Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Møte om eksamen - mandag 14. mai kl. 09.00 - 11.30 Yngvild Nilsen, seksjonssjef Trude Saltvedt, fagkonsulent Trude Slemmen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Møte om eksamen - mandag 14. mai kl. 09.00 - 11.30 Yngvild Nilsen, seksjonssjef Trude Saltvedt, fagkonsulent Trude Slemmen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Møte om eksamen - mandag 14. mai kl. 09.00 - 11.30 Yngvild Nilsen, seksjonssjef Trude Saltvedt, fagkonsulent Trude Slemmen, fagkonsulent

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Program for dagen Gjennomgang av nytt skriv: "Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene" Høring på forskrift til opplæringslov Delegasjon av trekk til rektor Planlagte skoleringer i forbindelse med muntlig eksamen i Kunnskapsløftet Eventuelt

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Da det led mot slutten for Disraeli, sendte Victoria bud om at hun gjerne ville besøke ham. Dizzy ba henne aller nådigst om å la det være - det ville bli en for sterk påkjenning for dem begge. Men han skal også ha mumlet: «Hun vil sikkert bare at jeg skal ta med en hilsen til Albert…» Han lå i sengen og rettet på en tale han hadde holdt i parlamentet. «De skal i hvert fall ikke få tatt meg på grammatikken,» som han sa. Richard Herrmann, Victoria - en dronning for sin tid

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Retningslinjer for eksamensavviklingen i Osloskolene Struktur DEL 1: Skolens ansvar inneholder retningslinjer skolene skal forholde seg til i forbindelse med eksamensavvikling i Osloskolen. DEL 2: Sensors og eksaminators rolle gir anvisninger om rollefordelingen mellom sensor og eksaminator i forbindelse med eksamen – og om hvordan de skal forholde seg til elevene. Disse retningslinjene er gitt på bakgrunn av et ønske fra mange lærere og sensorer om klarere kjøreregler for samarbeidet om eksamensavviklingen.

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Sentralt gitt eksamen: Eksamensoppgave og retningslinjer for eksamen gis av Utdanningsdirektoratet. Sentralt gitte eksamener er normalt skriftlige. Lokalt gitt eksamen: Fylkeskommune/kommune v/Utdanningsetaten gir retningslinjer for eksamen, og skolene avvikler eksamen innenfor disse rammene. Lokalt gitt eksamen kan være muntlig, muntlig-praktisk, praktisk og skriftlig. De siste tre formene er i hovedsak kun gjeldende på videregående skole.

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Trekkfag: Fag der det gjennomføres ”tilfeldig” trekk av elever til eksamen. Dette gjelder de aller fleste fagene. Trekkordning fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Sperrefrist: Fristen for når informasjon om eksamenstrekk kan gjøres tilgjengelig for elevene. Eksaminator: Læreren som har ansvar for samtalen med elevene på muntlig eksamen. Eksaminator er normalt elevenes faglærer. Ekstern sensor: Lærer fra en annen skole som fastsetter karakter sammen med eksaminator. For lokal eksamen i programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram kan det også oppnevnes fagarbeider med praksis fra arbeidslivet.

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Fagrapport Det skal utarbeides fagrapport i alle fag. Fagrapporten skal knyttes til kompetansemålene i læreplanen. Det skal utarbeides kriterier for karaktervurdering i fagene. Elevene bør gjøres kjent med kriteriene ved starten av opplæringa i faget. Vurderingskriteriene som er brukt, skal framgå av fagrapporten. Skolene kan benytte mal til fagrapport utarbeidet av Utdanningsetaten. Det er utarbeidet mal både etter læreplaner i Kunnskapsløftet og R94/L97. Disse er tilgjengelig på Utdanningsetatens hjemmesider: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utda nningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/Dok umenter/Fagrapport%20%20kunnskapsl%C3%B8ftet.dochttp://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utda nningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/Dok umenter/Fagrapport%20%20kunnskapsl%C3%B8ftet.doc Fagrapporten vil bli revidert i neste skoleår.

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Skriftlige eksamensoppgaver Utdanningsdirektoratet utarbeider sentralt gitte eksamensoppgaver og gir retningslinjer for forberedelsesdel og gjennomføring av disse eksamenene (§ 3-17 og § 4-18). I grunnskolen er det ingen lokalt gitte skriftlige eksamener. Ellers generelle regler for skriftlig eksamen

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Lokalt gitte skriftlige eksamensoppgaver i videregående skole Lokalt gitte prøver utarbeides av faglærer bortsett fra fag hvor Utdanningsetaten har nedsatt fagnemnder som utarbeider felles prøver for alle skoler (§ 4-19). Vurderingskriterier skal oppgis i eksamensoppgaver ved alle lokalt gitte skriftlige eksamener. Kriteriene må være tydelige og relatert til det som blir prøvd ved eksamen. Faglige krav må ses i sammenheng med lengde på forberedelsestid, bruk av hjelpemiddel og utforming av oppgaven.

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Særskilt tilrettelegging av eksamen Elever med behov for særskilt tilrettelegging skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra målene i læreplanene (§ 3-20 og § 4-24). Viktig at tilrettelegging skal kompensere for problemer, ikke gi fordeler. På ungdomstrinnet avgjør rektor, i samråd med eleven og foreldre/foresatte, hvilken tilrettelegging som er nødvendig. I videregående skole avgjør rektor etter søknad fra elev eller foreldre/foresatte hvilken tilrettelegging som er nødvendig. Tidsfrist for innlevering av søknad fastsettes av den enkelte skole. Både på ungdomstrinnet og i videregående skole kan rektor kreve uttalelse fra en sakkyndig instans.

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Muntlig og muntlig – praktisk eksamen Alle muntlige eksamener etter Kunnskapsløftet skal ha 48 timers forberedelsesdel. Se http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utda nningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/PED /VFL/386857455-00137412.pdf http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utda nningsetaten%20%28UDE%29/Internett%20%28UDE%29/PED /VFL/386857455-00137412.pdf Eksamensskolen er ansvarlig for at fagrapporter sendes til alle sensorer oppnevnt til muntlige eksamener. Dette gjelder også for muntlig og praktisk tverrfaglig eksamen. Ekstern sensor skal motta fagrapporten sammen med oppnevningsbrevet en uke før eleven får melding om trekkfag. Særskilt for grunnskolen: Forberedelsesdager er vanlige skoledager med møteplikt.

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Den muntlige prøven kan vare inntil 30 minutter per elev ved individuell muntlig eksamen (§ 3-18, § 4-19). Den muntlige-praktiske prøven er på inntil 45 minutter per elev i videregående skole (§ 4-19). Istedenfor individuell eksamen kan man avlegge eksamen i par eller gruppe. Ved par- eller gruppeeksamen må det beregnes tid nok til at individuell vurdering sikres. Enkeltelever kan alltid reservere seg mot å gå opp i gruppe. Notater er hjelpemidler. Det må alltid sikres tid til at det kandidatene legger fram kan etterprøves. Vurderinga skal være individuell.

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Sensur Utdanningsetaten oppnevner sensorer ved muntlig eksamen. Faglærer er normalt eksaminator og ekstern sensor kommer fra en annen skole. Faglærer har plikt til å ta del i vurderingen som sensor (§ 3-24 og § 4-29). Sensor skal drøfte karakterfastsettelsen med eksaminator, men oppstår det uenighet, bestemmer den eksterne sensoren karakteren (§ 3-24 og § 4-29). Grunnlaget for vurderingen er kompetansemålene i læreplanen. Eksaminator og sensor skal etter eksamineringen av hver elev i eksamenspartiet vurdere deres individuelle kompetanse, slik denne framkommer på eksamen.

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Sensors og eksaminators rolle ved muntlig, praktisk og muntlig – praktisk eksamen Faglærer/eksaminator og sensor får melding om eksamen 1 uke før elevene får opplysning om trekkfag. Faglærer tar kontakt med sensor. Perioden fram til eksamen brukes til å diskutere og ferdigstille oppgavesettet. Hvis sensor ønsker å foreslå endringer i oppgavesettet, må faglærer/eksaminator ha beskjed om det senest 2 dager før melding om eksamen gis til elevene. Dersom det oppstår uenighet mellom eksaminator og sensor om gjennomføringen av eksamen, skal rektor på eksamensskolen kontaktes.

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Faglærer utarbeider forslag til oppgavesett bestående av eksamensoppgaver, vurderingskriterier og informasjon til elevene. Elevene skal få informasjon om vurderingskriterier, tillatte hjelpemidler til eksamen, tidsramme for eventuell presentasjon, og hva som skjer i den faglige samtalen etter presentasjonen. Sensor kan bare påvirke utformingen av selve oppgavesettet. Faglærer og sensor skal diskutere kriteriene for vurdering av eksamenspresentasjoner i faget. Som hovedregel er faglærer eksaminator. Faglærer og sensor må i god tid avtale i hvor stor grad sensor skal delta i den faglige samtalen etter presentasjonen. Elevene skal få informasjon om rollefordelingen mellom faglærer/eksaminator og sensor før eksamen. Vurderingskriterier skal oppgis.

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Retningslinjene våren 2007 Omhandler både eksamen etter L97, R94 og Kunnskapsløftet Vil revideres på bakgrunn av erfaringene fra vårens eksamen Eksamensmøter til høsten med erfaringsutveksling

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse Normbasert/grupperelatert vurdering – at karakterene settes på en på forhånd gitt fordeling Individrelatert vurdering –i forhold til egen utvikling, egne forutsetninger Grunnlaget for vurdering

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Grunnlaget for vurdering Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse –En konkret beskrivelse av kompetanse, som elevens prestasjon måles opp mot, som f. eks. eleven leser med flyt, eleven mestrer multiplikasjon av tosifrede tall –Kriteriene kan angi en grense for godkjent kompetanse, som f. eks. førerprøven –eller de kan angi ulike grader av kompetanse http://www.lovdata.no/

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Høring på endringer i forskrift til opplæringslov Invitasjon til å uttale seg er sendt til alle skolene 02.05.2007 Endringene er: 1.Forslag til felles karakterbeskrivelser for grunnopplæringen 2.Forslag til et felles grunnlag for vurdering med og uten karakter 3.Forslag til ny paragraf om førstegangsvitnemål 4.Forslag til bestemmelse om tilsettingskompetanse i grunnskolen for personer med tospråklig lærerutdanning 5.Forslag til endret vurderingsordning, standpunktkarakterer i norsk skriftlig VG 1 studieforberedende og VG 2 yrkesfaglige utdanningsprogram.

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Mer informasjon om høringen finnes her: http://udir.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=2629 Forslag til endringer sendes Utdanningsadministrasjonen ved: trude.slemmen@ude.oslo.kommune.notrude.slemmen@ude.oslo.kommune.no innen 31. mai 2007

21 Oslo kommune Utdanningsetaten Delegasjon av trekk til rektor Omgjøring av trekk Tilsyn før og etter eksamen

22 Oslo kommune Utdanningsetaten Gjennomførte skoleringer i forbindelse med muntlig eksamen etter Kunnskapsløftet inneværende skoleår SkoleslagFagDatoStedAnsvar for skoleringen GrunnskolenKRL9.3.2007 16.3.2007 KurssenteretHøgskolen i Oslo; Beate Børresen Videregående opplæring Naturfag, studieforberedende og yrkesfag 27.11.2006KurssenteretNaturfagsenteret; Anders Isnes 13.4.2007Kurssenteret Engelsk, studieforberedende og yrkesfag 15.1.2007KurssenteretILS; Glenn Ole Hellekjær 23.4.2007Kurssenteret Samfunnsfag studieforberedende og yrkesfag, 12.3.2007KurssenteretILS; Dag Fjeldstad Geografi, studieforberedende 12.3.2007KurssenteretILS; Rolf Mikkelsen Matematikk yrkesfag26.3.2007Folkets HusMatematikksenteret; Tor Andersen og Øyvind Sirnes, lærer Røros vgs

23 Oslo kommune Utdanningsetaten Planlagte skoleringer i forbindelse med muntlig eksamen etter Kunnskapsløftet 1 SkoleslagFagDatoStedAnsvar for skoleringen GrunnskolenNaturfag17.9.2007KurssenteretNaturfagsenteret 01.04.2008 Matematikk16.10.2007KurssenteretMatematikksenteret April 2008 Videregående opplæring Matematikk fellesfag (VG2P+VG2T) 17.10.2007KurssenteretMatematikksenteret April 2008 Programfag Matematikk XMars 2008KurssenteretMatematikksenteret Naturfagene programfag2. november 07KurssenteretNaturfagsenteret April 08

24 Oslo kommune Utdanningsetaten Planlagte skoleringer i forbindelse med muntlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2 Grunnskolen: engelsk, norsk, samfunnsfag Videregående: språkfag, andre programfag Ellers – om vurdering: http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no

25 Oslo kommune Utdanningsetaten De to konvoluttene de hadde fått lirket et ark ut og inn av, inneholdt oppgavene i Bokføring I og Kontorarbeide. Følgelig drev de elevene frem til å bli eksperter i postering av gårdkjøp og i å linjere opp en forhandlingsregning - «Dette er pensum, dere bør regne med som nesten sikkert at dere kan få dette til eksamen!» - men i sin opphissede tilstand glemte de å legge vekt på andre, selvsagte ting. De regnet gårdkjøp og forhandlingsregninger med elevene til de var blå i ansiktet, men satte seg ellers ut over de mest elementære repetisjonsregler foran en eksamen. Agnar Mykle, Lasso rundt fru Luna


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Møte om eksamen - mandag 14. mai kl. 09.00 - 11.30 Yngvild Nilsen, seksjonssjef Trude Saltvedt, fagkonsulent Trude Slemmen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google