Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om endringer i TJN 12.12.10 Informasjon om endringer i: Trafikkregler for Jernbaneverkets Nett gyldig fra 12.12.2010 Innledning: Redigering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om endringer i TJN 12.12.10 Informasjon om endringer i: Trafikkregler for Jernbaneverkets Nett gyldig fra 12.12.2010 Innledning: Redigering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om endringer i TJN 12.12.10 Informasjon om endringer i: Trafikkregler for Jernbaneverkets Nett gyldig fra 12.12.2010 Innledning: Redigering og rettelse av skrivefeil vil ikke bli kommentert i gjennomgangen – kun faglige endringer Bestemmelser for personale som skal betjene signalanlegg – tatt inn i kap. 12 Bilagene til kap. 8 er tatt ut

2 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon • Begrepet ”særlige forhold” brukes der det ikke er mulig å overlevere ruteordre skriftlig (kap. 2.2.1 pkt. 5) • Opplisting over forhold i 2.3.7 pkt. 6 på forskjellige driftsformer er fjernet, jf. kulepunkt over • Når det oppstår særlige forhold som innebærer at underretning ikke kan gis skriftlig som angitt i pkt. 5, gjelder følgende: –togleder skal notere underretningen på fastsatt skjema –fører kvitterer for mottak av underretningen ved å gjenta hele eller det vesentlige av underretningens innhold og oppgir sitt navn –togleder noterer førers navn på skjemaet –togleder tegner inn endringen på grafisk rute –skjemaet arkiveres som ruteordre • Ruteordrer fordeles kun til fører i tog. Fører er ansvarlig for viderefordeling av ruteordren til ombordansvarlig, i persontog fordeles ruteordren i to eksemplarer til fører (kap. 2.3.4 pkt. 2) • På strekning uten fjernstyring fordeles ruteordre om kjøring/innstilling av andre tog også til fører som berøres av dette, innen en time (kap. 2.3.4 pkt. 2) □

3 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon • Forenklet rute for arbeidstog (kap 2.3.7 pkt 4d) • Klargjøring av begrepene ordre, tillatelse, underretning og melding (kap 2.4.1 pkt 3) • Funksjonelt nummer på skift/arbeidstog inne på stasjoner (kap 2.5.5 pkt 5) □

4 Klargjøring av begreper: • Eksempel på bruken av de forskjellige begrepene: • ”Ordre” brukes kun i forbindelse med kryssingsordre og forbikjøringsordre. • ”Tillatelse” brukes om de tilfellene en fører, skifteleder eller hovedsikkerhetsvakt må ha aksept fra togleder eller togekspeditør for at en aktivitet kan settes i gang, som for eksempel tillatelse til å skifte, tillatelse til å sette i gang arbeid i spor eller tillatelse til å kjøre forbi et hovedsignal som ikke kan vise kjørsignal. • ”Underretning” brukes om beskjeder om endrede forhold eller opplysninger som det er viktig at blir korrekt oppfattet.

5 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Skifting • Ordlyder ved oppstart og avslutning av skifting er fjernet • Omlegging av sporveksler og sporsperrer er beskrevet (kap. 3.1.13-14) • Parkering av tog i togspor (kap. 3.3.10) □

6 Å legge om en veksel… • Ved omlegging av sporveksel skal loddet legges rolig over, og deretter trykkes ned slik at tungen slutter godt inntil stokkskinnen i den nye stilling. Om nødvendig kan man løfte loddet litt og dunke det forsiktig ned. Dette må gjøres særlig forsiktig ved sporveksler som har sporvekselsignaler. • Lar sporvekselen seg ikke legge om, skal man undersøke grunnen til det.

7 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Kjøring av tog Uniformering av funksjoner i sikkerhetstjeneste (6.1.5) • Togekspeditør – rødt tjenestetegn • Fører – hvitt tjenestetegn • Ombordansvarlig – blått tjenestetegn □

8 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Uregelmessigheter og feil • Dersom tog får uforutsett stopp på linjen skal fører alltid kontakte togleder. Dersom toget har stoppet på grunn av en ulykke, uhell eller en annen uønsket hendelse, skal fører alltid kontakte togleder før toget igjen settes i bevegelse (kap. 7.1.1 pkt. 8) • Varsling til togleder eller togekspeditør om feil eller mulige feil ved infrastruktur (kap. 7.1.2 pkt. 2 ) □

9 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Uregelmessigheter og feil Arbeid på rullende materiell i sporet (kap 7.1.7) 1. Når arbeid på det rullende materiellet utføres i sporet, skal personen som ….. 2. Før arbeidet påbegynnes skal vedkommende innhente tillatelse fra togleder på fjernstyrt stasjon og fra togekspeditør/driftsoperatør på betjent stasjon/skifteområde. 3. Togleder/togekspeditør/driftsoperatør skal sperre det sporet som det arbeides i og eventuelt nabospor. Hvis nabospor ikke er sperret skal togleder/togekspeditør/ driftsoperatør underrette tog/skift om forholdet dersom det skal kjøres i nabospor. 4. Ved arbeid under eller mellom vogner skal: a. vognen(e) være avbremset eller faststengt på annen betryggende måte b. sporveksel(er) for spor hvor arbeid foregår, ligge i stilling for kjøring i nabospor c. vedkommende sporveksel(er) som ikke er sentralstilt eller kontrollåst, låses (med klave og hengelås), og nøkkel oppbevares av vedkommende som skal utføre arbeidet d. evt. skifteleder(e)/skiftekoordinator og fører(e) underrettes om arbeidet 5. Når arbeidet foregår på driftsbanegård eller i hensettingsspor gjelder bestemmelsene i pkt. 4 a og b. □

10 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Uregelmessigheter og feil • Det kan kun gis tillatelse til å kjøre forbi ett hovedsignal om gangen (kap. 7.2.2 pkt. 6 og 7.2.3 pkt. 5) • Tatt inn tekst om at driftsoperatør kan gi tillatelse til å kjøre forbi dvergsignal (kap. 7.2.11) • Tatt inn tillatelse til å kjøre forbi utkjør/indre hovedsignal når fører ikke kan se identifikasjonsskilt på signalet (kap 7.2.13) □

11 Oppkjørt sporveksel • Oppkjørt sporveksel • Kjøres en sporveksel opp skal dette straks meldes til togleder/togekspeditør. Oppkjøring eller mistanke om oppkjøring av sporveksel, skal straks meldes av togekspeditør eller togleder til banemeldingssentralen. Skriftlig rapport sendes banesjefen. • Dersom deler av toget står over sporvekselen skal fører kontrollere vekselens tilstand. Togleder/togekspeditør samtykker eventuelt i at toget kan kjøre videre eller bakke tilbake. • Oppkjørt sporveksel skal alltid undersøkes av personale fra signal og linjen. Det skal ikke sikres togveier/skifteveier over oppkjørt sporveksel. • Eventuell nødvendig kjøring over sporvekselen skal foregå på muntlig eller skriftlig tillatelse. • På bestemte strekninger kan en oppkjørt sporveksel ikke passeres før den er kontrollert av ansvarlig vedlikeholdsenhet. Dette er beskrevet i Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett.

12 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Uregelmessigheter og feil • Oppkjørt sporveksel skal alltid undersøkes av personale fra signal og linjen. Det skal ikke sikres togveier/skifteveier over oppkjørt sporveksel. (kap. 7.3.5) • På enkelte tospors stasjoner med mulighet for samtidig innkjøring kreves det automatisk hastighetsovervåkning for å kunne kjøre to tog inn samtidig. Dette beskrives i ”Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett”. (kap. 7.4.3) □

13 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Uregelmessigheter og feil • Tillatelse til videre kjøring etter balisefeil BF2 eller BF3 i forbindelse med hovedsignal (hovedindikator i ATC-panelet viser ”FEL”). (S-sirk. 38/09) • Følgende gjelder etter balisefeil BF2 eller BF3 i forbindelse med hovedsignal (hovedindikator i ATC-panelet viser ”FEL”): Toget stoppes umiddelbart. • Fører kontakter umiddelbart togleder/togekspeditør, oppgir togets nummer (siffer for siffer), hvor toget har stoppet og informerer om at ATC har gitt balisefeil BF2 eller BF3 i forbindelse med hovedsignal (hovedindikator i ATC-panelet viser ”FEL”). • Togleder/togekspeditør forsikrer seg, ved hjelp av togradio og fjernstyringssystemets eller stillerapparatets indikeringer, om at førers angitte posisjon er korrekt. • Før videre kjøring gjenopptas, skal fører avklare med togleder/togekspeditør at toget ikke har kjørt forbi et hovedsignal som ikke viste kjørsignal, samt at det ikke er noen andre forhold som er til hinder for at toget kan kjøre videre. • Endret: Hvis det viser seg at toget har kjørt forbi et hovedsignal som viste kjørsignal og fått balisefeil BF2 eller BF3, og det ikke er noe til hinder for videre kjøring, gir togleder/ togekspeditør tillatelse (uten bruk av fastsatt ordlyd) til at toget kan kjøres videre. (kap 7.5.8) □

14 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Kapittel 8 Arbeid i spor 8.1.1 pkt 5 Mindre arbeider som ikke kan planlegges og arbeider som ikke påvirker sporet eller sporets stabilitet kan foretas uten ruteordre for arbeidet. Betingelsen er at sporet umiddelbart kan meldes klart. Togleder eller togekspeditør kan tillate dette dersom trafikksituasjonen tilsier det. Dersom det allerede foregår planlagt arbeid i sporet/på strekningen skal togleder/togekspeditør henvise forespørselen til vedkommende hovedsikkerhetsvakt. (8.1.1 pkt 5) □

15 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: 8.1.2  Dersom det er satt opp markeringsgjerde/sperrebånd eller tilsvarende, er øvre grense for fastsettelse av hastighet 130 km/h. • Dersom det ikke er satt opp noe gjerde/sperrebånd mot tog på nabospor er øvre grense for fastsettelse av hastighet 40 km/h. • Dersom det ikke er mulig å sette opp fysisk barriere, markeringsgjerde eller sperrebånd skal dette framgå av bestillingen på arbeidet og endringene skal beskrives i ruteordren. • Ved mindre arbeider uten ruteordre, skal hovedsikkerhetsvakt informere togleder dersom det ikke er mulig å etablere en fysisk barriere eller sette opp markeringsgjerde/sperrebånd, slik at togleder kan få underrettet tog i nabospor om hastighetsnedsettelsen. • Dersom man i unntakstilfelle vil praktisere andre betingelser for hastighet i nabospor kreves det at det er utført en risikovurdering som viser at risikoen ikke øker i forhold til ovennevnte hastighetsbetingelser. Endringene må framkomme i ruteordren for arbeidet og det skal henvises til vedkommende risikovurdering i ruteordren.

16 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Arbeid i spor 8.1.3 Arbeid på eller ved kontaktledningsanlegg • Togleder/togekspeditør skal sperre hele den frakoblede strekningen. • På dobbeltsporet strekning og/eller stasjoner hvor det ikke er samsvar mellom hovedsignal og seksjonsdele, skal nærmest tilliggende blokkstrekning/spor også sperres. Det skal framgå i ruteordren for arbeidet hvilke(n) strekning(er)/spor som må sperres.(8.1.3 pkt. 2) Z - Seksjonsdele Disp. for arbeid m/frakopling Z

17 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Arbeid i spor 8.1.7 pkt 7 • På store stasjoner som kan deles opp i flere forhåndsdefinerte områder/sporgrupper kan det være en hovedsikkerhetsvakt for hvert enkelt område/sporgruppe. (8.1.7 pkt 7) • Dette må beskrives i ”Strekningsbeskrivelse for Jernbaneverkets nett”

18 Arbeid i spor Sperring av strekning uten fjernstyring (8.2.4) Arbeidssted 1, med Hoved - sikkerhetvakt Arbeidssted 2 med Lokal - sikkerhetsvakt Txp A- stasjon Txp B- stasjon 1) HS anmoder txp A om å starte opp disp. ihht ruteordre 2) Txp A setter opp signal 1A/1B (”stopp”) og tar kontakt med txp B som også setter opp signal 1A/1B (”stopp). Deretter sperres strekningen mellom A og B. Dette noteres i togmeldingsboken både på A og B stasjon. 3) Txp B ringer til HS, bekrefter at strekningen er sperret og gir tillatelse til å starte opp disponeringen fram til angitt klokkeslett 4) HS gir tillatelse til lokal sikkerhetsvakt om at disponering kan iverksettes, noteres i logg □

19 Arbeid i spor Opphevelse av sperring på strekning uten fjernstyring (8.2.7 pkt. 8) 4) Txp på A – st. ringer til HSV og får bekreftet at arbeidet er avsluttet og at strekningen er klar for tog. 3) Txp B st. ringer txp på A st. og meddeler at arbeidet mellom B st. og A st. er avsluttet. 2) HSV ringer til Txp på B st. og varsler om at arbeidene er avsluttet og at strekningen er klar for tog. 1) Lokal sikkerhetsvakt underretter HSV om at arbeidet er avsluttet på sitt område. HSV noterer i logg. B-st A-st 5) Togekspeditørene opphever så sperringen med togmelding på togradio. Dette noteres i togmeldingsboken både på A og B stasjon og sikringstiltak fjernes. □ Txp B st. Txp A st. HSV

20 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Arbeid i spor Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog (8.3.1) Aas- stasjon Li - stasjon Arbeidstog 57101 Det opprettes rute for arbeidstoget og strekningen frigis for kjøringen, etter at toget har kjørt ut, sperres strekningen Ved disponering inne på en stasjon skal det foreligge ruteordre og arbeidstoget identifiseres ved bruk av dedikert nummer Fører skal melde fra til togleder (kommer fra str. m/fjs) og txp (kommer fra str. u/fjs) om at disponeringen er avsluttet.

21 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Anleggsområde- jernbane – Ruteordre •Det skal angis hvilken strekning som skal defineres som anleggsområde- jernbane og det skal angis om anleggsområdet blir avgrenset med skilt (skiltene angis i ruteordren) eller ved at det opprettes en sikkerhetssone. Sikkerhetssonen skal angis i ruteordren for arbeidet som strekningen mellom innkjørhovedsignal/enkelt innkjørsignal og utkjørhovedsignal/ytterste sporveksel (Kap. 8.4.1 pkt. 2b) •Nøyaktig tidsrom. Tidsrommet skal angis som: i tiden mellom togene, mellom bestemte tog ved behov og/eller tidspunkt for oppstart og avslutning. (Kap. 8.4.1 pkt. 2c) Anleggs område- jernbane A 444 MAG ELLER

22 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Kap 8.4.3 b. Avgrensningen av anleggsområdet skal som hovedregel skiltes med skilt med påskriften ”Anleggsområde- jernbane” jf. 8.4.3.1 –Unntak: På enkeltsporet strekning kan skilting unnlates når grensen for anleggsområdet blir lagt ved et innkjørhovedsignal/enkelt innkjørssignal (stasjonsgrense) der det anses å være uhensiktsmessig å skilte på grunn av lange blokkstrekninger og/eller korte disponeringstider. I disse tilfeller skal det skal være opprettet en ”sikkerhetssone” som definert i kap. 1.2.11 pkt. m. Sikkerhetssonen skal være angitt i ruteordren for arbeidet.

23 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Anleggsområde- jernbane – Avgrensning ved hovedsignal (8.4.3) Mo – st. Li – st. Ås – st. Blå strek viser anleggsområdet BB A B A Hvis grensen for anleggsområdet legges ved innkjørhovedsignal A på Mo st. kan det opprettes en sikkerhetssone mellom innkjørhovedsignal A og utkjørhovedsignalene M og O på Mo st hvis det er uhensiktsmessig å bruke skilt Avgrensning i forhold til kontaktledningsanlegget: Dersom kontaktledningsanlegget må frakoples, skal seksjonsskillet ligge innenfor grensen for anleggsområdet Gul strek viser sikkerhetssonen

24 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Anleggsområde- jernbane – Avgrensning ved hovedsignal (8.4.3) Mo st. Li st. Ås st. Blå strek viser anleggsområdet B BB N L M 2382 Togleder ev. togekspeditør kan tillate et tog å kjøre fra Mo stasjon og mot Li stasjon. Grensen på Li st. må skiltes, på Ås st. kan det etableres en ”sikkerhetssone” B Gul strek viser sikkerhetssonen

25 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Anleggsområde- jernbane – Avgrensning ved sporveksel/dvergsignal (Kap. 8.4.3.2) Hovin st. Støren st. Soknedal st. Blå strek viser anleggsområdet Orange strek viser fastlagt togvei Grønn strek viser mulig togvei BB Anleggs område C Rørosbanen Dovrebanen Grensen skal skiltes hvis den legges inn på en stasjon. Ved andre former for avgrensning må det utføres en egen risikovurdering.

26 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Anleggsområde- jernbane – Avgrensning ved enkelt innkjørssignal (8.4.3) Grensen for anleggsområdet legges ved enkelt innkjørsignal B på Li st. fordi det er krav om at hele stasjonen må inngå i anleggsområdet når stasjonen ikke har hovedsignaler, men enkelt innkjørssignal. Grensen må skiltes. Li st. Mo st. B A B Ås st.

27 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Anleggsområde- jernbane – Kjøring inn på, inne på og ut fra • Flere skinnegående arbeidsmaskiner kan kjøres samlet inn/ut fra et anleggsområde – jernbane. Tognr for først inn/utkjørende arbeidsmaskin benyttes • Automatisk hastighetsovervåking skal være innkoblet ved kjøring inn på, ut fra og ved forflytning inne på et anleggsområde- jernbane (Kap. 8.4.4 pkt. g.) • Ved heving av anleggsområde-jernbane for passering av tog på fjernstyrt strekning, kan den/de skinnegående arbeidsmaskin/tog stå i togspor på en annen stasjon en den som er angitt som oppstart/avslutningsstasjon i ruteordren (Kap. 8.4.4 pkt. 4 n.) • Fører skal melde fra til togleder (når kjøringen avsluttes på en grensestasjon og kommer fra str. m/fjs) eller txp (på betjent stasjon fra str. u/fjs) om at kjøringen er avsluttet (Kap. 8.4.4 pkt. 4 l. og m) □

28 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Signaler: På stasjoner med enkelt innkjørsignal/enkelt sikringsanlegg der signalet ikke automatisk går i stopp, skal det alltid utveksles kontrollsignal (A - signal) før det utveksles ankomstmelding for toget på togradio. (9.9 nytt pkt.3)

29 Trafikkregler for Jernbaneverkets nett endringer i rev. 2 fra 12.12.10: Endringer i bilag til kapittel 5 • Hendelseslogg (bilag 5.10) • Føring av togmeldingsbok (bilag 5.20) –Ikke annullere avgangsmelding så lenge toget er på blokkstrekningen –Hjelpelokomotiv –Hjelpetog Øvrige endringer • ”Bestemmelser for personale som skal betjene signalanlegg” er tatt inn i kap. 12 (”gamle” JD 348) • Bilagene til kapittel 8 er fjernet, det var for det meste skjemaer og instrukser, disse ligger på Banenettet under styringssystemet 


Laste ned ppt "Informasjon om endringer i TJN 12.12.10 Informasjon om endringer i: Trafikkregler for Jernbaneverkets Nett gyldig fra 12.12.2010 Innledning: Redigering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google