Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Energi AS 1 Levetidsestimering – en forutsetning for gode planer? Jørn Heggset SINTEF Energi Temadag ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap” 6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Energi AS 1 Levetidsestimering – en forutsetning for gode planer? Jørn Heggset SINTEF Energi Temadag ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap” 6."— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Energi AS 1 Levetidsestimering – en forutsetning for gode planer? Jørn Heggset SINTEF Energi Temadag ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap” 6. mai 2010

2 SINTEF Energi AS 2 Agenda  Utfordring  Verktøy og støttesystemer  Prosjekt “Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter”  Sviktmodell  Håndbøker for tilstandskontroll  Eksempel  Veien videre  Samordning med REN, FASIT, m.m.  Ny prosjektsøknad SysLife (BIP)

3 SINTEF Energi AS 3 Nettforvalterens utfordring  Hva er tilstanden til komponentene?  Hva er teknisk og nyttig restlevetid?  Når bør jeg reinvestere/investere?  Hva kreves av nettet om 15-20 år?  Hvilke tekniske alternativer eksisterer? 2030? 2009

4 SINTEF Energi AS 4 Risikobasert nettforvaltning Risiko Skadetyper/svikt Historikk Erfaringer KPIer Teknisk tilstand Utført vedlikehold Kostnader Feil/hendelser

5 SINTEF Energi AS 5 Viktige verktøy og metoder  Tilstandskontrollhåndbøker  For ulike komponenter i kraftsystemet  Metoder for gjennomføring av tilstandskontroll og bedømmelse av teknisk tilstand  Modell for estimering av restlevetid og sviktsannsynlighet:  Levetidskurver og EXCEL-verktøy Estimering av sviktsannsynliget  Modell for beregning av lønnsomhet av vedlikeholdstiltak  Vedlikeholdskalkyle Håndbøker for tilstandsfastlegging

6 SINTEF Energi AS 6 Utfordring for modellering  Behov for kunnskap/data for å finne inngangsparametre til modeller for levetidsestimering  Potensielle informasjonskilder  Eksperter  Mulig å utnytte kunnskap til eksperter som kjenner anleggene og komponentene  Ekspertvurderinger  Men: I mange tilfeller vanskelig for eksperter å gi et godt svar  Eksperter tar feil  Færre ”gode” eksperter over tid når ”gamlingene” slutter (ekspertkunnskap forsvinner)  Data  Gjennomføring av statistiske levetidsanalyser basert på historiske data om teknisk tilstand, vedlikehold, feil, påkjenninger til komponentene, mm  Behov for databaser som er tilrettelagt dette formålet (mangelvare)

7 SINTEF Energi AS 7 Prosjekt ”Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter”  Prosjekteier: Energi Norge  Utfører: SINTEF Energi  Samarbeid med nettselskap og utstyrsleverandører  Internasjonalt samarbeid med EDF (FR), Elforsk (SE) og DFU (DK)  Varighet 2007 – 2010  Budsjett: 20,4 mill. kr  Mål: Utvikle og evaluere nye modeller, metoder og verktøy for fastlegging av teknisk tilstand og beregning av tilhørende levetid og levetidskostnader for komponenter i overførings- og distribusjonsnett.

8 SINTEF Energi AS 8 Brukergruppe Tilstandskontroll og restlevetid for nettkomponenter Tilstands- kontroll Kraftledning Tilstands- kontroll Kabel Tilstands- kontroll Transformator Andre kompo- nenter Håndbøker Programvare Levetidskurver Arbeidsgrupper etter behov WP1 WP2 Restlevetid Sviktsannsynlighet Levetidskostnader PhD

9 SINTEF Energi AS 9 BrukergruppeØvrige deltakere  Hafslund Nett (leder BG)  Lyse Elnett  Statnett  BKK Nett  Agder Energi Nett  Eidsiva Nett  Statkraft Energi  Trondheim Energi Nett  Skagerak Energi Nett  Statkraft Innovasjon  REN  EdF R&D  Energi Norge  TrønderEnergi Nett  Sunnhordland kraftlag  Istad Nett  NTE Nett  Helgelandskraft  SKS Nett  BKK Produksjon  Sira-Kvina kraftselskap  Nexans Norway  Draka Norsk Kabel Samarbeidsavtale med:  Elforsk (Sverige)  DEFU (Danmark)

10 SINTEF Energi AS 10 Risiko (uønskede hendelser) Sviktmodell SkadetyperDesign Konsekvens av svikt Barrierer / konsekvens- reduserende tiltak Tiltak Påkjenning Teknisk tilstand Svikt (uønskede hendelser) Vedlikeholdsobjekt

11 SINTEF Energi AS 11 Levetidsmodell Tilstand Nytilstand Feil Tid t Svikt Krevd funksjon / tilstand  1. Levetidskurve

12 SINTEF Energi AS 12 Levetidsmodell  2. Beskrivelse av teknisk tilstand  Tilstandsutviklingen er ofte observerbar (inspeksjoner, tilstandskontroll)  Vi bruker en karakterskala for å klassifisere teknisk tilstand KarakterBetydning 1Ingen tegn til svekkelse. 2 Noe tegn til nedbrytning. Resultatet er noe dårligere enn i ny tilstand. 3 Utbredt tegn til nedbrytning. Betydelig dårligere enn i ny tilstand. 4Tilstanden er kritisk. 5Feil

13 SINTEF Energi AS 13 Levetidsmodell  3. ’ Verdensbilde’ 1 2 3 4 5 Tilstand Tid [år] Karakter T3T3 T1T1 T2T2 T4T4 Idriftsettelse, rehabilitering, etc. Levetidskurve T = T 1 + T 2 + T 3 + T 4 Svikt

14 SINTEF Energi AS 14 Levetidsmodell  4. Matematisk modellering av levetidskurver 1 2 3 4 5 Tilstand Tid [år] Karakter T3T3 T1T1 T2T2 T4T4 Idriftsettelse, rehabilitering, etc.

15 SINTEF Energi AS 15 Levetidsmodell  5. Bruk av levetidsmodellen  Beregning av sviktsannsynlighet  Beregning av forventet restlevetid  Simulering av tilstandsutvikling

16 SINTEF Energi AS 16 … fra teori til praksis …  Hvordan anvendes levetidsmodellen?  3 trinn for å beregne resultater: Trinn 1: Definisjon av enhet, skadetype/-mekanisme, driftsbetingelser og tilstandskriterier (1-5) Trinn 2: Estimering av oppholdstider (10%-kvantil og forventet oppholdstid) Trinn 3: Beregning av sviktsannsynlighet og restlevetid basert på aktuell tilstand

17 SINTEF Energi AS 17 Levetidsmodell  Dataverktøy for analyse av restlevetid Sviktsannsynlighet Resultat inngår i økonomiske beregninger:

18 SINTEF Energi AS 18 Håndbøker for tilstandskontroll utarbeides  Kraftledning  PEX-kabel  Massekabel  Krafttransformator

19 SINTEF Energi AS 19 Håndbøker for tilstandsfastlegging Tilstands- data + Drifts- historikk + Ekspert- vurderinger Sannsynlighet for svikt

20 SINTEF Energi AS 20 Samordning med REN for å etablere en nasjonal standard for tilstandskontroll  Inspeksjon: Noen få sjekkpunkt – de mest ”graverende”  Fokus på uakseptable forhold (avvik) – kort tidshorisont  Befaring: Samme som inspeksjon + noen flere sjekkpunkt  Fokus på uakseptable forhold (avvik) – noe lengre tidshorisont  Fornyelsesbefaring: Alt skal sjekkes og klassifiseres, med støtte i tilstandskontrollhåndbøker (karakter 1-5)  Fokus på teknisk tilstand for hele anlegget

21 SINTEF Energi AS 21 Eksempel: Luftisolerte brytere (12 kV) i nettstasjoner  Eksemplet omhandler en problemstilling i tilknytning til vedlikehold / fornyelse av nettstasjoner: Risikovurdering av 12 kV luftisolerte brytere i nettstasjoner  Tre ulike typer kapslinger vurderes:  Helkapslede anlegg  Halvkapslede anlegg  Nettingceller

22 SINTEF Energi AS 22 Mulige feiltyper for bryterne

23 SINTEF Energi AS 23 Estimerte oppholdstider og z(t)  Sviktintensitet z(t) (Hazard rate)

24 SINTEF Energi AS 24 Feiltre- / Hendelsestre-analyse

25 SINTEF Energi AS 25 E(PLL) for ulike kapslinger (Expected potential loss of life)  Tilsier differensiert vedlikeholdsintervall

26 SINTEF Energi AS 26 Ny BIP-søknad til Forskningsrådet: System for tilstands- og levetidsrelaterte data for kraftsystemkomponenter (SysLife) Rådata - Komponenter & design - Tilstand & skadetyper - Feil & svikt - Vedlikeholdshistorikk - Påkjenninger - Lønnsomhetsanalyser - Vedlikeholdsplanlegging - Pålitelighetsanalyse - Risikostyring Systemerog verktøy hos selskapene: FDV, ERP (Enterprise Resource Planning), etc. SysLife Data- og informasjonsutveksling Håndbøker Skadeatlas Dataanalyse/ parameterestimering Prosesserte data / levetids- kurver Web services Mål: Prosjektet skal fremskaffe et analyse- og informasjonssystem for innsamling, lagring, bearbeiding og rapportering av data/informasjon relatert til levetidsanalyser og estimering av sannsynlighet for svikt for kraftsystemkomponenter.

27 SINTEF Energi AS 27 Om SysLife  Søkt om BIP (Brukerstyrt InnovasjonsProsjekt) innenfor RENERGI  Prosjektvarighet: 2,5 år med oppstart 1. januar 2011  Budsjett: 12 mill. kr  Forskningsrådet: 3,6 mill.  SkatteFunn: 2,4 mill.  Nett- og kraftselskaper representert gjennom Energi Norge: 6 mill. (inkl. egeninnsats)  Prosjekteier  Energi Norge  Prosjektdeltakere  Kraftselskap (vann- og vindkraft)  Nettselskap  Leverandører av NIS og FDV-systemer  Utstyrsleverandører  Utførende  SINTEF Energi og SINTEF IKT i samarbeid med prosjektdeltakerne.

28 SINTEF Energi AS 28 SysLife – plan for realisering

29 SINTEF Energi AS 29 Nettforvalterens utfordring  Hva er tilstanden til komponentene?  Hva er teknisk og nyttig restlevetid?  Når bør jeg reinvestere/investere?  Hva kreves av nettet om 15-20 år?  Hvilke tekniske alternativer eksisterer? 2030? 2009 Levetidsestimering – en forutsetning for gode planer?!!!

30 SINTEF Energi AS 30 Hvis ikke:


Laste ned ppt "SINTEF Energi AS 1 Levetidsestimering – en forutsetning for gode planer? Jørn Heggset SINTEF Energi Temadag ”Reinvesteringsstrategier i nettselskap” 6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google