Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning –Individnivå –Systemnivå Lov om diskriminering og tilgjengelighet Universell utforming.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning –Individnivå –Systemnivå Lov om diskriminering og tilgjengelighet Universell utforming."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Brukermedvirkning –Individnivå –Systemnivå Lov om diskriminering og tilgjengelighet Universell utforming

3 Hva er: stiftet 17. september 1994 57 medlemsorganisasjoner  med ca. 316.000 medlemmer fylkesledd i de fleste fylker 5 ansatte i sekretariatet (2012)

4 §1 … er et studieforbund for funksjonshemmedes organisasjoner, og skal arbeide i samsvar med Lov om Voksenopplæring og med målsetting om samfunnsmessig likestilling. www.funkis.no

5 Voksenopplæringsforbundet http://www.vofo.no/content/kontaktinformasjon-til studieforbundene

6 Tilskudd til foreninger Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Mental Helse Kongsberg –200 studietimer i året

7

8 Kurs og aktivitet høsten 2012 Idedugnad – lørdag 22. september Likemannskurs – 6-7. oktober Studielederkurs –20.-21. oktober Organisasjonskurs – 18.-19. november –Leder og styremedlemmer –Sekretær –Økonomiansvarlig

9 FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. 72 medlemsorganisasjoner over 335.000 medlemmer stiftet 1950 http://www.ffo.no/no/Om-FFO/

10 Mål: Samfunnsmessig likestilling og deltagelse for funksjonshemmede Fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger. forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert www.ffo.no/no/Om-FFO/

11 Brukermedvirkning …vil si at den som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester får innflytelse på beslutningsprosessen og utforming av tjenestetilbudet (Stortingsmelding nr. 34 - 1996-97)

12 Bruker En bruker er en person som p.g.a. funksjonshemmingen har et særlig behov for tjenester eller tilrettelegging fra det offentlige eller private tjeneste- og produktleverandører NOU 2001:22 Fra bruker til borger

13 Brukerperspektiv Brukerens opplevelse av situasjonen og brukerens egne valg. Med bakgrunn i brukerens kulturelle og individuelle forutsetninger, ønsker og handlinger. (Bollingmo m.fl 2004)

14 Brukermedvirkning – individnivå ”Brukarane sine ønskje, behov og erfaringar med tenesteapparatet er også den beste garantien for kvalitet og for å treffe rett med tenestene” St.meld. nr. 21;1998-99 s. 6 Ansvar og meistring – Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk

15 Brukermedvirkning - systemnivå Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og /eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne eller andres erfaring – for å løse ulike samfunnsoppgaver (FFOs definisjon)

16 ”Med Brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. (Stortingsmelding nr. 34 - 1996-97)

17 Råd og utvalg Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne NAV brukerutvalg Brukerutvalg helseforetak Prosjekter

18 Funksjonshemmedes råd i Bærum Leder: Kirsten Sannes, H, leder Nestleder: Marit Holm, Ap Medlemmer: Birger Vikøren, V, Svein Ihlen, Frp, Dagfinn Sæther, Blindeforbundet, Gunvor Blokkum, Hørselshemmedes landsforbund, Gyrid H Skolem,. Norges revmatikerforbund, Karianne Viken, Ryggforeningen, Per Emil Stuvland, Norges Handikapforbund 4 er politisk oppnevnte 5 fra de funksjonshemmedes foreninger i Bærum Samme antall varamedlemmer

19 Kommunalt råd

20 Prinsipper Brukerrepresentantene må oppnevnes av brukerorganisasjonene Nærhet til brukererfaring er viktig Erfaringsbasert kompetanse er likeverdig med fagkompetanse Kostnadene med brukermedvirkning må dekkes av oppdragsgiver

21 Brukermedvirkning handler om: 1.Å tale for andre 2.Vær stolt av tilliten 3.Vær modig og uredd 4.Påvirke situasjonen for grupper av mennesker med funksjonshemninger 5.På vegne av Fra innlegg av Jorunn Fredheim

22 Fra organisasjonene deltar følgende: 2 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 1 Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) 1 Pensjonistforbundet Buskerud 1 LO 1 NHO 1 Foreningen 2 Foreldre 1 Buskerud Innvandrerråd Fra NAV Buskerud deltar følgende: NAV Buskerud v/direktør og /eller den direktøren bemyndiger. Sekretariat v/sekretær i NAV Buskerud Brukerutvalg. NAV Brukerutvalg Buskerud

23 Juridisk rammeverk Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) IKRAFTTREDELSE: 2009-01-01

24 § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming) Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

25 ”universell utforming handler om god utforming, ikke å skape ”løsninger for spesielle behov” – eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ønsker ikke å bli sett på som ofre som trenger hjelpeprodukter og tjenester, og de vil ikke kjøpe designkonsepter som markedsføres som sådan. Vellykkede universell utformingsprodukter som selges på det åpne marked inkluderer folk med forskjelligartede behov, heller enn å være rettet spesielt mot dem. De gir bedre funksjonsevne i stedet for å stigmatisere”. Tom Vavik 2009. ”Inclusive buildings, products & services – challenges in universal design” omhandler universell utforming på områdene bygninger og IKT.

26 Bord og krakk for alle

27 Ledelinje

28

29 Stopp sone

30 Gangsone

31 Trinnfri adkomst

32 Trinnfri terrasse

33 http://www.friluftsrad.no/ 5228.En-annerledes- turbok-Veiviseren-50- turer-pa-hjul.html http://www.dirnat.no/mul timedia/49998/2-MA-03- Janne-Johnsen.pdf


Laste ned ppt "Brukermedvirkning –Individnivå –Systemnivå Lov om diskriminering og tilgjengelighet Universell utforming."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google