Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konkurranselovens materielle anvendelsesområde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konkurranselovens materielle anvendelsesområde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Konkurranselovens materielle anvendelsesområde
Foretaksbegrepet som funksjonelt avgrensningskriterium § 2: Foretaksdefinisjonen Art 53 og 54 rettet mot foretak Art 57 kommer til anvendelse på foretakssammenslutninger Definisjonen av ”foretak” § 2 inspirert av EF-domstolens definisjon Enhver enhet som er involvert i økonomisk virksomhet, uavhengig av enhetens juridiske status og finansieringen av denne Rettslig status irrelevant Omfatter alle typer selskaper Personer ”Frie yrker”

2 Foretaksbegrepet ”Ervervsvirksomhet” / ”økonomisk virksomhet”
Funksjonell tolkning Formålet med virksomheten uten betydning Salg av varer og tjenester Innkjøp av varer og tjenester Vil sluttbruker kunne være å anse som foretak? Som selger, men ikke som kjøper? Virksomhet som ivaretar sosiale hensyn og andre sentrale samfunnshensyn

3 Foretaksbegrepet Offentlige enheter Det skilles mellom
enheter innenfor det offentlige som utøver offentlig myndighet Enheter innenfor det offentlige organisasjon som er engasjert i økonomisk virksomhet Eks: Kommunale foretak Økonomisk virksomhet  foretak Art 81 og 82 kommer ikke til anvendelse på utøvelsen av offentlig myndighet Utøvelsen av oppgaver som er typiske for en offentlig myndighet Kan i en viss utstrekning være finansiert av gebyrer o l Betydningen av doktrinen om en økonomisk enhet

4 Foretaksbegrepet Doktrinen om en økonomisk enhet
Foreligger det en avtale ”mellom” foretak dersom partene er selskap innenfor samme konsern? Sammenslutninger av foretak Interesseorganisasjoner Direkte adressat for § 10 / art 53 Kan være foretak dersom organisasjonen selv utøver ”økonomisk virksomhet”

5 Unntak fra krrls anvendelsesområde
Gjelder ikke arbeids- og ansettelsesvilkår, § 3, 1. ledd Arbeidsmarkedet unntatt Forskrift kan gis med unntak for markeder eller næringer, § 3, 2. ledd, 1. pkt Forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter (FOR nr 987) Forskrift skal gis som unntar primærnæringene, § 3, 2. ledd, 2. pkt Forskrift om unntak for samarbeid mv. innen landbruk og fiske (FOR nr 651)

6 Unntak i EØS Art 53 og 54 kommer ikke til anvendelse på arbeids- og ansettelsesvilkår Ikke økonomisk virksomhet Sak 22/98, Sml 1999 s I-5665, Straffesak mot Becu Samme økonomiske enhet Generaldvokats Jacobs begrunnelse i sak 67/96, Sml 1999 s I-5751, Albany Arbeidsmarkedet unntatt Primærnæringene utenfor EØS-avtalen Artikkel 8 og protokoll 9

7 Det relevante marked Ved definisjonen av det relevante marked fastlegges de faktiske rammer for den rettslige analyse Et analytisk verktøy Ikke en selvstendig, rettslig vurdering Men kan ha implikasjoner for den normative vurdering Viktigheten av en korrekt markedsdefinisjon Betydningen av en bred eller snever markeds-definisjon

8 Det relevante marked Utviklet av EFD’s gjennom praksis
FIR’s bidrag Kommisjonenens (ESAs) meddelelse(r) Økonomisk konsept Økonomiske og økonometriske analyser retningsgivende

9 Det relevante marked Må defineres for å avgjøre om
en avtale har som virkning en begrensning i konkurransen konkurransen er merkbart begrenset De minimis Terskelverdier terskelverdiene beskrevet av Kommisjonen i retningslinjene for horisontale avtaler er overskredet

10 Det relevante marked konkurransen er utelukket for en vesentlig del av de varer det gjelder, § 10, 3. ledd, bokstav b, art 53(3)b markedsandelstersklene i de ulike gruppefritaksforordningene er overskredet et foretak har en dominerende stilling, § 11 / art 54 et misbruk referer seg til en vesentlig del av fellesmarkedet en fusjon vil etablere eller forsterke en dominerende stilling, art 57 / ff art 2

11 Kommisjonens (ESAs) meddelelse
Ekstrakt av Kommisjonen praksis Binder hverken Kommisjonen selv eller EFD eller FIR MEN: Av stor praktisk betydning Kommisjonen tilstreber seg på å følge retningslinjen Partene innretter seg i praksis på bakgrunn av denne EFD og FIR noe mer avslappet

12 Markedets dimensjoner
Produktet av tre markedsdimensjoner Det relevante produktmarked Det relevante geografiske marked Den temporære dimensjon Sesongsvingninger?

13 Definisjon av produktmarkedet
”Markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål”

14 Definisjon av det geografiske marked
”Det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstøtende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget annerledes”

15 Grunnleggende prinsipper
Fokus på markedet slik det er i dag Tar i betraktning eksisterende konkurranse Etterspørrersubstitusjon Tilbydersubstitusjon Tar ikke høyde for potensiell konkurranse Nyetablering en del av konkurransevurderingen Blir først vurdert dersom de berørte foretaks stilling på det relevante marked gir grunn for bekymring

16 Etterspørrersubstitusjon
I hvilken grad vil etterspørrerne substituere et produkt med et annet? Testen: Vil de involverte foretaks kunder skifte til ”lettilgængelige substitusjonsprodukter eller leverandører andre steder på grund af en hypotetisk, lille (i størrelsesorden 5-10%) varig stigning i den relative pris på de pågæledende produkter og i de pågældende områder”? Gjeldende markedspris er utgangspunktet

17 Tilbydersubstitusjon
I hvilken grad vil tilbydere legge om produksjonen til det aktuelle produkt? Hvilke leverandører vil som en reaksjon på ”små, varige ændringer i de relative priser omgående … omstille produktionen til de relevante produkter og markedsføre dem på kort sigt, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger eller risici?”

18 I praksis De teoretiske modeller må underbygges med bevis;
Substitusjonen ved prisøkninger tidligere Priselasisiteter, d v s mål på i hvilken grad endrer etterspørselen av en vare seg ved endringer i pris? i hvilken grad etterspørselen etter et produkt endrer seg ved endringer i noen andre produkters pris

19 I praksis Kunders og konkurrenters oppfatninger
Markedsstudier og kundeundersøkelser Hindringer og kostnader forbundet med endret produksjon Ulike kategorier kunder? Prisdiskriminering mulig? Kan innsnevre produktmarkedet


Laste ned ppt "Konkurranselovens materielle anvendelsesområde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google