Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyresyk og fremmedkulturell

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyresyk og fremmedkulturell"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyresyk og fremmedkulturell
Nyremedisinsk sengepost Tone Reinton Utgård og Gro Lillealtern Haglund

2 Om nyreavdelingen på Ullevål
21 sengeplasser Hvilke land er representert i pasientgruppen? Hvilke land representerer våre ansatte?

3 Statistikk Hvor mange innvandrere er bosatt i Norge i dag?
Hvor mange av disse er bosatt i Oslo? Hvilke land representerer de største pasientgruppene?

4

5

6

7 Definisjoner Med innvandrere menes personer med to utenlandsfødte foreldre. Til innvandrerbefolkningen hører førstegenerasjonsinnvandrere, som selv er født i utlandet - og personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre.

8 Definisjoner Med fremmedkulturelle menes personer som deler nasjonalitet, men ikke kultur, språk og religion

9 ICN`s etiske regler Sykepleieren skal i sitt arbeid søke å skape et miljø der menneskerettighetene og enkeltmenneskets, familiens og samfunnets verdier, skikker og tro respekteres. Sykepleieren skal sørge for at enkeltmennesket får tilstrekkelig kunnskap til å kunne gi informert samtykke til pleie og tilknyttet behandling.

10 Sykepleie og kultur Kjennskap til andre kulturer
Være bevisst på at egne kulturelle erfaringer påvirker vår oppfatning Respekt for andres religion og kultur

11 Utfordringer på sengeposten i forhold til fremmedkulturelle
Kommunikasjon Religion Oppfatning av smerte Ernæring Tidsbegrep Mann kontra kvinne Hvordan er det for oss som personale å møte fremmedkulturelle pasienter?

12 Kommunikasjon Pasienten snakker kun sitt morsmål
Forveksling og misoppfattelse av ord Få tolk inn i bildet så tidlig som mulig!! Få hjelp av medpasienter med samme språk Unngå om mulig å bruke familie som oversetter, særlig barn

13

14 Tolk Planlegg i god tid Ha samtalen på et sted med rolige omgivelser
Henvend deg alltid til pasienten når du snakker, og ikke til tolken Bruk enkle ord Vær oppmerksom på non-verbal kommunikasjon, og ulike oppfatninger av kroppsspråk

15 Forts. kommunikasjon Vanskelige ord og uttrykk
Lage pekeark i samarbeid med pårørende som snakker norsk Dialyseguiden Bruker våre egne fremmedkulturelle ansatte til å tolke eller forklare tiltak og behandling Non-verbal kommunikasjon

16 Non-verbal kommunikasjon
Definisjon: Nonverbal kommunikasjon er overføring av budskap uten bruk av ord, men ved hjelp av gester, ansiktsuttrykk og kroppsbevegelser (Travelbee 1999).

17 Forts. non-verbal kommunikasjon
Store kulturelle forskjeller på oppfattelse av non-verbale signaler Arabere og indere berører ansiktet ved skamfullhet, viser håndflaten og senker hodet ved underkastelse eller beroligelse Afrikanere vinker til seg personer med håndflaten ned Skandinaver holder stor fysisk avstand ved samtale. Dette oppleves som kjølig av andre kulturer.

18 Religion Høytider og faste Bønnetider Kvinnesyn/bluferdighet

19 Smerteoppfatning En av de sterkeste mytene er at innvandrere tåler smerte dårlig Forskjeller i uttrykk for smerte Problemer med å tolke graden av smerte Uttrykker psykisk smerte med fysiske symptomer Ta pasienten på alvor!

20 Ernæring Religiøse skikker
Sørge for at pasienten forstår hva det innebærer å faste Viktig at pasientene får snakke med ernæringsfysiolog Nyrekost

21 Tidsbegrep Forskjellig oppfattelse av tid og avtaler

22 Mann kontra kvinne Tilrettelegger med tanke på pasientens kultur og religion Ivaretar pasientens bluferdighet Kvinnesyn

23 Hvordan er det for oss som personale å møte fremmedkulturelle pasienter?
Vanskelig å forstå hvilke behov fremmedkulturelle har for pleie og omsorg Opplevelse av å ikke ”strekke til” Prøver å vise forståelse og empati ved berøring Utfordringer i møte med pasienter som stiller krav til at personalet har ”riktig” kulturell bakgrunn/kjønn

24 Eksempel fra hverdagen på sengeposten
Opplæring av dialysepasient

25 Hva kan vi gjøre for å bli enda bedre?
Bestille tolk på et tidligere tidspunkt Bruke tolk oftere, særlig ved innskrivning/utskrivning Bruke pekeark mer enn det vi gjør i dag Utarbeide informasjonsskriv på ulike språk Sette av mer tid til å prøve å forstå pasienten

26 Generelle råd Grensesetting ved antall besøkende, og besøkstid
Ikke bruk kultur som en forklaring på oppførsel hos pasienten/personalet Vise autoritet og være tydelig på at det er regler som må overholdes uavhengig av kultur/religion Stille samme krav til alle pasienter

27 Generelle råd Det viktigste er at vi behandler alle som selvstendige individer, og slik vi selv ønsker å bli behandlet. Respekt og likeverd

28 Kilder http://www.sykepleieforbundet.no
Informasjon fra Ullevål Universitetssykehus: Flaathen, Elisabeth K. (2006). ”Kultursensitiv sykepleie” Sykepleien nr. 07/2006 Horntvedt, Tone. (1996) Helsearbeid i flerkulturell sammenheng. Oslo: Vett og Viten Nordahl, Heidi (2008). ”Kulturkunnskap inn i sykepleien” Sykepleien nr.11/2008 Dialyseperm; Notat fra ernæringsfysiolog v/Ullevål Travelbee, Joyce. (1999) Mellommenneskelige forhold i sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget Kristoffersen, Nina Jahren (2004). Generell sykepleie 2, pasienten og sykepleier – samhandling, opplevelse og identitet. Oslo: Gyldendal Akademisk Forelesningsnotater Løken, Morten (2004). ”Pasienter med ulik kulturell bakgrunn og PD.” Ramstad, Berit (2005). ”Innvandrere i dialyse. Et møte mellom kulturer.”


Laste ned ppt "Nyresyk og fremmedkulturell"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google