Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderskompetanse er gull verdt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderskompetanse er gull verdt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alderskompetanse er gull verdt
KS - tariffkonferansen Vrådal, Knut Eldjarn, Samfunnsmedisinsk Rådgiver KLP Forsikring

2 Viktige og respekterte medarbeidere – eller nødvendig reservearbeidskraft ?
”Livsfasepolitikk – der erfaring og visdom teller” (Tittel på KS-prosjekt) Slagord eller virkelighet ? Bare 77 % av kommunene oppgir at de har en strategi for å holde seniorene i arbeid (NORSTAT 2011). Hvilke holdninger har vi til aldring og arbeidsførhet ?

3 Andelen av befolkning over 65 år i Norge og resten av Europa
%

4 Hva er ”ekte” aldersforandringer
er det grått hår ? en skallet isse ? konservatisme ? demens – ”senilitet” ? alvorlige sykdommer som kreft ? tynn hud, brune flekker og rynker ? slitasjegikt ? høreapparat og lesebriller ? menopause ? biokjemiske celleforandringer ? ELLER invitasjonen til det komminale eldresenteret ? Mye er et resultat av hvordan vi lever våre liv – og det kan vi påvirke selv!

5 Vi lever noen år lenger, men det er først og fremst mange flere som får anledning til å bli gamle……..

6 HVORFOR ELDES VI ? En-cellede organismer “dør aldri”. De formerer seg ved deling og arvestoffet forblir uendret. Ingen utvikling. Generasjonsskifter gir evolusjon. Positiv utvelgelse av egenskaper som gir levedyktig avkom Sykdommer i eldre år forblir Ulike strategier: reparasjon eller reproduksjon

7 SANSEORGANER ELDES Svekket nærsyn, lys- og kontrastfølsomhet (lesebriller) Langsommere bearbeiding av synsinntrykk og svekket “dynamisk syn” Svekket hørsel - særlig for de høye toner (diskant) 20 % av åringene har noe hørselsproblemer

8 Nyere hjerneforskning viser at hjernen utvikler seg hele livet
Nyere hjerneforskning viser at hjernen utvikler seg hele livet. Det dannes nye forbindelser og en frisk hjerne kan trenes opp også hos eldre. Vi har alle en stor ubrukt ”reservekapasitet”. Forskningen viser også en sammenheng mellom fysisk aktivitet og utvikling av hjernen og forbedring av hjernens funksjon.

9 Informasjonsbearbeiding og aldring
Svekkes noe med alderen Korttidshukommelse Huske nye ting Gjengi fra hukommelsen ”Bevisst” minne Konsentrasjon ved forstyrrelser Oppfatte nye ting raskt Svekkes ikke med alderen Daglig ”hurtigminne” Huske prosedyrer Gjenkjenne fra hukommelsen ”Ubevisst” minne Gjøre flere ting samtidig (arbeide med flere oppgaver) Evnen til å forbedre sine mentale evner ved øvelse og trening

10

11 ”Developmental Influences on Adult Intelligence” The Seattle Longitudinal Study (Schaie et al.)

12 Langtidsstudie av intellektuell kapasitet hos 100 personer testet 1939,1956,1984 og 1994
Sol Seim, NOVA-Rapport 2/98 Intelligens og personlighetstester Av de opprinnelige 100 ble 58 testet 60 år og 49 testet 70 år Samme tester benyttet ved 30, 60 og 70 år Forsøkspersonene ble sammenliknet med seg selv

13 Langtidsstudie av intellektuel kapasitet hos 100 personer testet 1939, 1956, 1984 og 1994.
Testene viste bedre resultater ved alder 30 enn ved alder 13 - menn bedre enn kvinner Ved 60 års alder var det samme resultater som ved 30 års alder - likt for menn og kvinner Det var større personlig modenhet hos 60-åringene Dårlig helse ga dårligere resultater 13 av 49 fikk målt høyere intelligens ved 70 år enn noen gang tidligere !!

14

15 Menneskets utvikling

16 Fysisk aktivitet som forebyggende eldreomsorg
Det moderne livet gir oss for lite aktivitet Nye generasjoner er mer passive i hverdagen Med årene blir de ”fysiske reservene” gradvis mindre Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer som er vanlig i eldre år Fysisk aktivitet skaper følelse av mestring og velvære

17 Det kan komme en dag når du trenger noen fysiske reserver…
Det kan komme en dag når du trenger noen fysiske reserver….. (Selv etter Samhandlingsreformen må man stole på egne krefter)

18 Vi lever lenger - med bedre helse
Statistisk Sentralbyrå har undersøkt helse og levekår hos nordmenn Fra 1985 til 1998 økte forventet levealder ( for en nyfødt) med 1,76 år for kvinner og 2,74 år for menn I denne perioden har tallet på forventede leveår med ”god” eller ”veldig god” helse økt med 2,6 år for kvinner og 4,5 år for menn Waaler, Hofoss og Grøtvedt HELTEF Norsk Epidemiologi, 2003. I SAMME PERIODE FIKK VI DOBBELT SÅ MANGE UFØRE OG STADIG LAVERE PENSJONSALDER !

19 Verdens beste land å leve i ?

20 Er vi mer opptatt av sykdom og plager enn før
Er vi mer opptatt av sykdom og plager enn før ? Fokuserer vi for mye på det negative ?

21 Tror vi det gode liv utenfor arbeidslivet ?
Unge uførepensjonister får ingen bedring i livskvaliteten av å slutte i jobben. De som reduserer sin yrkesaktivitet gradvis, får bedre helse enn de som går helt av ved første anledning Et godt arbeidsliv er en viktig del av det gode liv

22 Et skille mellom liv og arbeidsliv ?
Det er en ny ”oppfinnelse” å kunne skille mellom liv og arbeidsliv Det er mulig bare for en liten minoritet av jordens befolkning Har vi et godt liv når vi - slipper forpliktelser ? - bare kan tenke på oss selv ? - får det samme om vi jobber eller lar være ? - ikke blir stilt krav til ? - slipper nye utfordringer og omstillinger ? - ikke er til nytte for andre ?

23

24 Menn og kvinner i arbeidsstyrken etter alder i prosent av personer i alt i hver gruppe

25 Utvikling i antall alders- og uførepensjonister basert på Rikstrygdeverkets framskrivninger
Tall i 1000 1962 1972 1980 1999 2010 2030 2050 Antall alderspensjonister 234 346 520 631 975 1096 Antall uførepensjonister 68 154 160 269 377 378 365 Sum 302 500 680 900 1008 1353 1461 Fra 1980 til i dag har tallet på uførepensjonister i kommunesektoren (med helseforetakene) økt fra 3 % til mer enn 14 % av de ansatte (inkl. uførepensjonistene) Norge ligger på toppen i Europa når det gjelder sykefravær

26 Et ekskluderende arbeidsliv ?
Økende sykefravær Flere på uføretrygd Stadig lavere pensjonsalder Større mistrivsel og utbrenthet blant dem som er igjen Kan aktive seniormedarbeidere bidra til å endre dette ?

27 Det moderne arbeidslivet
Mindre FYSISK belastende Stress og tidspress Sosialt utfordrende Raskere omstillinger Større utrygghet Virker mer ekskluderende

28 Forventninger og opplevelser
Er det et økende misforhold mellom forventninger og opplevelser som skaper den høye opplevde sykelighet og arbeidsuførhet? Øker forventningene til livet og arbeidslivet raskere enn vår velferd og levestandard – eller er de den materielle velstandsøkning det moderne liv og arbeidsliv som skaper nye problemer og sykdommer? Vi kan selv gjøre noe med våre holdninger og forventninger Kan eldre medarbeidere veilede yngre til å skape bedre balanse mellom liv og arbeidsliv ?

29 Frihet under ansvar – en positiv arbeidsmiljøfaktor
Autonomi – frihet under resultatansvar? Spesiell utfordring for kommunesektoren?? Politisk styring og arbeidsgiveransvar Bruker-rettet virksomhet m/uklare produksjonsmål Mange profesjoner og høyt utdannede

30

31 Verdsettes seniorkompetansen ?
Norge har få eldre i ledende stillinger og viktige samfunnsposisjoner Andre kulturer verdsetter i større grad alder og erfaring Arbeidslivet og samfunnet taper viktig kompetanse og arbeidskraft Det er mellomlederne som representerer arbeidsgivers seniorpolitikk i praksis. Hvilke interesser og holdninger representerer mellomlederne ?

32 Lederes holdninger til eldre arbeidstakere KLP-rapport 2006 (kommunesektoren)
Hvordan oppfattes eldre arbeidstakere på arbeidsplassen? Bidrar positivt i forhold til arbeidsmiljøet Har mange egenskaper som utvikles gjennom et langt arbeidsliv (samarbeidsevne, ansvarlighet, arbeidsmoral, jobbforståelse…)

33 Lederes vurderinger av eldre arbeidstakere – når de må prioritere
Ledere svarer: Eldre har like god arbeidsevne som yngre Det er en fordel at eldre jobber så lenge som mulig MEN…. Tiltak ved nedbemanning ? Omplassering, skjære ned på vikarbruk, oppsigelser av sist ansatt Mange vil oppfordre eldre over 62 år til å søke AFP (41%) Noen vil oppfordre langtidssykmeldte til å søke uførepensjon (34%) Få vil verne arbeidstakere over 55 år (20%) Nedbemanning gir stor risiko for utstøtning KLP-rapport 2006

34 Mellomlederne har de største daglige lederutfordringene
I møtet med ansatte og brukere kreves: Synlighet Tydelighet Innlevelsesevne Rettferdighet Kunnskap Evne til å motivere og til å forene en samlende visjon med realistiske mål OG holde budsjettet ! Er det også plass til å prioritere seniorpolitikk ?

35 Sysselsatt - planlagt å gå før 67 år
Forhold som kunne bidra til å utsette pensjonering blant sysselsatt som planlegger tidligpensjon og blant tidligere sysselsatte som allerede har pensjonert seg Ønsker: I % av: Sysselsatt - planlagt å gå før 67 år Pensjonerte Mer fleksible arbeidstidsordninger 20 14 Kortere arbeidstid 27 Kurs og videreutdanning 11 6 Andre arbeidsoppgave 10 13 Arbeidsgiver ønsket at du fortsetter 30 12 Tilrettelegging av det fysiske arbeidsmiljøet 15 Roligere arbeidstempo 17 Kilde: AKU 1Q 2006

36 Grunner til fortsatt å stå i jobb for sysselsatte mellom år som mottar pensjon eller som kunne fått pensjon, hvis de ønsket Grunner: I %: Hovedgrunn Tilleggsgrunn Å øke husholdningensinntekt 16 4 Å øke pensjonsgrunnlaget 5 7 Interesse for arbeidet og arbeidsoppgavene 41 10 Gode kolleger og godt miljø 15 Ønsket på jobb/jobben har uttrykt behov for meg 9 11 Andre grunner Kilde: AKU 1Q 2006

37 God seniorpolitikk og forebyggende arbeid lønner seg !
Norsk arbeidsliv er i et uføre De mange unge uførepensjonistene representerer langt større kostnader og tap av arbeidskraft enn AFP/førtidspensjon. En livsfaseorientert personalpolitikk må ha fokus på mange gruppers behov uten at det blir en motsetning i dette. Kompetansen og erfaringen til eldre medarbeidere er vanskelig å erstatte Disse kulturbærerne på arbeidsplassen er en viktig ressurs for opplæring og støtte til de yngre Flere aktive seniormedarbeider kan gi et mer menneskelig og inkluderende arbeidsliv ! Derfor er eldre medarbeidere gull verdt !

38

39


Laste ned ppt "Alderskompetanse er gull verdt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google