Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital eksamen i lærerutdanning –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital eksamen i lærerutdanning –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital eksamen i lærerutdanning –
Et samspill mellom nye vurderingspraksiser, oppgavetyper og teknologi Kirsti Engelien ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

2 Hvordan designe undervisning og læring der teknologi inngår som et fleksibelt og læringsstøttende element? Våre studenter er framtidens lærere: I skolen vil de møte de samme utfordringene som lærerutdanningen står overfor: Hvordan designe undervisning og læring der IKT inngår som et fleksibelt og læringsstøttende element?

3 Lærerutdanninger har derfor en dobbel utfordring:
Vi skal skape gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i lærerutdanningen og vi skal sette studenten i stand til gjøre det samme i møte med elever.

4 ProTed «Skal tjene som et strukturerende rom for systematiske eksperimenter med samlede lærerutdanningsprogrammer…» NOKUT

5 Ny teknologi Nye praksiser Eksisterende

6

7

8 Dagens studenter? Høyere utdanning i dag?
«Nå vs. framtiden» Jon Mikkel Haugen, Tromsø leder av faglig komite for teknologifagene, NSO

9 Høyere utdanningen i framtiden?

10 Eksamen i lærerutdanningen
Fagdidaktikk Pedagogikk Fagdidaktikk Pedagogikk Teori Praksis Praksis Praksis Før innføring av Pluto - prosjektet år 2000 Etter innføringen av Plutoprosjektet år 2000

11 Forskriften Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn 8 – 13 som er integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fagstudier og praksis. Innlegget fra Wenche – forskningsbasert – hva innebærer det? Skal det være i fag eller fagdidaktikk Skal samspillet ha som mål en evne til kritisk å vurdere egen kunnskap Skal fou være en ramme for studentene, en karrierevei? Institusjonene er forpliktet på å levere – både overfor studentene, avtakerfeltet + elevene! Rektor UiT – oppfordret til debatt om lektorutdanningen -

12

13 + GREP BEGREP Teoretisk kunnskap Praktisk kunnskap
Mange ulike kunnskapsområder Undervisningspraksis Profesjonelle lærere trekker på både teoretisk og praktisk kunnskap i sin undervisningspraksis GREP Profesjonskunnskap, profesjonsutøvelse og profesjonsutvikling. + BEGREP

14 Kontekst - nytt studiedesign:
Hvert emne: Har felles læringsutbyttebeskrivelser som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis Har eksamensoppgaver som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis Er delt i 2 overordnede tema som bringer kunnskapsområdene sammen: Emne 1 Emne 2 Undervisning og læring Klasse- og undervisningsledelse Vurdering Differensiering

15 Læringsutbytte Læreres profesjonelle kompetanse: Hva de vet og hva de er i stand til å gjøre? Det overordnede målet med de nye eksamensformene er derfor å skape muligheter for studentene til å demonstrere sin profesjonelle kompetanse, ikke å reprodusere læreboken “Kontroll” av studenters reproduksjon er ikke derfor lengre et tema

16 Hvis du forandrer et aspekt…..
Læringsutbytte Undervisning Vurdering

17 Oppbygning av eksamen i lærerutdanningen ved ILS etter 2010
Fagdidaktikk Pedagogikk Praksis

18 IKT-støttet eksamen Emne 1 Emne 2
Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk 1 Digital hjemmeeksamen (4t/6 t.) i pedagogikk og fagdidaktikk 2 Praksis FoU-arbeid i pedagogikk og fagdidaktikk 2 Hjemmeeksamen (48 t) i pedagogikk og fagdidaktikk 1

19 Lærerutdanningen ved ILS – UV Integrert eksamen: fagdidaktikk og pedagogikk
Praktisk-pedagogisk utdanning heltid stp Semesteroppgave + digital hjemmeeksamen 6 timer FoU-oppgave + 48-timers hjemmeeksamen Praksis Praktisk-pedagogisk utdanning deltid stp Semesteroppgave + digital hjemmeeksamen 4 timer PPU Teach First stp Obligatorisk gruppemuntlig Digital eksamen på campus 6 timer Hjemmeeksamen Lektorprogrammet (6. og 7.sem.) stp

20 Digital skoleeksamen (6.t)
Pilot V12/V13 med Teach First 17 studenter 3-delt: flervalgsoppgave drøfte en oppgitt problemstilling analysere et videocase alle hjelpemidler tillatt Gjennomføres på datarom på Blindern

21 Gjennomføring av eksamen
Vanlig skoleeksamen Pilot Teach First

22 Gjennomføring av eksamen
Vanlig skoleeksamen Pilot Teach First ”Brukte notater fra studielitteraturen samlet i en digital mappe, for å finne raskere frem til relevant litteratur.” ”Vi snakket litt om videocasen og delte observasjoner. Snakket litt om ulike didaktiske og pedagogiske elementer vi mente var sentrale å trekke inn.”

23 Digital hjemmeeksamen (4t./6t.)
Gjennomført V13, 108 studenter (LeP) Gjennomført H13, 153 studenter (PPU) Integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 1 Oppgave: Analysere et videocase fra praksis Alle hjelpemidler tillatt Itslearning Erstatter skriftlig eksamen på campus

24 Informasjon i eksamensmodulen ved pålogging på ITL:

25 Informasjon om eksamen
Skriftlig digital hjemmeeksamen varer i 6 timer og består av to deler. Det anbefales at du bruker ca. 2 timer på den første delen og ca. 4 timer på den andre. I begge deler av digital hjemmeeksamen skal du vise kompetanse i både pedagogikk og fagdidaktikk, men du kan også trekke inn relevante praksiserfaringer. Du skal henvise til faglitteratur fortløpende i teksten, men du trenger ikke å lage en litteraturliste.

26 Eksamensoppgave del 1 I del 1 av digital hjemmeeksamen vil du få utdelt en tekst som du skal drøfte i lys av pedagogikk og ditt fagdidaktiske fag 2. Teksten kan f.eks. være fra en lærebok i faget eller fra offentlige dokumenter som en lærer må ha et reflektert forhold til. Selve oppgaveformuleringen vil bli publisert på eksamensdagen. Svaret på denne eksamensdelen skal være på 800–1200 ord.

27 Eksamensoppgave del 2 Eksamensdel 2 av digital hjemmeeksamen innledes med at du observerer en videocase. Casen viser en typisk situasjon fra skolen. Observasjonene du gjør, skal danne utgangspunktet for en drøfting i ditt eget fagdidaktiske fag 2.

28 Informasjon om tekniske krav
For å kunne avlegge den digitale hjemmeeksamen, må du i god tid før eksamen kontrollere at du får sett testvideoene og hørt lyden på egen datamaskinen, samt sjekke kvaliteten på internettforbindelsen du vil bruke ved eksamen. For å gjennomføre en problemfri digital hjemmeeksamen, trenger du en båndbredde der nedlastingshastigheten er på minst 3 Mbit/s, og den siste versjonen av Adobe Flash. Denne kan lastes ned fra For å gjennomføre digital hjemmeeksamen må du enten bruke PC med Windows XP, Vista Win 7 og 8, Ubuntu Linux eller Mac med OXS eller nyere. Maskinene må være oppdater med relevant maskin- og programvare. Studenten er selv ansvarlig for at den maskinen en velger å bruke til eksamen er i en slik forfatning at den er egnet for bruk til dette formålet. Eksamen kan ikke leveres på nettbrett, mobil eller lignende.

29 Oppgaveformulering: «Oppgaven innledes med en observasjonsdel, der du på bakgrunn av relevant teori gjør rede for sentrale observasjoner i casen. Formuler deretter en problemstilling som kan belyse hvordan du som lærer kan arbeide med ett av temaene du har observert i casen, i ditt fagdidaktiske fag 2. Drøft problemstillingen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori. Du kan også trekke inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for egen argumentasjon.» Casen blir gjort tilgjengelig på eksamensdagen. Omfanget på besvarelsen velger du selv.

30

31 Reproduksjon vs Anvende kunnskap
Vi ønsker at studentene skal: vise evner og ferdigheter i å sette seg inn i relevante situasjoner for profesjonen gjennom systematisk observasjon identifisere aktuelle tema i casen ut fra studielitteraturen og egne praksiserfaringer problematisere – skape innholdet i sin egen eksamensbesvarelse med de krav som er satt for besvarelsen drøfte det valgt temaet ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori i lys av innholdet i casen med vekt på eget fag utnytte studielitteraturen i pedagogikk og fagdidaktikk i løpende tekst vise evne til refleksjon ut fra gitte utfordringer

32 Vurderingskriterier A Fremragende
Karakter/ UiO-beskrivelse Observasjon, tolkning og problemformulering Vurderingsevne og selvstendighet Språk, struktur og formalia* A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde med svært god kjennskap til og forståelse av fagfeltene. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er svart relevant for diskusjonene. Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til studielitteratur. Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og praksiseksempler brukes med en tydelig kritisk distanse. Språket er presist og selvstendig med et minimum av parafraser. Teksten er godt strukturert. Formalia er oppfylt.

33 Hva sier studentene? 88 % svarer at videoen i stor grad opplevdes som relevant 72 % svarer at de velger å sitte alene, men de opplever det som trygt å kunne kontakte andre: «Først og fremst moralsk støtte, men også det å kunne diskutere oppgavene og ulike temaer var veldig nyttig - hjelpe hverandre med å bruke ting fra pensum.»

34 Samarbeid De som velger å sitte sammen, velger ofte forskjellige problemstillinger. Selv der problemstillingene ligner, blir besvarelsene ofte svært forskjellige. Forrige gang digital hjemmeeksamen ble gjennomført våren 2013, fordelte studentene seg på hele karakterskalaen fra A til F.

35 Noen studentutsagn: Jeg satt alene. Liker best å jobbe alene
Dårlig på data. Ble stressa Vi hadde felles brainstorm. Hva var mest relevant? Alle hadde lest alt. Men avklarte; «hvem søren hadde sagt det?» Fint å sitte sammen. Vanskelig å komme i gang. Hva er viktig? Vi satt sammen, men ingen av oss valgte lik problemstilling

36 Neste milepæl: V14: eksamen.uio.no remote desktop-løsning
Sikkerhetskopierer hvert 3 min. Konverterer besvarelsen til en pdf ved levering Studenten får automatisk opp en kvittering for levert besvarelse Gjennomføres med ca. 330 studenter Oppgavetekst og vurderingskriterier er allerede tilgjengelig

37 Læring for framtiden… - The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Professor Chris Dede, Harvard - No society educates its young to live in a different society. Professor David R. Olson, U of Toronto


Laste ned ppt "Digital eksamen i lærerutdanning –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google