Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karianne Viken Leder, Studieforbundet Funkis Buskerud

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karianne Viken Leder, Studieforbundet Funkis Buskerud"— Utskrift av presentasjonen:

1 Karianne Viken Leder, Studieforbundet Funkis Buskerud
Brukermedvirkning Karianne Viken Leder, Studieforbundet Funkis Buskerud

2 Lov om diskriminering og tilgjengelighet Universell utforming
Brukermedvirkning Individnivå Systemnivå Lov om diskriminering og tilgjengelighet Universell utforming

3 Hva er: stiftet 17. september 1994 57 medlemsorganisasjoner
med ca medlemmer fylkesledd i de fleste fylker 5 ansatte i sekretariatet (2012)

4 §1 … er et studieforbund for funksjonshemmedes organisasjoner, og skal arbeide i samsvar med Lov om Voksenopplæring og med målsetting om samfunnsmessig likestilling.

5 Voksenopplæringsforbundet
studieforbundene

6 Tilskudd til foreninger
Opplæringstilskudd Tilretteleggingstilskudd Mental Helse Kongsberg 200 studietimer i året

7 .,-

8 Kurs og aktivitet høsten 2012
Buskerud Kurs og aktivitet høsten 2012 Idedugnad – lørdag 22. september Likemannskurs – 6-7. oktober Studielederkurs – oktober Organisasjonskurs – november Leder og styremedlemmer Sekretær Økonomiansvarlig

9 72 medlemsorganisasjoner over 335.000 medlemmer stiftet 1950
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. 72 medlemsorganisasjoner over medlemmer stiftet 1950

10 Samfunnsmessig likestilling og deltagelse for funksjonshemmede
Mål: Samfunnsmessig likestilling og deltagelse for funksjonshemmede Fremme felles politisk opptreden slik at vi sammen står sterkere i våre ønsker og krav i møte med de som fatter beslutninger. forvaltningen, politiske organer eller i styrer og råd der FFO er representert

11 Brukermedvirkning …vil si at den som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester får innflytelse på beslutningsprosessen og utforming av tjenestetilbudet (Stortingsmelding nr )

12 Bruker En bruker er en person som p.g.a. funksjonshemmingen har et særlig behov for tjenester eller tilrettelegging fra det offentlige eller private tjeneste- og produktleverandører NOU 2001:22 Fra bruker til borger

13 Brukerperspektiv Brukerens opplevelse av situasjonen og brukerens egne valg. Med bakgrunn i brukerens kulturelle og individuelle forutsetninger, ønsker og handlinger. (Bollingmo m.fl 2004) Brukermedvirking individnivå

14 Brukermedvirkning – individnivå
”Brukarane sine ønskje, behov og erfaringar med tenesteapparatet er også den beste garantien for kvalitet og for å treffe rett med tenestene” St.meld. nr. 21; s. 6 Ansvar og meistring – Mot ein heilskapleg rehabiliteringspolitikk

15 Brukermedvirkning - systemnivå
Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og /eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne eller andres erfaring – for å løse ulike samfunnsoppgaver (FFOs definisjon)

16 ”Med Brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester.
Det kan være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. (Stortingsmelding nr )

17 Råd og utvalg Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
NAV brukerutvalg Brukerutvalg helseforetak Prosjekter

18 Funksjonshemmedes råd i Bærum
Leder: Kirsten Sannes, H, leder Nestleder: Marit Holm, Ap Medlemmer: Birger Vikøren, V, Svein Ihlen, Frp, Dagfinn Sæther, Blindeforbundet, Gunvor Blokkum, Hørselshemmedes landsforbund, Gyrid H Skolem,. Norges revmatikerforbund, Karianne Viken, Ryggforeningen, Per Emil Stuvland, Norges Handikapforbund 4 er politisk oppnevnte 5 fra de funksjonshemmedes foreninger i Bærum Samme antall varamedlemmer

19 Kommunalt råd

20 Prinsipper Brukerrepresentantene må oppnevnes av brukerorganisasjonene
Nærhet til brukererfaring er viktig Erfaringsbasert kompetanse er likeverdig med fagkompetanse Kostnadene med brukermedvirkning må dekkes av oppdragsgiver

21 Brukermedvirkning handler om:
Å tale for andre Vær stolt av tilliten Vær modig og uredd Påvirke situasjonen for grupper av mennesker med funksjonshemninger På vegne av Fra innlegg av Jorunn Fredheim

22 NAV Brukerutvalg Buskerud
Fra organisasjonene deltar følgende: 1 Foreningen 2 Foreldre 1 Buskerud Innvandrerråd 2 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Fra NAV Buskerud deltar følgende: 1 Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) NAV Buskerud v/direktør og /eller den direktøren bemyndiger. 1 Pensjonistforbundet Buskerud Sekretariat v/sekretær i NAV Buskerud Brukerutvalg. 1 LO 1 NHO Brukerrepresentantene velges for 2 år ad gangen med mulighet for gjenvalg 2 ganger.

23 Juridisk rammeverk Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) IKRAFTTREDELSE:

24 § 9. Plikt til generell tilrettelegging (universell utforming)
  Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.

25 ”universell utforming handler om god utforming,
ikke å skape ”løsninger for spesielle behov” – eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ønsker ikke å bli sett på som ofre som trenger hjelpeprodukter og tjenester, og de vil ikke kjøpe designkonsepter som markedsføres som sådan. Vellykkede universell utformingsprodukter som selges på det åpne marked inkluderer folk med forskjelligartede behov, heller enn å være rettet spesielt mot dem. De gir bedre funksjonsevne i stedet for å stigmatisere”. Tom Vavik ”Inclusive buildings, products & services – challenges in universal design” omhandler universell utforming på områdene bygninger og IKT. Livsløpstandard

26 Bord og krakk for alle

27 Ledelinje

28 Ledelinje

29 Stopp sone Ledelinje

30 Gangsone

31 Trinnfri adkomst

32 Trinnfri terrasse

33 Prosjekt


Laste ned ppt "Karianne Viken Leder, Studieforbundet Funkis Buskerud"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google