Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ADHD Attention-Deficit Hyperactivity Disorder KJERNESYMPTOMER 1.Uoppmerksomhet 2.Hyperaktivitet 3.Impulsivitet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ADHD Attention-Deficit Hyperactivity Disorder KJERNESYMPTOMER 1.Uoppmerksomhet 2.Hyperaktivitet 3.Impulsivitet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ADHD Attention-Deficit Hyperactivity Disorder KJERNESYMPTOMER 1.Uoppmerksomhet 2.Hyperaktivitet 3.Impulsivitet 1

2 Andre betegnelser for ADHD • Hyperkinetisk forstyrrelse • DAMP • MBD 2

3 Diagnosekriterier • Uoppmerksomhet (minst 6 av 9) -Overser detaljer, slurvefeil -Vansker med å opprettholde oppmerksomhet -Synes ofte å ikke høre etter -Vansker med å følge instruksjoner og fullføre oppgaver -Vansker med å organisere oppgaver og aktiviteter -Unngår, misliker, vegrer seg for mentalt krevende oppgaver -Mister ting -Lett distrahert av uvedkommende ting og hendelse -Glemsomhet i forbindelse med daglige gjøremål 3

4 Diagnosekriterier • Hyperaktivitet-impulsivitet (minst 6 av 9) • Urolig i kroppen eller med hender/føtter • Forlater ofte plassen sin • Generell rastløshet • Støyende i frie situasjoner • Ofte på farten • Snakker for mye • Buser ut med svar • Vansker med å vente • Avbryter og forstyrrer andre 4

5 Tilleggskriterier for diagnosen • Symptomene medfører nedsatt funksjonsevne, problemer i hverdagen • Må ha vedvart i minst 6 måneder • Må gjelde i minst to settinger • Ha debutert i barnealder (før 7 år, nå 12) • Skyldes ikke andre vansker/diagnoser ( utviklingshemning, autismespekterforstyrrelser, psykose, affektive forstyrrelser) 5

6 Undergrupper av ADHD • Kombinert type (uoppmerksomme og hyperaktive) • Hovedsakelig hyperaktiv-impulsiv • Hovedsakelig uoppmerksom ADD • Gråsoner ADHD-NOS (Uoppmerksom av mildere grad som oppdages sent eller delvis uoppmerksom som viser atferdsmønster preget av treghet, dagdrømming og et for lavt aktivitetesnivå) 6

7 Forekomst • DSM-IV : 3-5% av alle barn/unge. I følge DSM- V, regnes en forekomst omkring 7%. • ICD-10: omkring 2 % • Nyere undersøkelser 2006(Barkley) – 7% av barn og unge. Voksne 4-5%. • 3:1 gutter – jenter blant barn • 2:1 menn – kvinner blant voksne • 85-90% har vansker i voksen alder 7

8 Kjernevansker med konsekvenser • Kjernevanskene – Stoppmekanismer Å holde igjen atferd som er på gang - Å stoppe atferd - Beskytte mot Distraksjoner. ……….som får konsekvenser for eksekutive funksjoner (evne til å planlegge og Tilrettelegge). 1.Noneverbalt arbeidsminne 2.Verbalt arbeidsminne 3.Selvregulering av følelser og motivasjon 4.Planlegging og problemløsning 8

9 Årsaker • Nevrobiologisk forstyrrelse • Arvelig biologisk predisposisjon • Biologiske miljøårsaker – infeksjoner ved fødsel, miljøgifter, prematuritet. Det er hjerneområdets frontallapp som er affisert ved ADHD - ubalanse i dopamin. 9

10 Vanlige lærevanske-symptomer • Generell underyting i forhold til evnenivå • Påfallende variabel yteevne, uforutsigbart mønster • Variabel i dagsform, humør og motivasjon • Impulsiv arbeidsstil • Prosesseringsvansker: Sent tempo eller for raskt • Skrivemotoriske vansker - anstrengende å skrive • Vansker med skriftlig framstilling (planlegging og organisering) • Lesevansker (å få med seg innhold, tempo pga. uoppmerksomhet) • Har kunnskaper men vansker med å anvende dem • Minnespenn/arbeidsminne • Eksekutive vansker (igangsetting,organisering, planlegging,fullføre,fokus • Variable og inkonsistente resultater på prøver/tester 10

11 ”Blinde for tiden”… • Svak evne til å oppfatte og beregne hvor lang tid tar • Ikke problem med hva og hvordan gjøre ting, men når og hvor • Lever i ”nuet”, problem med å tilbakeskue og forutse • Problem med å anvende erfaringer når det gjelder • Utføringsproblemer framfor kunnskapsprobl. 11

12 Fungering varierer med situasjon • Bedre her • Når oppgaver fenger interessen • Når det foreligger umiddelbare konsekvenser • Ved hyppige tilbakemeldinger • Ved tydelig informasjon • Tidlig på dagen • En til en situasjoner • Når ting har nyhetens interesse • Sammen med fremmende • Sammen med fedre • På lege eller rådigiverkontoret/psykolog 12

13 Fungering varierer med situasjon • Verre her • Ved mindre fengende oppgaver • Ved utsatte konsekvenser • Ved sjeldne tilbakemeldinger • Ved lite tydelighet • Sent på dagen • Gruppesituasjoner • Uten nyhetens interesse • Sammen med mødre • Sammen med foreldre • På venteværelset 13

14 Lærerrollen – Holdninger og leveregler • Vurder egeninteresse av å arbeide med elever med ADHD • Vurder og tilrettelegg fysiske rammefaktirer • Skap klarhet, oversikt og struktur • Oppdatert kunnskap om ADHD • Godt forberedt – plan A, plan B osv. • Ha tro på eleven • Organiser nødvendig faglig samarbeid • Sørg for administrativ støtte • Styrk elvens selvbilde • Gi tilrettelagte prøver • Tilpass krav om skriftlig arbeid • Tilpass krav om lekser • Skap nært og likeverdig samarbeid med hjem-skole 14

15 Kritiske syn på ulike ”tradisjonelle” undervisningsmetoder • Holdningen ”Ansvar for egen læring” • Langsiktige lekse – og prosjektplaner • Å samle ”urokråker” i egne grupper • Gruppe og prosjektarbeid som stiller krav til forhandling og fleksibilitet • Å reagere i etterkant framfor å tilrettelegge i forkant • Diffuse oppgaver • Mange oppgaver av gangen • Mange muntlige beskjeder av gangen • Negative tilbakemeldinger 15

16 Vanlige problemer med rammebetingelser • Mange ulike lærere/voksne å forholde seg til • Voksne som ikke har ”tid” til samråding og samarbeid • Assistent som holdes utenfor – ingen veiledning • Elevsamtaler ikke satt i system • Skifte av lærer • Overganger uten forberedelse • Statige skifter av rom og aktiviteter 16

17 Tiltak • Fysiske og sosiale rammebetingelser • Beskjeder formidles en av gangen • Direkte instruksjoner • Å forebygge – føre var prinsippet • Ha reserveplaner i bakhånd • Skap forutsigbarhet ved rammer og planer • Gi alternativ løsning til å slippe løs uro • PC • Anerkjennelse og forsterkning 17

18 Andre Tiltak • Multimodal tilnæring - kombinasjon av medisinering og kompensatorisk miljøtilrettelegging og pedagogisk tilrettelegging • Medisinsk behandling - Concerta, Ritalin, Amfetamin (sentralstimulerende midler med dopamin regulerende effekt) • Operante analyser. Funksjonelle analyser MAS • Bygg pedagogiske opplegg på interesser og elvens sterke sider • Tilpass forventinger til umodne emosjonelle reaksjoner og sosial umodenhet • Miljøterapeutiske tiltak • Kontingent forsterkning • Oversiktlige og forutsigbare aktivitetsplaner - Tid, når og hvor lenge Sted – hvor være. Personer (med hvem). Aktiviteter (hva skal gjøres).. Ytre styring og strukturering. Faste rutiner 18

19 Tiltak • Tilrettelegge fysisk miljø i klasserommet inklusive sitteplassering som kan medføre skjerming, oversikt, arbeidsro, god tilgjengelighet lærer-elev • Kun relevante materialer på arbeidsplassen • Gi eleven retrett-mulighet ( et rolig sted å gå til ved behov) • Hjelp til å re-fokusere oppmerksomhet gjennom diskrete markører (hemmleige signaler,gester o.l • Gi mulighet for ekstra opplæring/veiledning i hvordan oppgaver skal løses • Gi forståelse av at mange av dagens gjøremål foregår etter et oppsatt system som gjentar seg • Forutsigbarhet i metoder og arbeidsmåter: unngå overraskelser eller kreative innfall • Balansere forutsigbarhet mot variert innhold og tilby hyppige pauser • Ny-innlæring i en-til-en situasjon • Gjenta aktiviteter og beskjeder • Timeplanlegging (mest krevende tidlig på dagen) • Fleksibel kravsetting i forhold til varierende dagsform 19

20 Tiltak • Avgrensing, oppdeling og konkretisering • Omfatter bl.a. oppgaver, beskjeder, lekser, prosjektarbeid • Bryt oppgavene til en delprosess av gangen • Avgrensede oppgaver (for eksempel. Fortellingsoppgaver av typen ”Hva gjorde du i går ettermiddag framfor ”Fortell om sommerferien”) • Oppdeling og avgresning av beskjeder – en bit av gangen • Konkret materiell så langt som mulig • Gi mulighet for konkrete opplevelser og erfaringer gjennom praktisk aktivitet, turer ekskursjoner osv. ta bilder m.v. • Tilrettelegge spesielt for overgangssituasjoner og ustrukturerte timer. Erstatte ustrukturerte situasjoner med faste oppgaver og plikter (ordensmann, vaktmestertjeneste o.lig. Forflytte seg før eller etter andre. Tilsyn med overordnet mål å forebygge episoder, framfor å gripe inn etter at episoder har oppstått. Avtaler om mestring av konkret atferd. • Unngå diskusjoner når eleven går i ”vranglås”, gi ro og prøv igjen med en annen innfallsvinkel. 20

21 Tiltak • Spesifikk faglig tilrettelegging • Oversiktig materiell (fargekoding, reservelager, ikke løsark) • Kompensatoriske hjelpemidler (PC,kalkulator, skrivesekretær) • Ark med støttelinjer (linjer,kollonner,ruter) • Avgrensede temaer • Norskopplæring generelt: tid til samtaler gjerne med støtte i bilder, leste fortellinger • Gi definerte gruppeoppgaver, unngå konkurranse • Ekstra tid til prøver ved behov 21

22 Tiltak • Sosiale • Prioritere arbeid med å bygge opp sosial kompetanse • Læring av vanlige spilleregler i lek og spill • Konkret arbeid med vanskelige situasjoner, basert på kartlegging • Sosiale historier • ART • Konkrete instruksjoner for aktiviteter og gjennomføring av disse • Faste, regelmessige elevsamtaler til planlegging, avtalesystem og evalueringer 22

23 Tiltak • Atferdsmodifiserende • Trene strategier i trygge situasjoner og praktisk prøving i naturlige • Få, små, og oversiktlige mål på konkret atferd • Mål formuleres positivt (bygge opp) • Systematisk utprøving (planlegge, gjennomføre, registrere, evaluere) • Rapport –system hjem skole 23


Laste ned ppt "ADHD Attention-Deficit Hyperactivity Disorder KJERNESYMPTOMER 1.Uoppmerksomhet 2.Hyperaktivitet 3.Impulsivitet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google