Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektivitet og kostnads- analyser Kilder til offentlig ineffektivitet Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på NOU 1991:28 Mot bedre vitende? Effektiviseringsmuligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektivitet og kostnads- analyser Kilder til offentlig ineffektivitet Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på NOU 1991:28 Mot bedre vitende? Effektiviseringsmuligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektivitet og kostnads- analyser Kilder til offentlig ineffektivitet Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på NOU 1991:28 Mot bedre vitende? Effektiviseringsmuligheter i offentlig sektor (Norman- utvalget), kapittel 3 Kilder til offentlig ineffektivitet

2 Effektivitet og kostnads- analyser 2 Tre forklaringer på ineffektivitet i offentlig virksomhet oSamfunnsøkonomisk effektivitet konkurrerer med andre mål eller verdier oSamfunnet treffer beslutninger på grunnlag av ufullstendig informasjon oIneffektivitet er resultatet av et maktspill

3 Effektivitet og kostnads- analyser 3 1) Ineffektivitet som rasjonell avveining av konkurrerende hensyn oEffektivitet kan defineres vidt som minimering av ressursbruken gitt et mål  Vanskelig å se noen målkonflikt mellom effektivitet og andre hensyn oEffektivitet kan defineres snevert som samfunnsøkonomisk (Pareto) effektivitet  Kan være konflikt mellom effektivitetsmål og andre hensyn Fordelingspolitiske mål Etiske standarder Demokrati Rettssikkerhet

4 Effektivitet og kostnads- analyser 4 Effektivitet ift fordelingspolitikk og etikk oAmbisiøse fordelingspolitiske mål med tilhørende virkemidler kan ha økonomiske kostnader Eks: skatt på arbeid og insentiver for arbeidsdeltakelse oIneffektivitet betyr at det eksisterer et unyttet potensial for verdiskaping og kan ikke forsvares etisk Eks: lav produktivitet i skolen og lese- og skrivevansker

5 Effektivitet og kostnads- analyser 5 Effektivitet og rettssikkerhet oRettssikkerhet skal garantere borgerne mot maktmisbruk ovenfra oRettssikkerhetskrav kan ha samfunnsøkonomiske kostnader Prosedyrene krever saksbehandlingsressurser Prosedyrene krever saksbehandlingstid oForvaltningspraksis og rettshåndhevelse kan effektiviseres gjennom Mindre kompleksitet i lover og forskrifter Bedre bemanning Unngå at forvaltningen tar farge av de oppgavene som skal løses Eks: «et enklere Norge» Eks: utflytting av tilsyn og direktorater

6 Effektivitet og kostnads- analyser 6 Effektivitet og demokrati oDemokratiske institusjoner skal sikre borgerne innflytelse nedenfra oDemokratiske organisasjonsformer kan fremme samfunnsøkonomisk effektivitet Befolkningens verdier og prioriteringer oversettes til offentlig politikk Bred deltakelse i det politiske systemet utvikler forpliktelse Bred deltakelse i det politiske systemet øker samfunnets kapasitet til å treffe beslutninger oNytten av kollektive beslutninger og idealet om enstemmighet må veies mot kostnadene ved å treffe beslutninger Avvik fra optimal tilstand Transaksjonskostnader for å oppnå en beslutning

7 Effektivitet og kostnads- analyser 7 Trekk ved det norske demokratiet som kan skape effektivitetsproblemer oRepresentativt styresett Folkevalgte har vedvarende og direkte styring med offentlig virksomhet Kan skape kortsiktig og usammenhengende politikk Kan bøtes på med desentralisering og fristilling oStor grad av åpenhet og medvirkning fra berørte interesser Kan medføre at spredte og flyktige interesser ikke blir tatt hensyn til oMange og små partier, koalisjonsregjeringer og mindretallsparlamentarisme Kan svekke langsiktigheten og sammenhengen i politikken Stortinget kan få mye makt i forhold til forvaltningen og regjeringen oDet lokale selvstyre med verdier om nærdemokrati og lokal identitet Tas ofte til inntekt for å opprettholde små enheter Fare for at stordriftsfordeler forblir urealisert Eks: politisk og detaljert budsjett- styring Eks: kommune - og region- strukturen Eks: svake grupper

8 Effektivitet og kostnads- analyser 8 2) Ineffektivitet som et informasjonsproblem oInformasjon bør fange opp totale kostnader og samlet samfunnsøkonomisk nytte Offentlige budsjetter og regnskaper gjør vanligvis ikke det (og vil heller aldri gjøre det) oVanlige informasjonsproblemer Ufullstendige kostnader Dårlige indikatorer på produksjonsresultatet Vanskelig å måle nytten oDersom samfunnsøkonomisk verdi av grunnleggende offentlige funksjoner undervurderes, kan dette føre til at offentlige tiltak vurderes i et for kortsiktig perspektiv og med for stor vekt på synlige og umiddelbare virkninger Eks: verdi- skapingen i offentlig tjeneste- yting i nasjonal- regnskapet settes lik kostnadene Eks: bare utgifter til drift og investering måles, ikke kostnadene

9 Effektivitet og kostnads- analyser 9 Effektivitet og informasjon oRegelmessige evalueringer av offentlige tiltak er nødvendige både ved iverksetting og i drift Forhindre at midlertidige ordninger blir varige Motvirke svakheter ved inkrementalisme oMulige tiltak «Datostempling» av offentlige lover og tiltak Nullbasebudsjettering og lignende som målstyring og resultatmålinger (men disse kan også brukes som symbolpolitikk og legitimering av virksomheten) Forutsette produktivitetsforbedringer og kutte budsjetter løpende Desentralisering og rammestyring

10 Effektivitet og kostnads- analyser 10 3) Ineffektivitet som resultat av interessekamp oInteressekamp som fører til en (for) stor offentlig sektor kalles «institusjonell sklerose» oGratispassasjerspill kan søke å utnytte tilsynelatende usynlige kostnader for å overvelte finansiering av konsentrerte goder på andre grupper oDette kan forsterkes gjennom Segmentering Krisemaksimering og utpressings(budsjett)spill

11 Effektivitet og kostnads- analyser 11 Utviklingen i offentlig sektor forklart ved fordeling av kostnader og nytte ved offentlig virksomhet Nytte KostnaderSpredtKonsentrert SpredtA Kollektive goder finansiert med skatter (tradisjonell begrunnelse for offentlig virksomhet; minimumsstaten ca. 1800–1914) B Moderne velferdsstater som realiserer gruppespesifikke goder (fare for gratispassasjerspill og interessegruppevirksomhet) KonsentrertC Spredte fordeler av offentlige tiltak med konsentrerte kostnader til enkeltgrupper, for eksempel konkurransefremmende tiltak for en bransje D Rene private goder

12 Effektivitet og kostnads- analyser 12 Eksempel på budsjettspill: forholdet mellom staten og kommunene oSpillstrategier Kommunens myke strategi: Utgiftene tilpasses inntektsrammene Kommunens harde strategi: Utgiftene får vokse mer enn inntektsrammene Statens harde strategi: Opprettholde opprinnelige inntektsrammer Statens myke strategi: Gi etter og øke tilskuddene til kommunene

13 Effektivitet og kostnads- analyser 13 Eksempel på budsjettspill (forts.) Staten KommunenHardMyk HardS1 a (øk. ubalanse og ned- skjæringer; begge taper) K1 S2 b (krisemaksimering og kommunen «vinner») K4 MykS4 c (staten binder seg til masten og «vinner») K2 S3 d (ustabil) K3

14 Effektivitet og kostnads- analyser 14 Spill og informasjonsbehov oFor aktører i strategiske spill (politikk og styring) kan økonomisk informasjon og styringsverktøy som budsjettstyring, kostnadsanalyser og sammenligninger være avgjørende for strategiene Behov for å følge opp strategiene på en troverdig måte Behov for å motvirke at strategiene fører til ineffektive løsninger

15 Effektivitet og kostnads- analyser 15 Spill og media oStøtte og oppmerksomhet i media kan også ha betydning for hvor vellykkede strategiene er oOppmerksomhet i massemedia vinnes gjennom bestemte teknikker Tilspissing Forenkling Polarisering Intensivering Konkretisering oØkonomisk informasjon fra evalueringer og kalkyler kan brukes av alle parter i slike teknikker oFare for at «tabloidisering» med kortsiktig oppmerksomhet og dramatikk vil kunne vinne over langsiktige hensyn og allmenne ressursvurderinger Gudmund Hernes påpekte «det medievridde samfunn» i den første maktutredningen (1977)

16 Effektivitet og kostnads- analyser 16 Mulige konsekvenser av segmentering og strategiske spill oBudsjettrammer kan oppfattes som myke Budsjettrammer må være realistiske og stramme dersom produktiviteten skal forbedres Troverdighet er også viktig oEnklere å starte nye tiltak enn å avvikle bestående oRessursfordeling blir til gjennom en rekke enkeltbeslutninger, og ikke gjennom bevisste og langsiktige prioriteringer Kan føre til utilsiktede fordelingsvirkninger På den annen side, dersom det er usikkerhet og politiske konkurranse, kan dette kanskje være like greit som sentralplanlegging?

17 Effektivitet og kostnads- analyser 17 Ettertanker… oSiden NOU 1991:28 ble skrevet har offentlig sektor videreutviklet økonomistyringen i stor grad Rammestyring Innsatsstyrt finansiering Virksomhetsplanlegging Regnskapssystemer Målstyring Resultatmålinger (KOSTRA og STATRES) Tilsyn og kontroll (blant annet forvaltningsrevisjon) Brukerundersøkelser oNOUen synes likevel fremdeles å være begrepsmessig relevant


Laste ned ppt "Effektivitet og kostnads- analyser Kilder til offentlig ineffektivitet Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på NOU 1991:28 Mot bedre vitende? Effektiviseringsmuligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google