Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et menneske som lider av en alvorlig

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et menneske som lider av en alvorlig"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et menneske som lider av en alvorlig
skavank, blir aldri klar over sine hemmelige ressurser før hun eller han blir behandlet som et normalt menneske og oppmuntres til å forme sitt eget liv!” Helen Keller, født 1880 i Alabama USA Lunner, og

2 Hvorfor Brukermedvirkning?
" En syk mann vet mangt som den sunne ikke aner".       Arne Garborg Lunner, og

3 Brukerperspektivet Hva regulerer brukermedvirkning på system- og individnivå Den ”nye” pasientrollen Konsekvenser for praksis Hva trengs i Lunner kommune for å få reel brukermedvirkning på alle nivå? Vil dette bety noe for Samhandlingsreformen? Lunner, og

4 Definisjon av begrepet ”Bruker”
Bruker i denne sammenheng: ”De som helsetjenesten tradisjonelt har kalt pasienter og sosialtjenesten har kalt klienter – dvs. de mennesker som trenger, søker eller mottar hjelp fra helsetjenesten og hjelpeapparatet, og mennesker som er deres pårørende (nærstående) Lunner, og

5 Brukerperspektivet Brukerperspektivet – et ”paraplybegrep” – deriblant brukermedvirkning. En verdi, en strategi som sier noe om viktigheten av å la brukernes perspektiv prege utformingen av helsetjenestene Pasientene har kompetanse til å gjøre egne valg En rettighet til å øve innflytelse på beslutningssystemene Lunner, og

6 Systemnivå Organisert samarbeid gjennom brukerorganisasjonene (representerende medvirkning) i utforming av helsetjenestene Gjennom deltakelse i beslutningsprosesser som foregår i styrer, råd og utvalg Lunner, og

7 Individnivå Den enkeltes rettigheter og muligheter til å påvirke sitt individuelle hjelpe – eller behandlingsbehov Lunner, og

8 Hva betyr dette? Brukermedvirkning som verdi – både på systemnivå og individnivå Brukerperspektivet tar utgangspunkt i at den enkelte er den fremste ekspert på eget liv. Utvikle likeverdige samarbeidsformer mellom brukere og tjenesteutøvere med utgangspunkt i brukers og pårørendes ressurser, erfaring og kompetanse Lunner, og

9 Kunnskapsbasert praksis
Lunner, og

10 Endring i pasientrollen
Tradisjonell tenkning: Den som behandler kan og vet – ”ekspertrolle holdning” Pasienten framstår som en passiv mottaker av behandlingen Behandlingene forsterker avhengigheten Forventning om mer behandling – ”gjør meg frisk”, ”gi meg medisiner” osv Lunner, og

11 Pasienten fra objekt til subjekt
Pasienten gis en mer aktiv rolle gjennom lovgivningen En erkjennelse om at erfaringskunnskap skal sidestilles fagkunnskap Økt tilgang på kunnskap via bl.a internett Empowermentbegrepet – maktoverføring –gi en person myndighet til å bestemmer over viktige faktorer i sitt liv. Lunner, og

12 Brukermedvirkning - Konsekvenser for praksis?
Rokker ved etablerte roller En plikt til å informere de som ikke har tilegnet seg sine rettigheter og kunnskaper Synet på – ”den andre” Innta en mer tilbakelent rolle – mer lyttende, la pasienten komme med sin historie Lunner, og

13 Utfordringer/dilemmaer i vår praktiske hverdag
Profesjonell ekspertise – pasient/klient er i utgangspunket en asymmetrisk relasjon. Dvs. den ene parten er avhengig av en profesjonell ekspertise for å få behandling, hjelp og omsorg Kan dette oppfattes som noe annet enn et forhold mellom en svak og en sterk part? Fare for å ”overkjøre” den ”svake” parten – og det kan skje en større umyndiggjøring av den hjelpetrengende enn det saklig sett trenger å være grunnlag for. Lunner, og

14 Empowermentbegrepet ligger til grunn
”Empowerment handler om å mobilisere og styrke folks egne krefter, samt å nøytralisere krefter som påvirker avmakt. Dette er nødvendig for at pasientene skal bli friske og beholde helsen, og ofte for å motvirke effekten av samfunnsmessig undertrykking som fra tid til annet videreføres i medisinsk praksis” Tidsskrift for Den Norkse lægeforening nr. 13, Janecke Thesen og Kirsti Malterud. Lunner, og

15 Empowerment forts. Empowerment omhandler overføring av makt (Askheim 2003) Legger til grunn et syn på mennesket som et subjekt, altså et humanistisk menneskesyn, som evner å delta i beslutninger og handlinger som gjelder eget liv, og som selv vet hva som er bra, nyttig og viktig for det. Empowerment er mer enn en teknikk, det handler om vårt syn på de vi behandler og veileder og hvordan vi oppfatter oss selv i denne prosessen En grunnholdning som må være tilstede for at helsefremmende arbeid skal kunne gjennomføres Lunner, og

16 Mestring og myndiggjøring (empowerment)
I tillegg til å bistå den enkelte pasient i sin prosess er det viktig å forstå betydningen både av: de pårørende, det sosiale nettverket og av de systemene helsevesenet er en del av, for å legge bedre til rette for mestring og myndiggjøring EGENKRAFTMOBILISERING Lunner, og

17 Gå ikke foran meg, for kanskje jeg ikke følger etter
Gå ikke foran meg, for kanskje jeg ikke følger etter. Gå ikke bak meg, for kanskje jeg ikke viser riktig vei. Gå ved min side og vær min venn. (Albert Camus) Lunner, og

18 Hvem sin prosess? Lunner, 30.08 og 06.09 2011
Er det det enkelte personalet som bestemmer når de skal inn i bildet og hva de skal gjøre og hvor de skal gjøre det eller foregår det en dialog mellom bruker/pårørende/fagpersonene? Får denne dialogen konsekvenser for praksis? Individuell plan er et ypperlig redskap. Hvem tar tak i den? Lunner, og

19 Samarbeid? Slik kan det gå hvis dialogen ikke er god Hvis de ulike aktørene ikke er samkjørt, hvis ”behandlerne” har startet å bygge et hus som ikke brukeren vil bo i, hvis en ikke har tatt hensyn til at det er flere enn bruker som teller – hva med de pårørende osv.??? Prøv å bli en Drillo i SI. Alle på Drillos lag har ett eneste mål, de vil være best. Alle spillerne er ulike og valgt fordi de har hver sin spesialitet og evnen til å samarbeide. Drillo som leder er god på å gjøre andre gode. Lunner, og

20 eller Halvfullt Halvtomt Lunner, 30.08 og 06.09 2011
Hvem ser jeg når jeg ser meg i speilet Hvem ser du når du ser meg Lunner, og

21 Holdninger styrer Tror du at jeg vet mitt eget beste?
Er du klar over min situasjon og hvilke konsekvenser det har for meg og mine? Har du respekt for meg eller har du svaret på hvordan jeg burde leve mitt liv og hva som bør være mitt mål ut fra din fagkunnskap? Lunner, og

22 Viktige spørsmål du bør stille meg.
Hvem er du? Hva er viktig for deg? Hvem er dine nærmeste? Hvordan så livet ditt ut før……? Hva opplever du at du har mistet? Hva er dine ønsker, hva håper du og hva er ditt mål? Hvordan ser nettverket ditt ut? Lunner, og

23 Viktige spørsmål du bør stille deg selv.
Har jeg tillit til pasienten og at han/hun kan ta egne valg? Er jeg enig i målet til brukeren/pasienten? Hvis ikke – klarer jeg å holde tett? Hva blir min rolle i forhold til akkurat denne pasienten? Kjenner jeg grensen for når jeg moraliserer og når jeg gir gode råd? Lunner, og

24 Viktige spørsmål bruker/pasient bør stille seg selv
Hva er mitt mål? Hvem er mine medgåere? Hvem er i nettverket mitt? Hva er mitt bidrag inn i prosessen? Hvordan kan jeg være en bidragsyter i min familie og/eller blant mine venner/mine kollegaer nå? Lunner, og

25 MINE FORVENTNINGER TI L MEDGÅERNE
Jeg forventer av deg: At du spør hvem jeg er – istedenfor å bestemme det ut fra diagnosen min. At jeg får fortalt deg hva jeg vil med livet mitt – istedenfor at du antar hva jeg kan og vil. At du vektlegger det jeg er god til og hjelper meg å utvikle det – istedenfor å fylle ut skjemaer med alt jeg ikke kan. Jeg har drømmer og ønsker, la meg snuble og feile – og hjelp meg å korrigere kursen. Du skal fortsatt være stolt over yrket ditt, men du skal vite at det er mitt mål som bestemmer veien vi skal gå sammen og hva du som medgåer skal gjøre. toril heggen munk Det kan hende vi skal ut på en lang vei sammen, og noen ganger kan den fortone seg evinnelig. Med de riktige holdninger, det beste samarbeidet, de riktige personer og faginstanser så kan den veien virke kortere og selv om den tidvis kan være strevsom og smertefull så kan den også være underholdende for alle. Lunner, og

26 Spørsmål til refleksjon:
Hvordan jobbes det på hvert enkelt arbeidssted i Lunner kommune med brukermedvirkning og tilrettelegging av myndiggjøring? Hva kan være mitt bidrag inn i dette arbeidet? Lunner, og


Laste ned ppt "Et menneske som lider av en alvorlig"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google