Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn Inge Berg Nilssen, Norut Alta: Utfordringer i kommuneøkonomien – nye kostnadsnøkler i inntektssystemet Debattheftet Kommunesektoren.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn Inge Berg Nilssen, Norut Alta: Utfordringer i kommuneøkonomien – nye kostnadsnøkler i inntektssystemet Debattheftet Kommunesektoren."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn Inge Berg Nilssen, Norut Alta: Utfordringer i kommuneøkonomien – nye kostnadsnøkler i inntektssystemet Debattheftet Kommunesektoren ser muligheter!:  Nye kostnadsnøkler for utgiftsutjamning: Relevante utgiftsfaktorer som bidrar til å forklare ufrivillige kostnadsforskjeller må testes  Andre fordelingspolitiske hensyn bør ivaretas av andre deler av inntektssystemet Strategikonferansen 2010 KS Finnmark, Alta 9. februar 2010

2 Teknologi og samfunn Nye kostnadsnøkler: prosjektet Skolestruktur og inntektssystemet  Samarbeidsprosjekt Norut Alta og SINTEF Anvendt Økonomi  Oppdragsgiver KS Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark  Finansiert av kommunene i de fire fylkene, KRD Strategikonferansen 2010 KS Finnmark, Alta 9. februar 2010

3 Teknologi og samfunn Mål  Er de fordelingsnøkler som brukes i inntektsfordelingssystemet relevante gitt kommunenes ulike topografi/befolkningsstruktur?  Hovedfokus skolestruktur Metode  Beregner «normale driftskostnader»  Modell beregner skolestruktur med lavest totalkostnader – hvor totalkostnader er faste kostnader + kostnader per elev + skyss-kostnader Kort om prosjektet

4 Teknologi og samfunn NB! Alle resultater er å betrakte som foreløbige

5 Teknologi og samfunn Vår tilnærming: lokaliseringsmodell Produksjonsteoretisk  Todelt tjenesteytingstype: Undervisning levert felles til gruppe/klasse og undervisning levert til enkeltelever (rettighetsbasert) Mål  Ønsker å knytte kostnader til demografiske og geografiske forhold  Variasjoner i enkeltelevers behov er holdt utenfor analysene, variasjoner i spesialundervisning, morsmålsopplæring etc. er jevnet ut til «normalverdier»

6 Teknologi og samfunn Kostnader til skoledrift  Det er rimelig å sette «normale driftskostnader» som:  Faste kostnader per skole + kostnader per elev ved skolen  Konklusjon: Stordriftsfordeler  Flere elever fører til at de faste kostnadene deles på flere  Hovedproblem: Hvor mange skoler trenger man?  Hvilke kommuner må ha en desentralisert skolestruktur?

7 Teknologi og samfunn Normalkostnader årstrinn 1-4 Grunnlagsdata: Alle kommunale (og private) skoler i Norge, basis: kostnader på hovedtrinn

8 Teknologi og samfunn NOU 1997: 16 Tilskuddssystemet for private skoler

9 Teknologi og samfunn Begrensninger på reisetid, reisekostnader  Basert på veiledende norm for akseptabel total reisetid, dvs reisetid én vei under  45 minutter for årstrinn 1-4  60 minutter for årstrinn 5-7  75 minutter for årstrinn 8-10  I det vesentligste forutsettes buss som transportmiddel ved skyssbehov, ferge/båt der det er nødvendig  Gjennomsnittshastighet for fylkeskommunale bussruter (data SSB)  Nord-Trøndelag:27 km/t612,22 kr/km pr år  Nordland:30 km/t644,64 kr/km pr år  Troms:31 km/t574,63 kr/km pr år  Finnmark:27 km/t 570,00 kr/km pr år  (merknad Finnmark (17 km/t i SSB data, satt lik hastighet for N-T))

10 Teknologi og samfunn Modellen, utviklet av SINTEF anvendt økonomi  Minimerer totale kostnader  Totale kostnader er summen av  Faste kostnader pr skole (en fast sum)  Kostnader pr elev (gitt av antall elever og antall grupper)  Transportkostnader (kr/km pr elev)  Restriksjoner  Alle elever må få et skoletilbud  Maksimal transporttid for ulike alderskategorier  Maksimalt antall elever pr skole  Minimum en skole i hver kommune

11 Teknologi og samfunn Modellens prinsippielle oppbygging  Beregner kostnadsoptimal skolestruktur avhengig av bosettingsstruktur på grunnkretsnivå  Uavhengig av faktisk skolestruktur i kommunene  Uavhengig av faktisk kommunestruktur Hvilke kommuner må ha en desentralisert skolestruktur, gitt forutsetningene?

12 Teknologi og samfunn Modell: Kostnader pr elev

13 Teknologi og samfunn Modell: Antall skoler

14 Teknologi og samfunn Modell vs faktiske årsverk

15 Teknologi og samfunn Finnmark • Beregnede kostnader pr elev er 2,8 ganger høyere i den ”mest kostbare” kommunen enn i den ”minst kostbare” • Seks kommuner får beregnede kostnader over 2 ganger den ”minst kostbare” • Ingen kommuner har ”unormalt” lave kostnader • (Forbehold: Modifisering av kostnadsfunksjon)

16 Teknologi og samfunn Følsomhetsanalyse: Følsomhet for justerte forutsetninger: -Maksimal reisetid -Transportkostnader Foreløpige analyser: Stabil modell ved endrede reisetidsgrenser og transportkostnader (noe større følsomhet for reisetid for finnmarkskommuner enn i de andre tre fylkene) ReisetidTransportkostnader

17 Teknologi og samfunn Modellberegningene er stabile over tid (så lenge bosettingsmønsteret er det)

18 Teknologi og samfunn Vårt utgangspunkt: Dagens reisetidskriteria i IS gir dårlig samsvar med modellberegninger og faktisk skolestruktur Forslag til alternative kostnadsnøkler: 1.Skolestrukturkriterie basert direkte på modell 2.Forenklet og forståelig kriterie basert på modellberegnet antall skoler 3.Uansett behov for ny referansemodell for kostnadsnøkler skole

19 Teknologi og samfunn Kontaktinformasjon: ingen@norut.no Inge Berg Nilssen, Norut Alta, tlf 784 57103 / 41 64 41 06 ingen@norut.no

20 Teknologi og samfunn Bonusmateriale

21 Teknologi og samfunn Faktisk skolestruktur, landet • Kostra 2008: Driftsutgifter (kommuner) undervisning ca 40 mrd kr, herav 87 % lønn skolebygg ca 8 mrd kr, skyss marginalt • Store variasjoner i lønnsutgifter undervisning pr årsverk. Flere kommuner med desentralisert skolestruktur har lavere lønnsutgifter, men ikke når det korrigeres for arb.giveravgift • Sammenheng mellom høye driftsutgifter pr elev til skolebygg og skolestruktur

22 Teknologi og samfunn • Årsverk til ordinær undervisning (GSI) er en god indikator for faktisk skolestruktur • Ressursbruk til spesialundervisning er økende, store geografiske variasjoner (NOU 2005:18 – Borge-utvalget: Foreslått kriterie: barn med grunn- og hjelpestønad) • Undervisning av språklige minoriteter: I dag i hovedsak finansiert gjennom øremerkede tilskudd. Foreslått innlemmet i rammetilskuddet (st.prp 60 (2004- 05)), foreslått kriterie (NOU 2005:18): 1.generasjons innvandrere 6- 15 år utenom Skandinavia Tjenesteproduksjonen:

23 Teknologi og samfunn • Entydig sammenheng mellom kostnad pr. elev og skolestørrelse • Sammenheng mellom bosettingsmønster og kostnader pr elev • Er kostnadsulempene ”frivillige” eller ”ufrivillige” • Foreslår en videreføring av dagens reisetidskriteria,men også utvikling av et nytt strukturkriterium NOU 2005:18 – Borge-utvalget :

24 Teknologi og samfunn Årsverk til ordinær undervisning avhenger av av elevtall og gruppestørrelse Årstrinn 1-4 Årstrinn 5-7 Årstrinn 8-10

25 Teknologi og samfunn

26 Transportkostnader i modellen: Faktiske (marginale) kostnader. ● Å reise 45 minutter med buss 190 dager i året i en hastighet på 31 km/t tilsvarer en kostnad på ca 150 000 kroner i året... Modellen tar ikke hensyn til: ● TØI rapport 459/1999 ser på tidsverdier av reiser, de er satt til 26kr/persontime for reiser under 50 km med buss (andre reiser, dvs. ikke forretningsreiser eller reiser til/fra arbeid). Å reise 45 minutter med buss 190 dager i året tilsvarer da 2233 kroner i året (en reise til/fra jobb er priset ca 1,5 ganger så høyt) – burde slike kostnader vært inkludert også for barn? ● Normalt bruker man 1,1 time til reise uansett hvor i verden man bor (Andreas Schafer and David Victor: «The Past and Future of Global Mobility», Scientific American, October 1997, pp. 58-61). Er øvre grense for transport egentlig ca 30-35 minutter (hver vei), mens alt over fører til økte (sosiale) kostnader?


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn Inge Berg Nilssen, Norut Alta: Utfordringer i kommuneøkonomien – nye kostnadsnøkler i inntektssystemet Debattheftet Kommunesektoren."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google