Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1 Erik Johannessen – Eivind Dale – Jan Norbeck.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1 Erik Johannessen – Eivind Dale – Jan Norbeck."— Utskrift av presentasjonen:

1 GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1 Erik Johannessen – Eivind Dale – Jan Norbeck

2 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

3 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

4 Innledning Konseptet skal være: • Bærekraftig og miljøvennlig • Lønnsomt og konkurransedyktig • Samfunnsøkonomisk lønnsomt • Utfordre dagens transport og logistikkstrukturer • Skape grunnlag for revitalisering av norsk nærskipsfart

5 Rammebetingelser som fremmer sjøtransport • NTP (2014 – 2030) og Klimameldingen • Styrket konkurranseevne for sjøtransport gjennom forskning og utvikling • Redusere avstandskostnadene ved havnesamarbeid, godskonsentrasjon og intermodalitet • Sikre god effektivitet og legge til rette for bedre avvikling av transportene gjennom tilskuddsordninger for investeringer i havner • Legge til rette for overgang fra vei og sjø gjennom tiltak som stimulerer økt bruk av sjøveien

6 Konseptets 3- bærebjelker • Tilpasset Forretningsmodell • Tilpasset og effektivt Logistikkonsept • Tilpasset og effektivt Miljøskip

7 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

8 Forretningsmodell (i) Kundedrevet etter behov • Prisgunstig (30% lavere enn bilkostnaden pr enhet) • Tillit gjennom punktlighet, leveransepresisjon, hyppighet, regelmessighet • Miljøvennlig gjennom vesentlig reduksjon av utslipp og nye miljøkostnader • Enkelhet gjennom gode og integrerte IKT-løsninger og funksjonalitet • Tilgjengelighet så vel fysisk som logisk 24-7

9 Forretningsmodell (ii) a) Kundedrevet etter volum • Store godseiere med egen logistikk og transport • Større speditører som opererer på vegne av mange kunder b) Kundedrevet etter sluttkundens behov • Regelmessig transportbehov • Særlig fokus på miljøvennlig transport • Større fraktvolum og industrialisert logistikk • Presisjonskritiske leveranser • Behov for reservekapasitet • Returlast av gods eller emballasje/søppel • Både lavkost eller høy-kost varer, temperaturregulert gods eller tankrelatert gods med container chassis, der logistikkløsningen gir trygghet for leveransepresisjon, skaderisiko og sikkerhet, servicegrad til kundens kunder(fremskutt lager). • Utenlandske agenter/speditører uten etablert nettverk i Norge • Gode IKT-løsninger • Ønske om tids-fleksibilitet

10 De fleste typer varer

11 Containere for alle typer last

12 Forretningsmodell (iii) Kundedrevet etter effektivitet • Godsterminal/lager til godsterminal/lager • Havn til havn • Effektiv kai- og havnelogistikk • Fleksible løsninger for levering, henting, lagring • Stordriftsfordeler • Lavere kostnad og bedret lønnsomhet

13 Hovedverdikjeden

14 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

15 Overordnet produktbeskrivelse

16 GodsFergen versus dagens løsning • Blå: Dagens løsning, transport mellom speditørens terminaler med lastebil • Rød: GodsFergen, flere tjenester kan tenkes Avsender Mottaker Terminal Bil Båt Kai

17 Destinasjoner og tider

18 HavnAnkomstAvgang Swinoujsciesø 10:00sø 14:00 Malmøsø 22:00ma 00:00 Københavnma 01:00ma 03:00 Halmstadma 07:00ma 09:00 Gøteborgma 14:00ma 19:00 Fredrikstadti 02:00ti 04:00 Mossti 06:00ti 08:00 Osloti 10:00ti 17:00 Larvikti 21:00ti 23:00 Grenlandon 01:00on 03:00 Kristiansandon 08:00on 10:00 Stavangeron 18:00on 22:00 Haugesundto 00:00to 02:00 Bergento 07:00to 10:00 Ålesundto 21:00fr 00:00 Moldefr 02:00fr 04:00 Kristiansundfr 07:00fr 09:00 Trondheimfr 15:00fr 18:00 Frekvens og rutetider Eksempel Medfører mellom 10 og 12 skip i 24-7 trafikk

19 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning (alle kostnadstall i NOK) : Total skipskostnad pr rundtur 1 194 000 Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur1 978 000 Administrative kostnader pr rundtur85 000 Totale rundturskostnader3 256 000 Rundtursinntekter3 450 000 Margin5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) 306 000

20 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning (alle kostnadstall i NOK) : Total skipskostnad pr rundtur 1 194 000 Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur1 978 000 Administrative kostnader pr rundtur85 000 Totale rundturskostnader3 256 000 Rundtursinntekter3 450 000 Margin5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) 306 000

21 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning (alle kostnadstall i NOK) : Total skipskostnad pr rundtur 1 194 000 Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur1 978 000 Administrative kostnader pr rundtur85 000 Totale rundturskostnader3 256 000 Rundtursinntekter3 450 000 Margin5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) 306 000

22 Nøkkeltall for GodsFergens basisløsning (alle kostnadstall i NOK) : Total skipskostnad pr rundtur 1 194 000 Havneavgifter og håndteringskostnader i havn pr rundtur1 978 000 Administrative kostnader pr rundtur85 000 Totale rundturskostnader3 256 000 Rundtursinntekter3 450 000 Margin5,6 % Gjennomsnittlig kostnad pr lastenhet levert på terminal3 700 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-nautisk mil 0.90 Gjennomsnittlig kostnad pr ton-km 0.50 Gjennomsnittlige kostnad for lastenhet per km 6.90 Totalt antall lastenheter levert pr rundtur 850 Antall omløp av skipets last pr rundtur 8,9 Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse 68 % Gjennomsnittlig distanse pr lastenhet (km) 540 Antall dager pr rundtur 11,4 Totalt antall lastenheter levert pr år (12 skip) 306 000

23 Andre forutsetninger i kalkulasjonene • Biltransport T2T: 20 NOK per km til destinasjon inklusive retur • Utkjøring fra/til havn: 700 NOK + 20 NOK per km • Kontroll mot TØI`s kostnadsmodell for trailertransport • Innkjøpspris skip 134 MNOK • Avskrivingstid 15 år, restverdi settes til 20% • Rente/yield 8% • Egne containere og chassis er ikke lagt inn • Havnekost pr anløp 5.250 NOK • 260-300 anløp pr skip/år

24 Lønnsomhet for GodsFergen

25 Priseksempler bil

26 Priseksempler GodsFergen

27 Prissammenligning pr. container/tur Oslo KristiansandStavangerHaugesundBergenÅlesundKristiansundTrondheim Bil4900790066007100800084007100 GF3700590050005300600063005300 Residual-1200-2000-1600-1800-2000-2100-1800 Alle priser i NOK

28 Fremtidens kystterminal • Ubetjent • Tilgang 24x7 • Sikret • I (nær) havn • Med/nær godsterminaler

29 Effektiv havnedesign • Effektiv drop and drag • Chassisbasert (egne eller kundens) • Depot/lagerfasiliteter • Forhåndsklarering av bil og sjåfør Alt. Ro/Lo

30 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

31 Skipsløsning • Foreløpig basert oss på LoLo skip med kapasitet på 120-140 containere (40/45 fots) • Utreder videre kombinerte skip Ro/Lo • Skipsdesign for 12-18 knop • Maskinkonfigurasjon for optimal ytelse og utslipp • Forankringsløsning basert på «grip-løsning» • Effektive kranløsninger på skip med maksimal stabilitet

32 GA Plan - LoLo basisløsning (monohull)

33 Skrog

34 Maskinerisystemer og drivstoff • For basisløsningen er LNG valgt som drivstoff

35 Landstrøm og Batteri

36 Miljøutslipp • GodsFergen har 30 % av utslippet til lastebil: – GodsFergen (terminal-til-terminal): 34 g/tonn-km – Bil (Euroklasse 5, autodiesel, norske veier): 112 g/tonn-km • En flåte med 12 skip som gjør 360 rundturer årlig, erstatter 300 000 transporter med lastebil => 350 000 tonn redusert utslipp av CO2-ekvivalenter (tilsvarende utslipp fra 135 000 personbiler årlig)

37 Fart, ytelse og forbrukskurver • Servicehastighet på 14-16 knop – balansere krav til kort ledetid, lav kostnad og lave miljøutslipp til luft • Høy pålitelighet – tilstrekkelig reservekapasitet til å ta inn forsinkelser og å holde ruten i dårlig vær • God fleksibilitet og evne til å tilpasse seg ulike driftsprofiler – skipsdesign tilpasset fart i intervallet 12-18 knop

38 Lasting og lossing

39 Vakuum basert løsning Grip basert løsning Automatiserte fortøyningsløsninger

40 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

41 Visjon, forretningsidé og verdier Visjon Sjøtransport er førstevalget for kostnadseffektiv godstransport mellom kystbyer. Forretningsidé For speditører og større vareeiere vil en daglig skipsrute langs kysten dekke deres behov for frekvent transport mellom godsterminaler i større byer med havn. En slik sjørute representerer et rimelig og miljøvennlig alternativ fremfor bil. Verdier Verdigrunnlaget til GodsFergen skal sikre tilfredse kunder og et langsiktig bærekraftig transportkonsept sjøveien. Respekt, Ansvarlig, Samhandling, Innovasjon og nyskapning Verdier

42 Mål med GodsFergen GodsFergen skal: • Utvikle og implementere et konsept for regulær kystnær godstransport som ivaretar behovet til speditører og store vareeiere og deres kunders behov for lønnsom langtransport med høy leveransekvalitet • Være anerkjent for høy kompetanse og gode logistikkløsninger som dekker kundens logistikkbehov på en effektiv måte • Levere en miljøvennlig løsning som gir signifikante miljøgevinster for brukerne og deres kunder • Opereres på en enkel kostnadseffektiv måte med 24-7 tilgjengelighet og slik at kostnadseffektivitet og produktivitet stadig forbedres

43 Prosesser BookingTransportFakturering Produkt og kundeservice Produksjon og Transport Administrasjon

44 Eierskapsmodeller

45 Innhold • Innledning • Forretningsmodell • Logistikkonsept • Skipsløsning • Visjon og mål • Oppsummering/Veien videre

46 Oppsummering • GodsFergenkonseptet utviklet versjon 1 – Forretningsmodell – Logistikkonsept – Skipsløsning • Primære kunder er speditører/store vareeiere • Dekker terminal-til-terminal evt. leverandør-til-lager • Daglige avganger, høy punktlighet • Pris 25-30 % lavere enn bil, lønnsom drift • Gir betydelig miljøeffekt i forhold til lastebil

47 Veien videre • Testing av konseptet/dialog med kundegrupper: – Forretningsmessig bærekraft – Mulige volum • Videre utvikling/optimalisering av rutemønster • Havnetilpasninger – muligheter og begrensninger • Investeringscaset – Kriterier for investering i nye skip – Investering i containere, chassis, eurotraller, etc. • Eiermodeller for operatørselskap • IKT-integrering, etc. • Offentlig engasjement

48 Takk for oppmerksomheten!

49 Største bilvolumer i dag • Inn og utgående • 3-6 utenlandske • 10-20 norske havner

50 Godsvolumer på lastebil i dag • 13-15 million tonn/år • Mer enn 200 km • Mindre enn 25 km til havn 100 trailere/dag = 0,6 tonn/år


Laste ned ppt "GodsFergen Konseptbeskrivelse versjon 1 Erik Johannessen – Eivind Dale – Jan Norbeck."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google