Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anne Kristoffersen, Standard Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anne Kristoffersen, Standard Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Anne Kristoffersen, Standard Norge
Hvordan bruke standarder som virkemiddel for universell utforming i kommunene? Anne Kristoffersen, Standard Norge

2 Kan universell utforming standardiseres?
Målet Universell utforming skal være en naturlig del av produktdesign, arkitektur, planlegging og service Standarder Viktig verktøy for planleggere Krav til tilgjengelighet Grunnlag for anbud/kontrakter Vises til i lover og forskrifter Nei det kan det vel ikke, men standarder kan være et viktig verktøy i forhold til uu UU målet – tilgjengelighet er tiltak på veien. Brukt definisjon som i NOU og STM Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. Standardiseringsprosjektene er basert på nettverk av interessenter legger sin kunnskap og erfaring inn i standardene.

3 Standarder beskriver et produkt, et system eller en arbeidsprosess, eller deler av disse er et forslag til valg av alternativ, men utelukker ikke andre løsninger utarbeides av interessegrupper som ønsker felles spilleregler i markedet er frivillig å bruke

4 Nytte av standarder og standardisering
Kvalitet på varer og tjenester Kunnskap settes i system og tas i bruk Like konkurransevilkår, kjente spilleregler og forutsigbarhet Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet Virkemiddel for å oppfylle myndighetenes regelverk Brobygger mellom interessenter

5 Standarder og universell utforming
Nasjonalt Handlingsplan for hvordan standarder kan fremme prinsippene om universell utforming Konkrete standardiseringsprosjekter Bygg, transport, tjenester, uteområder, IT Informasjon Opplæring Internasjonalt (CEN og ISO) Generelle veiledninger IT, transport, bygg Handlingsplanen utarbeidet i 2004 Prioritert områder der vi mener UU er viktig Skissert konkrete standardiseringsprosjekter innenfor disse områdene, der vi har fått finansielle ressurser.

6 NS 11001 Universell utforming av byggverk og tilliggende uteområder
Høringsrunde avsluttet Standardiseringskomiteen arbeider med innarbeiding av kommentarer Skille mellom boliger og andre bygg Blanding av konkrete krav og anbefalinger Snusirkel rullestol Etterklang Utgivelse 1. desember 2007 100 organisasjoner lastet ned høringsforslaget. Kommentarer fra 30 av disse. Noe sprikende tilbakemeldinger – boliger skilles ut/juridisk holdbarhet i forhold til forskrift Forvirrende fordi det er noe forvirrende fordi det inneholder konkrete krav for noen typer funksjonshemming - for andre mer synsing.

7 Basert på dansk standard og merkeordning
Krav til en merkeordning for tilgjengelighet til reiselivsmål (NS 11010) Basert på dansk standard og merkeordning Angir krav som må oppfylles for å få et tilgjengelighetsmerke Bevegelseshemmede Synshemmede Hørselshemmede Astmatikere/allergikere Ca 100 krav + anbefalinger Bredt sammensatt standardiseringskomité Høring 4. kvartal 2007/Ferdigstillelse våren2008

8 Veiledning til NS 3420 del CK Skjøtsel og drift av park- og landskapsanlegg
Basert på idédugnad Samtale med interessenter Ferdigstilles november 2007 Inkorporeres i neste utgave av standarden Kontraktsstandard under utarbeidelse

9 Miljøhemning (allergi)
Innholdsfortegnelse NS 3420 CK Funksjonshemning Bevegelseshemning Orienteringsvansker Miljøhemning (allergi) Synsvansker Hørselsvansker Kognitiv svikt FORORD Mandat for veiledereren og bidragsytere iht. Standard Norges mal INNLEDNING Kort beskrivelse av målgruppe, hensikt med ved veilederen, struktur og litt om hva som kjennetegner de ulike brukergruppene Skjøtsel av naturområder Ingen spesielle utfordringer med mindre deler av skog, impedement eller strandarealer er tilrettelagt for funksjonsnedsatte Skjøtsel av plen Kantskjæring Fjerning av avklipp mv. Skjøtsel av grasbakker Skjøtsel av utplantingsplanter Opprettholde lys og farger Fjerne allergifremmende vekster Skjøtsel av stauder Skjøtsel av busker Opprettholde siktlinjer Fjerne hinder Skjøtsel av roser Skjøtsel av trær Drift av gang- og kjørearealer Spesiell fokus på ramper Oppretthold jevn og ren flate Maskinell brøyting Fjerne snø og is Håndrydding av snø Strøing Sikre fremkomlighet Forebygge fallskader Ettersyn Oppretting/sikring/varsling Oppretting/varsling Løvhåndtering Renhold av gangarealer Fjerning av ugras Avdekke kant-og ledelinjer Planering og avretting Oppretthold kant- og ledelinjer Redusere støv og partikler mv. Støvdemping Hensyn til allergiplager Drift av lekeplass Drift av hele lekeplassarealer ↓ ↓ ↓

10 Tilgjengelighet til uteområder
Diskusjonsmøte om omfang og behov Ressurspersoner invitert Kartlegging presentert Inndeling Bynære områder Friluftsområder Samarbeid Direktoratet for Naturforvaltning Statens Vegvesen Andre

11 NS 3041 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer
Utforming, plassering og lesbarhet ved bruk av innendørs og utendørs skilt Ny utgave våren 2007 Krav Generell informasjon Materialbruk Form og farge Språk Versalhøyde Oversikt over skilttyper Krav og råd

12 Andre prosjekter Kartlegging av standarder i reisekjeden Lederlinjer
Smarthustjenester Sertifisering av tilgjengelighet til innhold av web sider elærings metodikk Selvbetjeningsautomater Forutsigbar web UU i forvaltningsstandarder Bruk av standarder i forhold til offentlig innkjøp

13 Nytte for kommuner Bruke standarder som grunnlag for anbud og kontrakter Gi tilbakemelding om behov Delta i standardiseringsarbeidet

14


Laste ned ppt "Anne Kristoffersen, Standard Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google