Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektivitet og kostnads- analyser Sammenligninger av kommunale kostnadsdata Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på Karl Robertsen (2000). Sammenligning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektivitet og kostnads- analyser Sammenligninger av kommunale kostnadsdata Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på Karl Robertsen (2000). Sammenligning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektivitet og kostnads- analyser Sammenligninger av kommunale kostnadsdata Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på Karl Robertsen (2000). Sammenligning av kommunale kostnadsdata: Veien til mer effektiv kommunal produksjon?, i Styring og medvirkning i lokalforvaltningen, Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

2 Effektivitet og kostnads- analyser 2 Oversikt oHvorfor sammenligne kostnader oDefinisjon av produktivitet og effektivitet oProduktivitetsanalyser i praksis oSammenligninger av gjennomsnittskostnader oKostnadssammenligninger i praksis oDataomhyllingsmetoden (DEA) oSammenligninger av tjenester med ulik kvalitet oAktivitetsbaserte kostnadsanalyser oMålestokkonkurranse oKonklusjoner

3 Effektivitet og kostnads- analyser 3 Hvorfor sammenligne? oMarkeder kan gi insentiver til effektiv drift og signaler om kundenes preferanser oUten markeder må offentlig virksomhet finne andre metoder for resultatvurderinger •Regnskaps- og kostnadsanalyser •Sammenligninger •Målstyring •Brukerundersøkelser •Evalueringer oKostnadsanalyser og sammenligninger har blitt enklere å gjennomføre etter at KOSTRA ble obligatoriske fra 2001 oDet finnes imidlertid visse måleproblemer

4 Effektivitet og kostnads- analyser 4 Definisjon av produktivitet og effektivitet oEffektivitet handler om at prioriteringene av aktivitetene er i overensstemmelse med de rådende politiske preferansene •En produserer den ønskede sammensetningen av tjenester gitt budsjettet •Tjenestene fordeles til de prioriterte gruppene oProduktivitet er forholdet mellom tjenestemengde og ressursforbruk oBest produktivitet oppnås når •Tjenestene fremstilles med så lite ressursbruk som mulig •Det framstilles mest mulig tjenester til gitt ressursbruk oOfte blir produktivitetsproblemet separert i to deler •Best mulig økonomisk produktivitet kjennetegnes av at det produseres mest mulig til et gitt budsjett •Best mulig teknisk produktivitet sikres ved at en velger den teknikk og organisasjon som gir størst mulig produksjon

5 Effektivitet og kostnads- analyser 5 Produktivitetsanalyser i praksis oI praktiske produktivitetsanalyser brukes ofte indikatorer for partiell produktivitet •Total produktmengde og en del av det totale ressursforbruket •En del av total produktmengde og det totale ressursforbruket •En del av total produktmengde og en del av det totale ressursforbruket oOfte er det registreringsproblemer knyttet til datagrunnlaget oI praksis er det vanskelig å finne eksakte mål på produktivitet i offentlig tjenesteyting •Bruker indikatorer for produktivitet i stedet for direkte målinger

6 Effektivitet og kostnads- analyser 6 Sammenligninger av gjennomsnittskostnader oForutsetninger for sammenligninger av gjennomsnittskostnader •Regnskapsføring: Alle relevante kostnader må være henførbare til den tjenestetypen som skal analyseres •Sammenlignbarhet: Produsert mengde må kunne kvantifiseres på en meningsfylt måte oTo forhold er avgjørende for sammenlignbarheten •Faktorpriser •Produksjonsskala oFaktorprisene kan være forskjellige mellom kommunene oForskjeller i faktorpriser kan gi forskjeller i produktivitetsindikatorer uten at produktiviteten er forskjellig mellom enhetene oForskjeller i tilpasning til produksjonsskala kan gi forskjeller i gjennomsnittskostnader uten at forskjellene skyldes produktivitet

7 Effektivitet og kostnads- analyser 7 Kostnadssammenligninger i praksis For å unngå problemet med ulik produksjonsskala, kan en gruppere enhetene etter hvor stor skala de opererer i, og sammenligne gjennomsnittskostnadene innen hver gruppe Bare fornuftig å sammenligne enheter som har omtrent samme produksjons- volum

8 Effektivitet og kostnads- analyser 8 Dataomhyllingsmetoden (DEA) oDEA er en avansert analysemetode •Kan en estimere produktivitet ved å finne den sammenhengen mellom produksjon og innsatsfaktorer som representerer «beste praksis» (frontfunksjonen) innen et produksjonsområde •Kan analysere mange innsatsfaktorer samtidig •Kan utrykke produktiviteten som ett tall

9 Effektivitet og kostnads- analyser 9 Dataomhylling Effektive enheter ligger på den estimerte frontfunksjonen Mindre effektive enheter ligger innenfor den estimerte frontfunksjonen

10 Effektivitet og kostnads- analyser 10 Sammenligninger av tjenester med ulik kvalitet oMåleproblemer i kvantifisering av (offentlige) tjenester •Innholdet er ofte sammensatt av mange komponenter •En og samme enhet kan leverer ulike tjenester til forskjellige klienter oProduktet kan skilles i to •D-output: den direkte produksjonsmessige sammensetningen av en tjeneste •C-output: egenskapene ved tjenesten som har størst interesse for konsumenten D-vektoren sammen med variabler ved omgivelsene bestemmer C-vektoren, som igjen gir konsumente n nytte

11 Effektivitet og kostnads- analyser 11 Sammenligninger av tjenester med ulik kvalitet (forts.) oEn sammensatt offentlig tjeneste kan oppfattes som bestående av ulike karakteristika •Enkelte tjenester kan spesialtilpasses den enkelte klient •Andre tjenester kan være standardisert for en gruppe klienter •Offentlige tjenester kan altså variere fra standardiserte til individuelt tilpassede tjenester oDirekte kostnadssammenligninger kan bare foretas i to tilfeller •Når tjenestene har ulike karakteristika men samme innsatsfaktorbruk •Når tjenestene inneholder nøyaktig samme sammensetning av karakteristika

12 Effektivitet og kostnads- analyser 12 Sammenligninger av tjenester med ulik kvalitet (forts.) oPraktiske løsninger på problemet med at tjenestene ikke er sammenlignbare med hensyn til karakteristika •Gjøre kostnadsdataene mer sammenlignbare ved å konstruere et produksjonsmål som en veid sum av de ulike karakteristika, hvor hver karakteristika gis en vekt tilsvarende hvor kostnadsdrivende den forventes å være. •Bare ta ut kostnadsdata fra den sammenlignbare delen av tjenesteproduksjonen Eks: «utgifter til UV- materiell i ordinær undervisnin g per elev» i KOSTRA

13 Effektivitet og kostnads- analyser 13 Aktivitetsbaserte kostnadsanalyser (ABC) oMed utgangspunkt i D-vektor kan det gjøres kostnadsanalyser ved hjelp av ABC-analyser •Henføring av produksjonskostnadene via de aktivitetene som utføres i produksjonen •De tiltakene som forårsaker kostnadene innen hver aktivitet kalles kostnadsdrivere •Fordelingen av kostnader på produkter baserer seg på produktenes forbruk av kostnadsdrivere oABC-analyser krever normalt mer detaljert kunnskap om kostnader og produksjon enn det en ofte finner i KOSTRA •KOSTRA-data ikke alltid direkte relevant for ABC oABC er imidlertid en metode som kan gi god innsikt i en tjenesteprodusents kostnadsstruktur

14 Effektivitet og kostnads- analyser 14 Målestokkonkurranse oSammenlignbare data-metoden går ut på å finner den eller de mest (kostnads)effektive tjenesteprodusentene. Denne informasjonen kan så brukes i læring og omstillingsarbeide oEn annen måte å organisere omstillingsarbeidet på, er å bruke insentiver i stedet for administrative inngrep •I målestokkonkurranse følges analysene opp av insentiver som skal virke kostnadseffektiviserende •I målestokkonkurranse registreres kostnadene hos ulike tjenesteprodusenter (som i sammenligninger) •Enhetskostnadene hos den beste enheten bestemmer satsene for tildeling av budsjett til de øvrige enhetene, eventuelt med et tillegg av en fast grunnbevilgning (basis) oInnføring av målestokkonkurranse krever at den enkelte enhet opererer som en selvstendig økonomisk enhet som både kan ha over- og underskudd

15 Effektivitet og kostnads- analyser 15 Konklusjoner oForholdene som gjør kostnadssammenligninger vanskelige •Faktorpriser kan variere mellom enhetene •Kostnadene kan være registrert forskjellig fra enhet til enhet •Enhetene kan ha ulik produksjonsskala •Tjenestenes innhold varierer mellom ulike produsenter •Den enkelte produsent kan levere ulike tjenester fordi de er individualisert oLikevel finnes det metoder for å gjøre kostnadsdata forholdsvis mer sammenlignbare oSelv om en kjenner til kostnadseffektive produksjonsmetoder, er det ofte vanskelig å iverksette dem oPrinsipielt to muligheter •Administrativ styring (sammenlignbare data-metoden) •Insentivstyring som gjør at tjenesteprodusenten selv velger den mest effektive produksjonen (målestokkonkurranse) KOSTRA-data kan brukes i kommunale sammen- ligninger


Laste ned ppt "Effektivitet og kostnads- analyser Sammenligninger av kommunale kostnadsdata Åge Johnsen, 18. januar 2008 Bygger på Karl Robertsen (2000). Sammenligning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google