Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energy Research 1 Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming Kjell Sand, SINTEF Energi Kurs:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energy Research 1 Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming Kjell Sand, SINTEF Energi Kurs:"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energy Research 1 Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming Kjell Sand, SINTEF Energi Kurs: ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap” arrangert av Energiakademiet, Oslo Torsdag 6. mai 2010

2 SINTEF Energy Research 2 Oversikt  Litt om usikkerhet og risiko  Metodikk for risikoanalyser – reinvesteringsanalyser  Risikoindikatorer – et nødvendig element i risikostyringen  Verktøy for risikostyring  Eksempler

3 SINTEF Energy Research 3 3 The Risk DSAM project Risk Based Distribution System Asset Management  Mål: Bedre beslutningsmetodikk for vedlikehold og reinvesteringer i distribusjonsnett på  Strategisk nivå – gode strategier for håndtering av ulike nettanlegg  Prosjektnivå – gode beslutninger på prosjektnivå  Varighet 2006-2010

4 SINTEF Energy Research 4 4 R&D partners:  Research Council of Norway  Électricité de France R&D  The Norwegian University of Science and Technology  SNF – Institute of Research in Economics and Administration (Norway)  Lappeenranta University of Technology (Finland)  University of Porto/INESC (Portugal) Utility partners: Project partners: http://www.energy.sintef.no/Prosjekt/RISKDSAM

5 SINTEF Energy Research 5 Project web page http://www.energy.sintef.no/prosjekt/riskdsam/

6 SINTEF Energy Research 6 Risiko og usikkerhet er tvillinger Risk  Combination of the probability of an event and its consequence.  Note 1: The term “risk” is generally used only when there is at least the possibility of negative consequences.  Note 2: In some situations, risk arises from the possibility of deviation from the expected outcome or event.  Kilde: ISO/IEC Guide 73 Risk Management – Vocabulary – Guidelines for use in standards.

7 SINTEF Energy Research 7  Fremtiden er pr. definisjon usikker  Beslutninger om reinvesteringer angår fremtiden  Å la være å reinvestere er også en beslutning  I beslutninger om reinvesteringer i kraftsystemet inngår mange stokastiske – dvs usikre parametere  Omgivelser, værpåkjenninger er viktige kilder til usikkerhet  Vi bør bruke statistiske metoder som et hjelpemiddel  Og det er umulig å finne frem til et optimalt reinvesteringstidspunkt med presisjonen ”måneden/uken/dagen før anlegget feiler”

8 SINTEF Energy Research 8 Et mye brukt risikomål  Forventet risiko  R= ∑p i ∙K i  Anvendt på terningkast  R= ∑p i ∙K i =1/6 ∙1+ 1/6 ∙2+ 1/6 ∙3+ 1/6 ∙4+ 1/6 ∙5+ 1/6 ∙6 = 3,5 (!)

9 SINTEF Energy Research 9 Risikoen kan øke over levetiden Tid Påkjenning/ Styrke Levetid Normale Driftspåkjenninger (fase-jord spenning) Tilfeldige påkjenninger (f.eks. jordfeil) Isolasjonsnivå Feil R KILE = 10.000krR KILE = 90.000kr

10 SINTEF Energy Research 10 Observation,year1-6 (performance) Probabilitydistribution(exposure) # 5 3 4 2 1 6 Ikke levert energi/år Probability Observation,y1-6 () Probabilitydistribution(exposure) # 5 3 4 2 1 6 Probability Forventningsverdi Det er forskjell på det vi er utsatt for og det vi opplever - Historikk versus eksponering Risiko

11 SINTEF Energy Research 11 Norge Nettselskap med 180.000 kunder Nettselskap med 6.500 kunder Historikken kan oppvise stor variasjon Eks: ILE Standardavvik typisk 60-70% av forventningsverdi Få 200% i seksårs perioden

12 SINTEF Energy Research 12 RISK-DSAM filosofi: Risikobasert nettforvaltning

13 SINTEF Energy Research 13 Risikoanalyse  Risikoanalysen gjennomføres grovt sett ved å svare på tre grunnleggende spørsmål: 1. Hva kan gå galt? 2. Hva er sannsynligheten for at de uønskede hendelsen inntreffer? 3. Hvilke konsekvenser kan de uønskede hendelsene medføre?

14 SINTEF Energy Research 14 Risikokonsekvenser foreslått i RISK DSAM  Økonomi  Sikkerhet  Miljø  Omdømme  Leveringskvalitet  Sårbarhet  Kontrakter Alle er relevante i forhold til reinvesteringsanalyser, men eksplisitt i analysene legges det oftest mest vekt på de som er uthevet

15 SINTEF Energy Research 15 Risikomodellering, Risikoanalyse, Beslutning Risikokilder / Trusler / Uvisshet Risikoberegninger - Sannsynlighet - Konsekvensmål - konsekvensindikatorer Risiko håndtering/ Risiko optimalisering - Risiko reduksjon - Overføring av risiko - Risiko erkjennelse Identifisering av risiko scenarier Planlegging av risikoanalyse Motivasjon Interessenter - interesser Systemavgrensing Kriterier - restriksjoner Tidshorisont - modellambisjoner Terminologi Risikoaksept Trusselbildet Risiko vurdering - Risikokriterier Mulige uønskede hendelser med virkning for: Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter OK? Ja Nei Tilstand/status til nett, selskap, leverandører Historikk Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,…. Risiko- kommunikasjon

16 SINTEF Energy Research 16 Risikokilder / Trusler / Uvisshet Identifisering av risiko scenarier Planlegging av risikoanalyse Motivasjon Interessenter - interesser Systemavgrensing Kriterier - restriksjoner Tidshorisont - modellambisjoner Terminologi Trusselbildet Mulige uønskede hendelser med virkning for: Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter Tilstand/status til nett, selskap, leverandører Historikk Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,…. Risiko- kommunikasjon

17 SINTEF Energy Research 17 Risikomodellering, Risikoanalyse, Beslutning Risikoberegninger - Sannsynlighet - Konsekvensmål - konsekvensindikatorer Risiko håndtering/ Risiko optimalisering - Risiko reduksjon - Overføring av risiko - Risiko erkjennelse Risikoaksept Risiko vurdering - Risikokriterier OK? Ja Nei Risiko- kommunikasjon

18 SINTEF Energy Research 18 Risikoindikatorer

19 SINTEF Energy Research 19 Definisjon fra RISK DSAM prosjektet  Risikoindikator: Parameter som gir informasjon om risiko.  Note 1 Kan si noe om risikoeksponering eller risikohistorikk  Note 2 Kan inneholde informasjon om sannsynlighet, konsekvens eller begge deler.

20 SINTEF Energy Research 20 Mer informasjon finner du i: TR A6787: Risk indicators for distribution system asset management Rapporten kan bestilles her: http://www.energy.sintef.no/publ/rapport/09/tr6787.htm

21 SINTEF Energy Research 21 Risiko- indikatorer har flere anvendelser: Risikomodellering, Risikoanalyse, Beslutning Risikokilder / Trusler / Uvisshet Risikoberegninger - Sannsynlighet - Konsekvensmål - konsekvensindikatorer Risiko håndtering/ Risiko optimalisering - Risiko reduksjon - Overføring av risiko - Risiko erkjennelse Identifisering av risiko scenarier Planlegging av risikoanalyse Motivasjon Interessenter - interesser Systemavgrensing Kriterier - restriksjoner Tidshorisont - modellambisjoner Terminologi Risikoaksept Trusselbildet Risiko vurdering - Risikokriterier Mulige uønskede hendelser med virkning for: Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter OK? Ja Nei Tilstand/status til nett, selskap, leverandører Historikk Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,…. Risiko- kommunikasjon

22 SINTEF Energy Research 22 Anbefalt arbeidsflyt: Etabler rutiner for bruk av indikatorer Velg risikoscenarier Identifiser forhold som inngår i scenariet og som har betydning for risiko Vurder hvilke forhold som kan endres gjennom tiltak (endring av styringsparametere) Identifiser forhold med størst innvirkning på risiko Etabler mulige indikatorer for disse forhold Velg et sett med indikatorer (så få som mulig) Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 Trinn 7

23 SINTEF Energy Research 23 Modellering av risikoeksponering Distribution system Organisation Resources Modelling Parameters Risk indicators Risk exposure model Risk indicators Other results

24 SINTEF Energy Research 24 Simuleringsverktøy/modeller kan gi oss risikoindikatorer Eksempel: Bidrag til forventede KILE-kostnader simulert i NetBas

25 SINTEF Energy Research 25 Sjekkliste for risikoindikatorer  Er indikatoren entydig og veldefinert  Er den koblet til selskapets mål og verdier  Står ressursene som benyttes til å framskaffe indikatoren I forhold til forventet nytte?  Er den enkel å bruke til beslutninger?  Finner brukerne den relevant og er den akseptert?  Er indikatoren fremoverskuende og kan den påvirkes av tiltak?

26 SINTEF Energy Research 26 Indicator: Compensation for interruptions longer than 12 hours Objective : Keep long duration interruptions for customer low and company reputation high by efficient fault correction and correct maintenance of the assets Definition : Total compensation recorded last 12 months Relevance for the RISK DSAM consequence classes (3= Large 2= Medium, 1=Small, Blank= No relevance) EconomyQuality of supply VulnerabilityProf. safety Public safety EnvironmentPolitical/PRContract 123 Target value: Less than 1 mill NOK per year Acceptable deviation: - Description of how the indicator is established: The Fault and interruption registration system (FASIT- DARWIN) Provided by: Control centre Used by: Network management, Control centre Frequency – observation period: 12 months – updated each 3 months Indicator premises: Control parameters: Fault correction efficiency, emergency preparedness Other comments: Dokumentasjon av indikatorer

27 SINTEF Energy Research 27 Litt om verktøy - eksempler

28 SINTEF Energy Research 28 For reinvesteringsanalyser i kraftnett er nettinformasjonssystemet et viktig verktøy:..og tilstandsinformasjon er et viktig utgangspunkt

29 SINTEF Energy Research 29 Risikomodellering, Risikoanalyse, Beslutning Risikokilder / Trusler / Uvisshet Risikoberegninger - Sannsynlighet - Konsekvensmål - konsekvensindikatorer Risiko håndtering/ Risiko optimalisering - Risiko reduksjon - Overføring av risiko - Risiko erkjennelse Identifisering av risikoscenarier Planlegging av risikoanalyse Motivasjon Interessenter - interesser Systemavgrensing Kriterier - restriksjoner Tidshorisont - modellambisjoner Terminologi Risikoaksept Trusselbildet Risiko vurdering - Risikokriterier Mulige uønskede hendelser med virkning for: Økonomi, Sikkerhet, Miljø, Omdømme, Leveringskvalitet, Avtaler, Kontrakter OK? Ja Nei Tilstand/status til nett, selskap, leverandører Historikk Feil, avbrudd, HMS, (avvik, ulykker, utslipp,…), klager,…. Risiko- kommunikasjon FASIT Nettarkiv Vedlikeholdssystem FASIT Nettarkiv-anleggsdatabasen Vedlikeholdssystemet Nettberegninger Pålitelighetsberegninger Driftsstøttesystem Pålitelighets- beregninger LCC Nettberegninger Pålitelighets- beregninger LCC Nettberegninger Verktøy/data i nettinformasjonssystemet

30 SINTEF Energy Research 30 I reinvesteringsanalyser sier pålitelighetsanalyser noe om risikoen assosiert med ulike alternativ Forventet KILE/år

31 SINTEF Energy Research 31  For mer spesialiserte og detaljerte pålitelighetsanalyser finnes det en rekke metoder  Men da må vi gjerne kun se på en meget avgrenset del av kraftsystemet  Transformatorstasjon  Nettstasjon  …

32 SINTEF Energy Research 32 Bottom-up methods (mainly dealing with effects of single faults),  Event tree analysis (ETA)  Failure mode and effects analysis (FMEA)  Hazard and operability study (HAZOP)

33 SINTEF Energy Research 33 Top-down methods (able to account for effects arising from combination of faults)  Fault tree analysis (FTA)  Markov analysis  Petri net analysis  Truth table (structure function analysis)  Reliability block diagrams (RBD)  Bow tie model  Bayesian Belief Networks (Influence Diagrams)

34 SINTEF Energy Research 34 Bow-tie med feil- og hendelsestre Unwanted event Causes Consequences Threats Barrier 1 Resource1 Condition1 Y N Consequence 1 Consequence 2 Consequence 3 Consequence 4 Barrier 2 Resource 2 Condition 2 Y N Barrier 3 Resource 3 Condition 3 Y N Fault tree Event tree

35 SINTEF Energy Research 35 Fault tree Event tree Consequence categories Bowtie model

36 SINTEF Energy Research 36

37 SINTEF Energy Research 37 Risikomatriser er mye brukt til å fremstille resultater fra vurderinger og simuleringer NegligibleMarginalMediumCriticalCatastrophic Frequent Probable Occasional Remote Improbable

38 SINTEF Energy Research 38 Checklist for MV/LV substation Alternative 1: Minimum solution Alternative 2: New substation

39 SINTEF Energy Research 39 Multi-Criteria Decision Analysis -MCDA  En beslutningsstøtte prosess  Nyttig når flere, gjerne motstridene kriterier inngår  Hjelper beslutningstakere til å forstå bedre:  problemet de står overfor  hvordan deres egne verdier, erfaringer og preferanser påvirker beslutningen

40 SINTEF Energy Research 40 Eksempel Hva skal gjøres med denne nettstasjonen:  Tre effektbrytere, luftisolerte  315 kVA transformator  Bygning i dårlig tilstand  Korrosjon og skader (partielle utladninger) på endemuffer  Har hatt feil på to effektbrytere og den ene ble byttet

41 SINTEF Energy Research 41 Alternativ  6 alternativ  6 alternativ:  Ny nettstasjon  Delvis rehabilitering  Flytting  Total rehabilitering  Bytte effektbrytere  La det være som det er

42 SINTEF Energy Research 42 Beslutningskriterier  Kostnader  Personsikkerhet  KILE  Omdømme: (estetikk, leveringskvalitet) - skala:  1 publikum positive, 0 nøytral, -1 litt misfornøyd -2 misfornøyd -3 meget misfornøyd.

43 SINTEF Energy Research 43 PRIME Vekting av kriteriene – det viktigste får 100 i vekt (og er uten usikkerhet dvs nedre og øvre grense er like

44 SINTEF Energy Research 44 Resultat av analysen Anbefalt alternativ


Laste ned ppt "SINTEF Energy Research 1 Planlegging under usikkerhet og med alternative løsninger – drøfting av utfordring og tilnærming Kjell Sand, SINTEF Energi Kurs:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google