Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ole Kr. Fauchald04.07.20141 Generelt om oppgaven n Vanskelighetsgrad ä Høy, arbeidsmengde i overkant av det som forventes på eksamen ä HHH oppgaven: Typisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ole Kr. Fauchald04.07.20141 Generelt om oppgaven n Vanskelighetsgrad ä Høy, arbeidsmengde i overkant av det som forventes på eksamen ä HHH oppgaven: Typisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ole Kr. Fauchald04.07.20141 Generelt om oppgaven n Vanskelighetsgrad ä Høy, arbeidsmengde i overkant av det som forventes på eksamen ä HHH oppgaven: Typisk oppgave hvor man må tenke selvstendig. Ikke være for opphengt i pensum. n Forhold til eksamen ä Forberede på utfordring mht. formulering av problemstillinger n Temamessig ä Spredning – anledning til å kombinere ulike aspekter ved pensum n Forhold til retting ä Ikke ment å gi fasitsvar ä Har ikke sett besvarelser, men det er ofte slik sensorveiledninger blir laget, i hvert fall i første versjon

2 Ole Kr. Fauchald04.07.20142 HHH oppgave I n Reiser spørsmål om grunnleggende temaer og begreper i folkeretten n Generelt utg.pkt.: Personell jurisdiksjon vs. eksklusiv territoriell suverenitet n Rettgrunnlag: Sedvanerett, basert i selve statsbegrepet n Hva definerer grensen? ä Eksklusiv territoriell suverenitet: Kollisjon mellom hjemstatens utøvelse av jurisdiksjon og vertsstatens suverenitet ä Personell jurisdiksjon: Generelle grenser for hjemstatens jurisdiksjon n ”I utlandet”: på en annen stats territorium

3 Ole Kr. Fauchald04.07.20143 HHH oppgave I, forts. 1 n Hvor går grensen – ekskl. terr. jur.? ä Lovgivning: ä Kreve opptreden som er i motstrid med lokal lovgivning –Forutsatt at nasjonal lovgivning er i tråd med folkeretten, klar grense ä Kreve opptreden som er i strid med vertsstatens interesser –Uttrykt gjennom ulike politiske beslutninger, relativt uklar grense –Generell antagelse om hva som er i statens interesse, uklar grense

4 Ole Kr. Fauchald04.07.20144 HHH oppgave I, forts. 2 n Eksklusiv territoriell jurisdiksjon, forts. ä Mulige unntak? –Diplomatisk immunitet og privilegier, retten til uskyldig gjennomfart i territorialfarvannet, militærbaser, skip og luftfartøyer, internasjonale områder (for eksempel flyplasser), folkerettslige avtaler –Men også her er det grenser ä Rettspraksis? –Yerodia-saken? Treffer ikke helt pga. utlending i utlandet. –Saker fra WTO? Reke-skilpaddesaken? Samme. –Investeringssaker: Eksempler i OECD – Congo

5 Ole Kr. Fauchald04.07.20145 HHH oppgave I, forts. 3 n Eksklusiv territoriell jurisdiksjon forts. n Domsjurisdiksjon ä Følger stort sett lovgivningsjurisdiksjonen ä Kan avtale unntak: Traktat eller privatrettslig avtale n Tvangsjurisdiksjon ä Absolutt grense ä Forutsetter samtykke fra staten ä Visse unntak: skip og fly, samt ambassade

6 Ole Kr. Fauchald04.07.20146 HHH oppgave I forts. 4 n Hvor går grensen – personell jurisd.? ä M.r. og humanitærrett: –Ikke gå detaljert inn på dette, for omfattende. –Eksempler kan gis, for eksempel begrensninger i forhold til ytringsfriheten ä Folkeretten for øvrig: Begrenset betydning i praksis, men internasjonal økonomisk rett –Eks.: Krav om at bedrifter skal benytte en viss andel nasjonal arbeidskraft eller andre nasjonale innsatsfaktorer

7 Ole Kr. Fauchald04.07.20147 HHH oppgave II n Ikke uttømmende liste over hensyn! n Hensyn for: ä Forbindelsen til hjemstaten –Kan angå vesentlige interesser for hjemstaten –Kan være vesentlig for å opprettholde forbindelse til hjemstaten –Styrings- og kontrollmuligheter kan være større for hjemstat enn for vertsstat ä Ivaretakelse av generelle interesser – særlig viktig der slike interesser er nedfelt i traktater eller erklæringer som nyter bred konsensus ä Manglende kontroll i vertsstaten ä Kan virke harmoniserende og heve standarder

8 Ole Kr. Fauchald04.07.20148 HHH oppgave II, forts. n Hensyn mot: ä Respekt for vertsstatens suverenitet ä Åpne for ”unilateralisme” – ”påtvinge” vertsstaten en viss politikk ä Fare for favorisering av ressurssterke stater på bekostning av svakere stater ä Kan undergrave forpliktelser om å søke løsninger gjennom forhandlinger ä Unngå konkurrerende lovgivning

9 Ole Kr. Fauchald04.07.20149 HHH oppgave III, spørsmål 1 n Forutsetningsvis: Hadde Norge adgang til å regulere norske selskapers virksomhet i Nigeria? ä Personell jurisdiksjon: Uproblematisk ä Krenkelse av Nigerias eksklusive territorielle jurisdiksjon? –I strid med nigeriansk lovgivning: Ikke tillatt, men mulig unntak i den grad lovgivningen ikke respekterer menneskerettigheter som Nigeria er bundet av, enten gjennom traktater eller i form av sedvanerett. –I strid med nigerianske interesser: Samme som over, men sterkere argumenter for unntak. –Hva med menneskerettigheter som Nigeria ikke er bundet av? Her kan det argumenteres for at: Dersom i strid med lovgivning: Ikke akseptabelt. Dersom kun i strid med interesser: Akseptabelt.

10 Ole Kr. Fauchald04.07.201410 HHH III, spørsmål 1 forts. n Kan Norge holdes ansvarlig? ä Utgangspunkt i generell sedvanerett slik den kommer til uttrykk i ILCs utkast til bestemmelser om statsansvar ä Art. 8: Hva ligger i ”under the direction or control of”? Generell reguleringsmyndighet? Selskaper helt eller delvis eid av staten? Staten har ”gitt støtte” til virksomheten. ä Er det noen særhensyn for menneskerettigheter? n Hefter myndighetene for menneskerettighetsbrudd begått av private? ä Positive forpliktelser til å beskytte ä Hvilke typer menneskerettighetsbrudd er det snakk om her? n Hefter myndighetene for menneskerettighetsbrudd begått utenfor norsk territorium? ä Utgangspunktet: Nei – territoriell suverenitet, men unntak: –Hvilke muligheter har myndighetene for å øve innflytelse? –Hvilke rettigheter er det snakk om?

11 Ole Kr. Fauchald04.07.201411 HHH III, spørsmål 2 n Tolkning av spørsmålet: snevert eller bredt? n Båten var utenfor norsk territorialfarvann n UNCLOS art. 33, tilstøtende soner ä ”the coastal State may exercise the control necessary to … prevent infringement of its … immigration … laws or regulations …” ä Veies opp mot retten til navigering –Sterkere rettigheter utenfor territorialfarvannet: art. 58 jf. art. 87 vs. art. 17-26 ä Er flyktningekonvensjonen relevant? –Ja, se særlig art. 31 og 32: Rett til å søke tilflukt selv om det er i strid med mottakerstatens lov, og forbud mot utvisning.

12 Ole Kr. Fauchald04.07.201412 HHH III, spørsmål 2 forts. n Momenter (”necessary to prevent …”): ä Hvor alvorlig var bordingen? (”grundig gjennomsøkning av skipet”) ä Hadde man noen begrunnet mistanke utover at skipet hadde nigeriansk flagg? Kan man gjennomføre rutinekontroller av denne typen? ä Var begrunnelsen, hindre flyktninger adgang til Norge, tilfredsstillende? ä Hvis myndighetene hadde funnet flyktningene, hva ville da ha vært mulige tiltak? ä To ukers forsinkelse er klart utenfor rammen av hva som er nødvendig.

13 Ole Kr. Fauchald04.07.201413 HHH III spørsmål 3 n Drøftelse under forutsetning av at det foreligger folkerettsbrudd i hht. spørsmål 2: ä Veiledning i ILC draft art. 31: ansvarlig for ”injury caused by the internationally wrongful act”. ä Spørsmål om det var påregnelig at folkerettsbruddet kunne få slike følger n Drøftelse under forutsetning om at det ikke forelå folkerettsbrudd i hht. spørsmål 2 ä Mulige rettsgrunnlag: Selvstendig plikt til å respektere menneskerettigheter, basert på at Norge overtar ansvar for det som skjer om bord på skipet når det er bordet ä Var manglende kunnskap ansvarsfritakende? ä Samme spørsmål om påregnelighet.

14 Ole Kr. Fauchald04.07.201414 Teorioppgaven n Presiseres til at det er opprettelse som er temaet n Rettslig grunnlag: Folkerettslig sedvanerett n Faktorer som er relevante ä Befolkning ä Territorium ä Kontroll og styring ä Uavhengighet n Hvilke er nødvendige forutsetninger? ä Det må være en viss oppfyllelse av alle faktorene ä Kan det identifiseres minimumskrav innen de enkelte faktorer? ä Faktorene er relative i forhold til hverandre. ä Forholdet mellom politikk og jus.

15 Ole Kr. Fauchald04.07.201415 Teorioppgaven forts. n Rettsvirkninger ä Inngå folkerettslige avtaler ä Kan bli medlem av mellomstatlige organisasjoner ä Bundet av folkerettslig sedvanerett ä Kan bli folkerettslig ansvarlig ä Vil nyte immunitet og privilegier som tilstås stater og deres representanter n Har muligheter til å bruke kompetanse, men ikke krav på at andre stater godtar det ä Rettslig: har mulighetene, politisk: opp til andre stater å godta at mulighetene blir brukt

16 Ole Kr. Fauchald04.07.201416 Kontrollspørsmål a) n Kan avgrenses mot rådgivende uttalelser n Må være tvist mellom stater (statuttene art. 34.1) n Statene må være parter til statuttene (FN charteret art. 93 n Statene må ha godtatt ICJs jurisdiksjon ä Den enkelte sak (statuttene art. 36.1) ä Generelle jurisdiksjonserklæringer (statuttene art. 36.2) ä I henhold til traktat (statuttene art. 36.1) n I tillegg (forventes ikke kunnskap om dette) ä Ulike formelle krav, særlig om at staten må ha en aktuell interesse i å få tvisten avgjort

17 Ole Kr. Fauchald04.07.201417 Kontrollspørsmål b) n Sektormonisme n Inkorporering n Transformasjon n Endring eller tilpasning av forvaltningspraksis, f.eks. ved utarbeidelse av retningslinjer n Kan gi noen eksempler, men bør ikke prioriteres i lys av tidsknapphet n (Konstatering av rettsharmoni og presumsjonsprinsippet faller strengt tatt utenfor, ettersom de ikke er ”fremgangsmåter for å gjennomføre”)


Laste ned ppt "Ole Kr. Fauchald04.07.20141 Generelt om oppgaven n Vanskelighetsgrad ä Høy, arbeidsmengde i overkant av det som forventes på eksamen ä HHH oppgaven: Typisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google