Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser

2 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Grunnforholdsbestemmelser - behov og omfang n Særtrekk ved geoteknisk prosjektering n Standardisering - veiledninger n Geoteknisk prosjektering - geoteknisk prosjektklasse n Behov for grunnundersøkelser n Informasjon om grunnforhold n Omfang av undersøkelsen n Eksempler og diskusjoner

3 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Særtrekk ved geoteknisk prosjektering n Stor uensartethet og variasjon i materialegenskaper n Variasjoner i grunnvannstand og poretrykk med tiden n Vurdering av geologisk bakgrunnsvariasjon viktig n Erfaring fra lignende byggverk på samme grunnforhold viktig Observasjonsmetoden på byggeplass ofte nødvendig

4 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Ansvar ved geoteknisk prosjektering n Geoteknisk prosjekterende skal sørge for: –å innhente nødvendige grunnlagsdata for prosjekteringen –sørge for dokumentasjon tilpasset problemstillingen –fastslå Geoteknisk prosjektklasse etter NS 3480 (NB! Eurocodes) –kvalitetssikring av underleverandører

5 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Bestemmelse av geoteknisk prosjektklasse n Skadekonsekvens –tap av menneskeliv –økonomisk og materielt tap n Vanskelighetsgrad –foreliggende geotekniske forhold –byggets kompleksitet og innflytelse av geotekniske forhold på konstruksjonen –tilgjengelighet av pålitelige undersøkelsesmetoder –tilgjengelighet av pålitelige analysemetoder –erfaringer fra tilsvarende konstruksjoner på tilsvarende grunnforhold

6 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Bestemmelse av geoteknisk prosjektklasse

7 n Eksempel (til ettertanke): Bygg med lav vanskelighetsgrad –oversiktlige og enkle grunnforhold eller et prosjekt som er lite påvirket av grunnforholdene –ingen eller bare enkle grunnundersøkelser kreves for å fastlegge eventuelle geotekniske parametre –tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan dokumenteres ): passer i grunnen godt på bygging av nytt fjøs i Rissa!

8 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Standardisering - veiledninger n Norsk Standard (NS) –juridiske og økonomiske regler –prosjektering og utførelse –geoteknisk prøving n Norsk Geoteknisk Forening (NGF) –veiledninger feltundersøkelser –beskrivelsestekster –presentasjon av resultater n Statens Vegvesen (SV) –håndbøker for felt- og laboratorieundersøkelser

9 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Standardisering - veiledninger n Norsk Standard –Juridiske og økonomiske regler NS3400 Anbudskonkurranser NS3403/30 Kontraktsbestemmelser –Prosjektering og utførelse NS3420 Beskrivelsestekster P315 Veiledning til NS 3420 NS 3480 Geoteknisk prosjektering P297 Veiledning til NS 3480 –Laboratorieundersøkelser NS8000 alle rutineundersøkelser ødometerforsøk ikke treaksialforsøk

10 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Standardiseringseksempler - Rutineundersøkelser NS 3007 Terminologi for løsmasser NS 8000 Konsistensgrenser. Terminologi. NS 8001 Støtflytegrensen NS 8002 Konusflytegrensen NS 8003 Plastisitetsgrensen NS 8004 Svinngrensen NS 8005 Kornfordeling NS 8010 Jords oppbygging. Terminologi. NS 8011 Densitet NS 8012 Korndensitet NS 8013 Vanninnhold NS 8014 Poretall, porøsitet og metningsgrad NS 8015 Udrenert skjærstyrke, konus NS 8016 Udrenert skjærstyrke, enaks

11 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Standardisering - Eurocodes n Felles europeisk norm for prosjektering n Eurocodes 7 Geoteknikk Del 1 Geoteknisk prosjektering Del 2 Bruk av laboratorieprøving i geoteknisk prosjektering Del 3 Bruk av feltundersøkelser i geoteknisk prosjektering

12 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Eurocodes - struktur i parameterbestemmelsen

13 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Eurocodes - bestemmelse av karakteristisk verdi Enkeltmålinger

14 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Geotekniske problemstillinger

15 Which geotechnical problems can occur during construction and building works? Which geotechnical information is necessary to carry out a geotechnical analysis of the project?

16 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Informasjon om grunnforhold n Informasjon om grunnforhold –Generell informasjon historisk informasjon gamle fotografier bygdebøker etc. –Geologisk informasjon geologisk kartlegging geologiske beskrivelser –Erfaringsmateriale fra området tekniske rapporter skaderapporter (forsikringssaker) lokalkjente –Grunnundersøkelser geotekniske boringer massetak private undersøkelser

17 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Innledende undersøkelser Studier av kartmateriale –kvartærgeologiske kart –fjellkotekart –grunnvanns- og hydrologiske kart –miljørelaterte kartlegginger –faresonekart/kvikkleirekartlegging –topografiske kart –bonitetskart –orienteringskart (fremkommelighet) –flyfoto

18 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utarbeidelse av borplan - SINTEF Medtek Resultater fra tidligere undersøkelser

19 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Grunnforholdsbestemmelser - behov og omfang n Grunnundersøkelsen kan omfatte: –Geofysiske målinger seismikk georadar geoelektriske målinger –Geotekniske boringer sonderinger prøvetakinger in situ målinger –Laboratorieundersøkelser rutineundersøkelser spesialforsøk (stivhet, styrke, permeabilitet) –Miljøundersøkelser sonderinger prøvetaking, brønner

20 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Grunnforholdsbestemmelser - behov og omfang n Omfang av grunnundersøkelsen avhenger av: –Type byggverk –Aktuell fundamenteringsmetode –Oppdragets karakter med økonomisk ramme –Topografiske forhold –Antatte eller kjente grunnforhold i området –Disponibel tid og tilgjengelig utstyr –Tradisjon og erfaringsgrunnlag

21 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utarbeidelse av borplan n Generelt: –bordata i dybdeprofiler –plassering av boringer i profiler (tverr/lengde) –et fåtall totalstasjoner med mulighet for sammenligning mellom data fra ulike målinger n Innledende enkle sonderinger (D, DT, T) n Supplerende trykksonderinger (CPTU) –grunnlag for: lokalisering av prøvetakinger lokalisering av in situ forsøk all informasjon til saksbehandler

22 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Presentasjon av undersøkelser - symboler

23 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Utarbeidelse av borplan - SINTEF Medtek Borplan med nye boringer tverr- og lengdeprofil

24 TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Borprofil fra laboratorieundersøkelser

25 Leirskred v/E6 på Leistad i Malvik kommune 24.04.2002

26 Data for skredet 240 m langt 70-200 m bredt Leire/sensitiv leire

27 Stabilitetsvurdering E6 Leistad - utførte grunnundersøkelser Skredområde T . NTNU pkt.6 D

28 Stabilitetsvurdering E6 Leistad - snitt med boreresultater Mulig kvikkleirelag Snitt D

29 Stabilitetsvurdering Realfagsbygget - oversikt sydskråning mot Lerkendalsbygget

30 Stabilitetsvurdering Realfagsbygget - plan over området

31 Stabilitetsvurdering Realfagsbygget - typiske grunnforhold

32 Kvikkleire

33 Stabilitetsvurdering Realfagsbygget - snitt gjennom området kvikkleire


Laste ned ppt "TBA 4110 Geoteknikk, materialegenskaper Behov for grunnundersøkelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google