Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Jo Michael Rett kompetanse – fremtidens behov Svein Hatlem, NHO HordalandBergen, 26.10.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Jo Michael Rett kompetanse – fremtidens behov Svein Hatlem, NHO HordalandBergen, 26.10.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Jo Michael Rett kompetanse – fremtidens behov Svein Hatlem, NHO HordalandBergen, 26.10.2011

2  Solid fundament for verdiskaping  Arbeidsliv for fremtiden  Forskning og nyskaping  Kvalitet i utdanningen  Velfungerende offentlig sektor  Bærekraftig energi- og klimapolitikk  Gode transportløsninger  Globalt konkurransedyktig NHOs viktigste saker 2

3 NHOs engasjement  Ungt Entreprenørskap  Nasjonalt forum for realfag  TekIn  GNIST  Lektor II  ENT3R 3 Foto: Hafslund

4 Viktige utfordringer  For lav rekruttering til yrkesfag  Fortsatt lav rekruttering til realfag  Manglende språk- og kulturkunnskap 4

5 Faglært arbeidskraft 5 En motor i norsk verdiskaping Fremskriving av behovet for yrkesfaglig arbeidskraft 2008 – 2030 Kilde: SSB, 2010

6 Utdanningssektoren er bedriftenes viktigste leverandør 5

7 Bedriftene mangler realfaglig kompetanse  Store rekrutteringsutfordringer for høyere teknisk naturvitenskapelig kompetanse  Over halvparten av bedriftene oppgir fortsatt mangel på relevant kompetanse - særlig i olje og gass  1 av 5 virksomheter i privat sektor har måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter som følge av mangel på kompetanse  Mer enn 70% av virksomhetene oppgir å ha utfordringer med rekruttering Kilde: TEKNAs Synnovate-undersøkelse 2009

8 Sterk vekst i etterspørsel etter realfaglig kompetanse framover 8 Kilde: SSB

9 Språk- og kulturkompetanse  Tyskland: 157 norske studenter  Storbritannia : 3000 +  USA:1000 +  Norge mangler tyskkompetanse  En av verdens største eksportrettede økonomier  82 millioner innbyggere - sterke kulturelle bånd  Tunge tyske innslag i norsk næringsliv: teknologi, bilbransjen, shipping, energi, elektronikk m.m.  Mange norske bedrifter påvirkes av Tyskland – underleverandører til tysk industri og/eller gjennom eksport til det tyske markedet 9 Innlegg i DN 12.12.10: ”For få Tysklandsstudenter”

10 Unges kjennskap til ulike yrker varierer mye Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

11 Stort behov for informasjon om yrkesfag  Lite samordnet informasjon  Finne et felles fokus  Bruke troverdige avsendere av informasjon - rådgivere og ”ambassadører” for fagene - mye rykter basert på venners opplevelser - foreldre og venner har begrenset faktisk kunnskap Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever

12  Elevene ønsker å få prøve seg i praksis  Elevene vil snakke med folk i bransje eller fag  møte unge forbilder  Elevene vil samtale med kompetent veileder Kilde: NHO-undersøkelse blant ungdomsskoleelever 12 Hva ønsker elevene?

13 NHO er opptatt av rådgiving og karriereveiledning 1965 Anbefaling: En time pr 30 elever 1970 ->Stortingsmeldinger, NOU’er og rapporter: Norsk rådgiving må styrkes 2002 Norsk rådgiving kritiseres også internasjonalt (OECD) 2005 NHO-brev til regjeringen om karrieresentre (Clemet, Norman) (landsdekkende infrastruktur av profesjonelle sentra) 2007 Regionale karrieresentre  Partnerskap for karriereveiledning 2011 Nasjonal enhet for karriereveiledning etablert 2013 NHOs ambisjon: Det er etablert et landsdekkende system for karriereveiledning med tilbud til alle personer og grupper som har behov for slik bistand 13

14 Gode arenaer for samspill skole-arbeidsliv Utdanningsvalg Prosjekt til fordypning Ungt Entreprenørskap Fag- og yrkesopplæring Partnerskapsavtaler Læring i skole Læring i arbeid 14

15 Aksjon Lærebedrift Mål: Øke antall lærebedrifter 15

16 Vi trenger et nasjonalt prosjekt! NHO inviterer til deltakelse i Aksjon lærebedrift Norge

17 Partnerskapsavtaler tar elevenes ønske på alvor 17

18 Bakgrunn og begrunnelse  Barn og unge er morgendagens jobbskapere og arbeidstakere  Behovet for samarbeid mellom skole og næringsliv vil øke i tiden fremover, som følge av utdanningsreform og næringslivets behov for kompetanse Hovedmål Langsiktige partnerskapsavtaler mellom skoler og lokaler bedrifter  Gjøre næringslivet til en attraktiv arena for fremtidig karrierevalg  Bidra til å redusere frafall i videregående skole  Gi elevene grunnlag for å ta selvstendige utdanningsvalg Aktiviteter  Nettverksbygging og bestillingskompetanse  Utvikling og utprøving  Kvalitetssikring og erfaringsspredning

19 Nye skolefag – nye muligheter Utdanningsvalg – på ungdomstrinnet Prosjekt til fordypning – på videregående  Mål Gi elevene grunnlag til å foreta valg Gjøre elevene i stand til å inngå lærekontrakt  Utfordring Kompetanse – utstyr – organisering Frafall – kunnskap i forkant øker gjennomføringen

20 Partnerskapsavtaler i Hordaland i prosjektperioden Løpende Partnerskapsavtaler de ulike regionene

21 NHOs politikkdokument Kompetanse og utdanning 21 11

22 Kompetanse og utdanning  Læring gjennom arbeid - Næringslivet som en sentral aktør som utvikler og tilbyder av kompetanse  Kvalitet og relevans i utdanningen - Utdanningssektorens evne til å levere en konkurransedyktig faglig kvalitet  Kvantitet og rekruttering -Utdanne tilstrekkelig antall kandidater til å svare på rekrutteringsutfordringene i norsk arbeidsliv  Organisering av utdanningen -Avgjørende for at utdanningssektoren skal fremstå som næringslivets viktigste leverandør 22

23 NHOs ambisjoner – noen eksempler 2013:  Det skal være tegnet partnerskapsavtaler med lokalt arbeidsliv med minst 50 prosent av norske ungdomsskoler  Det er igangsatt et nasjonalt arbeid for bransjevise fremskrivinger av kompetansebehov  Det er etablert et landsdekkende system for karriereveiledning med tilbud til alle personer og grupper som har behov for slik bistand  Flere unge får tilbud om alternative modeller i videregående opplæring som kombinerer praktisk opplæring i bedrift med teoriundervisning 2020:  Skoleeier for grunnutdanningen (1-13) er forpliktet til å rapportere om samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv  80 prosent av våre medlemsbedrifter har et formalisert samarbeid med utdanningssektoren 23

24 Videreføre trepartssamarbeidet 24

25 LO og NHO tar ansvar for fagopplæringen  LO og NHO ønsker fortgang i arbeidet med en ny Samfunnskontrakt for flere læreplasser i norsk arbeidsliv.  LO og NHO har laget en 10-punktsplan som en felles plattform: ” Det er nå viktig at myndigheter, skoleeier og arbeidslivet sammen iverksetter tiltak for at ungdom som begynner på et yrkesfaglig utdanningsløp, skal sikres muligheter til å fullføre et påbegynt løp.”  Staten og utdanningsmyndighetene har det juridiske ansvaret for at elever skal kunne sluttføre et påbegynt utdanningsløp.  LO og NHO støtter seg til de anbefalinger som følger av Karlsenrapporten (NHO 2008: 18).  Vi forplikter oss til et målrettet arbeid for å sikre at de som har påbegynt et yrkesfaglig utdanningsprogram skal få tilbud om læreplass i en godkjent lærebedrift.  NHO og LO ønsker å synliggjøre denne forpliktelsen gjennom å foreslå en nasjonal ”Aksjon lærebedrift” og inviterer Regjeringen til et samarbeid om dette. 25


Laste ned ppt "Foto: Jo Michael Rett kompetanse – fremtidens behov Svein Hatlem, NHO HordalandBergen, 26.10.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google