Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for digital kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for digital kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for digital kompetanse (memex.hio.no)

2 Tema for dagen l JamStudio l Opphavsrett l Songsmith (?) l PhotoStory l Nettressurser l (Ulike avspillere for lyd)

3 JamStudio l Enkelt, nettbasert program for enkel komponering l 3 trinn: –Velg akkorder –Velg instrumenter –Spill av l Tilpass lyden på instrumentene, tempo, volum l Lag verse, bridge, chorus og bestem avspillingsrekkefølge

4 Songsmith l Microsoftprodukt l Gratis fullverdig prøveversjon på 6 timer l Genererer akkompagnement til innspilt vokal, basert på ulike musikksjangere l (Motsatt av karaoke) l Aktuelt i skolen?

5 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) l Regulerer opphavsretten l ”Man skal ikke kunne frata noen æren for det verk de har skapt og man skal ikke kunne "tukle med" andres verk. Retten til å bli navngitt og til respekt for verket og dets opphavsmann utgjør de såkalte ideelle rettigheter.” (Olav Torvund)

6 Sentrale begreper l Åndsverk; …litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som… l Opphavsmannen; den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket l Rettighetshaver: den som har rett til å framstille eksemplarer l Eksemplarframstilling; Opphavsretten gir enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmenheten

7 To hovedgrupper av rettigheter l Økonomiske rettigheter –Eksemplarfremstilling –Gjøre tilgjengelig for allmenheten l Ideelle rettigheter –Opphavsmannen har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier. –Verket skal ikke gjengis på en krenkende måte

8 l Teknologien utfordrer opphavsretten –Reproduksjon og distribusjon –Digital kopi er identisk med originalen –Internett som distribusjonskanal l Det grunnleggende behovet er ikke endret Olav Torvund

9 l Spredning av eksemplar –Utlån, utleie l Visning –Offentlig uten tekniske hjelpemidler l Fremføring –Konserter, teater og ved bruk av tekniske hjelpemidler, f eks PowerPoint

10 Undervisning § 21 l "Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning. Har opphavsmannen overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig i forbindelse med undervisning. Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig: a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed, b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed.

11 § 21 forts l Denne paragraf gjelder ikke for filmverk, scenisk fremføring av sceneverk eller fremføring av databaser ved ervervsmessig undervisning. Paragrafen gir heller ikke rett til fremføring ved kringkasting."

12 Offentlighet og allmenhet l En visning eller fremføring innenfor det private området omfattes ikke av opphavsmannens enerett l Grensen mellom det private og det offentlige er ikke enkel å trekke l Forberedelse til undervisning, i undervisning, foreldremøte …

13 Eksemplarfremstilling til privat bruk l Det er lov å framstille eksemplarer til privat bruk l Kopiering til privat bruk – et hull i beskyttelsen l Familie – venner - kollegaer l Forutsetter at det eksemplar man kopierer fra er lovlig fremstilt

14 Sitatretten l§ 22. Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger. lI prinsippet kan alle slags verk siteres lSitatet må settes i en sammenheng og kilden må navngis

15 Offentliggjøring av bilder l ” Etter åndsverkslovens § 45c er det i utgangspunktet forbud mot å publisere fotografi som avbilder en person, uten at det foreligger samtykke fra den avbildede. Fra denne hovedregelen gjelder en rekke unntak, jf. § 45c, første ledd bokstav a-e.”

16 Avtalelisenser l Kopinor – fotokopiering l BONO – billedkunst l Tono – musikk l Gramo - produsenter og utøvende kunstnere l Fono – norske plateprodusenter l Norwaco - TV-programmer l Egne skoleavtaler l www.clara.no – etablert av flere forvaltningsorganer www.clara.no

17 Kopinor – Skoleavtalen – Digital bruk l Lagre elektronisk kopier av digitalt materiale l Digitalisere trykt materiale og lagre det l Fremføre på elektronisk tavle, projisere o.l. l Gjøre materialet tilgjengelig i skolens interne, lukkede nettverk l Ta utskrift på papir av digitale eksemplar l http://www.kopinor.no/kopiering-og- opphavsrett/digital-bruk

18 Wikipedia l Fri dokumentasjonslisens –Adgang til å kopiere og gjenbruke innholdet under samme dokumentasjonslisens –og at Wikipedia krediteres/refereres l Ikke tillatt å kopiere til kommersiell bruk

19 Creative commons l Den som gjør verket tilgjengelig kan i kraft av sin opphavsrett sette vilkår for andres utnyttelse l Graderte frie lisenser l http://creativecommons.org/about/licenses http://creativecommons.org/about/licenses l Eksempel www.flickr.com

20 Photo Story l Photo Story 3 for Windows er et program som gir en spennende fremvisning av digitale bilder l Ved hjelp av funksjoner som gir bildene liv med blant annet bevegelse, musikk og tale har man mulighet for å lage en personlig bildehistorie som er morsom å dele med andre l Gratis program, tilgjengelig på nettet (forutsatt Windows-plattform) l Finnes som norsk versjon

21 Arbeidsgangen i programmet 1. Start programmet 2. Importer og ordne bildene 3. Legg til en tittel/tekst på bildene – og eventuelle bilde effekter 4. Gi bildene en lydkommentar (fortellerstemme) og tilpass bevegelsene 5. Legge til bakgrunnsmusikk –Musikk fra programmet –Egne lydfiler –Spor fra CD 6. Lagre historien –Prosjektfil eller fremvisningsfil

22 ”Katten” – av Olav H. Hauge l Katten l sit i tunet l når du kjem. l Snakk litt med katten. l Det er han som er varast i garden.

23 Lagring av den ferdige videoen l Kvalitet på presentasjonsfilen velges etter som hva du skal benytte filen til. l I wmv-format l Windows Media Player for avspilling av videoen l Kan lastes opp på YouTube - brennes på dvd

24 Noen eksempler på pedagogiske muligheter l Tolke, bearbeide ulike musikksjangre –Eksempel: Lage eventyr, presentere sanger, musikkstykker, dikt l Gjenfortelle opplevelser –Eksempel: Klasseturer l Presentere et tema –Eksempel: Forfattere, komponister, tidsepoker, fenomener l Dokumentere aktiviteter –Eksempel: Eksperimenter i naturfag, prosesser i estetiske fag, gitarkurs? –Eksempel: Beskrive hendelser/konkreter -matlaging l Dokumentere pedagogisk praksis

25 Ulike typer bildegrunnlag l Digitale bilder – fra digitalt kamera, web-kamera eller mobiltelefon – elevene tar bildene og lager historien omkring bildene. l Scanne tegninger/gjenstander/dokumenter som elevene har tegnet/valgt ut – elevene beskriver tegningene/gjenstandene l Importere tegninger som elevene tegner i tegneprogram (Paint) l Kombinasjon – ta bilder av gjenstander som elevene har laget – overføre bildene til PC-en – Digital kunstutstilling?

26 Oppsummering av fordelene l Grunnleggende ferdigheter –å kunne uttrykke seg muntlig »Språkstimulering/Språkopplæring (to-språklig) –å kunne uttrykke seg skriftlig –å kunne bruke digital verktøy l Kreativ behandling av bilder l Enkelt å ta i bruk, lite tidkrevende å lære og å bruke l Krever minimalt med utstyr: Datamaskin, programmet, høretelefon med mikrofon

27 Digitale læringsressurser l Noen portaler: –Skolenettet (tjeneste fra udir) –Moava.org (privat tjeneste) l Lærebøkenes nettsteder l JamStudio et eks på nettbasert program for enkel komposisjon l Del og bruk - anbefales

28 l Kopinor, interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. På nettstedet finner du blant annet kopinor-avtalene: http://www.kopinor.no/ http://www.kopinor.no/ l Norwaco, opphavsrettsorganisasjon om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder: http://www.norwaco.no/ http://www.norwaco.no/ l TONO forvalter rettigheter for norske og utenlandske komponister, tekstforfattere og musikkforlag: http://www.tono.no/ http://www.tono.no/ l Clara. nettsted om opphavsrett: http://www.clara.no/ http://www.clara.no/ l Stortingsmelding 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/20062007/Stmeld- nr-17-2006-2007-.html?id=441497&epslanguage=NO pdf-format: http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/017/PDFS/STM2006200700 17000DDDPDFS.pdf http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/regpubl/stmeld/20062007/Stmeld- nr-17-2006-2007-.html?id=441497&epslanguage=NO http://www.regjeringen.no/Rpub/STM/20062007/017/PDFS/STM2006200700 17000DDDPDFS.pdf l Nasjonalbibliotekets katalogtjeneste: http://www.nb.no/vare_kataloger/http://www.nb.no/vare_kataloger/ l Microsoft om opphavsrett for barn: http://www.microsoft.com/norge/athome/security/children/kidspiracy.mspx http://www.microsoft.com/norge/athome/security/children/kidspiracy.mspx

29 l Opphavsrett, en introduksjon av Dr.juris Olav Torvund: http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl Mange interessante artikler finnes på Olav Torvund sine sider http://www.torvund.net/index.php?page=opph-innl l Jon Bing om opphavsrett: http://www.kopinor.no/opphavsrett/artikler_og_foredrag/menneskers_ verk http://www.kopinor.no/opphavsrett/artikler_og_foredrag/menneskers_ verk l Eirik Newth om opphavsrett: http://newth.net/eirik/category/opphavsrett/ http://newth.net/eirik/category/opphavsrett/ l Et sted med tips: http://leifh.blogspot.com/2007/07/opphavsrett- bruksrett.htmlhttp://leifh.blogspot.com/2007/07/opphavsrett- bruksrett.html l Wikipedias offisielle retningslinjer for opphavsrett: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Opphavsrett l Hva Wikipedia ikke er - flere offisielle retningslinjer: http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hva_Wikipedia_ikke_er http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hva_Wikipedia_ikke_er l Creative Commons, side for gjenbruk av kreativt materiale: http://creativecommons.org http://creativecommons.org l Steder med fri musikk: http://www.uhort.no eller http://freeplaymusic.comhttp://www.uhort.no http://freeplaymusic.com

30 l Diverse kurs: –Gitar; http://onlinegitar.no/http://onlinegitar.no/ –Tromme; http://www.resurs.folkbildning.net/projekt/trumsk olan/index.html l Andre ressurser eks –Piano: http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/music/pia no/index.htm# –Sangtekster og karoke f eks youtube –Noter, notelære

31 Musikk på nettet l iTunes - http://www.apple.com/no/itunes/http://www.apple.com/no/itunes/ l Wimp - http://www.getwimp.comhttp://www.getwimp.com l Spotify - http://www.spotify.comhttp://www.spotify.com

32 Læreplan i musikk –Å kunne bruke digitale verktøy i musikk dreier seg om utvikling av musikkteknologisk kompetanse knyttet både til lytting, musisering og komponering. I musikkfaget inngår blant annet bruk av opptaksutstyr og musikkprogram for å sette sammen og manipulere lyd til egne komposisjoner. I denne sammenheng inngår også kjennskap til kildekritikk og kunnskap om opphavsrett knyttet til slik bruk av musikk.

33 Takk for i dag!


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo IKT i musikk Skedsmo 20. mai 2010 Tonje Hilde Giæver Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for digital kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google