Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Individuell kartlegging/Hjemmet som forutsetning for rehabilitering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Individuell kartlegging/Hjemmet som forutsetning for rehabilitering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Individuell kartlegging/Hjemmet som forutsetning for rehabilitering.
Kompetanseprogram i Geriatri Brit Arntzen. Geriatrisk sykepleier. Ambulant Rehabiliteringsteam. UNN Narvik June Rondestvedt. Spesialergoterapeut. Geriatrisk Team.

2 Borte bra, men hjemme best?

3 Astrid 83 år For 3 dager siden: Falt i hjemmet på natta
Hjemmetjenesten blir tilkalt av datteren Astrid er nå forvirret, har smerter og redusert allmenntilstand Oppfattes av datter som nå fullstendig hjelpetrengende Innlegges sykehus.

4 Familie/Sosialt: Tidligere jobbet som lektor.
Bor med sin ektemann (som også har redusert helsetilstand). 4 barn. Datter bor i nabohus med sin mann og 2 barn. De andre barna bor utenbys og er sjelden hjemme. Enebolig over to plan. Trapp opp til hovedplan, gelender på en side, trappeheis nylig installert. Romslige oppholdsrom. Soverom og bad er små/trange.

5 Tjenester/tiltak fra tidligere:
Astrid mottar hjemmesykepleie: Hjelp og støtte til personlig pleie, morgen og kveld. Kateteriseres x 2. Hjemmesykepleie administrerer medisinutdeling, multidose. Tar selv behovsmedisin. Hjelpemidler: trygghetsalarm, synshjelpemidler, høreapparater begge ører.

6 Funksjonsnivå: Går med rullator. Er lite i aktivitet i hjemmet. Har lav utholdenhet. Redusert fysisk funksjon. Er lite utenfor hjemmet, må ha ledsager/hjelp for å komme seg ut av huset. Flere tidsavgrensa treningsopphold/ tilbud i spesialisthelsetjeneste og i kommunen. Gir verbalt utrykk og ønske om trening og aktivitet, men lar seg lite presse og tar ikke selv initiativ. Redusert funksjon i skuldre/armer (smerter) Har nedsatt syn og hørsel.

7 Hva trenger vi å vite mer om?
Førfunksjon vs pasientens funksjonsnivå på nåværende tidspunkt etter innleggelse. Grundigere kartlegging av familie/nettverk- Finnes det andre ressurspersoner? Innhente informasjon om pasientens hjemkommune og tilbud som finnes i kommunen. Pasientens ønsker og målsetninger. Bolig. Vet at det er trapp m/trappeheis. Behov for videre kartlegging av pasientens hjem.

8 Hjemmebesøk- Hensikt? Pasientens reaksjon på og komme hjem. Hva er det første hun gjør osv? Pårørendes reaksjon/ opplevelse av situasjonen. Skape grunnlaget for samarbeid og kontakt mellom pas, pårørende og tjenesteyter. Kartlegging av funksjon. Observasjon av aktivitetsutførelse.

9 Mestringsstrategier. Hvordan mestrer pas de fysiske omgivelser (f.eks forflytning, aktivitetsdeltagelse). Kartlegging av de fysiske omgivelser. Behov for tilrettelegging/trening? Kartlegging av risikofaktorer i hjemmet.

10 Overordnet målsetning:
Trygghet i eget hjem Trygghet i prosess

11 Tiltak: Tilrettelegging Kompensering Trening/ ADL-trening
Trygghetsfremmende tiltak for pas og pårørende. Veiledning av pas og pårørende. Koordinering av pasientforløp og tjenester til kommunal koordinator er på plass. Lage plan for veien framover i samarbeid med kommune.

12 Observasjon av sikkerhet i hjemmet.
Statistikken viser at antall eldreulykker stiger, og hyppigst er ulykker som skyldes brann og fall. En økt satsing de siste årene på at eldre skal kunne bo hjemme i egen bolig lengst mulig, gjør at mange som bor hjemme er skrøpeligere enn tidligere. Dette kombinert med at antall eldre i befolkningen vil øke i årene framover gjør at antall eldreulykker vil forsette å stige.

13 Faremomenter Trafikkulykker Våpenulykker Brannulykker Fallulykker
Feil bruk av hjelpemidler Feil bruk av legemidler

14 Risikofaktorer for fall
Indre risikofaktorer: Kjønn (kvinne) Bor alene Tidligere fall 4 eller flere medikamenter, typer medikamenter (bivirkninger) Sykdommer og medisinske tilstander ↓ syn ↓ kognitiv funksjon ↓ BMI, underernæring, dehydrering ↓ gangfunksjon, muskelstyrke, balanse, utholdenhet Inaktivitet Problemer med ADL Depresjon, frykt for å falle Fotproblemer Husk sammenheng mellom redusert kognitiv funksjon og fallrisiko! Manglende planleggingsevne Redusert innsikt Vansker med å se konsekvenser Evne til å tilkalle hjelp Problemløsning

15 Ytre risikofaktorer: Fallfeller i hjemmet Fallfeller utendørs
Tepper, ledninger, terskler, dårlige lysforhold, uhensiktsmessige trapper osv. Fallfeller utendørs Vinterføre, ujevnheter i underlag, yttertrapp osv. Uhensiktsmessig skotøy og klær Uhensiktsmessige tekniske hjelpemidler og ganghjelpemidler Nytt ganghjelpemiddel etter sykehusinnleggelse?

16 Sjekkliste Under utprøving For kartlegging og dokumentasjon
Informasjon til pas, pårørende, kommunehelsetj. (tildelingskontoret) Igangsettig av tiltak på noen områder Eksempler Husk eksempler på hvilke tiltak vi gjør Hjelpemidler Fjerning av matter Tips/råd til pas/pårørende Justering av medisiner – ger pol Henvisning til fysio/ergoterapi i kommunen (trening, tilrettelegging) Stor undersøkelse fra Harstad (eldre >65år)  reduserte antall bruddskader med 26% hos hjemmeboende eldre gjennom observasjon av leilighet, informasjon om risikofaktorer, rådgivning og veiledning om høvelig skotøy ifht. bla. vær/føre (”stø-kampanje”).

17

18 Hjemmet som arena for rehabilitering.
Omgivelsenes betydning- Hva fremmer og hva hemmer aktivitet og deltagelse? ICF- Miljøfaktorer er med og bestemmer hvilke tiltak som skal prioriteres i rehabiliteringsforløpet. Mer relevant trening i hjemmet: Trening i og mestre akkurat DEN vasken, DEN komfyren og DET toalettet de skal bruke siden. GAP- Hvilket tiltak kan forminske gapet mellom omgivelsenes krav og pasientens forutsetninger?

19 Informasjonsskriv Tjenesten omfatter ikke stell av husdyr. Dersom du har husdyr, kan husdyrhold være et problem i forhold til ansattes allergi, hygiene og ansattes arbeidssituasjon. Det kan da være aktuelt å be om tiltak som motvirker dette, som for eksempel å holde husdyret i et annet rom. For å ivareta de ansattes sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven, må du være forberedt på at ansatte kan forlate dersom det erfares rusmiddelbruk, trusler eller vold. Politi varsles dersom det erfares lovbrudd, uten hinder av lovpålagt taushetsplikt. Vilkår for tjenesten: Det kan bli satt vilkår som må innfries før innvilget tilbud blir iverksatt. Dette kan for eksempel være at miljøvennlige rengjøringsmidler skaffes, at nødvendig rengjøringsutstyr innkjøpes, at rundvask bør utføres, at det må være noen som har ansvar for snørydding eller at det monteres hjelpemidler.


Laste ned ppt "Individuell kartlegging/Hjemmet som forutsetning for rehabilitering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google