Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT

2 #1: Vi skal ha årsplaner (I)  For USIT: Utarbeides av: IT-direktør Godkjennes av: [Universitetsdirektøren]  For underavdeling: Utarbeides av: Underdirektør Godkjennes av: IT-direktør  For seksjon: Utarbeides av: Seksjonssjef Godkjennes av: Underdirektør  Gruppe: Utarbeides av: Gruppeleder Godkjennes av: Seksjonssjef 11. desember 20132

3 #1: Vi skal ha årsplaner (II)  Gruppenes årsplaner er grunnstenen Seksjonens årsplan dersom det ikke utarbeides årsplaner på gruppenivå  Årsplan på seksjons-, underavdelings- og USIT-nivå: Felles mål for seksjonen, underavdelingen eller USIT Mål i årsplan på underliggende nivå som av en eller annen grunn ønskes løftet fram og synliggjøres i seksjonens, underavdelingens eller USITs årsplan —Målet planlegges der ansvaret ligger 11. desember 20133

4 #2: Årsplanene skal ha et hjem  http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/index.html http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/planer/2014/index.ht ml —https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/planer/2014/index.html –http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/fi/planer/2014/index.html 11. desember 20134

5 #3: IT-direktøren legger føringene  18. november 2013 -> 17. desember 2013 http://www.usit.uio.no/om/it-dir/planer/2014/om-arbeidet.html Etablere overordnet struktur (disposisjon) på årsplanen Sikre kopling til målene i Strategi 2020 og UiOs årsplan etc Vurdere videreføring av tiltak fra Årsplan for 2013-15 Prioriteringene fra IT-ledernettverket Innspillene fra sjefersamlingen 25.-26. november  Foreløpig utgave klar etter IT-direktørmøtet 17. desember 11. desember 20135

6 #3: Vi skal komme i mål med årsplanene  Primo januar Målrettet arbeid med årsplanene i grupper, seksjoner og underavdelinger Underavdelings- og seksjonsledelsene arbeider fram prioriteringene i årsplanene på de ulike nivåene  Ultimo januar Utkast til årsplan på gruppe- og seksjonsnivå: 20. januar Utkast til årsplan på underavdelingsnivå: 27. januar Behandles i seksjons- og underavdelingsledelsene  IT-direktørmøtet 11. februar vedtar årsplan for USIT Utkast foreligger til IT-direktørmøtet 4. februar 11. desember 20136

7 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (I) 11. desember 20137

8 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (II)  Enkelt, forståelig, brukbart  Vi hadde en mal bygd opp av: Plan: Samling av prioriterte mål for virksomheten Mål: Formulering av hva som ønskes oppnådd Tiltak: Oppgavene som må løses for å nå målet Milepæler: Leveransene som gjennomfører tiltaket 11. desember 20138 Hva vi kaller de ulike tingene er ikke så viktig, det viktigste er at vi etablerer et begrepsapparat som alle legger det samme i.

9 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (III)  Plan En strukturert samling av virksomhets prioriterte mål Gi en kopling av mål til ansvar, framdrift og ressurser  Mål En formulering av produktet, hva virksomheten ønsker å oppnå, uttrykker en framtidig tilstand, ‘ønske-setning’: —“Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge forskningsinfrastruktur og tjenester som fremmer universitetets forskningsvirksomhet.” Bruke kun ‘mål’, ikke resultatmål, effektmål, overmål, undermål etc 11. desember 20139

10 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (IV)  Tiltak Et mål består av ett eller flere tiltak som i sum virkeliggjør målet Et tiltak er en handling og formuleres som en verb-setning: —“Samle tilgangen til forskningsverktøy i en web-basert omgivelse” Andre begreper for det samme: Aktivitet, oppgave, handling  Milepæl Et tiltak består av en eller flere milepæler En milepæl er en leveranse med en frist og starter mer ‘når’: —“Når en Galaxy-instans for utvikling og test er på plass 30. mai 2013” Milepælen er atomet, tiltakene er molekylene som bygger målene 11. desember 201310

11 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (IV)  Milepæl Leveranse (“Når …”) Ansvarlig Deltakere Avhengighet Frist Ressurser Status 11. desember 201311  Tiltak Navn på tiltak Eier av tiltaket Nærmere beskrivelse Ferdigstillelse Ressurser  Ikke ferdig med spesifiseringen!

12 #5: Vi må kople ressurser til mål, tiltak etc  CT-kode Det må framgå hvilke CT-kode som skal benyttes for utført arbeid  Estimere ressursbehov  Legge ressursforbruk ut i tid  Ressurser fra andre Felles årsplantiltak Ressursavtaler 11. desember 201312

13 #6: Vi er en del av Universitetet i Oslo 1.Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner 2.Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder 3.Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer 4.Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene 5.Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 11. desember 201313


Laste ned ppt "IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google