Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gerd Fredheim. 2007 Lese for å lære. Arbeid med læringsstrategier og leseforståelse Alta 31.10. og 01.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gerd Fredheim. 2007 Lese for å lære. Arbeid med læringsstrategier og leseforståelse Alta 31.10. og 01.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gerd Fredheim. 2007 Lese for å lære. Arbeid med læringsstrategier og leseforståelse Alta 31.10. og 01.11.07

2 Gerd Fredheim. 2007 Bakgrunnskunnskap –Ny kunnskap blir lettere å forstå, gir mer mening og blir lettere å huske når den knyttes til tidligere kunnskapsstrukturer. Skålvik & Skålvik. 2005

3 Gerd Fredheim. 2007 Læringsforberedende samtale •--- når samtalen brukes som mental forberedelse til en læringsaktivitet, dvs. framkaller relevante kunnskapsstrukturer hos den enkelte elev. Skålvik & Skålvik. 2005

4 Gerd Fredheim. 2007 Skriving •Frequently we may think we understand something when we only recognize it; We confuse familiarity with understanding. This becomes obvious when we have to explain it in writing –Fra: Zeit (199..). Writing for Educational Objectives in a Calculus Course. MAA notes no. 16

5 Gerd Fredheim. 2007 Lesing = avkoding X forståelse forståelse avkoding forståelse

6 Gerd Fredheim. 2007 Lese •Avkoding –Den tekniske siden ved lesingen •Avkoding vil si å kunne gå fra en rekke skrevne symboler (ord/bokstaver) til noe lydelig (uttalt ord) •Forståelse –Dette er en høyere kognitiv prosess og betyr at leseren henter ut informasjon i teksten •Litteral forståelse • - Odforståelse • - Setningsforståelse • - Forståelse av større tekstavsnitt •Inferal forståelse –Den leseforståelse som er resultat av interaksjon mellom informasjon i teksten og leserens bakgrunnskunnskap •Kritisk og kreativ lesing –Den høyeste form for lesing –Bygger på inferal forståelse –Leserens bakgrunnskunnskap og kognitive ressurser spiller en viktig rolle for forståelsen

7 Gerd Fredheim. 2007 Hva er lesekompetanse? •The ability to understand and use those written language forms required by society and/or valued by the individual. Young readers can construct meaning from a variety of texts. They read to learn, to participate in communities of readers, and for enjoyment. –Reading literacy, IEA, PIRLS 2000 –Gi om for lesing, side 11

8 Gerd Fredheim. 2007 Rett spor eller ville veier? •Målet er at en faglærer i et hvilket som helst fag skal lege vekt på at elevene forstår det de leser om faget, at de forstår og selv kan bruke matematiske framstillinger knyttet til faget, at de kan uttrykke sin fagforståelse skriftlig og muntlig, og at de kan utnytte IKT både til å lære og til å vise hva de har lært. Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003. side 19

9 Gerd Fredheim. 2007 PISA 2000 37 tekster og 141 oppgaver •Kontinuerlige tekster –Argumenterende –Fortellende –Veiledende –Forklarende –Beskrivende –Skjønnlitteratur –Avisartikler –Brev m.m. •Ikkekontinuerlige tekster –Grafer –Diagrammer –Kart –Tabeller –Skjemaer

10 Gerd Fredheim. 2007 I •I følge Kunnskapsløftet skal elevene: –Kunne velge hensiktsmessige lesestrategier •Bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekster i ulikt tempo –Stimuleres til å velge egne læringsstrategier •Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere egen læring

11 Gerd Fredheim. 2007 Læreplanverket for Kunnskapsløftet •Generell del (Del I) •Prinsipper for opplæringen (Del II) –Læringsplakaten –Sosial og kulturell kompetanse –Motivasjon for læring og læringsstrategier –Elevmedvirkning –Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter –Læreres og instruktørers kompetanse og rolle –Samarbeid med hjemmet –Samarbeid med lokalsamfunnet •Læreplaner for fag (Del IlI)

12 Gerd Fredheim. 2007 Motivasjon for læring og læringsstrategier •Motiverte elever –HVA •Lyst til å lære •Utholdende •Arbeider målrettet –HVORDAN •Erfaring med mestring •Fysisk aktivitet •Elevene har kunnskap om betydningen av bevisst bruk og utvikling av læringsstrategier

13 Gerd Fredheim. 2007 Motivasjon for læring og læringsstrategier Læringsstrategier HVA Framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring Strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål Refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner HVORDAN Opplæringen skal gi elevene kunnskap om: - betydningen av egen innsats - bevisst bruk og utvikling av læringsstrategier

14 Gerd Fredheim. 2007 Tilpasset opplæring og likeverdige muligheter •Kjennetegn –Variasjon i bruk av •Lærestoff •Arbeidsmåter •Læremidler –Variasjon i •Organisering av opplæringen • Intensiteten i opplæringen

15 Gerd Fredheim. 2007 Læreres og instruktørers kompetanse og rolle •Lærerne /instruktørene må ha. –Faglig kyndighet –Evne til å formidle faget –Evne til å organisere læringsarbeidet –Kunnskap om veiledning og vurdering –Flerkulturell kompetanse –Kunnskap om •Elevers ulike utgangspunkt •Læringsstrategier

16 Gerd Fredheim. 2007 Prosjekt CRISS •CReating Independence through Student-owned Strategies »Carol M. Santa

17 Gerd Fredheim. 2007 CRISS - strategienes pedagogiske prinsipper •Bakgrunnskunnskap –Å integrere nye opplysninger med tidligere kunnskap er noe av det viktigste for å forstå •Aktivitet –Lese –Tenke –Snakke/diskutere –Skrive •Metakognisjon –Tenking om tenking –Bevissthet om egen læring •Organisering og læring –Læring og minne er avhengig av at kunnskaper organiseres

18 Gerd Fredheim. 2007 Læringsstrategier •Framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring •Strategier for å planlegge, gjennomføre og vurdere eget arbeid for å nå nasjonalt fastsatte kompetansemål •Refleksjon over nyervervet kunnskap og anvendelse av den i nye situasjoner –Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 2006 •Evne til å lære fagstoff og løse en oppgave –OECD

19 Gerd Fredheim. 2007 Innlæring av ny strategi •Presentere •Modellere •Lærerstyrt veiledning •På egen hånd

20 Gerd Fredheim. 2007 VØL-skjemaet •Dette tror jeg at jeg vet •Dette ønsker jeg å lære mer om •Slik vil jeg lære •Har lært •Evaluering/egenvurdering

21 Gerd Fredheim. 2007 Kognitive læringsstrategier kom som en reaksjon på den mekaniske innlæringen i behaviorismen •Behaviorisme •Læring blir vanedannende,dvs at øving gjør mester •Læring skjer ved betinging; passende stimulus gir respons som forsterkes via belønning •Det skapes assosiasjon mellom operasjon og resultat •Konstruktivisme •Hvert individ danner sin egen kunnskap; den blir ikke passivt overført fra lærer til omgivelsene •Eleven konstruerer selv sin kunnskap i interaksjon med omgivelsene •Kunnskapen organiseres i indre kognitive strukturer •Handling og erfaring danner bakgrunn for elevens refleksjon og utvikling av kunnskap

22 Gerd Fredheim. 2007 Det dialogiske klasserommet •I det tradisjonelle klasserom bygger undervisningen på ideen om at kunnskap kan ”overføres fra hode til hode”. •I denne overføringen har ikke elevenes kulturelle bakgrunn noen sentral rolle. •I dette klasserommet legges det avgjørende vekt på at elevene må ha en hovedrole i de prosessene der kunnskap konstrueres. Den mest sentrale premissen for de pedagogiske aktivitetene er elevenes bakgrunnskunnskaper. •Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, læring og klasserommet •Bedre skole 2/99 •Sten R. Ludvigsen

23 Gerd Fredheim. 2007 Læringsstrategienes 4 hovedkategorier •Hukommelsesstrategier ( repetisjonsstrategier) •Utdypingsstrategier ( elaboreringsstrategier. Rohwer, 1980) •Organiseringsstrategier •Forståelsesovervåking og kontroll –Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Elstad og Turmo. 2006

24 Gerd Fredheim. 2007 Læringsstrategienes 4 hovedkategorier •Hukommelsesstrategier (repetisjonsstrategier) –Lille Grimme Arne Trenger Ris (Byene i Aust-Agder) •Utdypingsstrategier (elaboreringsstrategier. Rohwer, 1980) –Utdyping innebærer at eleven konstruerer relasjoner mellom noe vedkommende kan fra før og det som skal læres, samt utbroderer relasjonene gjennom tenking •Læringsstrategier. Søkelys på lærernes prsksis. Elstad og Turmo. 2006

25 Gerd Fredheim. 2007 Læringsstrategienes 4 hovedkategorier •Organiseringsstrategier –Kunnskap må organiseres i vårt mentale system for at vi skal være i stand til å gjenkalle kunnskapen i passende situasjoner. •Forståelsesovervåking og kontroll –Forståelsesovervåking vil si å ha skjerpet oppmerksomhet om hvor godt man forstår det man forsøker å lese om eller skrive om. Å overvåke egen forståelse er en form for metakognisjon. Metakognisjon betyr tenking om tenking, noe som innebærer å tilegne seg erfariingsbasert kunnskap om hvordan man selv tenker og lærer. –Kontroll kan knyttes til elevenes eget læringsarbeid, for eksempel kontroll etter at eleven har utført regneoperasjoner. •Læringsstrategier. Søkelys på lærernes praksis. Elstad og Turmo. 2006

26 Gerd Fredheim. 2007 Til eleven •Lese for å LÆRE •Nå du skal les for å lære, er det greit å gjøre noe FØR selve lesingen tar til. –Bla gjennom kapitlet og skriv ned hvor mange sider det er –Lag et tankekart hvor kapitlets overskrift er sentrum –Bla gjennom kapitlet en gang til. Skriv avsnittsoverskriftene som 2-ere i et tankekart –Se på den enkelte 2-er. Hva tror du at du kan om dette fra før? –Dersom kapitlet/eksamensheftet har bilder med tekst, margtekst, fotnoter, ordforklaringer eller en kort oppsummering, kan du notere stikkord fra disse. NÅ kan du begynne å lese for å lære Mens du leser - eller etter at du har lest - kan du organisere innholdet i kapitlet på den måten som passer bes for deg. Du kan velge mellom tankekart, styrkenotat, eller kolonnenotater. Kanskje du synes det ville være greit å tegne også?

27 Gerd Fredheim. 2007 Til eleven •Lese for å LØSE EN TEKSTOPPGAVE I MATEMATIKK –Markere •Spørsmål •Relevant informasjon –Tegne •Funksjonell tegning –Overslagsregning Først NÅ kan selve utregningen ta til - Kontrollregne - Er svaret sannsynlig? - Skrive tekstsvar

28 Gerd Fredheim. 2007 Til eleven •Skrive SPOLETEKST -skriving av fagtekst -Innledning -Her setter du ned x antall påstander/argumenter/utsagn -Hoveddel -Du drøfter den enkelte påstand/det enkelte argument/utsagn i et eget avsnitt -Dersom du i innledningen har kommet med tre påstander/argumenter/utsagn, blir det tre avsnitt å skrive her. -Konklusjon/avslutning -Her oppsummerer du påstandene/argumentene/utsagnene fra innledningen. Det som er drøftet, må få en oppsummering eller konklusjon. Du gjentar hovedtemaet og de enkelte påstandene/argumentene/utsagnene.

29 Gerd Fredheim. 2007 Undervisning i leseforståelse •Lese for å lære Få oversikt over lærestoffet –Ny lærebok –Nytt kapittel Koble på bakgrunnskunnskap - Fri assosiasjon - Læresamtalen - Strukturert tankekart - ”Læringslogg” - VØSLE Arbeide med forforståelsen - Å sammenholde det nye en skal lære, med det en tror en vet fra før •Først NÅ kan selve lesingen ta til Da er det viktig å kunne organisere kunnskapene på en hensiktsmessig måte, for eksempel: –Tankekart –Styrkenotat –Kolonnenotater –Venn-diagram •Lesestrategi i møte med tekstoppgaver i matematikk –Markere •Spørsmål •Relevant informasjon –Tegne •Funksjonell tegning –Overslagsregning •Først NÅ kan selve utregningen ta til –Kontrollregne –Er svaret sannsynlig? –Skrive tekstsvar


Laste ned ppt "Gerd Fredheim. 2007 Lese for å lære. Arbeid med læringsstrategier og leseforståelse Alta 31.10. og 01.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google