Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital eksamen i lærerutdanning – Et samspill mellom nye vurderingspraksiser, oppgavetyper og teknologi Kirsti Engelien ProTed – Senter for fremragende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital eksamen i lærerutdanning – Et samspill mellom nye vurderingspraksiser, oppgavetyper og teknologi Kirsti Engelien ProTed – Senter for fremragende."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital eksamen i lærerutdanning – Et samspill mellom nye vurderingspraksiser, oppgavetyper og teknologi Kirsti Engelien ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

2 2 Hvordan designe undervisning og læring der teknologi inngår som et fleksibelt og læringsstøttende element?

3 3 Lærerutdanninger har derfor en dobbel utfordring: Vi skal skape gode teknologistøttede undervisnings- og læringsprosesser i lærerutdanningen og vi skal sette studenten i stand til gjøre det samme i møte med elever.

4 4 ProTed «Skal tjene som et strukturerende rom for systematiske eksperimenter med samlede lærerutdanningsprogrammer…» NOKUT

5 5 Ny teknologi Nye praksiser Eksisterende teknologi Eksisterende praksiser

6 6

7 7

8 8 Høyere utdanning i dag? Dagens studenter? «Nå vs. framtiden» Jon Mikkel Haugen, TromsøTromsø leder av faglig komite for teknologifagene, NSO

9 9 Høyere utdanningen i framtiden?

10 10 Eksamen i lærerutdanningen Teori Praksis FagdidaktikkPedagogikk Praksis Fagdidaktikk Pedagogikk Praksis Før innføring av Pluto - prosjektet år 2000 Etter innføringen av Plutoprosjektet år 2000

11 11 Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn 8 – 13 som er integrert, profesjonsrettet og forsknings- og erfaringsbasert. Utdanningen skal være av høy faglig kvalitet og med helhet og sammenheng mellom profesjonsfag, fagstudier og praksis. Forskriften

12 12

13 13 Teoretisk kunnskap Praktisk kunnskap Profesjonelle lærere trekker på både teoretisk og praktisk kunnskap i sin undervisningspraksis GREP BEGREP + Mange ulike kunnskapsområder Undervisningspraksis

14 14 Kontekst - nytt studiedesign: Hvert emne: •Har felles læringsutbyttebeskrivelser som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis •Har eksamensoppgaver som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis •Er delt i 2 overordnede tema som bringer kunnskapsområdene sammen: Emne 1Emne 2 •Undervisning og læring •Klasse- og undervisningsledelse •Vurdering •Differensiering

15 15 Læringsutbytte •Læreres profesjonelle kompetanse: Hva de vet og hva de er i stand til å gjøre? •Det overordnede målet med de nye eksamensformene er derfor å skape muligheter for studentene til å demonstrere sin profesjonelle kompetanse, ikke å reprodusere læreboken •“Kontroll” av studenters reproduksjon er ikke derfor lengre et tema

16 16 Hvis du forandrer et aspekt….. LæringsutbytteUndervisningVurdering

17 17 Oppbygning av eksamen i lærerutdanningen ved ILS etter 2010 FagdidaktikkPedagogikk Praksis 17

18 18 IKT-støttet eksamen Emne 1Emne 2 •Semesteroppgave i pedagogikk og fagdidaktikk 1 •Digital hjemmeeksamen (4t/6 t.) i pedagogikk og fagdidaktikk 2 •Praksis •FoU-arbeid i pedagogikk og fagdidaktikk 2 •Hjemmeeksamen (48 t) i pedagogikk og fagdidaktikk 1

19 19 Lærerutdanningen ved ILS – UV Integrert eksamen: fagdidaktikk og pedagogikk •Praktisk-pedagogisk utdanning heltid30 + 30 stp –Semesteroppgave + digital hjemmeeksamen 6 timer –FoU-oppgave + 48-timers hjemmeeksamen –Praksis •Praktisk-pedagogisk utdanning deltid 20 + 40 stp –Semesteroppgave + digital hjemmeeksamen 4 timer –FoU-oppgave + 48-timers hjemmeeksamen –Praksis •PPU Teach First 60 stp –Obligatorisk gruppemuntlig –Digital eksamen på campus 6 timer –Hjemmeeksamen –Praksis •Lektorprogrammet (6. og 7.sem.) 20 + 30 stp –Semesteroppgave + digital hjemmeeksamen 4 timer –FoU-oppgave + 48-timers hjemmeeksamen –Praksis

20 20 Digital skoleeksamen (6.t) •Pilot V12/V13 med Teach First •17 studenter •3-delt: –flervalgsoppgave –drøfte en oppgitt problemstilling –analysere et videocase •alle hjelpemidler tillatt •Gjennomføres på datarom på Blindern

21 21 Gjennomføring av eksamen Vanlig skoleeksamenPilot Teach First

22 22 Gjennomføring av eksamen Vanlig skoleeksamenPilot Teach First

23 23 Digital hjemmeeksamen (4t./6t.) •Gjennomført V13, 108 studenter (LeP) •Gjennomført H13, 153 studenter (PPU) •Integrerer pedagogikk og fagdidaktikk 1 •Oppgave: Analysere et videocase fra praksis •Alle hjelpemidler tillatt •Itslearning •Erstatter skriftlig eksamen på campus

24 24 Informasjon i eksamensmodulen ved pålogging på ITL:

25 25 Informasjon om eksamen •Skriftlig digital hjemmeeksamen varer i 6 timer og består av to deler. Det anbefales at du bruker ca. 2 timer på den første delen og ca. 4 timer på den andre. •I begge deler av digital hjemmeeksamen skal du vise kompetanse i både pedagogikk og fagdidaktikk, men du kan også trekke inn relevante praksiserfaringer. Du skal henvise til faglitteratur fortløpende i teksten, men du trenger ikke å lage en litteraturliste.

26 26 Eksamensoppgave del 1 •I del 1 av digital hjemmeeksamen vil du få utdelt en tekst som du skal drøfte i lys av pedagogikk og ditt fagdidaktiske fag 2. Teksten kan f.eks. være fra en lærebok i faget eller fra offentlige dokumenter som en lærer må ha et reflektert forhold til. •Selve oppgaveformuleringen vil bli publisert på eksamensdagen. Svaret på denne eksamensdelen skal være på 800–1200 ord.

27 27 Eksamensoppgave del 2 •Eksamensdel 2 av digital hjemmeeksamen innledes med at du observerer en videocase. Casen viser en typisk situasjon fra skolen. Observasjonene du gjør, skal danne utgangspunktet for en drøfting i ditt eget fagdidaktiske fag 2.

28 28 Informasjon om tekniske krav •For å kunne avlegge den digitale hjemmeeksamen, må du i god tid før eksamen kontrollere at du får sett testvideoene og hørt lyden på egen datamaskinen, samt sjekke kvaliteten på internettforbindelsen du vil bruke ved eksamen. •For å gjennomføre en problemfri digital hjemmeeksamen, trenger du en båndbredde der nedlastingshastigheten er på minst 3 Mbit/s, og den siste versjonen av Adobe Flash. Denne kan lastes ned fra http://get.adobe.com/flashplayer/. For å gjennomføre digital hjemmeeksamen må du enten bruke PC med Windows XP, Vista Win 7 og 8, Ubuntu Linux 12.12 eller Mac med OXS 10.5.8 eller nyere. Maskinene må være oppdater med relevant maskin- og programvare. http://get.adobe.com/flashplayer/ •Studenten er selv ansvarlig for at den maskinen en velger å bruke til eksamen er i en slik forfatning at den er egnet for bruk til dette formålet. Eksamen kan ikke leveres på nettbrett, mobil eller lignende.

29 29 Oppgaveformulering: «Oppgaven innledes med en observasjonsdel, der du på bakgrunn av relevant teori gjør rede for sentrale observasjoner i casen. Formuler deretter en problemstilling som kan belyse hvordan du som lærer kan arbeide med ett av temaene du har observert i casen, i ditt fagdidaktiske fag 2. Drøft problemstillingen i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori. Du kan også trekke inn praksiserfaringer der dette er relevant som støtte for egen argumentasjon.» Casen blir gjort tilgjengelig på eksamensdagen. Omfanget på besvarelsen velger du selv.

30 30

31 31 Reproduksjon vs Anvende kunnskap Vi ønsker at studentene skal: –vise evner og ferdigheter i å sette seg inn i relevante situasjoner for profesjonen gjennom systematisk observasjon –identifisere aktuelle tema i casen ut fra studielitteraturen og egne praksiserfaringer –problematisere – skape innholdet i sin egen eksamensbesvarelse med de krav som er satt for besvarelsen –drøfte det valgt temaet ut fra pedagogisk og fagdidaktisk teori i lys av innholdet i casen med vekt på eget fag –utnytte studielitteraturen i pedagogikk og fagdidaktikk i løpende tekst –vise evne til refleksjon ut fra gitte utfordringer 31

32 32 Vurderingskriterier Karakter/ UiO-beskrivelse Observasjon, tolkning og problemformulering Vurderingsevne og selvstendighet Språk, struktur og formalia* A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser bredde og dybde med svært god kjennskap til og forståelse av fagfeltene. Praksiserfaringer som eventuelt trekkes inn, er svart relevant for diskusjonene. Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til studielitteratur. Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og praksiseksempler brukes med en tydelig kritisk distanse. Språket er presist og selvstendig med et minimum av parafraser. Teksten er godt strukturert. Formalia er oppfylt.

33 33 Hva sier studentene? •88 % svarer at videoen i stor grad opplevdes som relevant •72 % svarer at de velger å sitte alene, men de opplever det som trygt å kunne kontakte andre: «Først og fremst moralsk støtte, men også det å kunne diskutere oppgavene og ulike temaer var veldig nyttig - hjelpe hverandre med å bruke ting fra pensum.»

34 34 Samarbeid •De som velger å sitte sammen, velger ofte forskjellige problemstillinger. •Selv der problemstillingene ligner, blir besvarelsene ofte svært forskjellige. •Forrige gang digital hjemmeeksamen ble gjennomført våren 2013, fordelte studentene seg på hele karakterskalaen fra A til F.

35 35 Noen studentutsagn: •Jeg satt alene. Liker best å jobbe alene •Dårlig på data. Ble stressa •Vi hadde felles brainstorm. Hva var mest relevant? •Alle hadde lest alt. Men avklarte; «hvem søren hadde sagt det?  » •Fint å sitte sammen. Vanskelig å komme i gang. Hva er viktig? •Vi satt sammen, men ingen av oss valgte lik problemstilling

36 36 Neste milepæl: •V14: eksamen.uio.no –remote desktop-løsning –Sikkerhetskopierer hvert 3 min. –Konverterer besvarelsen til en pdf ved levering –Studenten får automatisk opp en kvittering for levert besvarelse –Gjennomføres med ca. 330 studenter –Oppgavetekst og vurderingskriterier er allerede tilgjengeligOppgavetekst

37 37 - The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing. Professor Chris Dede, Harvard - No society educates its young to live in a different society. Professor David R. Olson, U of Toronto Læring for framtiden…


Laste ned ppt "Digital eksamen i lærerutdanning – Et samspill mellom nye vurderingspraksiser, oppgavetyper og teknologi Kirsti Engelien ProTed – Senter for fremragende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google