Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurranselovens materielle anvendelsesområde Foretaksbegrepet som funksjonelt avgrensningskriterium –§

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurranselovens materielle anvendelsesområde Foretaksbegrepet som funksjonelt avgrensningskriterium –§"— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurranselovens materielle anvendelsesområde Foretaksbegrepet som funksjonelt avgrensningskriterium –§ 2: Foretaksdefinisjonen –Art 53 og 54 rettet mot foretak –Art 57 kommer til anvendelse på foretakssammenslutninger Definisjonen av ”foretak” –§ 2 inspirert av EF-domstolens definisjon –Enhver enhet som er involvert i økonomisk virksomhet, uavhengig av enhetens juridiske status og finansieringen av denne Rettslig status irrelevant –Omfatter alle typer selskaper –Personer »”Frie yrker”

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Foretaksbegrepet ”Ervervsvirksomhet” / ”økonomisk virksomhet” –Funksjonell tolkning –Formålet med virksomheten uten betydning –Salg av varer og tjenester –Innkjøp av varer og tjenester –Vil sluttbruker kunne være å anse som foretak? »Som selger, men ikke som kjøper? –Virksomhet som ivaretar sosiale hensyn og andre sentrale samfunnshensyn

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Foretaksbegrepet Offentlige enheter –Det skilles mellom »enheter innenfor det offentlige som utøver offentlig myndighet »Enheter innenfor det offentlige organisasjon som er engasjert i økonomisk virksomhet Eks: Kommunale foretak –Økonomisk virksomhet  foretak –Art 81 og 82 kommer ikke til anvendelse på utøvelsen av offentlig myndighet »Utøvelsen av oppgaver som er typiske for en offentlig myndighet »Kan i en viss utstrekning være finansiert av gebyrer o l »Betydningen av doktrinen om en økonomisk enhet

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Foretaksbegrepet Doktrinen om en økonomisk enhet –Foreligger det en avtale ”mellom” foretak dersom partene er selskap innenfor samme konsern? Sammenslutninger av foretak –Interesseorganisasjoner –Direkte adressat for § 10 / art 53 –Kan være foretak dersom organisasjonen selv utøver ”økonomisk virksomhet”

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Unntak fra krrls anvendelsesområde Gjelder ikke arbeids- og ansettelsesvilkår, § 3, 1. ledd –Arbeidsmarkedet unntatt Forskrift kan gis med unntak for markeder eller næringer, § 3, 2. ledd, 1. pkt –Forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter (FOR 2004-06-25 nr 987) Forskrift skal gis som unntar primærnæringene, § 3, 2. ledd, 2. pkt –Forskrift om unntak for samarbeid mv. innen landbruk og fiske (FOR - 2004-04-23 nr 651)

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Unntak i EØS Art 53 og 54 kommer ikke til anvendelse på arbeids- og ansettelsesvilkår –Ikke økonomisk virksomhet »Sak 22/98, Sml 1999 s I-5665, Straffesak mot Becu Samme økonomiske enhet »Generaldvokats Jacobs begrunnelse i sak 67/96, Sml 1999 s I-5751, Albany Arbeidsmarkedet unntatt Primærnæringene utenfor EØS-avtalen –Artikkel 8 og protokoll 9

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det relevante marked Ved definisjonen av det relevante marked fastlegges de faktiske rammer for den rettslige analyse Et analytisk verktøy –Ikke en selvstendig, rettslig vurdering »Men kan ha implikasjoner for den normative vurdering »Viktigheten av en korrekt markedsdefinisjon »Betydningen av en bred eller snever markeds-definisjon

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det relevante marked Utviklet av EFD’s gjennom praksis –FIR’s bidrag –Kommisjonenens (ESAs) meddelelse(r) Økonomisk konsept –Økonomiske og økonometriske analyser retningsgivende

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det relevante marked Må defineres for å avgjøre om –en avtale har som virkning en begrensning i konkurransen –konkurransen er merkbart begrenset »De minimis »Terskelverdier –terskelverdiene beskrevet av Kommisjonen i retningslinjene for horisontale avtaler er overskredet

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Det relevante marked –konkurransen er utelukket for en vesentlig del av de varer det gjelder, § 10, 3. ledd, bokstav b, art 53(3)b –markedsandelstersklene i de ulike gruppefritaksforordningene er overskredet –et foretak har en dominerende stilling, § 11 / art 54 –et misbruk referer seg til en vesentlig del av fellesmarkedet –en fusjon vil etablere eller forsterke en dominerende stilling, art 57 / ff art 2

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Kommisjonens (ESAs) meddelelse Ekstrakt av Kommisjonen praksis Binder hverken Kommisjonen selv eller EFD eller FIR MEN: Av stor praktisk betydning –Kommisjonen tilstreber seg på å følge retningslinjen –Partene innretter seg i praksis på bakgrunn av denne –EFD og FIR noe mer avslappet

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Markedets dimensjoner Produktet av tre markedsdimensjoner –Det relevante produktmarked –Det relevante geografiske marked –Den temporære dimensjon »Sesongsvingninger?

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av produktmarkedet ”Markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål”

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Definisjon av det geografiske marked ”Det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstøtende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget annerledes”

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Grunnleggende prinsipper Fokus på markedet slik det er i dag Tar i betraktning eksisterende konkurranse –Etterspørrersubstitusjon –Tilbydersubstitusjon Tar ikke høyde for potensiell konkurranse –Nyetablering en del av konkurransevurderingen –Blir først vurdert dersom de berørte foretaks stilling på det relevante marked gir grunn for bekymring

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Etterspørrersubstitusjon I hvilken grad vil etterspørrerne substituere et produkt med et annet? Testen: –Vil de involverte foretaks kunder skifte til ”lettilgængelige substitusjonsprodukter eller leverandører andre steder på grund af en hypotetisk, lille (i størrelsesorden 5-10%) varig stigning i den relative pris på de pågæledende produkter og i de pågældende områder”? –Gjeldende markedspris er utgangspunktet

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Tilbydersubstitusjon I hvilken grad vil tilbydere legge om produksjonen til det aktuelle produkt? Hvilke leverandører vil som en reaksjon på ”små, varige ændringer i de relative priser omgående … omstille produktionen til de relevante produkter og markedsføre dem på kort sigt, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger eller risici?”

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO I praksis De teoretiske modeller må underbygges med bevis; Substitusjonen ved prisøkninger tidligere Priselasisiteter, d v s mål på –i hvilken grad endrer etterspørselen av en vare seg ved endringer i pris? –i hvilken grad etterspørselen etter et produkt endrer seg ved endringer i noen andre produkters pris

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO I praksis Kunders og konkurrenters oppfatninger Markedsstudier og kundeundersøkelser Hindringer og kostnader forbundet med endret produksjon Ulike kategorier kunder? –Prisdiskriminering mulig? –Kan innsnevre produktmarkedet


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Konkurranselovens materielle anvendelsesområde Foretaksbegrepet som funksjonelt avgrensningskriterium –§"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google