Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 1 SIB 5002 BM2 Ressurs- og miljøteknikk Avfallshåndtering Prof. II Aage Heie Institutt for vassbygging, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 1 SIB 5002 BM2 Ressurs- og miljøteknikk Avfallshåndtering Prof. II Aage Heie Institutt for vassbygging, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 1 SIB 5002 BM2 Ressurs- og miljøteknikk Avfallshåndtering Prof. II Aage Heie Institutt for vassbygging, NTNU Interconsult ASA Bassengbakken 1, Nedre Elvehavn Tlf. 73 89 60 51 E-post ach@interconsult.com Materialet er stort sett hentet fra kompendiet, kap. 3, 4, 6, 7, og 9.

2 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 2 Avfallshåndtering MYNDIGHETENE OG AVFALL Stortingsmeldinger av betydning de siste årene:  Nr. 44 (1991-92): Om tiltak for reduserte avfallsmengder, økt gjenvinning og forsvarlig avfallsbehandling.  Nr. 8 (1999-2000): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.  Nr. 24 (2000-2001): Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

3 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 3 Avfallshåndtering STRATEGIER OG PRINSIPPER FOR AVFALLSBEHANDLING 1.Hindre at avfall oppstår og redusere mengden skadelige stoffer i avfallet. 2.Fremme ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse av det avfallet som likevel oppstår 3.Sikre en miljømessig forsvarlig sluttbehandling av restavfallet. VIKTIGE PRINSIPPER: “Forurenseren skal betale” “Vugge til grav” “Føre var”

4 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 4 Avfallshåndtering HOVEDMÅL FOR AVFALLSPOLITIKKEN. 1. Utviklingen i generert mengde avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. 2. Basert på at mengden avfall til sluttbehandling skal reduseres i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig nivå, tas det sikte på at mengden avfall til sluttbehandling innen 2010 skal være om lag 25 prosent av generert avfallsmengde. 3. Praktisk talt alt spesialavfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet.

5 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 5 Avfallshåndtering

6 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 6 Avfallshåndtering Virkemidler overfor avfallshåndteringen

7 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 7 Avfallshåndtering MENGDE, SAMMENSETNING OG HÅNDTERING AV AVFALL Total mengde avfall i kommunal renovasjon (SSB 2000)

8 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Avfallshåndtering Lysark 8 Generert mengde avfall av ulike materialer (SSB 2001

9 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Avfallshåndtering Lysark 9

10 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Avfallshåndtering Lysark 10 Sammensetningen av norsk husholdningsavfall (Heie m.fl. 1998) Sammensetningen av norsk industriavfall (SSB 2001)

11 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 11 Lagring/ oppsamling Innsamling Omlasting Transport Gjenvinning Resirkulering Kompostering, aerob/anaerob Forbrenning/ FAB Deponering/ fylling Materialer Kompost Evt. gass til energi Energi Foredlet avfalls- brensel (FAB) Gass til energi Husholdninger Industri Jordbruk Forretninger Kontorer Bygning/rivning Institusjoner Hoteller/restau- ranter Skip/havner Osv. AVFALLSHÅNDTERING RENOVASJON BEHANDLING PRODUKTER GENERERING

12 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 12 Avfallshåndtering Fordelingen av kommunalt avfall på behandlingsmetode (SSB 2000).

13 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 13 Avfallshåndtering Lysark 13

14 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 14 Renovasjon System for lagring, innsamling, omlasting og transport av avfall

15 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 15 Beholdere og container for oppsamling av avfall Renovasjon

16 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 16 Automatisk sideinnlaster Renovasjon

17 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 17 Komprimerende biler for henting av avfall fra containere Renovasjon

18 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 18 Renovasjon

19 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 19 Liftdumper Roll-on-off, vekselflak Semi-trailer Renovasjon

20 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 20 Avfallshåndtering Karbon- dioksid Oksygen Organisk materiale Vann + + Frigitt energi Sollys Fotosyntese Nedbrytning

21 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 21  MATERIALRESIRKULERING  Kildesortering  Sentralsortering * Manuell * Mekanisk  Kombinert kildesortering og sentral sortering  NEDBRYTNING  Biologisk * Deponering i fylling * Kompostering - aerob (med luft) * Anaerob nedbrytning (kompostering uten luft)  Termisk * Forbrenning * Foredlet avfallsbrensel (FAB) * Pyrolyse

22 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 22 Avfallshåndtering GENERELT OM BIOLOGISK NEDBRYTNING Enkle molekyler + energi  Organisk stoff Energien bindes som kjemisk energi Danner grunnlag for hele næringskjeden På her trinn brytes noe ned og noe energi utnyttes og frigis Produktene er enklere forbindelser med lavere energi Eksempel: Når vi spiser mat Tre hovedgrupper nedbrytning: Aerob respirasjon (forbrenning med luft) Anaerob nedbrytning ved fermentering eller gjæring (uten luft) Anaerob respirasjon (uten luft)

23 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 23 Avfallsdeponering Ulemper ved avfallsdeponier Forurenset sigevann Beitende fugler, dyr og insekter Flyveavfall. Utildekket avfall blåser bort og forsøpler omgivelsene Støv. Driften av deponiet med utlegging, kompaktering og overdekking, medfører at avfallet støver. Støy fra kjøretøy og kompaktorer. Dannelse av skadelige stoffer ved brann Utvikling av gasser, luktproblemer

24 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 24 Oversiktsplan for klargjøring av deponiområde Avfallsdeponering

25 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 25 Kompaktor for avfallsfylling (Caterpillar,20 tonn, 210 hk) Prinsipp for oppbygging av en avfallsfylling Avfallsdeponering

26 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 26 Deponigass 60% metan og 40 % karbondioksid Brennverdi: ca. 6 kWh/Nm 3 (0,6 liter fyringsolje) 200-500 Nm 3 /tonn avfall Utvikles over 50-100 år? Metan er 21 ganger sterkere drivhusgass enn karbondioksid Metan er eksplosiv i 5-15% blanding med luft Inneholder sporkomponenter som lukter ille Ønskelig å samle opp og brenne for å spare miljøet og for å utnytte energien Avfallsdeponering

27 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 27 Prinsippskisse for et deponigassanlegg (Burian-Hansen 1986). Avfallsdeponering

28 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 28 Utnyttelse av deponigass: Brenning i kjel for produksjon av varmt vann til fjernvarmeanlegg. Dette brukes f.eks. i Trondheim. Brenning i motor som driver en generator for strømproduksjon. Dette brukes f.eks. i Bergen. Overføring til industri som bruker gassen til oppvarming i produksjonen eller til produksjon av prosessdamp. Dette gjøres f.eks. i Sarpsborg. Oppkonsentrering av metan for bruk som drivstoff i biler. Denne løsningen er utredet, men enda ikke i bruk i Norge. Bruk som husholdningsgass til koking og oppvarming. Dette er kun aktuelt på steder hvor den allerede bruker gass i husholdningene og har et gassdistribusjonssystem. Dette var vanlig mange steder i Norge inntil på 50-60-tallet, men alle er nedlagt.

29 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 29 Kompostering av avfall Hensikt Oppnå et stabilt sluttprodukt - jordforbedringsmiddel Ønske om å redusere mengden våtorganisk (hovedsakelig matavfall) til deponering Prosess Mikrobiell aerob (med luft) prosess for nedbrytning av organisk avfall under kontrollerte betingelser Bare de lettest nedbrytbare, dvs. at sluttproduktet inneholder fibre Frigir energi  temperaturøkning og hygienisering, går fortere enn anaerob nedbrytning

30 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 30 Kompostering av avfall C/N-forholdet: Bør ligge på 25/1 - 35/1. C/P-forholdet: optimalt 75/1 - 150/1. Fuktigheten bør ligge på 50-60 vekt-%. Teoretisk luftbehov pr. tonn tørrstoff: 4-5.000 m 3. Temperaturen stiger, gjerne stige til 70 o C, og da dør mange skadelige mikroorganismer. Visse antibiotikaproduserende gjærsopper trives ved rundt 55 o C, bidrar til hygienisering. Surhetsgraden, pH, bør ligge nær nøytralt. Partikkelstørrelse Strukturmateriale

31 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 31 Kompostering av avfall Alternativer Reaktorkompostering (Trommelreaktor, Container/silo-reaktor, Tunnelreaktor, Bingereaktor) Rankekompostering Hjemmekompostering Prinsippskisse for en trommelreaktor (Gundersen 1980)

32 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 32 Kompostering av avfall Eksempel på trommelkompostering(Christensen 1997). Trommelen (5) kan være 40 m lang og ha diameter på 4 m. Oppholdstid på ca. 2 døgn. Krever etterkompostering eller modning.

33 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 33 Kompostering av avfall Eksempel på bingekompostering (Inka-prosessen)

34 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 34 Kompostering av avfall Vending, lufting og forflytning av kompostranker (Bühler).

35 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 35 Eksempel på rankekompostering (Christensen 1997) For eksempel 2 m høye, 4 m brede. 1 ranke dekker 1 ukes produksjon, dvs. 20-50 meter lange. 15-20 uker, deretter ettermodning i 2-3 måneder Kompostering av avfall

36 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 36 Avfallshåndtering Eksempel på rankekompostering hos IRIS (Interkommunalt renovasjonsselskap for Salten-regionen). Rankene komposteres under tak og vendes, blandes og luftes med vendemaskinen som kjører over rankene. Foto: Aage Heie Kompostering av avfall

37 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Avfallshåndtering Eksempel på rankekompostering hos IRIS (Interkommunalt renovasjonsselskap for Salten-regionen). Etterkompostering i haug med tvungen lufting og sikting av ferdig kompost i trommelsikt med 20 mm åpning. Foto: Aage Heie Lysark 37

38 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 38 Forbehandling Magnetseparering Neddeling Blanding/homogenisering/ strukturmateriale Sikting Justering av H2O, C/N og pH Sikrer god struktur og optimal O2-tilførsel Forkompostering Omsetning av det lettest nedbrytbare Temperaturstigning Varer 2-4 uker Reaktor eller åpent system Etterkompostering Stabilisering av det tyngst nedbrytbare Temperaturen synker Varer uker - måneder Vanligvis i åpent system Etterbehandling Neddeling, sikting og pakking

39 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 39 Kompostering av avfall Hjemmekompostering Varmkompostering: Krever isolert beholder og nøye pass Kaldkompostering: Best egnet til vegetabilsk kjøkkenavfall og hageavfall, stopper som regel opp om vinteren. Markkompostering: En tilsetter spesielle marker som formerer seg og fordøyer avfallet, samtidig som mikrobiologisk nedbrytning også skjer til en viss grad. Temperaturen er som regel lavere enn ved varmkompostering.

40 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 40 Avfallsforbrenning Nedbrytning med luft (aerob) av organisk materiale ved høy temperatur Fordeler: Rask prosess (minutter) Vekt- og volumreduksjon (typisk hhv. 80 og 97%) Krever lite areal Destruksjon av skadelige materialer Sterilt og stabilt restprodukt Energiutnyttelse Ulemper Ressursvennlig vs. Gjenvinning Renserester må håndteres som spesialavfall Utslipp til luft Støy i nærområdet

41 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 41 Avfallsforbrenning - de 3 T’er Tid: Oppholdstiden for avfallet i anlegget må være lang nok til at alt avfallet blir varmet tilstrekkelig opp slik at utbrenningen blir fullstendig og det bare er uorganisk materiale igjen. Oppholdstiden av gassene i forbrenningskammeret må være lang nok til at alle gasskomponentene blir oksidert. Vanligvis dimensjoneres kammeret til en oppholdstid på 2 sekunder. Temperatur: Denne må bli høy nok til at oksidasjonen i gassfase skjer slik at en oppnår fullstendig forbrenning til karbondioksid og vann. Turbulens: Det er viktig med god blanding mellom gassene og oksygenet i brennkammeret, for å få fullstendig oksidasjon.

42 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 42 Avfallsforbrenning 100 kg avfall 600 kg luft 77 kg CO 2 og H 2 O 25 kg vann med 0,7 kg klorid 0,7 kg filterstøv 0,06 kg filterkake 22 kg bunnaske 550 kg luft med redusert oksygen Heimdal Varmesentral Materialbalanse over forbrenningsanlegget på Heimdal Varmesentral. Dette er en ristovn med elektrofilter og gassvasking med etterfølgende vannrensing. Kapasitet ca. 90.000 tonn/år kommunalt avfall. (TEV Fjernvarme 2000).

43 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 43 Avfallsforbrenning Hvirvelsjiktovn Roterovn

44 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 44 Avfallsforbrenning Heimdal Varmesentral - Trondheim energiverk

45 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 45 Avfallsforbrenning Energiutnyttelse: Boligoppvarming gjennom fjernvarme Prosessdamp til industri Elektrisitetsproduksjon Støv Organiske forbindelser i gass eller dampform Hydrogenklorid (HCl) Hydrogenfluorid (HF) Svoveldioksid (SO 2 ) Nitrøse gasser (No x ) Dioksiner og furaner Kadmium (Cd) og thallium (Tl) Kvikksølv (Hg) Antimon (Sb), arsen (As), bly (Pb), krom (Cr), kobolt (Co), kobber (Cu), mangan (Mn), nikkel (Ni) og vanadium (V) Karbonmonoksid (CO) Utslipp til luft

46 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 46 Avfallsforbrenning Sortering av bunnaske fra Heimdal Varmesentral

47 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 47 Avfallsforbrenning 1. Tømming av forbehandlet brensel til silo med undertrykk 2 / 3. Transport av brensel til innmaterkammer 4. Kontrollert forbrenning i primær- og sekundærkammer 5. Produksjon av damp/hett vann 6. Tilsetting av kalk og karbon, tørr-rensing av røykgass 7. Utslipp av renset røykgass til luft 8. Styrings-, regulerings- og overvåkingssystem 9. Oppsamling av bunnaske. Energos http://www.energos.com/index1.asp

48 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 48 Avfallsforbrenning Organic Power http://www.organicpower.com/

49 SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 49 1988: 23% av avfallet som ble brent i USA var som RDF (FAB - Foredlet Avfalls-Brensel). I Norge: ca. 10 000 tonn/år av totalt 500 000 tonn/år (ca. 2%). Avfallsforbrenning


Laste ned ppt "SIB5002 BM 2. Avfall (1). Aage Heie Lysark 1 SIB 5002 BM2 Ressurs- og miljøteknikk Avfallshåndtering Prof. II Aage Heie Institutt for vassbygging, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google