Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innsynsrett Rett til innsyn i offentlige dokumenter 12.07.2014 1 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innsynsrett Rett til innsyn i offentlige dokumenter 12.07.2014 1 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innsynsrett Rett til innsyn i offentlige dokumenter 12.07.2014 1 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no

2 Introduksjon Hva er innsynsrett? o Privates rett til innsyn i forvaltningens dokumenter Dokumentoffentlighet og møteoffentlighet Allmennhetens vs parters innsynsrett 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 2

3 Allmennhetens innsynsrett Kort oppsummert: Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter Absolutt unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt Andre viktige hensyn tilsier at det kan gjøres unntak o Må vurdere meroffentlighet 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 3

4 Hensyn Mot innsynsrett Private interesser, særlig personvern Offentlige interesser Vanskeliggjør forvaltningens arbeid De reelle vurderingene blir skjult 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 4 For innsynsrett Demokratihensyn Kontrollhensyn Rettssikkerhetshensyn Informasjon Styrker tilliten til det offentlige Privates behov Offl. § 1 Ot.prp.nr.102 (2004-2005) s 24-27

5 Hovedregel: Enhver har rett til innsyn Grl § 100 (5) Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kommunernes Akter og til at følge Forhandlingerne i Retsmøder og folkevalgte Organer. Det kan i Lov fastsættes Begrænsninger i denne Ret ud fra Hensyn til Personvern og af andre tungtveiende Grunde. 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 5

6 Offl. § 3. Hovudregel Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ. 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 6

7 Hvem har innsynsrett Alle! o Må tas bokstavelig o Trenger ikke begrunne hvorfor man ønsker innsyn o Må kreves 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 7

8 Hva er det rett til innsyn i ” saksdokument, journalar og liknande”, jf. § 3 § 4. Definisjonar Med dokument er meint ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande. Saksdokument for organet er dokument som er komne inn til eller lagde fram for eit organ, eller som organet sjølv har oppretta, og som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet. Eit dokument er oppretta når det er sendt ut av organet. Dersom dette ikkje skjer, skal dokumentet reknast som oppretta når det er ferdigstilt 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 8

9 Hos hvem kan man få innsyn? Loven gjelder for ”Staten, fylkeskommunane og kommunane, jf. § 2 (1) a” ++ ”hos vedkommande organ”, jf. § 3 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 9

10 Hvordan får man innsyn? Kreve: be om innsyn skriftlig eller muntlig, § 28 (1) Identifikasjon, § 28 (2) Hovedregel papirkopi eller elektronisk kopi Offentlig elektronisk postjournal Avslag kan påklages 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 10

11 Unntaksregler Hvorfor gjøre unntak? Absolutte unntak – det må gjøres unntak o Offentlighet er straffbart Fakultative unntak – det kan gjøres unntak o Meroffentlighet 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 11

12 Absolutte unntak ”Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå innsyn. ” jf. offl. § 13 Profesjonsbestemt taushetsplikt Offentlige interesser Private interesser, fvl. § 13 o Personlige forhold o Forretningshemmeligheter mv Gjelder de enkelte opplysninger Bortfall ved samtykke, offl. § 13 (2) 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 12

13 Fakultative unntak Det kan gjøres unntak o Rett for forvaltningen til å nekte innsyn o Men ingen plikt Meroffentlighet må vurderes § 11. Meirinnsyn Når det er høve til å gjere unntak frå innsyn, skal organet likevel vurdere å gi heilt eller delvis innsyn. Organet bør gi innsyn dersom omsynet til offentleg innsyn veg tyngre enn behovet for unntak. 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 13

14 Interne dokumenter, § 14 o ”organinterne dokumenter” Gjelder uavhengig av dokumentets innhold eller typen opplysninger o Dokumenter organet selv har utarbeidet og selv beholder o Ett organ: opptrer utad som en enhet 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 14

15 Unntak på grunn av dokumentets innhold o Nevnt i § 17 flg? Eks. opplysninger av hensyn til Norges utenrikspolitiske interesser Eks. dokumenter som gjelder statlige budsjettsaker o Meroffentlighet? 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 15

16 Partsinnsyn Gjelder parter og deres representanter o Fvl § 2 e ”person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder” Hensyn o Partens rettsikkerhet o Partens behov for å vurdere klagemuligheter 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 16

17 Hovedregel: innsynsrett § 18. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter). En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av reglene i §§ 18 til 19. (...) Når det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere å gi helt eller delvis innsyn. Innsyn bør gis dersom hensynet til parten veier tyngre enn behovet for unntak. 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 17

18 Spørsmål om hva parten kan kreve innsyn i o Rett til innsyn i ”sakens dokumenter” I den konkrete saken Dokumenter o Enkeltvedtak 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 18

19 Unntak fra parters rett til innsyn Taushetsplikt etter fvl. § 13 hindrer ikke innsynsrett Interne dokumenter o Likevel innsyn i faktiske opplysninger mv., § 18 c Opplysningenes innhold o Utenrikspolitiske interesser o Forretningshemmeligheter Meroffentlighet, jf. fvl. § 18 (2) 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 19

20 Oppsummering Hovedregelen er at alle har rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter Unntak for opplysninger med lovpålagt taushetsplikt o Forskjell på allmennheten vs parters Andre viktige hensyn tilsier at det kan gjøres unntak o Må vurdere meroffentlighet 12.07.2014 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort, hej@hjort.no 20


Laste ned ppt "Innsynsrett Rett til innsyn i offentlige dokumenter 12.07.2014 1 Hege Jordbakke, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Hjort,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google