Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ? Knut Engedal Ullevål universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ? Knut Engedal Ullevål universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ? Knut Engedal Ullevål universitetssykehus

2 ”After the seventy all is troublesome and worry” Richard Barton, The Anatomy of Melancholia, 1621

3 Sitat fra to tilfeldig valgte vitenskapelige artikler Depresjon er vanlig og ofte underdiagnostisert eller ikke adekvat behandlet tilstand blant de eldste eldre Depresjon I høy alder er ekstremt vanlig. På tross av gjentatte anstrengelser er depresjon underdiagnostisert i sykehus, sykehjem og allmennpraksis. Det er uforståelig at depresjon i høy alder er mindre behandlet enn i tidligere i livet

4 Prevalens av depresjon i høy alder 55 studier publisert mellom 1990-2001  Generelle befolkning19%  I sykehjem31% Rosenvinge and Rosenvinge, Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 914  Blant eldre med hjerneslag20-40%  Blant eldre med demens30-50%

5 Er depresjon adekvat behandlet i høy alder? Copeland et al., 1992 4 % på behandling Forsell, et al, 199110 % på adekvat behandling Brown et al, 200255 % på behandling Bergdahl et al, 200565 % på behandling (men mange fremdeles deprimert)

6 Risikofaktorer for depresjon hos eldre  Kvinne  Tap av familie, posisjon, etc..  Dårlig sosialt nettverk  Somatisk sykdom  hjernesykdommer spesielt  demens, hjerneslag og Parkinsons sykdom  Funksjonssvikt og avhengighet  Tap av mestringsevner

7 Depresjon hos eldre og somatisk sykdom DeprimertIkke deprimert Antall som. sykdommer 8 3 Mer enn 5 legemidler65% 36% CIMA studien - Luber et al. 1996

8 Depresjon og hjerneslag  Akutt fase25 %  Etter 3 mnd31 %tap av selvhjelp  Etter 12 mnd16 %tap av sosiale relasjoner  Etter 3 år29 %tap av sosiale relasjoner

9 Eller …….. er geriatrisk depresjon vaskulært betinget  DWML  Kognitiv svikt  Ofte unipolar  Oftere tendens til å bli kronisk Benazzi 2000 Alexopoulus et al 1992 Salloway et al 1996 Van Ojen et al. 1995

10

11 Diagnostisering  Nedtrykt  Nedsatt lyst eller interesse  Nedsatt energi eller økt trettbarhet  Nedsatt selvtillit eller selvfølelse  Selvbebreidelse eller skyldfølelse  Tanker om død eller selvmord  Tanke- og konsentrasjonsforstyrrelser  Agitasjon eller hemning  Søvnforstyrrelser  Appetitt eller vekt endring

12

13 Diagnostikk av depresjon hos eldre ung vs gammel Ung nedstemthet er hovedsymptom mindre somatiske klager kognitiv svikt sjeldent agitasjon mindre tilstede vrangforestillinger sjeldent selvmordstanker er hyppigere uttrykt, men selvmord sjeldnere Gammel uttrykk for nedstemthet mindre mens redusert glede er mer ofte somatiske klager kognitiv svikt hyppigere agitasjon er hyppigere vrangforestillinger er hyppigere selvmordstanker mindre uttrykt, men selvmord er hyppigere

14 Atypisk presentasjon  Agitert depresjon  Hypokondrisk depresjon  Maskert (somatisk) depresjon  Demenslignende depresjon  Vag depresjon  Genuin atypisk depresjon  Geriatrisk depresjon

15 Depresjon eller demens? 1883 A Mairet”De la demence melancholique” 1896 E KraepelinInvolutional melancholia 1952 J MaddenPseudodementia 1993 G AlexopoulusØkende kognitiv svikt hos AD pasienter med depresjon

16 Depresjon vs demens Depresjon og kognitiv svikt hos 74 åringer N= 34N=20 MMS 27MMS 18 Behandling med TCA HDS < 8 MMS 27MMS 26 34 mnd Demens 12% Demens 43% Alexopoulus, 1993

17 Diagnostikk av depresjon hos eldre Demens  kognitiv svikt først  stemnings labil  språkproblemer  visuospatiell svikt  kan glede seg Depresjon  redusert stemning først  kontinuerlig nedstemt  ingen språkproblemer  ingen visuospatiell svikt  kan ikke glede seg

18 Prognose ved depresjon hos eldre Frisk Frisk ettersyk død/demens tilbakefall < 2 år 44%16%23%17% > 2 år 27% 33% 14%26% Cole, and Bellavance 1997, - Metaanalyse av 21 studier, N= 1736 65år+

19 Kronifisering og tilbakefall Død av nær pårørende siste 6 mnd før u.s.OR 4.6 EnsomhetOR 12.8 Utilfreds med livetOR 14.65 Green et al 1994

20 Depresjon og dødelighet i høy alder Depresjon ikke depresjon Forsell et al, 1994 (S)(3 år)38%* Engedal, 1996 (N)(3 år)36%*22% Kørner, 1997 (D)(1 år)20% * 4% Yaffe et al, 2003 (US) (1.5 år)26%18% Bergdahl et al, 2005 (S)(1 år)23% 11% * Personer med samtidig kognitiv svikt hadde høyere dødelighet

21 Depresjon hos eldre selvmord og selvmordsatferd Risiko for selvmord hos eldre med depresjon:  Sen debut av depresjon  Alkoholmisbruk i kombinasjon  Lav 5 HIIA i spinalvæske  Håpløshet (også etter ”vellykket” behandling) Draper B, 1996

22 Prognose, konklusjon Det fins evidens for at depresjon har en dårligere prognose i høy alder sammenlignet med tidligere i livet: med mer tilbakefall, funksjonstap, kronifisering og tidlig død. Kognitiv svikt assosiert til depresjon er en spesiell ugunstig prognostisk faktor. Post 1972, Murphy 1983, Engedal 1996, Jorm 2001, Lanze et al 2001, Schulz et al 2002, Anstey and Luszcz 2002, Metha et al 2003, Bergdahl et al 2005

23 Pårørendebelastning Undersøkelser i primærhelsetjenesten Depresjon og/el. angst  Denihan, 199843% omsorgsgivere  Jones og Peters, 199224% omsorgsgivere  Livingston, 199218% omsorgsgivere Denihan et al Int J Ger Psychiatry 1998; 13: 691-94

24 Antidepressiver Depresjon uten demens (17 RCT) Det finnes bevis for at behandling med TCA, MAOI og SSRIs er effektive legemidler for behandling av depresjon. Det anbefales at behandlingstiden må være minst 6 uker. Cochrane review Depresjon og demens (6 RCT). Det finnes bare svakt bevis for at bruk av antidepressiver er effektiv ved depresjon hos personer med lett/moderat grad av demens Cochrane review

25 Legemiddelbehandling  Naturlig førstevalg er et SSRI i 4 uker. Dersom effekt fortsett behandlingen i 6 måneder  Dersom ingen effekt prøv et annet antidepressiva (NRI (Edronax), NaSSa (Remeron), SNRI (Efexor), Mianserin). Dersom effekt fortsett behandlingen i 6 måneder  Ved alvorlig depresjon (med suicidalitet) eller ”terapirestistent” depresjon bør pasienten henvises spesialisthelsetjenesten  ECT  Kombinasjonsbehandling av to antidepressiver  Tileggsbehandling med litium, thyronin, antipsykotika?

26 Psykoterapi ved depresjon i høy alder  Psykoterapi, spesielt CBT og IPT er effektivt hos gamle  RCT har vist at psykoterapi er like effektivt som antidepressiver  Kombinasjon av antidepressiver og psykoterapi er sannsynligvis den beste behandlingen for depresjon hos gamle NICE guidelines 2004: In the management of depression no distinction is made between early, middle and late-life depression

27 Konklusjon – depresjon hos gamle  Depresjon er hyppig forekommende sykdom hos eldre og gamle  Depresjon har en dårlig prognose dersom den ikke diagnostiseres og behandles  Det finnes god evidens for at behandling hjelper, både legemiddelbehandling og psykoterapi

28 Angst hos eldre og gamle

29 Prevalens av angst, 65år+ 13 gode populasjonsbaserte undersøkelser (Søk i MedLine, PsykLit, AgeLine)  Fobisk lidelse 0.6-11%  Generell angstlidelse 1.1-7.3%  Panikk lidelse < 1%  Tvangs lidelse < 1%  Post traumatisk stress lidelse< 1%  Angst ved somatisk sykdom12-50%  Angst ved demens20-71%

30 Angstsymptomer ved somatisk sykdom  Geriatriske pasienter43%  Eldresenter brukere 2% Kvaal, et al. Int J Geriatr Psychiatry 2001; 16: 980-6.  Akutt hjerneslag26% Fure et al. Int J Geriatr Psychiatry 2006; 4: 382-7.

31 Depressive symptomer ved angstlidelse eller angst ved depresjonslidelse?  70% av pasienter med GAD hadde depressive symptomer Manela et al. Int J Geriatr Psychiatry 1996; 11: 65-70.  91% av pasienter med GAD og 39% med fobi hadde depressive symptomer Lindesay, et al. Brit J Psychiatry 1989; 155: 317-29

32 Angst eller depresjon? 70 geriatriske pasienter ble ”screenet ” med STAI state (angstskala) og undersøkt av psykiater. 11 hadde en psykiatrisk diagnose. Depresjon eller blandet depresjon/angst lidelse8 Generell angst lidelse1 Personlighetsforstyrrelse1 Tilpasninslidelse1 Kvaal, et al. Int J Geriatr Psychiatry. 2005; 10: 629-34

33 Risikofaktorer for angst lidelse hos gamle Det finnes ingen systematiske undersøkelser

34 Prognostiske faktorer Det finnes ingen systematiske undersøkelser, men to undersøkelser peker på at det er høyere suicidalrisiko hos eldre med:  angst + depresjon  angst + somatisk sykdom

35 Behandling av angst hos unge og gamle  SSRIs er anbefalt og brukes ved GAD og angst som forekommer ved somatiske sykdommerand (Cohrane 2006), men det finnes ingen systematiske oversikter som beskriver effekt hos eldre og gamle  Benzodiazepiner brukes ofte. Cochrane uttaler seg ikke om effekt av denne typen legemidler, heller ikke hos unge  Psykoterapi brukes sjeldent. Cohrane uttaler seg ikke om effekt av psykoterapi ved angst

36

37 Systematisk oversikt over effekt av psykoterapi ved angst hos eldre 15 studier med 495 eldre (mest studier med kognitiv terapi). Alle studiene sammenlignet psykoterapi med kontroll betingelser Resultat: Psykoterapi var signifikant mer effektiv enn ingen behandling (effekt størrelse 0.55) Nordhus IH, Pallesen S. J Consult Clin Psychol, 2003; 71(4): 643-51

38 Konklusjon – angst hos gamle Våre kunnskaper om angst som en sykdom (lidelse) hos gamle er begrenset. Vi mangler informasjon om den ”sanne” forekomst, risikofaktorer, prognose og den beste behandling Angst er ofte en ”følgesvenn” til depresjon eller somatisk sykdom hos gamle


Laste ned ppt "Depresjon og angst – symptomer eller sykdom i høy alder ? Knut Engedal Ullevål universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google