Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no

2 Styresett og demokrati i Norge Hva skjer med styresett og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva skjer med styresett og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering? Hva er generelt og hva er spesielt med Norge som case? Hva er generelt og hva er spesielt med Norge som case? Noen hovedtemaer: Noen hovedtemaer: Svekket suverenitet Svekket suverenitet Nyliberalt styresett Nyliberalt styresett En velferdsstat i omstilling En velferdsstat i omstilling Et svekket representativt folkestyre Et svekket representativt folkestyre Lokalt selvstyre og forvaltning Lokalt selvstyre og forvaltning Rettsliggjøring av samfunnet Rettsliggjøring av samfunnet

3 Globalisering: to hovedpoeng Økt politisk, økonomisk og kulturell integrasjon på tvers av landegrenser, regioner og kontinenter, med økt flyt av varer, kapital, tjenester og mennesker Økt politisk, økonomisk og kulturell integrasjon på tvers av landegrenser, regioner og kontinenter, med økt flyt av varer, kapital, tjenester og mennesker Forstås som en sammensatt prosess, der utfallet varierer i ulike kontekster og påvirkes av nasjonale og lokale politiske strukturer og aktører Forstås som en sammensatt prosess, der utfallet varierer i ulike kontekster og påvirkes av nasjonale og lokale politiske strukturer og aktører

4 Noen norske nøkkelfaktorer Stabilt politisk system Stabilt politisk system Store oljeressurser Store oljeressurser En sterk velferdsstat med sterk politisk legitimitet En sterk velferdsstat med sterk politisk legitimitet Politisk organisering og mobilisering Politisk organisering og mobilisering Korporativt system med formelle og uformelle relasjoner mellom stat, folkelige bevegelser og næringslivsaktører Korporativt system med formelle og uformelle relasjoner mellom stat, folkelige bevegelser og næringslivsaktører

5 Er Norge en selvstendig stat? Overnasjonale avtaler og innlemmelse av internasjonale rettighetskonvensjoner i norsk lov gjør at Norges lovgivende forsamling, Stortinget, har frasagt seg suverenitet Overnasjonale avtaler og innlemmelse av internasjonale rettighetskonvensjoner i norsk lov gjør at Norges lovgivende forsamling, Stortinget, har frasagt seg suverenitet EU og EØS-avtalen (markedsstyring) EU og EØS-avtalen (markedsstyring) Menneskerettighetslovgivning (rettsliggjøring) Menneskerettighetslovgivning (rettsliggjøring) Skaper usikkerhet rundt Grunnlovens paragraf 1 om Norge som et selvstendig rike Skaper usikkerhet rundt Grunnlovens paragraf 1 om Norge som et selvstendig rike

6 Nyliberal styringsideologi Staten i etterkrigstida: Den politiserte staten Staten i etterkrigstida: Den politiserte staten Siden 1980-tallet har Norge gradvis beveget seg over mot en nyliberal styringsideologi med en mer tilbaketrukket og koordinerende statlig rolle Siden 1980-tallet har Norge gradvis beveget seg over mot en nyliberal styringsideologi med en mer tilbaketrukket og koordinerende statlig rolle Privatisering, fristilling, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige oppgaver Privatisering, fristilling, konkurranseutsetting og markedsretting av offentlige oppgaver Kostnadseffektivitet har blitt et viktig forvaltningspolitisk mål Kostnadseffektivitet har blitt et viktig forvaltningspolitisk mål

7 Konsekvenser av nyliberal styringsideologi En fragmentert stat En fragmentert stat Politisk ledelse mister makt men har likevel ansvar Politisk ledelse mister makt men har likevel ansvar Fristilte etater og private aktører får mer makt men fraskriver seg ansvar Fristilte etater og private aktører får mer makt men fraskriver seg ansvar Uklar rollefordeling mellom politikk og forvaltning Uklar rollefordeling mellom politikk og forvaltning Administrativt handlingsrom utvidet på bekostning av politisk ledelse. Administrativt handlingsrom utvidet på bekostning av politisk ledelse. Fra statsborger med makt gjennom stemme- seddelen, til forbruker med makt i form av rettigheter og ’kjøpekraft’ Fra statsborger med makt gjennom stemme- seddelen, til forbruker med makt i form av rettigheter og ’kjøpekraft’

8 Konsekvenser av nyliberal styringsideologi Norge har institusjonelle forutsetninger som likevel skaper forutsetninger for å håndtere utfordringer skapt av globaliseringen, også gjennom offentlig sektor Norge har institusjonelle forutsetninger som likevel skaper forutsetninger for å håndtere utfordringer skapt av globaliseringen, også gjennom offentlig sektor Bl.a. store olje- og gassinntekter som sikrer ressursgrunnlag for velferdsordninger Bl.a. store olje- og gassinntekter som sikrer ressursgrunnlag for velferdsordninger

9 Folkestyre i endring: Endringer i det formelle demokratiet En forskyvning fra formell politisk deltagelse (valg, partier etc) mot andre former for deltagelse og politiske ytringsformer En forskyvning fra formell politisk deltagelse (valg, partier etc) mot andre former for deltagelse og politiske ytringsformer Politiske partier i en ny virkelighet Politiske partier i en ny virkelighet Fra masseparti til nettverksparti med mer sammensatte velgergrupper Fra masseparti til nettverksparti med mer sammensatte velgergrupper Mindretallsparlamentarismens problem Mindretallsparlamentarismens problem Profesjonalisering av lederskap og sekretariat Profesjonalisering av lederskap og sekretariat Særlig store utfordringer lokalt Særlig store utfordringer lokalt Svekket representativt folkestyre som forsterkes av rettsliggjøringen av det norske samfunnet Svekket representativt folkestyre som forsterkes av rettsliggjøringen av det norske samfunnet

10 Folkestyre i endring: Nye former for folkelig organisering De brede folkebevegelsene (bonde-, arbeider-, avhold-, idrettsbevegelser m.fl.) er svekket og erstattet av ”her og nå” organisasjoner (desentralisert, spesialisert, nettverksbasert, profesjonalisert, lobbyisme) De brede folkebevegelsene (bonde-, arbeider-, avhold-, idrettsbevegelser m.fl.) er svekket og erstattet av ”her og nå” organisasjoner (desentralisert, spesialisert, nettverksbasert, profesjonalisert, lobbyisme) Skapt av kulturell globalisering som fremmer individualisering Skapt av kulturell globalisering som fremmer individualisering Fra konflikt- og samfunnsorientert til konsensus-og personorientert Fra konflikt- og samfunnsorientert til konsensus-og personorientert Medireggisert offentlighet Medireggisert offentlighet Organisering for å tilfredsstille umiddelbart følte behov Organisering for å tilfredsstille umiddelbart følte behov Ulik tilgang til sosiale og politiske ressurser skaper og forsterker sosiale ulikheter Ulik tilgang til sosiale og politiske ressurser skaper og forsterker sosiale ulikheter

11 Folkestyre i endring: Hva skjer med lokaldemokratiet? Lokalt folkestyre redusert gjennom stramme rammevilkår/effektivitetshensyn kombinert med rettighetslovgivning Lokalt folkestyre redusert gjennom stramme rammevilkår/effektivitetshensyn kombinert med rettighetslovgivning Fra forvaltningskommuner til servicekommuner (lokale iverksettere av nasjonalstatlig politikk) Fra forvaltningskommuner til servicekommuner (lokale iverksettere av nasjonalstatlig politikk) Reformene på 1980-tallet som skulle gi økt kommunalt selvstyre har i praksis begrenset den lokale politiske autonomien Reformene på 1980-tallet som skulle gi økt kommunalt selvstyre har i praksis begrenset den lokale politiske autonomien Rettighetslovgivning, nasjonale standarder, øremerking, detaljstyring og stramme budsjettvilkår Rettighetslovgivning, nasjonale standarder, øremerking, detaljstyring og stramme budsjettvilkår Enkeltmennesker har fått positive rettskrav til velferdsstatens ytelser, med kommunal plikt til å innfri kravene Enkeltmennesker har fått positive rettskrav til velferdsstatens ytelser, med kommunal plikt til å innfri kravene

12 Folkestyre i endring: Lokaldemokrati og rettsliggjøring Nye åpninger for individuelle rettskrav dersom kommunen ikke sikrer de velferdstjenestene vi har krav på Nye åpninger for individuelle rettskrav dersom kommunen ikke sikrer de velferdstjenestene vi har krav på Ressurser til å utnytte rettslige kanaler er ujevnt fordelt Ressurser til å utnytte rettslige kanaler er ujevnt fordelt Skaper ulikhet for loven og forsterker og skaper nye ulikheter innenfor og mellom grupper av velferdstrengende. Skaper ulikhet for loven og forsterker og skaper nye ulikheter innenfor og mellom grupper av velferdstrengende.

13 Nye former for styresett Partnerskap mellom stat, sivilsamfunn og marked Partnerskap mellom stat, sivilsamfunn og marked Fra en ide om å sikre aktører politisk innflytelse i viktige sektorer, til et argument om å sikre effektivitet og kostnadsreduksjon Fra en ide om å sikre aktører politisk innflytelse i viktige sektorer, til et argument om å sikre effektivitet og kostnadsreduksjon Nyliberal styringsideologi, men det offentlige har fremdeles en sentral rolle gjennom overordnet politisk styring og finansiering av tjenestene Nyliberal styringsideologi, men det offentlige har fremdeles en sentral rolle gjennom overordnet politisk styring og finansiering av tjenestene Privatisering gjennom sub-contracting og konkurranseutsetting som åpner for flere ikke-statlige aktører i tjenesteytende sektor Privatisering gjennom sub-contracting og konkurranseutsetting som åpner for flere ikke-statlige aktører i tjenesteytende sektor Ideologiske grunnlaget for kollektive løsninger som sikres av en sterk velferdsstat er likevel svekket Ideologiske grunnlaget for kollektive løsninger som sikres av en sterk velferdsstat er likevel svekket Maktutredningen mener den ideologiske kampen om velferdsstaten er tapt Maktutredningen mener den ideologiske kampen om velferdsstaten er tapt

14 Oppsummering Den norske stat har betydelig statlig kapasitet i forhold til evnen til omstilling og kapasitet til å handle i forhold til andre aktører Den norske stat har betydelig statlig kapasitet i forhold til evnen til omstilling og kapasitet til å handle i forhold til andre aktører Staten har overordnet politisk styring, finansierer tjenestene uavhengig av om det er offentlig eller privat tjenesteprodusent osv Staten har overordnet politisk styring, finansierer tjenestene uavhengig av om det er offentlig eller privat tjenesteprodusent osv Stabilt politisk system, høy utdanning og evne til innovasjon kan være et konkurransefortrinn i det globale markedet Stabilt politisk system, høy utdanning og evne til innovasjon kan være et konkurransefortrinn i det globale markedet Har betydelig handlingsrom i forhold andre aktører Har betydelig handlingsrom i forhold andre aktører Men skaper også sosial ekskludering av en liten gruppe av befolkningen Men skaper også sosial ekskludering av en liten gruppe av befolkningen Velferdstrengende, innvandrergrupper som vår nye underklasse Velferdstrengende, innvandrergrupper som vår nye underklasse


Laste ned ppt "Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google