Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lars Oftedal, IT-direktør Allmøtet USIT 17. januar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lars Oftedal, IT-direktør Allmøtet USIT 17. januar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lars Oftedal, IT-direktør Allmøtet USIT 17. januar 2013

2 Dagsorden: Status USIT 3.0 IHR status Organisering og standardisering av IT ved UiO Eventuelt

3 Ansettelser av ledere - I Seksjonsledere ansatt før jul –IT-drift Grunndrift – Kjetil Otter Olsen Tjenernær drift – Knut Borge Klientnær drift – Anders Vinger –Virksomhetstjenester Adminstrativ It – Julie Barkenæs IT i utdanningen – Jon Lanested IT i forskning – Hans Eide Web – Helge Falkenberg-Arell – Utvikling av nasjonale systemer – Tina Lingjærde –Interne støttetjenester – Liv-Marit Davidsen

4 Ansettelse av ledere – II Gruppeledere innplassert –IT drift, grunndrift Basis systemdrift – Kjetil Kirkebø –IT drift, tjenernær drift Database – Alice Rossmann Applikasjonsdrift – Are Garnåsjordet –IT drift, klientnær drift Meldingstjenester – Bård Jakobsen USIT lokal IT – Fredrik Langfeldt

5 Ansettelse av ledere – III Gruppeledere –Virksomhetstjenester, IT i forskning Digital samlingsforvaltning – Jarle Ebeling –Virksomhetstjenester, web –Publiseringsløsninger – Even Halvorsen –Utvikling av nettsteder – Astrid Jenssen –Utvikling av webapplikasjoner – Dagfinn Bergsager –Sun –Databaser og datavarehus – Royne Kreutz –Integrasjon – Rikke Gåsholdt –Opptakssystemer – Asbjørn Thorsen –Webaplikasjoner – Hanne Vibekk –FS-støtte – Anne Kathrine Haugen

6 Ansettelse ledere – IV Intern konkurranse gruppeledere Søknadsfrist 8. januar Tilsettingsrådet 21. januar –Håper på alle innstillingene

7 Ansettelse ledere – V Underdirektører Utlysningstekster godkjent Søknadsfrist 11. februar

8 Lederutvikling Lederutviklingsprogram for alle ledere med personalansvar Starter februar 5 samlinger a to dager

9 Overgangsordninger Alle oppgaver må fortsatt gjøres Prosjekter og tjenestegrupper –Forsetter som før –Skal gjennomgås

10 USIT 3.0 saker jobbes med - I 1. linje og Houston VoIP, midlertidig organisasjonsmessig plassering av dem Plassering av BOT og SAPUiO personale Windows-kompetanse i alle deler av organisasjonen Organisering av sikkerhetsarbeidet Organisering av kommunikasjonsarbeidet Kursvirksomheten Plassering av kundeansvarlige

11 USIT 3.0 og saker det jobbes med - II Grupper, kompetanse og størrelser Organisering av Seksjon for interne støttetjenester Lederlønninger Disponeringen av lokaler Flytting av SPLO Ansvar i forhold til bemanning SUN, samhandling og rapportering Daglig ledere og rapportering

12 Videre jobbing med USIT 3.0 Roller Bruker- og kundeoppfølging «På tvers virksomhet» Fagansvar

13 Flyttinger mm Alle flyttet inn i ny organisasjon Alle fått nye stedkoder Feil? Sjekk personpresentasjonen –Mailinglister –Notes-grupper personal@usit.uio.no

14 Web sider Flytte innhold fra gammel til ny struktur Web-redaksjonen (Gyda) hjelper til Ansvar linjeledelsen Si fra hvis dere mangler noe

15 IHR status Ekstern finansiert virksomhet SA5 Web Digital eksamen Bilagslønn Studier

16 Bakgrunn – organisering og standardisering av IT ved UiO Prosjektet “Lokal-sentral” –Mars 2011 – Februar 2012 –Diskusjonsrapport IHR-plangruppe for administrativ IT –“Administrative IT-systemer” –“Organisering og standardisering av universitetets IT- virksomhet” – juni 2012 –Høring ved enhetene juni-september 2012 –Universitetsstyret 22. oktober 2012 IHR It tiltak

17 Universitetsstyrets vedtak (1) Organisering og standardisering av UiOs IT-virksomhet skal følge innstillingen fra plangruppen for administrative IT- tjenester. Følgende områder må imidlertid utredes nærmere: –Felles brukerstøttesenter –Normkravene til lokale IT-ledere og -tilsatte –Forholdet mellom USIT som tjenesteleverandør og USIT som premissleverandør For å sikre god kommunikasjon mellom lokal-IT og USIT må alle fakulteter etablere en organisering av sin IT-virksomhet som sikrer ett formalisert kontaktpunkt inn mot USIT. Personen som ivaretar bindeleddet mellom fakultetet og USIT må være oppdatert på fakultetets strategi og satsinger

18 Universitetsstyrets vedtak (2) Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter etablere en modell for prioritering og styring av IT-utviklingstiltak som ikke faller inn under kategorien administrativ IT Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter utarbeide forslag til: –Strategi for universitetets IT-virksomhet –Arkitektur og integrasjonsrammeverk –Tjenestekatalog Universitetsdirektøren skal i samarbeid med ledelsen ved fakulteter og institutter fremme forslag til Universitetsstyret om hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal organiseres ved UiO

19 Universitetsstyrets vedtak (3) Universitetsdirektøren gjennomfører tiltak for å bedre kommunikasjonen og legge til rette for bedre samhandling mellom USIT og den øvrige organisasjonen Universitetsdirektøren rapporterer til Universitets- styret om utviklingen i implementeringsarbeidet

20 Iverksetting av styrevedtaket (1) IT-direktøren ansvarlig for iverksettingen Første etappe: 15. mai 2013 Beslutninger: –Organisering og koordinering av fakultetets/enhetens IT- virksomhet Rollen som IT-koordinator/-leder på fakultetet/enheten USITs kontaktpunkt mot fakultetet/enheten –IT-ledernettverket Erfaringer hittil Mandat og sammensetning –IT-tilsatte på universitetet Kompetansekrav og stillingsbeskrivelse Kurs- og opplæringstilbud Faglige nettverk Mottakspunkt

21 Iverksetting av styrevedtaket (2) Beslutninger forts: –USITs rolle Styring og koordinering Samarbeids- og samhandlingsarenaer Kommunikasjon, informasjon, dokumentasjon, rapportering –Audiovisuelt utstyr i undervisningsrom og andre rom Overføring av ansvar fra Teknisk avdeling til IT-organisasjonen Ansvars- og oppgavedeling mellom sentralt og lokalt nivå Arbeidsgang –Medio februar: IT-ledernettverk, fellesmøte m/lokal IT –Ultimo februar: Direktørnettverket, ULG –Mars & april: Møter m/fakultetene –Medio mai: Beslutning

22 Iverksetting av styrevedtaket (3) Andre etappe: 15. oktober 2013 Beslutninger om: –Mottak, behandling og oppfølging av behov for nye tjenester og løsninger –Utrede forholdet mellom USITs rolle som tjenesteleverandør og som premissleverandør –Prosess og beslutningsmodell for styring av IT-utviklings- tiltak som ikke faller inn under kategorien administrativ IT –Prosess og modell for hvordan støtte til IT i undervisning og forskning skal organiseres ved universitetet

23 Iverksetting av styrevedtaket (4) Arbeidsgang –Ultimo februar: Mandat og oppnevning av arbeidsgrupper IT i undervisning og forskning Resten –Ultimo april: Anbefaling fra arbeidsgruppene –August-september: Møte m/fakultetene –Medio oktober: Beslutning

24 Iverksetting av styrevedtaket (1) Resten: –Strategi for universitetets IT-virksomhet –Nytt IT-reglement –Oppdatering av retningslinjene i IT-sikkerhetshåndboka. –Versjon 1.0 av IT-tjenestekatalog –Retningslinjer for arkitektur og integrasjonsrammeverk –Oversikter/retningslinjer for standardisering av tjenester og teknikk –Felles brukerstøttesenter –IT-direktørens ansvar som daglig leder av USIT og faglig leder av IT på universitetet Ikke lagt plan (foreløpig)

25 Gevinstestimering og måling av effekter Liten tradisjon ved UiO Jobber med et rammeverk Måleparametere: –Konkrete kostnadskutt –Forbedret kvalitet –Forbedret administrativ støtte til forsknings- og utdanningsrettet virksomhet –Beskrivelse av forbedrede arbeidsprosesser –Beskrivelse av forenklede beslutningsprosesser –Felles standarder og rutiner –Forbedret funksjon i og rundt systemene

26 IHR pekere IHR –http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt- handlingsrom/http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/prosjekter/internt- handlingsrom/ Iverksetting av IHR IT styrevedtak –https://www.usit.uio.no/om/it-dir/ihr/iverksetting/

27 Eventuelt


Laste ned ppt "Lars Oftedal, IT-direktør Allmøtet USIT 17. januar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google