Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen og basert på ideer fra Magne Jensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen og basert på ideer fra Magne Jensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen og basert på ideer fra Magne Jensen

2 Dagens utfordring: Skriv en logg fra dagens tema Innhold: –Gi uttrykk for det du kan om TPO –Hva visste du fra før? –Hva var nytt for deg? –Hva slags sammenhenger finner du mellom din egen læring og TPO? –Hva er viktig å vite for deg som lærer? –Hva mener du det er viktig å kunne mer om? –Noen tanker om TPO: Hvorfor skrive logg? (eksamensrelevant…) Dag Sørmo 2 17.02.2010

3 Likhet eller likeverd! Hvis vi behandler alle likt skaper vi større ulikhet St.meld.nr. 30 2003-2004 Dag Sørmo 3 17.02.2010

4 TPO – det umuliges kunst? 17.02.2010Dag Sørmo 4 ”Marginalelevene vil alltid representere pedagogiske utfordringer i skolen….” (Roald Jensen, s. 200 i ”La stå!”)

5 Belønning og måloppnåelse Finn 5 gode begrunnelser for denne påstanden: Hvis vi behandler alle likt skaper vi større ulikhet Finn 5 gode begrunnelser for at denne påstanden er feil. Hvilken sammenheng er det mellom rettferdighet og likhet? 17.02.2010Dag Sørmo 5 Refleksjon

6 BLÅBÆRVISA - Det var en deilig sommerdag at Pelle sa til Kari: - Nå går vi ut i skauen for det er så mye bær. Så får vi med oss lillebror og Kjellemann og Mari for det er nok å ta av, det er mange tuer der. - Men vi må ha en plukkekopp og den må være stor. Så stormet alle sammen inn i kjøkkenet til mor. Og Pelle fikk et melkespann og Kari fikk et krus, og Mari fikk en kaffekopp og Kjell et kremmerhus så fløy de opp i skauen i en glad og vilter flokk og lillebror fløy sist og skulle plukke i et lokk 17.02.2010Dag Sørmo 6

7 Ulike forutsetninger – samme glede 17.02.2010Dag Sørmo 7

8 Elevaktiv undervisning Det er ikke den kunnskapen du fær, men den du sjøl finn, som du kan bruka (A.O. Vinje, 1869) 17.02.2010 8 Dag Sørmo

9 Det handler om å lykkes! At de første læringserfaringene blir positive mestringserfaringer og ikke nederlag, er avgjørende for både utvikling av selvoppfatning, og for motivasjon for å lære. Dag Sørmo 9 17.02.2010

10 Tilpasset - for hvem? ”Elevar, som treng ein del hjelp, tapar ekstra på at læringssituasjonar som ikkje er systematiske og kor læraren ikkje er tydeleg nok. Det blir for mykje uro og for lita vekt på å få grunnleggjande ferdigheter som lesing, skriving, rekning og IKT.” (Saksbehandlers kommentar ved fremlegg) 17.02.2010 10 Dag Sørmo

11 Ulike opplæringsnivåer: 1.Ordinær opplæring 2.Tilpasset opplæring 3.Forsterket opplæring (nytt fra 2009) 4.Spesialundervisning Dag Sørmo 11 17.02.2010

12 Perpektiver: 1.Alle elever skal behandles likt. Alle skal ha den samme utdanningen og den samme undervisningen. Resultat: Likheter i tilbudet skapte ulikheter i resultat 2.Ulikheter og forskjeller møtes med ulike tilbud, avhengig av den enkelte elevs karakteristikk (avviklet på -70-tallet) Resultat: Ulike skoleslag, linjer, kursplaner, grupper… forsterkning av ulikhetene, vanskelig med integrering. Ny differensieringsped. 3.Vekt på medbestemmelse Eleven skal ha anledning til innvirkning på undervisningen. Forutsetter at eleven har forutsetninger for slike valg. 17.02.2010Dag Sørmo 12

13 Absolutt måloppnåelse – eller tilpasset? ”Elevene vil i ulik grad nå, eller kunne nå, de fastsatte kompetansemålene. Skolen skal gi tilpasset opplæring slik at hver enkelt elev stimuleres til høyest mulig grad av måloppnåelse….” (Utdannings- og forskningsdepartementet. 2005. s.1) Nasjonale prøver – eller tilpasset opplæring? Hvem styrer skuta? (”Kompetanse for tilpasset opplæring”. Artikkelsamling. Berg/Nes) 17.02.2010Dag Sørmo 13

14 Verktøykassa 17.02.2010Dag Sørmo 14 o kunnskap – om læring, mangfold…. o mot og evner o relasjon o bevissthet om elevens forutsetninger o ferdigheter (lytte og se) o struktur o oppfølging o målsettinger o undervisningsstrategier o læringsstrategier, arbeidsmåter o variasjon o bevissthet om virkemidler, utviklingsnivå og handlingsalternativer

15 Den kompetente lærer 17.02.2010Dag Sørmo 15 - Kjenner elevenes muligheter - Kjenner sine egne grenser - har fokus på læringssituasjoner - har ro og orden i klasserommet - har evne til variasjon - har god kunnskap om fagets egenart - har gode samarbeidsevner - har omsorg for den enkelte - har oversikt over helheter

16 Elevmedvirkning Fastsatt i opplæringsloven, kap 11 Elevene skal delta i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av undervisningen Øke motivasjonen Legge til rette for mer selvstendighet Betyr ikke at elevene skal bestemme alene. 17.02.2010 16 Dag Sørmo

17 Vygotsky ”…fra samhandling med andre kommer barnets evne til å klare ting på egenhånd” (Imsen) 17.02.2010 17 Dag Sørmo

18 Drøfting Hva er forskjellen på MEDVIRKNING og MEDBESTEMMELSE? Finn tre eksempler Dag Sørmo 18 Refleksjon 17.02.2010

19 St.meld.nr. 30 (2003-2004) ”Tilpasset opplæring innebærer at alle sider av læringsmiljøet ivaretar variasjoner mellom elevenes forutsetninger og behov.” En inkluderende opplæring krever at også elever med behov for spesiell tilrettelegging skal tilhøre et inkluderende fellesskap og møte utfordringer tilpasset deres behov og forutsetninger. Dette er en krevende oppgave som gjør det nødvendig med et godt samarbeid med elevenes foresatte, samarbeid og samordning mellom en rekke instanser i grunnopplæringen, samt aktiv bruk av ressurser utenfor skolen” (s. 86). Dag Sørmo 19 17.02.2010

20 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Generell del: –”Sluttmålet for opplæringen er å anspore den enkelte til å realisere seg selv på måter som kommer fellesskapet til gode – å fostre menneskelighet for et samfunn i utvikling” (s. 20) Prinsipper for læring: –Gi alle like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og sammen med andre –Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter –”Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet er grunnleggende elementer i fellesskolen” (s. 33) Dag Sørmo 20 17.02.2010

21 Og ingen sto igjen…. St.meld.nr. 16 (2006-2007): ”Utvikle et sosialt utjevnende utdannings- og kompetansesystem til beste for den enkelte og for samfunnet” (i forordet) Stortingsmeldingen er ett av flere tiltak i regjeringens helhetlige satsning mot fattigdom og marginalisering” (s. 9) ”Utdanningssystemet er basert på prinsipper om fellesskap, lik tilgang for alle og muligheter for livslang læring” (s. 9) Dag Sørmo 21 17.02.2010

22 Tilpasset opplæring som inkludering Å øke fellesskapet slik at alle elever blir medlemmer av en klasse eller gruppe, og slik at de får ta del i det sosiale livet på skolen sammen med alle andre Å øke deltakingen. Ekte deltaking er noe annet enn å være tilskuer. Det forutsetter at en er i stand til å gi et bidrag til det beste for fellesskapet, og at en er i stand til og får lov til å nyte fra det samme fellesskapet, begge deler ut fra den enkeltes forutsetninger Å øke demokratiseringen. Alle stemmer skal bli hørt. Alle elever og deres foresatte skal ha mulighet til å få uttale seg og påvirke det som gjelder deres interesser i utdanningen. Å øke utbyttet. Alle elever skal ha en opplæring som er til gagn for de m både sosialt og faglig. (iflg. Bacmann og Haug 2005) Dag Sørmo 22 17.02.2010

23 Tilpasset opplæring Formålet med opplæringen i grunnskole og videregående skole er at den skal ”tilpasses evnene og forutsetingene til den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten” (opplæringsloven § 1-2). ”Alle elever skal få møte oppgaver og utfordringer de kan strekke seg etter og vokse på og som de makter og mestrer”. Dag Sørmo 23 17.02.2010

24 Ulike forståelser av TPO Smal forståelse Eleven Tiltak for eleven Orientert om spesial- tilpassede ukeplaner, individuelle opplegg som minner om IOP. Vid forståelse Eleven og gruppa Tiltak for eleven + Tiltak i fellesskapet Orientert om hvordan elever kan bidra til å ha fokus på læring Dag Sørmo 24 17.02.2010

25 Refleksjon Hvor er ansvaret? Hvem har ansvaret for at opplæringen er tilpasset? Hvordan kan en lærer bidra til tilpasset opplæring? Hvordan kan du avsløre /gjenkjenne opplæring som ikke er tilpasset? Dag Sørmo 25 17.02.2010

26 Hva handler tilpasset opplæring om? Dag Sørmo 26 ”Tilpasset opplæring handler om å utvikle en skole hvor alle legger til rette for, og bidrar til, at alle lærer og utvikler sitt potensial gjennom deltakelse i et læringsfellesskap”. (Roald Jensen) 17.02.2010

27 Hvem har ansvar for tilpasset opplæring? Dag Sørmo 27 ” Ansvaret for tilpasset opplæring må plasseres på skolen, og ikke på den enkelte lærer. Det er et kollektivt anliggende som medfører at ingen aktører kan unnlate å ta ansvar for å utvikle tilpasset opplæring”. (Roald Jensen) 17.02.2010

28 Kriterier (kjennetegn) på TPO 1.Alle lærer gjennom læringsaktivitetene 2.Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre livssituasjoner 3.Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle Dag Sørmo 28 17.02.2010

29 Hva er læring? Tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og holdninger Forståelse av når og hvordan disse skal brukes, slik at individet oppnår sosial aksept og tilhørighet og er i stand til å bidra positivt i sosiale sammenhenger Kompetanse er å forstå hvordan kunnskaper kan anvendes Dag Sørmo 29 17.02.2010

30 Dag Sørmo 30 Kompetanse KunnskaperForståelse Ferdigheter Holdninger Kompetanse KOGNITIVT DANNINGDANNING HANDLINGHANDLING VERDIER 17.02.2010 Roald Jensen

31 Kriterium 1 TPO 1.Alle lærer gjennom læringsaktivitetene –Tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter –Utnytte og utvikle sine evner –Lære å lære Dag Sørmo 31 17.02.2010

32 Elevens opplevelser på kriterium 1 Jeg kan arbeide på en måte som passer meg Jeg lærer noe nytt hver dag Jeg forstår hva lærerne sier og mener Det er god nok arbeidsro når vi arbeider Dag Sørmo 32 17.02.2010

33 Krit. 1 Tilnærming Individuelle planer Læringsstiler Modulbasert opplæring Mestringsgrupper (nivå) Aldersblanding Varierte arbeidsmåter (stasjoner) Logg Dag Sørmo 33 17.02.2010

34 Kriterium 2 TPO 2.Elevene utvikler forståelse for at læring er viktig for å mestre framtidige livssituasjoner Dag Sørmo 34 17.02.2010

35 Elevenes opplevelser 2 Lærere og medelever legger vekt på det jeg kan fra før Jeg deltar i planlegging av egen læring Jeg forstår hva jeg kan bruke det jeg lærer til Jeg tenker gjennom hvordan jeg har arbeidet og hva jeg har fått til Vi snakker om hvordan vi kan arbeide på en bedre måte for å lære Jeg får til å endre arbeidsmåte, hvis jeg står fast Jeg anstrenger meg for å lære Dag Sørmo 35 17.02.2010

36 Kriterium 3 TPO 3. Mangfoldet i skolens fellesskap fungerer som en ressurs som bidrar til læring for alle Dag Sørmo 36 17.02.2010

37 Elevenes opplevelser 3 Når vi samarbeider kan alle bruke det vi kan fra før Jeg husker på at ingen er like, og at alle kan forskjellige ting De andre hjelper meg å lære Jeg hjelper andre å lære Jeg gjør det jeg kan for at vi skal ha det bra sammen Vi snakker med hverandre om hva vi har fått til Jeg får ros av de andre når jeg har fått til noe Jeg gir ros til de andre når de får til noe Dag Sørmo 37 17.02.2010

38 Drøfting Begrunn forskjellen på tilpasset opplæring og spesialundervisning? Utfordring: Hvordan redusere behovet for spesialundervisning? Dag Sørmo 38 Refleksjon 17.02.2010

39 Læringsmiljøet 17.02.2010Dag Sørmo 39 Elevens læring Forutsetninger Mål Motivasjon Arbeidsmåter Innhold Evaluering Lærerkompetanse Fellesskap Gruppestørrelse Gruppesammensetning StrukturKultur Rammer Ledelse Samhandling med omgivelsene Oppgaven Læreplanen Verdier Roald Jensen

40 Hvorfor er det behov kartlegging? Enkelteleven skal få tilpasset og inkluderende opplæring som skal bygger på: a. Elevens faglige nivå, b. Elevens forutsetninger c. Elevens beste måte å lære på d. Læreren gjør dette i en sosialt og kulturelt inkluderende kontekst Dag Sørmo 40 17.02.2010

41 Strategi og metoder Observasjon Samtale og intervju Fokus på læring Fokus på måloppnåelse Fokus på mestring Dag Sørmo 41 17.02.2010

42 Forklaring, formidling lære nytt, videre progresjon Elevene drøfter (refleksjon) Arbeid med oppgaver Oppsummerende refleksjon Trening, lekser Retting av lekser Læringssløyfe Dag Sørmo 42 17.02.2010 Roald Jensen


Laste ned ppt "TILPASSET OPPLÆRING Inspirert av Roald Jensen og basert på ideer fra Magne Jensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google