taushetsplikt Kunnskap og forståelse - Begrenser mulighet for åpenhet og mulighet for å alminneliggjøre sosiale problemer Hindrer samarbeid Likeartede problemer Fare for at forvaltningen dekker seg bak taushetsplikten Streng taushetsplikt kan hindre at alvorlige lovbrudd og overgrep avdekkes

13 Ulike typer taushetsplikt
Forvaltningsmessig taushetsplikt – omfatter alle som jobber for offentlige forvaltningsorganer Fvl § 13 flg Modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt – omfatter alle som jobber for NAV, barneverntjenesten, sosialtjenesten, pleie- og omsorg Bvl § 6-7, helse- og omsorgstjenesteloven § 8-8 og arbeids- og verferdsloven § 7 Yrkesmessig taushetsplikt (profesjonsbasert) – omfatter helse- og omsorgspersonell hpl kap 5 og helse- og omsorgstjenesloven § 2-1

14 Forvaltningsmessig taushetsplikt
Reguleres i fvl § 13 – 13 f Særlovene henviser i stor grad til fvl taushetsbestemmelser Omfatter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan

15 Nærmere om den forvaltningsmessige taushetsplikten
Plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger eller forretningsforhold man har fått vite om noen i forbindelse med tjeneste, jf fvl § 13. Alle opplysninger som knytter seg til fysiske personer Omfatter opplysninger man normalt vil holde for seg selv Fysisk og psykisk helse, følelsesliv, familieforhold, boforhold, mv Omfatter ikke personnøytrale opplysninger som f eks: Fødselssted- og dato, personnr, sivilstand, yrke og arbeidssted, med mindre opplysningene røper forhold som må anses personlige.

16 Modifisert forvaltningsmessig taushetsplikt
Bvl, og arbeids- og velferdsloven og pleie- og omsorgstjenesteloven innskjerper taushetsplikten på enkelte områder – modifisert fvl messig taushetsplikt Pålegger også taushetsplikt for ”personnøytrale” opplysninger Opplysning om en klients oppholdssted kan gis når det ikke vil skade tilliten Helse- og omsorgstjenesteloven § Taushetsplikt        Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Overtredelse straffes etter straffeloven § 121.        Taushetsplikten gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning om oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten til helse- og omsorgstjenesten å gi slik opplysning.        Opplysninger til andre forvaltningsorganer etter forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 kan bare gis når dette er nødvendig for å bidra til løsning av oppgaver etter loven her, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse.        Dersom et barns interesser tilsier det, kan Fylkesmannen eller departementet bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent.

17 Yrkesmessig taushetsplikt
Personell som ytfører helse- og omsorgstjenester er i tillegg omfattet av taushetsplikt etter helsepersonelloven §§ 21 til 29. Er mer restriktiv og har færre unntak enn fvl. Helsepersonelloven omfatter personer med autorisasjon eller lisens etter §§ 48 eller 49 og omfatter f eks: Jordmor Psykolog Sykepleier Lege Ergoterapeut Omsorgsarbeider Helsesekretær Annet personell i helsetjenesten som utfører helsehjelp – medhjelper til helsepersonell, jf hpl § 3 Samarbeidende personell, jf hpl § 25

18 Nærmere om yrkesmessig taushetsplikt
Helse- og omsorgspersonell skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om folks legems- eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i egenskap av å være helsepersonell Omfatter også personnøytrale opplysninger Omfatter opplysninger helsepersonell får i egenskap av å være helsepersonell. Omfatter ikke helsepersonell som utøver rent administrative oppgaver Skille mellom pasientrettet virksomhet og forvaltningsmessig virksomhet

19 Kommunikasjon mellom helse- og omsorgsarbeidere
Opplysinger kan gis til samarbeidende helsepersonell når dette er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp dersom pasienten ikke motsetter seg dette, jf hpl § 25. Omfatter helse- og omsorgspersonell eller medhjelpere Omfatter også helse- og omsorgspersonell i andre etater/privatpraktiserende Samarbeid med andre enn helse- og omsorgspersonell krever samtykke Opplysninger til virksomhetens ledelse, adm systemer og sakkyndige (hpl § 26)

20 Nærmere om taushetsplikten
Gjelder også etter at arbeidsforholdet er avsluttet Helse- og omsorgspersonell: forbud mot ulovlig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger, jf hpl § 21 a Videreformidling av taushetsbelagte opplysninger krever hjemmel i lov Er du tvil? Vær forsiktig!

21 Unntak fra taushetsplikt
Viktige unntak fra taushetsplikten gir adgang til samarbeid: Samtykke Anonymisering Opplysningsplikt Barnevern – ved mishandling, alvorlig omsorgssvikt og vedvarende alvorlige atferdsvansker Sosialtjenesten – gravide rusmisbrukere Statens helsetilsyn og fylkesmannen Nødetater Opplysningsrett

22 Unntak fra taushetsplikten ved samtykke
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningen direkte gjelder, eller for andre i den grad de som har krav på taushet samtykker, jf fvl § 13 a nr 1 og hpl § 22. Gir mulighet for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Sikrer nødvendig tillit fra den som er omfattet av taushetsplikten

23 Krav til samtykket Krav til samtykke: Må være gyldig Skriftlig Muntlig
Stilletiende Hypotetisk Opplysninger gitt i pasientens interesse/nødrettsbetraktninger Må være gyldig Frivillig Ikke trukket tilbake Eksempel - rikshospitalet

24 Krav til samtykke Må foreligge informert samtykke fra den som er beskyttet av taushetsplikten Taushetsplikten oppheves så langt samtykket er ment å rekke Krav til informert samtykke: Det er klart hvilke opplysninger som videreformidles Det fremgår hvem som er mottaker av opplysingene Det fremgår hva opplysningene skal benyttes til

25 Anonymisering Statistikk/anonymisering, jf fvl§ 13 nr 2 og hpl § 23 nr 3 Individualiserende kjennetegn utelates/endres Anonymiseringen må være reell

26 Flere unntak fra taushetsplikten
Når ingen berettiget interesse tilsier hemmelighold, jf fvl § 13 a nr 3. Tilsvarende bestemmelse i hpl § 23 nr 1 og 2 Opplysninger til sakens parter, jf fvl § 13 b nr 1

27 Opplysninger som brukes til sitt formål
Opplysninger kan til tross for taushetsplikten brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, herunder saksforberedelse, avgjørelser, gjennomføring og kontroll, se fvl § 13 b nr 2 Man bør kun utlevere opplysninger som er nødvendige ut i fra formålet Profesjonsbasert taushetsplikt inneholder ingen tilsvarende bestemmelse Gi noe opplysninger for å kunne innhente relevante opplysninger

28 Utveksling av opplysninger innenfor samme etat
Taushetsbelagte opplysninger kan gis til andre tjenestemenn innenfor samme forvaltningsorgan/ etat ut i fra behovet for hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, jf fvl § 13b nr 3 vertikalt horisontalt Begrens videreformidling til hva som er nødvendig Unntaket gjelder ikke yrkesmessig taushetsplikt Vertikalt – eks mellom kommune og fylke Horisontalt – mellom kommuner

29 Utlevering av opplysninger til andre forvaltningsorganer
Forvaltningsorganet kan utlevere til andre forvaltningsorgan: opplysinger om en personers forbindelse med organet avgjørelser som er truffet eller opplysninger som er nødvendige å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks, mv jf fvl §13 b nr 5. For NAV, barnevernet og pleie og omsorg må utlevering være nødvendig for å fremme barnevernets eller sosialtjenestens interesser, jf bvl § 6-7 og pleie- og omsorgstjl § 12-1 Viktig bestemmelse for etablering av samarbeid i enkeltsaker Helsepersonelloven har ingen tilsvarende unntak

30 Oppsummering Forvaltningen er i lovgivningen pålagt å samarbeide
Samarbeide må foregå innenfor rammene av hva taushetsplikten tillater Det er betydelige unntak fra den lovpålagte taushetsplikten som åpner for samarbeid Samarbeid bør være basert på involvering og samtykke Rutiner og prosedyrer rundt samarbeidet bør formaliseres


Laste ned ppt "Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google